SIST-KICiOL AAS. Naai- Machines. URBANUSPILLEN. Amstel-Hótel-Amsterdam. Voorhanden eene fraaije collectie Prenten-Boeken PHOTOGIUPMBIIS, JAARBOEKEN. SCHRIMPP®', PHOTOGRAPHIEN, Bierhuis de Brouwer Muziek voor den Dans A. METZELAAR, SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. ADVERTENTIES. OPROEPING. BINNENHAVEN N°. 12. Hollandsche IJzeren PORTEFEUILLES enz. enz. enz. Alsmede het nieuwe PraehtwerkKUNST EN POËZIE- L. A. LA URE Y. GOED WERKENDE N. D, DE LEUR. Let wel Waarschuwing. C. de Graaf en T. Keijzer. Eskeliua Anderina, d. van C. P. Beukenkamp en C. C. Wallin. Jansje, d. van A. Mosk en T. van der Oord. Pe- tronella, d. van S. de Leeuw en M. van Eeten. Jan, z. van J. 'Smit ,en A. Nottelraan. Jan, zoon van J. de Leeuw en S. Bakker. Pieter, z. van C. Kossen en D. Oom. Trijntje, d. van P. van Buuren en G. Geel. OVERLEDEN Jan Marees, 49 jaren. Jan Willem, 18 jaren, zoon van G. van Baaien en van Willempje van Vuuren. lefje, 20 maanden, zoon van J. Ott en A. Vroom. Cornelis, 1 maand, zoon van M. Wig- gers en vau H. L. van Zandwijk. (IjPieter, 10 jaren, zoon van J. Schouten, en van J. van Twuijver. Klaas Smit, 67 jaren. M ARKTBERIGTEN. ALKMAAR, 28 Nov. Aangevoerd 12 Paarden f55 h 180; 4 Koeijen 70 a 140; 14 Nuchte- ren Kalveren f6a 12; 295 Schapen f10 a 24; 25 Magere Varkens 10 a 20; 134 Biggen f5 a 8. Boter per kop 77-g a 85 ct. HOORN, 26 Nov. Kiene Kaas f34.50; aangevoerd 78 stapels, wegende 18678 N. P. Donderdag 3 December vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Alle degenen die iets te goede zijn van, of verschuldigd aan den Heer JACOB MOOIJ, Aanspreker en Koster, te Helder gewoond hebbende, en aldaar 28 Nov. 11. overleden, worden verzocht daarvan aangifte en betaling te doen, uiterlijk vóór of op 10 December a. s., ten huize van den Heer L. F. OVER DE LINDEN, Smidstraat te Helder. BANKETBAKKER. ENZ., Berigt aan zijne geëerde begunstigers, dat voor het aan staande St. NICOLAASFEEST, bij hem alles in gereed heid is. De verkooping van MAND'. REN aangekondigd tegen DingS December a. S. in het Bierhuis Be weris wegens het op dien dag te geven Concert van hefT Muziek gezelschap //Concordia," UITGESTELD tot Donderdag- 3 December e. k„ des namiddags ten twee ure en zoo noodig ook de volgende dagen. Be goederen zijn Woensdag vanaf 'i morgens elf wtr in. opgemeld Bierhuis te zien. S W A V IN G-Deurwaarder. Dit Hötel, verwarmd door ealorifères, is bijzonder geschikt voor Winterverblijf. Verminderd Tarief voor logeergasten, die zich verbinden om eenigen tijd in het Hötel verblijf te houden. Te bevragen bij den Heer R. WILDHACKAmstel-Hótel. Aanvangende 1 December e. k. worden onder-offfcieren en schepelingen der Zeemagt en onder-officieren en manschappen van het corps Mariniers voor reizen AMSTERDAM-HELDER of HELDER-AMSTERDAM vervoerd tegen DE HELFT van den gewonen vrachtprijs en alzoo voor 1.00 per persoon. De Administrateur. Bij den ondergeteekende zijn steeds voorhanden: uit diverse fabrieken, als: van GROVER BAKER van ƒ125.— tot ƒ130.— WHEELER WILSON „100.— „„135.— SINGER125.— 130.— LINCOLN (Handmach.) 55.60. CLEMENS 35. WASHINGTHON» 25.— Voor de soliditeit wordt guarrandeerd. Beveelt zich hij voortduring aan tot het leveren en maken van alle IIEKRES-HieEDlXGSTllKKEiV en DAJIEJIAÏTELS. op a. s. Z1T1IKD1G en ZOS'DAG den 5° en 6» DECEMBER, ter gelegenheid van het St. NICOLAAS FEEST. Entree en Dans v r ij. De Erven MöELER. bereid volgens het aloude en echte receptwaarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING, ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 37^ Ct. van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld te: Amsterdam, M. Cléban &Co, Droogis- ten, Heilige weg, D. No. 321 en Huidenstr. K K, No. 278. P. J. Aerts en Zoon, Voorburg wal bij de Stilsteeg. Alkmaar, Schreuder Co. Ritsevoort. Enkbnizen, C. J. van Veersen. Hoorn, E. Knaven. Kampen; J.S. Rijken. Koog a/d. Zaan, N. van Pomeren. MedemblikR. Snel, Nieuwediep, Verhoeve Bruinvis. Oude Wetering, J. B. Nierman. Purmerende, J. van Alphen. Schagerbrug, A. Ellen. Texel (aan den Burg), J. J. Verberne. Vreeland, P. G. Donk. Wees'p J. W. Vos. Westzaan: G. Jacobs. Worraerveer, D. Jacobs Gz. Zaandam, J. W.Knipscheer. De URBANUS-P1LLENbereid volgens het aloude en echte Heceptsinds zoovele jaren met roem bekenden in algemeen gebruik, zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer IV. VKRlfOEVE BRUIS!VIS, Hoofdgracht. Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn,, dat door ons bij niemand anders de ÜRBANUS-PILLEN bereid volgens 't oude en echte recept, in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierboven genoemde Bépdthouders. In elk doosje is een billet, voorzien met de eigenhandige naamteekening van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOONApothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten, en raden bun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes Pillen haalt. Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening iszich aan te schaffen én zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. 8. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4