ELDERSCHE COURANT. Zaturdag 29 Januari]'. M 905. Tiende Jaargang. 1870. JHeums- en «aöoertentie-öfttö. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.00 Franco per post «1-25 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Advertektikn van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Adverteutiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GIL T J E S. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 28 Jau. 1870. Gedurende het jaar 1869 zijn ter losplaats Helder in geklaard 383 zeeschepen, als: Van Sunderland 109 met steenkolen van Newcastle 98 met id.1 met cokes en gebakken steen, 1 met steenkolen, ge malen cementen gebakken steen; van Hartlepool 9 met steen kolen van Methil 1 met id.; van Seaham ll^met id.van Rochester 1 met id.; van Middlesbro 1 met ijzer en 1 met ijzer en steenkolenvan Sundswal 44 met houtvan Hemo sand 9 met id.van Soderham 11 met id.; van Hudikswall 6 met id.van Hollmestrand 3 met id.; van Tweedestrand 1 met id.; van Aargaardstrand 2 met id. van Drammen 10 met id.van Frederikstad 3 met id.; van Frederikshall 1 met id.van Porsgrunö 2metid.; van Larvig 1 met id.van Dantzig 1 met id.van Krageroe 3 met id.van Helsingson 2 met id.; van Riga 8 met id.; van Borga 2 met id.;^ van Uskela 1 met id.van Nerva 7 met id.van Swartwick 5 met id.van Louisa 1 met id.van Abo 2 met id.van Lulia 1 met id.van Gothenburg 1 met id.van Gefle 1 met id. van Quebeck 1 met id.; van Ibrail 1 met granen en matten; van Odessa 1 met zaad en mattenvan Sulina 1 met granen en matten van Hellevoetsluis 1 met buskruidvan Ahren- dal 1 met visch; van Mandal 1 met id.; van Genua 5 met diverse goederen; van Borkum 1, van Hamburg 1, van Yar- mouth 4van Helgoland 2de acht laatsten ledigscheep3. Alzoo een totaal van 380 schepen, bestaande uit 341 zee schepen metende 109937 tonnen en 42 stoomschepen metende 27381 tonnen, tegen 389 zeilschepen metende 123113 tonnen en 36 stoomschepen metende 21176 ton in 1868. Ingevoerd van Noorwegen n Rusland Zweden Amerika Noorwegen Rusland n Zweden Amerika 7H60 tonnen on 63 20 36214 484 692 173 1068 6 hout. id. id. id. hout. id. id. id. Ingevoerd van Engeland met zeilschepen 68411000 kilogr. steenkolen en met stoomschepen 25801300 kilogr. Uitgevoerd naar Engeland: 278 runderen, 91 kalveren, 8279 schapen en 30 varken3. In de jongstleden gehouden vergadering van het collegie Sine Nominevond de voorlezing plaats der geloofsbrieven van twee nieuw aangenomen ledeD, en het tweede ge deelte der geloofsbrief van den heer v. Aken. Verder werd met acclamatie het oude bestuur herkozen. De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Maandag den 7 Februarij a. s., des avonds ten acht ure. Door de rederijkerskamer O/ymjria, werd in de gisteren avond gehouden buitengewone vergadering met zeer veel succes opgevoerd: »Kcif onder t Koornof de Intrigant op het ver gelijkend examenluimige schets voor rederijkers, in twee afdeelingen, door D. Dekker; daarna: De Notarisklerk kluchtspel in twee bedrijven, naar het Engelsch. In beide stukken vielen de optredende leden herhaalde bij valsbetuigingen ten deel, die ook ten volle verdiend waren. Dingsdag jl. gaf de vereeniging Apollo haar derde winter- concert, dat door de medewerking der solisten Mejufvrouw Kiehl (zang) en den heer Hartering (fluit) werd opgeluisterd. Beide solisten zijn oude kennissen, die echter door hunne verschillende soli uitmuntend hebben voldaan. Mejufvrouw Kiehl heeft sinds haar laatste optreden groote vorderingen gemaakt. Hare stem is uitgebreider geworden en hare voor- dragt meer ontwikkeld. Voortgaande op den door haar in geslagen weg, zal zij stellig op artistique terrein een sieraad der hofstad worden. De heer ITartering toonde op nieuw zijne enorme techni sche vaardigheid op zijn instrument. De onvermoeide solist blies zijne