Muziek Boek- en Dl 6106 uösuDSicüeercle Inrichting 'IJ HEERI-LOGEIENT TE HII&P STEENDRUKKER IJ. t Album van Buitenlandsche Lettervruchten. te Helder. VISITEKAARTJES. VISITEKAARTJES. VOOR UITGEBREID Ondergeteekende heeft de eer te berichtendat met Januarij e. k., wederom leerlingen, minstens 10 jaren oud, aan de Inrichting kunnen geplaatst worden. Ouders en voogden die hunne kinderen of pupillen van het ondfnvijs zouden willen laten gebruik maken worden vriende lijk verzocht zich vóór 28 December e. k. aan te melden. Het voorafgaand onderzoek zal plaats hebben Woens dag 30 December, 's morgens ten 9 ure, in een lokaal der Inrichting. C. J. BLOK, Directeur. Voor jongelieden buiten de gemeente woonachtigbestaat tegen billijke vergoeding gelegenheid tot huisvesting en verpleging. een dames cd ■>r Veen en Menno^ "i/ken ^4 lid" a l)it lot verwarmd door cal, geschikt' W i n t e r v e r bl ij f. re Verminderd Tarief voor Iogeerg-è, die zich verbinden om eenigen tijd in het Hotel te houden. \t Te bevragen bij den Heer R. WILDHACK, Am»tel\ IN HET op Zaturdag 26 December 1868. Entrée en Dans vrij zonder verhooging van vertering. Aanvang 7 uur. Hs. L BI P E, Nieuwjaar- 1 Nieuwjaar' v He VISITEKAART JKbin gewoon letterschrift en op dubbel glacé Carton gedruktworden tot 1 Januarij a. s. afgeleverd il 1.50 de 100 Exemplarende 200 Exemplaren h f 2.50. Op bestelling worden de Kaartjes vervaardigd in alle mogelijke schriften en karakters, zelfs in facsimile. He ondergeteekende beveelt zich bij voortduring aan tot de levering van: REKENINGEN, KWITAN- TIEN, WISSELS, ASSIGNATIEN, NOTA'S, FACTUREN, COGNOSSEMENTEN, CIRCULAIRES, ETIKETTEN, ADRESKAARTEN, PRIJS-COURANTENROUW- en HUWELIJKSBRIEVEN MENU'S, DIPLOMA'S, COUPONS, MUZIEK, Bouwkundige- en andere 1'EEKENINGEN en alles wat in den ruimsten zin tot de vakken van Boek- en Steendrukwerk behoort. Door DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg, wordt uitgegeven De redactie van dit tijdschrift tracht de lezers op de hoogte te houden van het merkwaardigste wat de buitenlandsche tijdschriften opleveren, en hen tevens eene verscheidenheid van degelijke lectuur aan te bieden, welke men elders mogelijk te vergeefs zoeken zal. De resultaten van nieuwe onderzoekingen is nog weinig bekende streken, de ontwikkeling der nijverheid, de vorderingen van bijna elke wetenschap, de ontdekkingen en verbeteringen op verschillend gebied, de politieke gebeurtenissen welke meer dan eene voorbijgaaude waarde bezitten, de nieuwste vraagstukken betrekkelijk het maatschappe lijk leven, zijn in het bijzonder onderwerpen waaromtrent de redactie tracht op te sporen al wat in het buitenland ge schreven wordt, ten einde het belangrijkste daarvan voor hare lezers te bewerken. Steeds meerdere bronnen komen onder haar bereik. In dit en het vorige jaar maakte zij, behalve van eenige boekwerken en brochures, gebruik van de vol gende tijdschriften Daheim; Unsere Tage; Belgravia; die Gartenlaube; Revue Germanique; Chamber's JournalLonden So ciety; North-Britisch, Quarterly, Edinburgh Revieuws; Revue des deux Mondes; Blackwood's, Cornhill's, Saint-Paul's, Tins- ley's Magazines; Revue Britannique; Hours at Home; Revue moderne; the Argosy; the Atlantic Monthlydas Ausland Westermann's Monatshefte; the Broadway; Revue