Jan Pieterszoon Coen. Zeeramp op Terschelling. Amstel-Hötel-Amsterdam. GE0RGES MAURICE, êwt* W C E C I L I A, Er worden Deelhebbers gevraagd Schouwburg TIVOLI. DirectieVICTOR DRIESSENS. de Giftmengster van St.-Tropez. Naar aanleiding van het ingezonden artikel, door het Co mité in Nederland voor de oprichting te Batavia van een standbeeld voor JAN PIETERSZOON COEN, hebben de oudergeteekendeu de eer onze plaatsgenooten mede te deelen dat zij door gemeld Comité ziju uitgenoodigd om gesament- lijk met hen mede te werken tot de bereiking van het be oogde doel. Zij verineeneu zich daaraau niet te mogen onttrekken overtuigd dat op eene plaats als dezewier belangen zoo .naauw verbonden ziju aan die onzer overzeesche bezit tingenmen niet achter zal blijven om een geldelijk offer te brengen voor een standbeeld van hem aan wien het Vaderland zooveel verschuldigd is. Derhalve zullen zij zoo vrij zijn aan de huizen der in woners dezer gemeente eene lijst te doen aanbieden met verzoek daarop het bedrag te willen vermelden dat men genegen zal zijn tot dit doel bij te dragen. Mr. L. J. BOURICIUS. Mr. CH». BOSCH REITZ. Voor de tweede keer binnen één jaar tijds is het eiland Terschelling door een vreeselijke ramp getroffen. De loods- rinkelaar No. 4, schipper Willem G-. Molenaar op den 24 October 11 in de Noordzee kruisende, om de koopvaardij vloot ten veiiigen gid3 te verstrekken is ïn de toen gewoed heb bende stormen met man en muis vergaan. Negen kloeke en oppassende huisvaders vonden hun graf in de golven en een negental weduwen, waaronder twee zwan gere vrouwen, benevens drie en twintig weezen beneden 16ja- rigen leeftijd, jammeren wanhopig over het ontzettend verlies. LandgenootenLiefdadige Landgenooten De herinnering aan uwe betoonde menschenliefde bij eene gelijksoortige zeeramp op 2 December 1867, geelt de onder- geteekenden, die zich tot eene Commissie hebben vereenigd, vrijheid, om tot leniging van deze tweede ramp, welke nog omvangrijker is dan de vroegere, uwe liefdadigheid in te roepen. Erkentelijk voor de toen van zoovele edele mannen en rijk gezegende vrouwen, uit alle oorden van het Vaderland, onder vonden krachtige medewerking, waardoor eene levenslange verzorging dier weduwen, en voor zoo ver de kinderen be treft, tot op zekeren leeftijd, kon worden tot stand gebragt, vertrouwen zij dat de roepstem om hulpe voor het nieuwe weduwen- en weezentalniet onverhoord blijve In Nederland, waar ook voor onheilen op vreemden bodem de weldadigheid zich niet onbetuigd laat, wanhoopt men niet, dat de zeer trouwe pligtsbetrachting van de omgekomenen op hoogcn prijs worde gesteld. Herhaaldelijk toch is den schipper door de Nederlandsche en Buitenlandsche gouvernementen met het eer-metaal bekroond voor gevaarvolle reddingen van menschenlevens. Even onver saagd waren ook de loodsen Hunne zwaar bezochte weduwen en vaderlooze hinderen be velen zij nu te meer met bescheiden aandrang in aller barm hartigheid aan. Verzacht door uwe milde gaven hun treurig lot waaruit ingeval van toereikendheid, een vast fonds tot levenslange ver zorging der weduwen en tijdelijke ondersteuning, voor zooveel de weezen betreft, zal worden opgerigt. Dan zullen de beweldadigden de stranden van de jubeltoon kunnen doen weêrgaimen»De Heer heeft groote dingen aan ons gedaandies zijn wij verblijd.1" Moge de goede God dus veler harten bewegen en de Neder- landsche spreuk: wEendragt maakt magt," hare zegenrijke beduidenis handhaven. Tot de ontvangst der giften