HELDERSCHE COURANT. Jïteuros-- en Zaturdag «flönertenfie-fjfaö. 26 Febriiarij, M 915. Tiende Jaargang. ©ffiriëeï geöcrïtt'. j&fct-offfdM gcöccïte. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWSTIJDINGEN. 1870 Verschijnt DINGSDAG— en VRIJDAG-AVOND Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.00 Franco per post n 1-25 Men abonneert zich bij alle Bockhaudelaren en Post directeuren. Brieven franco. Uitgever S. GILTJES. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Dc BURGEMEESTER der gemeento HELDER brengtter voldoening aan eene aanschrijving van Zijne Excell. don Heere Commis saris des Konings in deze provincie, het volgende ter kennis van belang hebbende jongelingen in deze gemeente „Ten eiude zooveel doenlijk mede te werken tot het aanwakkeren „van den zich almeer en meer voordoenden lust bij de jongelingschap ,,oiii in den wapenhandel te worden geoefend, en ook om hun die „later bij de Militie of Schutterij dienstpligtig worden, het vooruit- „zigt te openen dat, niet alleen de gunstige bepaling nopens een „korteren oefeningstijd bij de Militie, op hen worde toegepast, maar „ook dat zij, desverkiezende, spoedig als korporaal of onderofficier bij „liet Leger of bij de Schutterij zullen kannen optreden, heeft Zijne „Excell. de Heer Minister van Oorlog het wenschclijk geacht, in die „plaatsen waarin Infanterie iu garnizoen ligt, aan jongelingen van „den ouderdom van 18 tot 20 jaren, de gelegenheid te verschaffen „om bij de korpsen kosteloos onderwijs in den wapenhandel tc ont vangen, hetzij afzonderlijk of vereenigd met de overige manschappen „en waarvoor hun van wege het corps de noodigc wapenen en mu- „nutïen zullen worden verstrekt. „De bevelhebbers der Infanterie-corpsen zijn door Zijne Excell. den „Heere Minister van Oorlog hiervan onderrigt en verzocht aan den „hierbedoelden maatregel de meest doelmatige uitvoering te geven." Helder, De Burgemeester voornoemd den 19 Februarij 1870. STAKMAN BOSSE. Dingsdag 22 Februarij 1S70. Voorzitter de heer mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig, met kennisgeving, de keeren Werendlijn Smit, Boomsma, Bex-ghuijs en Zur Mühlen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd De Voorzitter deelt mede, den uitslag van de, in de vorige vergadering, ter audiëntie bij Z. Exc. den Minister van Bin- neniandsche Zaken afgevaardigde commissie, en vangt aan met de vermelding, dat de heer Boomsma, in die commissie be noemd, wegens ongesteldheid, en de benoemde heeren plaats vervangers mede wegens verschillende redenen, verhinderd zijn geworden er deel van uit te maken, dat eindelijk de heer Maalsteed zoo welwillend is geweest die plaats te vervullen voorts dat de commissie bij den Minister met de meeste voor komenheid is ontvangen, dat Z Exc.op eene nadere toe lichting, niet verder op eene heffing van schoolgelden bleef aandringen, doch dit punt aan de beschikking van den raad overlietdat de gemeente echter in de Gjarige overgangs termijn eenige blijken behoorde te geven van zooveel moge lijk aan de wettelijke voorschriften te hebben voldaan en daarom voorstelde de belasting op het gemaal met 10 pCt. te verminderen; dat deze offerte van den Minister aan de com missie zoo aannemelijk voorkwam, dat zij op meerdere con- cessien niet heeft aangedrongen. Hiermede is alzoo het vooruitzigt geopend, dat wanneer de begrooting in dien zin gewijzigd wordt, de goedkeuring van Ged. Staten verwacht mag worden. De heer Graat meent het gevoelen van den raad uit te drukken, door de commissie dank te zeggen voor de flinke wijze waarop zij de belangen der gemeente bij den Minister heeft weten te behartigen en waaraan de goede uitslag is te danken. De Voorzitter bedankt den heer Graat en vraagt de goed keuring van den raad op een door den Secretaris te lezen concept-besluit, waarbij bedoelde belasting met 10 pCt. wordt