soli met veel smaak en losheid. Beide solisten genoten herhaaldelijk de eer der terugroeping. Het orchest kweet zich ook dapper van zijne taak. De ouverture lïuy Bias en de simfonie van Krommer werden vlug en met aplomb afgespeeld. Men deelt ons mede, dat naar aanleiding der verkregen gunstige uitkomsten met het getrokken achterlaad kanon van 24 centimeters, thans officieel bepaald is, dat die vuurmonden als kustgeschut ingevoerd en ingedeeld zullen worden. Men is reeds bezig de batterij Wierhoofd met bedoelde stukken te bewapenen. In het voorjaar worden hier weder, ook voor de auderc batterijen eenige ijzeren affuiten en ramen voor bedoelde kanons uit Frankrijk verwacht. Voordragt in 't gebouw aan de vischmarkt alhier, op Dingsdag, des avonds ten 7è ure, door den godsdienst-onder- wijzer J. Rinner. Onderwerp: Godsioezen. Ds. van Vledder, pred. bij de Hervormde Gemeente Huisduinen, heeft eene beroeping ontvangen naar Ransdorp. Tot Burgemeester der gemeente Alkmaar is herbenoemd de heer A. Maelaine Pont. In het bestuur van den polder Wieringerwaard zijn benoemd: tot dijkhraaf, D. Kaan Jz.; en tot heemraden J. Blaauboer Cz., J. Kooy, D. Schenk Kz. en A. Waiboer Hz. Tot dijkgraaf van het waterschap Starnmeer en Kamerhop is benoemd: J. Vennik. Tot dijkgraaf van den polder de Langehoek, onder Hoogwoud en Opmeer, is benoemd II. Conijn. Men schrijft uit Hellevoetsluis. Als vermoedelijken zeil- dag van Zr. Ms. schroefs toom schip 3e kl. liet Looonder bevel van den kapt-luit. ter zee jhr. D. liowier, noemt men den 3den Febr. a. s. In de N. R. Courant leest men Naar men verneemt ligt het in de bedoeling der tegen woordige regering, het loodswezen van Terschelling over te brengen naar Ilarlingen. In het belang van den dienst schijnt deze verplaatsing noodzakelijk te worden geacht. Tot onderzoek der ingebragte bezwaren ten aanzien van het loodswezen op Terschelling, is in der tijd door den minister een commissie van zee-officieren benoemd. De com missie heeft thans, naar men verneemt, een verslag uitgebragt, waarin de bezwaren tegen het beheer van den inspecteur ongegrond worden genoemd en als resultaat van naauvvgezet onderzoek wordt verklaard, dat genoemde inspecteur in de waarneming zijner betrekking steeds naar plïgt en in den geest der verordeningen op den loodsdienst gehandeld heeft. Voorts is aan den inspecteur te kennen gegeven, dat zijn streven steeds ten nutte van den loodsdienst is geweest, en dat bij al zijn handelingen 's Rijks belang immer op den voorgrond stond. Men schrijft ons uit Enkhuizen 23 Jan. Tot lid van den gemeenteraad werd heden verkozen de heer G. Bruinis, burgemeester te dezer stede. Als een voor onderscheidene takken van industrie belang rijk feit kunnen wij mededeelen, dat door Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken is voorgeschreven, dat voortaan de be- grootingssominen voor waterstaats- en andere werken, door de directiën bepaald en tot heden voor de gegadigden geheim ge houden, op de bestekken dier werken, welke voor de aanne mers op de aangewezen plaatsen te bekomen zijn, zullen worden vermeld. Hiermede zal aan een reeds herhaaldelijk geuit verlangen van vele groote aannemers van publieke wer ken worden te gemoet gekomen. Aan 't weekblad Oostergoo wordt in eene particuliere correspondentie uit Leiden geschreven, dat aan de academie aldaar een R. Cath. geestelijke als student in de letteren is ingeschreven, die eiken morgen de mis bedient en trouw de colleges bijwoont in zijne priesterkleediDg. Hij wordt voor den besten discipel der litterairische hoogleeraren gerekend. Toen hij zijn admissie-examen zou afleggen, was men voor eenig tumult bevreesd, doch de uitkomst heeft geleerd, dat die vrees gelukkig ongegrond was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1870 | | pagina 1