biedt zich de ondergeteekende commissie aan, waarvan in de dagbladen verantwoording zal worden gedaan. Terschelling, den 20 Nov. 1868. De Commissie voornoemd A. B. MENTZ, Burgemeester. C. KRAAN, Inspecteur over het Loodswezen. W. S. L. ESCHAUZIER, Oud-Commissaris over het Loodswezen. J. WOUTERS, Herv. Predikant. J. H. v. d. VEEN, Doopsgezind Predikant P. ALTENA, Rijks-Ontvang er. Volgaarne wil de ondergeteekende met genoemde commissie zoo veel mo gelijk medewerken, door eene kostelooze plaatsing harer advertentiën en door zich op haar verzoek mede bereid te verklaren tot het in ontvangst nemen van giften. Ingezetenen dezer gemeenteherhaalde malen is door u blijken gegeven van bereidvaardigheid, daar waar het de ondersteuning van ongelukkigen en hulpbehoevenden betrof. Thans bij deze droevige gebeurtenis, moge wel niemand achterblijven, om naar stand en vermogen iets b ij ted ragen; ten einde ook de roem onzer gemeente in het betoonen van liefdadigheid te blijven handhaven. Zoo wel aan de drukkerij als teu woonhuize van den ondergeteekende zullen de giften in dank worden aangenomen; daarvan zal in dit blad worden melding gemaakt en ze aan de Commissie te Terschelling kosteloos worden overgemaakt. S. GILTJES. Helderden 24 November 1868. Ingekomen van N. N. te H., een Certif. der 2| pCt Nat. W. Sch. no. 20334, groot ƒ1000. hlini'c in de Visclisloep VISS C HER IJ No. 1met compleeten Inventaris, liggende in de Binnen-Kanaal te Nieuwediep Is inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, liefst voor den 5 December, a. s. Te bevragen Kruisweg I, 178. Dit Hotelverwarmd door calorifèrBSis bijzonder geschikt voor Winterverblijf. Verminderd Tarief voor logeergasten die zich verbinden om eenigen tijd in het Hotel verblijf te houden. Te bevragen bij den Heer R. WILDHACK, Amstel-Hótel. Consumenten en kenners vau zuivere CHOCO LADE geven aan het fabriekaat van den Hofleve rancier PRANZ STOLLWERK te Keulenwegens zorgvuldige bewerking en voortreffelijke kwaliteit bepaald de voorkeur. Ik beveel mijn magazijn van de keurigste KOOK- en EETCHOCOLADEN van deze gerenommeerde fabriek tot fabriekssprijzen, en wel Kruid- van 85 cent, Gezondsheids, van 90 cent en Vanille-Chocolade van f 1.10 per 5 Ons, minzaam aan. NieuwediepH. P. VAN HEES. VLAAMSCH TOONEELftEZEESCHAP van Noord en Zuid VRIJDAG 27 NOVEMBER 1868. OP Groot Drama in vijf Bedrijven, naar het Pransch van de H.H. Boukgeois en Denneby Aanvang 7 ure. Prijzen der Plaatsen le Rang fl.25. 2e Rang f0.75. Abonnement-Kaarten alleen geldig voor deze Voorstelling a fl.mits 5 Kaarten tegelijk nemende. Plaatsen zijn dagelijks aan het Bureau te bespreken. DER ZANGVEREENIGING op Woensdag den 25 November 1868 des avondsten acht ure precies, in het lokaal Tivoli. PROGRAMMA. Eerste Afdeeling. 1. Koor uit de JaargetijdenHaijdn. 2. Cavatine sur le Barbier de Sevile solo sopraan door Mejnfvr. Kgssini. 3Fantaisie sur les Diamans de la Couronnepour flute, door den Heer HarteringTulou. 4. Mannenkoor das KirchleinBeckek. 5Romance pour flutedoor den Heer Hartering. Ortner. Tweede Afdeeling. 1. Kooren en solo's uit de Landelijke Avondstond Schmitz. 2. Du bist wie ein Blumesolo sopraan door Mejufv. Schtjman. 3. Variation brillantes pour flute, door den Hr Hartering. Boehm. 4. MannenkoorJagerslustAstholz. 5. Die Post, solo sopraan door Mejufv. Schubert. NA AFLOOP: HU. Officierenmits in. Uniform, kunnen worden geïntroctuceercLtegen betaling van fO.99 Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4