maritime et coloniale; Daily Morning Call; Hausschatz der Lander- uud Völkerkunde; the Illustrated Londen News; the Intelleetual Observer; lTnstitut; the Athenaeum en der Salon. Ten einde eenigermate te laten beoordeelen welk gebruik de redactie van de voorhanden zijnde bouwstoffen maakt, en of zij in de schifting gelukkig is, volgt hier eene opgaaf der stukken welke in den tegenwoordigen jaargang zijn opgenomen Bijzonderheden omtrent Abyssinie en honing Thcodorus. Het Habevfcld-Treiben in Beieren. De stad Rouaan De Spaansche koloniale begrooting. Een Methusalem te Parijs. De laatste veldtocht van Garibaldi, Door een ooggetuige. Overwintering der Telegraaf-construc- teurs in het voormalig Russisch A- merika. Beschreven in twee brieven der beambten. De linancieele zeepbellen van den te genwoordigen. De Levantsche handel, Het denkvermogen der dieren, inzon derheid bij den Olifant en den Hond. De Provinciale Pers in Engeland. De Oostenrijksche Lloyd te Triest. Josiah Wedgwood en zijne verdiensten ten aanzien der Aardewerkfabricatie. De Piano-forte fabriek van de lieeren Broadwood Zonen te Londen. De fiuancieele zeepbellen van den te genwoordigen tijd. De nieuwste nier am zaken te doen. Een uitstapje naar Britsch-Indie. De Vesuvius. Een ondernemend man. De lotgevallen der Pitcainers in de Zuidzee. De strijd tusschen den president en het Congres der Vereenigde Staten. De Broadway te New-York. Het St. James Paleis te Londen en zijne bewoners. De zeebadplaatsen op de noordwest kust van Prankrijk. Het feest der Heilige Rosalia tePalermo. De heerschappij der Pranschen in In- die, in de achtiende eeuw. Pittsburg, in de staat Pennsylvanie. De reizen van Ladislas Magyar in Z. Afrika. Het leven en de leer van Confucius. De geschiedenis der spoorwegen in Prankrijk. Het vorstendom Serbie. De drakenbloed boom op Teneriffe. De grafgestichten dea oude Egyptenar. Het barnsteen aan de Pruisiache kasten. De Sahara van Oost-Pruisen Pransche Etiquette. Aardbevingen. De Londensche politie. Een val van luebtsteenen. De dagbladpers te New-York. De huismusch als landverhuizer naar Amerika. De groote zon-eclipsen. Waarin bestaat de Oostersche qnaestie Eene komeet uit koolstof. Een bezoek op eenige atollen (koraal eilanden) in de Zuidzee. De zeerooverijen op de Nikobarische Eilanden. Over de beteekenis van sommige op gedolven oudbeden. De geschiedenis van de Kant.. Eenige bladzijden uit de gedenkschrif ten van den graaf d' Alton Shee (18261848), voormalig pair van Prankrijk. De invloed der réfugiés op de Engel- scbe industrie. De bewoonbaarheid der planeten. Een ondernemend boekhandelaar, (Mey- er van Hildburghausen.) De beurs te New-York. John Wesley, de stichter van de ge zindte der Methodisten. De handel ïn levensmiddelen buiteu.de Halles te Parijs. De stad Cincinnati in de Vereenigde Staten. De Pransche minister Rouher. De Spaansche omwenteling van 1868. Het uitsterven der oorspronkelijke volken. De geabonneerde kunnen het tijdschrift, naar verkiezing, in maandelijksohe afleveringen of driemaandelijksche deelen ont vangen. De afleveringen bevatten 4 a 6, de deelen 15 vellen druks. De prijs van f 6.per jaar kan zeker uiterst gering geacht worden. IjnpV-, Courant- en Steendrukkerij van S. VUES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4