Beide solisten ontvingen een daverend applaudissement en worden herhaaldelijk terug geroepen. Wij brengen onze hulde aan den heer Egbers, die voor de eerste maal zijn talenten als dirigent ten toon spreidde, wij erkennen dat het verlies van den heer Bekker zeer ge lukkig is vergoed geworden. Het orkest verdient mede ee% woord van lof, zoowel de strijk- als blaas-instrumenten hebben zich verdienstelijk doen hooren en getuigden van den goeden zin, om de concerten van Apollo meer en meer in bloei te doen toenemen. Ook de zangvereeniging Cecilia gaf Woensdag avond haar eerste winter-concert, waarop zich twee solisten lieten hooren. Mejufvrouw zong met zeer veel smaak en gevoel en bragt even als de ambitieuse en bekwame fluitist Hartering, niet weipig bij tot opluistering van den avond. De kooren, onder leiding van den heer Egbers, zongen zoo als wij gewoon zijn te hooren, uitmuntend. Het concert werd met een zeer geanimeerd bal besloten. De talrijke aanwezige verlieten allen zeer voldaan de zaal. Men verneemt dat ter vervanging van den eervol ont- slageu ingenieur der 2° kl. J. L. von Leschen, benoemd zal worden de ingenieur 2e kl. C. L. Löder. Naar men verneemt zijn de heeren L. E. Gaill, ka pitein, en M. R. E. Ahn, le luit. bij het korps mariniers, alhier in garnizoen, aangewezen, om eerlang per particuliere gelegenheid naar Oost-Iudie te vertrekken, als gedetacheerd bij het escader der Nederlandsche zeemagt aldaar, ter ver vanging van de heeren T. G. Corbelijn en P. Spanjaard. Een belangrijk leading-artikel, getiteld"Het contra mandement," werd voor eenige dagen in het Handelsblad aangetroffen. Het is eene beschouwing van de circulaire, in betrekking tot de onderwijs-quaestie door het hoofdbestuur der Maatschappij Tot Nut van. 't Algemeen iu deze dagen aan de departementen toegezonden. De verdiende lof wordt daaraan toegezwaaid, doch ten slotte een raad gegeven, die niet onopgemerkt mag worden voorbijgegaan. Het Handels blad zegt te regt, dat er geen maatschappij of vereeniging in ons land bestaat, die zoo zeer de steun van de openbare lagere school is als die: Tot Nut van 't Algemeenzij heeft als het ware'haar helpen gronden, verbeteren, versterken en bevestigen; en wel verre van hare taak voltooid te achten, slaat zij haar steeds naauwlettend gade en tracht haar te vermaken. Dat zij dus strijdvaardig staat, hare stem, verheft, nu men hare eere en kroon aauvalt, is natuurlijk. Er kan dus op dit oogenblik door alle hoogschatters der openbare school niet beter gedaan worden dan dat zij leden worden van bestaande departementen of nieuwe departementen stich ten, waartoe slechts 8 leden noodig zijn. Hare leden zijn strijders en bepaalde voorstanders der onderwijs-wet, en iedere plaatselijke vereeniging een krachtig protest tegen hare wij ziging, terwijl zij elkander kunnen steunen in den kamp voor eene der schoonste parelen in Neerlands kroon. Men sla dus den raad van het Handelsblad niet in den wind, maar worde lid der grootsche maatschappij, wier le den uit de goed ontwikkelde standen, die het leven en de kracht van den staat uitmaken, geleid dooreen wakker hoofd bestuur, gezamenlijk zullen blijven waken en, als het noodig is krachtig strijden, om Nederland datgene niet te laten ont nemen, waardoor het eene waardige plaats kan blijven in nemen onder de beschaafde natiën. Er circuleert te Rotterdam een adres aan Burgem. en Weth.onderteekend door "leden der vereeniging, die zich in het belang der orde ter beschikking heeft gesteld van het gemeentebestuur." De adressanten geven daarin den wenseh te kennen, dat ten gevolge der ontbinding van het korps rustbewaarders van 1848, aan hunne vereeniging niet de naam van "rustbewaarders" maar van "de Rotter- damsche eerewacht" zal gegeven worden. Zij willen allerlei diensten op zich nemen, vooral voor het raadhuis en de ar chieven. Te Harlingen werd in een Noordsch schip voor bal last modder ingeworpen. De kapitein hierover niet tevre den, gaf bevel het laden te staken en toen de sjouwers toch voortgingen, nam hij er een en wierp dien zijn schip uit. De man schreeuwde luid, riep van vermoordingde politie kwam en de kapitein werd gearresteerd, om echter spoedig weder in vrijheid te worden gesteld. Volgens de Harlinger Cl. zou de kapitein, de man in het ruim hebben geworpen, waardoor hij de schouder had ge kneusd en zou de kapt. de zaak voor f 140.hebben afgemaakt. Voor een paar dagen bleek te Harlingen tot welke buitensporigheden onze belastingwetten aanleiding geven. Zeker Éngelsch kapitein heeft suiker in zijn schip en grooten haast hebbende om klaar te komen, ligt hij zelf de zegels. Daarvoor is hij vervallen in eene boete van f 260,000. Van 't Deventer huismoedertje, dat eene naam maakte door het fabrikaat van kunstboter, wordt niet meer gespro ken, maar toch peinst er menigeen op, of er, in dezen du ren tijd, niet iets beters, althans^B