verminderd. De heer de Breuk zegt dat hij uit beginsel tegen vermin dering van de verbruiksbelastingen is, maar omdat de Minis ter een gunstig vooruitzigt voor de gemeente heeft geopend, zal hij er voor stemmen. Het concept-besluit wordt met algemeene st. aangenomen. Vervolgens doet de Voorzitter het voorstel om tengevolge van de voox*afgegane omstandigheden, het art. der begrooting «belasting op het gemaal f39,000.te verminderen met f2600.alzoo te brengen op f30,400.'en genoemd bedrag te vinden door bekrimping van het art. «onderhoud van straten en pleinen," en alzoo voorloopig achterwege te laten het bestx*aten van de Spoorstx-aat met keijen en het be leggen van de beide Vroonstraten met de uit de Spoorstraat opgebroken klinkers. De heer Hidde Bok betreurt het vooral dat de beide Vroon- straten nog langer van de bestrating vex'stoken zullen blijven daar men echter voor de ijzeren noodzakelijkheid moet bukken, zal hij er zijne stem niet aan onthouden. Het voorstel woxxlt met algemeene stemmen aangenomen. De Voox'zitter zegt nog eene kleine mededeeling aan den raad te kunnen doen, die zeker voor de gemeente niet on verschillig is. Het betx*eft het ontvangen van een brief van Ged. Staten, waarin het advies van het Dag. Best. wox'dt ge vraagd, in zake het vei'leenen eener concessie aan de Harlin- ger stoombootmaatschappij, oin voortaan met de stoomboot «Bux-gemeester Zijlstra" tweemalen per week, Woensdags en Zaturdags, van Hax-lingen deze gemeente aan te doen. De leden zijn met den Voorzitter van oordeel dat eene gere gelde communicatie met de Friescke kust niet anders dan in het belang der gemeente kan zijn. Op de gewone x-ondvraag vraagt en bekomt de heer Maal steed het woord. Dat lid stelt de vraag, of, wanneer de heden gewijzigde begx-ootïng door Gedeputeerde Staten goed gekeurd wox-dt en de vermindering der belasting op het gemaal met 1 Mei a. s. ingaat, den handelaren in die artikelen dan ook 10 pCt. restitutie zal worden verleend van hetgeen zij in voorraad hebben. Wordt in omvx-aag gebragt en verworpen met 7 tegen 6 stemmen. Voor stemden de heeren de Lange, Maalsteed, van Ivelckhoven, Bakker, de Brenk en Janzen. De heer de Brenk hex-innert aan eene toegezegde regeling van het lot van den hoogbejaarden chef der nachtwachts en tevens aan de voorgenomen nieuwe regeling van den visch- afslag. Spreker verzoekt beleefd, dat betreffende beide aan gelegenheden voorstellen aan den raad zullen woi'den ingediend. De Voorzitter antwoordt, dat daaraan binnen kort zal wor den voldaan. Daarna wordt de vergadering gesloten. Helder, Nieuvvediep, Willemsoord, enz. 25 Febr. 1870. Iu den Macht tusschen 'Woensdag en Donderdag is op de haaks verzeild gei'aakt de Eugelsclie bark Coquetclale, kapt. Clark, geladen met salpeter. De equipage heeft zich met de boot gered en is alhier aangekomen, schip en lading zijn verloren. Zr. Ms. transportschip met stoomvermogen Javakom- mandant de kapt.-luit. t/z II. D. Slegt, is 19 Januarïj 11. aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen. Aan boord was alles wel. Zr. Ms. raderstoomschip de Vallekapt.-luit. t/z. N. M. J. Kroef, is Maandag jl. van Cagliari naar Palermo ver trokken, Aan boord alles wel. De kapt. t/z. A. J. Kroef, de luits. t/z. 1 kl. D. Schuur man en C. Schuylenburg, de luits. t/z. 2 kl. P. Crans en T. Spree, behoord hebbende tot het escader in Oost-lndië en van daar in Nederland teruggekeerd, worden op non- activiteit gesteld. Naar men verneemt, heeft de luitenant ter zeelckl. W. F. II. Cramer, eerste officier aan boord van Zr. Ms. wacht schip te. Iiellevoetsluis, onlangs door Z. M. tot waterschout te Amsterdam benoemd,uit laatstgenoemde betrekking weder eervol ontslag verzocht. De heer Cramer is dezer dagen door den Amsterdamschen gemeenteraad niet tot dok- en haven-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1870 | | pagina 1