boterham zou zijn te viudein Zwolsc/ie Courant recoinmandeer^^^^^P^ pels, dat het midden houdt tusschen gelei en sirooJ, Duitschland wordt gebruikt als een surrogaat van 1^B« -1 Duitsche dokters zeggen dat het zeer gezond is. een rensche smaak, waardoor het zoet getemperd wordt en men zich er niet ligt in "tegeneet." De nacht van Dingsdag op Woensdag 11.was voor vele arme lieden in de omstreken van Oudewater en andere plaatsen langs TJssel en Maas zeer voordeelig. Volgens eene oude gewoonte mogten zij namelijk de koeijen, die zich dan nog iu de weide bevinden, melken. Die lieden hebben daarvan dit jaar een ruim gebruik kunnen maken, door het vele vee, dat nog buiten loopt. Op St. Nicolaas hebben zij weder dezelfde vergunning. De telegraaf bragt Woensdag de tijding, dat Dingsdag te Rome Mouti en Tognelti ter dood waren gebragt; zij hee- ten in 't telegram rooverhoofdlieden, maar 't waren politieke veroordeelden, werktuigen van de partij van handelen. Daar de mannen, die hen bezigden en meer dan zij in de zaak betrokken zijn, rustig te Elorence rondwandelen, heeft de uitvoering van het vonnis te Rome pijnlijken indruk gemaakt. Te Florence heeft ze een storm doen opgaan. De bladen roepen wraak over de ter dood brenging. De kamer was naauwelijks bijeen, en had haar bureau gevormd, waarbij de regeringskandidaat Marie tot voorzitter was gekozen, of dade lijk hebben er levendige beraadslagingen plaats gehad, de ministers hebben de ergenis der regering over de ter dood brenging niet verheeld en de Kamer heeft vervolgens met bijna eenparigheid van stemmen hare afkeuring over de po litieke moord te kennen gegeven. Men mag het er voor houden, dat het Romeinsche bewind door de uitvoering vau het vonnis eene nieuwe onvoorzigtigheid heeft begaau. Een voorval hetwelk te Rome dezer dagen gebeurde, heeft een allerpijnlijksten indruk gemaakt. Een soldaat van het regiment vreemde karabiniers wegens insubordina tie tot honderd stokslagen veroordeeld, is onder de voltrek king van dit vonnis bezweken. De ongelukkige bad slechts den ouderdom van 25 jaren bereikt. Engeland mag blijde zijn als de verkiezingen zijn afgeloopen en de politieke strijd dan beslist is. Omkooping is weder op groote schaal begaan; de val van Stuart Mill en Osborne wordt daaraan door de Times toegeschreven. Hoe ruw het overigens is toegegaan, blijkt uit de mededeeling, dat bij gelegenheid dezer verkiezingen reeds meer Engelschen zijn omgekomen dan in den geheelen Abyssinischen veldtogt. Generaal Grant heeft te Galena eene redevoering ge houden, die niet meer dan achttien regels druk beslaat, en die minstens twintig minuten heeft vereischt om te worden uitgesproken. Hij bedankte daarbij voor de hulde die men hem bragt in den vorm van eene serenade met fakkellicht en vuurwerk, en hij verklaarde deze gelegenheid aan te grijpen om de burgers goeden dag te zeggen. Alle pogin gen om den nieuw gekozen president eene mededeeling te ontlokken omtrent zijne politiek faalden ten eenenmale. Het eerste door generaal Grant uitgevaardigde bevel is zeer karakteristiek, Hij heeft namelijk bevolen, dat alle brieven van sollicitanten zullen worden verbrand. Indien hij ambtenaren noodig heeft, zal hij wel personen ontbieden. De Fransche Moniteur bevat een uitvoerigen brief uit Jokohama, uit welks inhoud blijkt dat de burgeroorlog in Japan voortduurde, zonder dat de eene of andere van de strijdende partijen groote voordeelen behaalde, maar tot groot nadeel voor de welvaart van de uitgebreide provinciën, welke tot tooneel dienden der krijgsoperatiën of door benden on geregelde troepen werden afgeloopen en gebrandschat. Verleden Zaturdag zijn te Shoeburyness (Engeland) proeven genomen met getrokken geschut, ten einde te zien welke soort van kanoneen het verste draagt. Het negenduims Whitworth's kanon heeft een kogel van 250 pond, met eene lading kruid van 50 pond, 10,300 engelsche el ver geslin gerd. Dit is 250 el verder dan tot nu toe nog ooit is bereikt. Dat Engeland een schoon veld aanbiedt voor matig heids genootschappen, kan de volgende statistieke opgave bewijzen. In de vijf jaren, van 1 September 1862, tot I September 1867, hebben voor de politie-bureaux en voor de regtbanken van Engeland en Wallis ongeveer 1,000,000 personen te regt gestaan, wegens dronkenschap en wanorde lijk gedrag. Het juiste getal geeft 193,640 gevallen per jaar. Alle berigten over de aardbeving in de Rijn-provincie op den 17 dezer, stellen den tijd daarvan tusschen half vier en vier uur 's namiddags. De wind was noordwest. De ba rometer teekende 28" 5, de thermometer 5° Réaumur, bij betrokken lucht. Men nam waar dat de schokken horizon taal waren, meestal bij twee te gelijk en twee a drie secon den aanhielden; te Gerresheim bij Dusseldorp werden drie horizontale, schokken waargenomen. Slechts te Bedburg een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2