HELDERSGHE GOUR&NT. Jïteuros* en Woensdag <flÖoertentie--6faÖ. 9 Maart. M 916. Tiende Jaargang. (©ffktccï rjcücEÏte. VEE SC HOUW ING. geöecltc. NIEUWSTIJDINGEN. 1870 Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.00 Franco per post n u «1-25 Men abonneert zich bij allo Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Ad verte?» tien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentiën intezendeu. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILT J ES. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat door de bevoegde Keurmeesters eene SCHOUWING zal plaats hebben over RUNDEREN PAARDEN en SCHAPEN en wel op MAANDAG den 14 MAART e. k. in het Koegras, langs de Zanddijk en de Vliet op DTNGSDAG den 15 MAART e. k., in het Koegras, langs het Noordhollandsch Kanaal op VRIJDAG den 18 MAART e. k. te Huisduinen, des voormiddags van 9 tot 11 ure; in het gedeelte van den Helderschen Polder, aan de Westzijde van den Spoorweg des namiddags van 12 tot 2 ure; en in het gedeelten van den Helderschen Polder, aan de Oostzijde van deu Spoorweg en in bet Brakkcveld, des namiddags van 2 tot 4 ure. De Veehouders worden bij deze herinnerd aan de bepalingen van art. 459, 460 en 461 van het Wetboek van Strafregt, en aangemaand hun Vee be hoorlijk gehokt te hebben gedurende den tijd voor het onderzoek bepaald. Helder, De Burgemeester voornoemd, den 8 Maart 1870. STAKMAN BOSSE. POLITIE. Dezer dagen gevondenin een tnin, eene onder-offieiers- Marine-PETop liet postkantoor alhier een SERVET; op de publieke straat eene BRACELET en een CEINTUUR. De regtmatige eigenaars kunnen zich ter terugbekoming aanmelden ten burele van den ondergeteekende Helder, 8 Maart 1870. A. C. BOONZAJER. Commissaris van Politie. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 8 Maart 1870. De commissie tot ondersteuning van huiszittende ar men, die zich onlangs ter dezer plaatse geconstitueerd heeft, deed Zondag avond in het lokaal Tivoli opentlijk verslag van hare bemoeijingen. Jammer dat aan hare oproeping ter bij woning dezer vergadering zoo weinig gehoor is gegeven, daar het aantal opgekomen belangstellenden zeer klein was; niet tegenstaande dat, meende de commissie de zich voorgestelde taak te moeten volbrengen. Yan dat verslag geven wij het volgende uittreksel: In den boezem der commissie, op de eerste bijeenkomst, is ingeteekend voor f270.men besloot tot het houden eener collecte, die opgebragt heeft f652.01, 10 zak steenkolen, 2 mud erwten en 500 turven. Voorts is van een Duitsch schip nog ontvangen 75 kop erwten, van twee dames 10 groote hemden, 6 kleine dito en 6 kinderrokjes. Later nog van ver schillende personen: een vat. zuurkool, (dat men wegens de moeijelijkheid der verdeeling te gelde gemaakt heeft tot een bedrag van f 10.een vat witte beschuit* circa 100 kilo rijst, 100 kropbrooden, ieder van 1 kilo, 10 roggebrooden, ieder van 1^- kilo en eindelijk nog de som van f274.50, zijnde de opbrengst van een concert, gegeven door Helders mannenkoor, het stafmuziekkorps der marine en eenige di lettanten, geheel ten voordeele van de kas der commissie. Nadat de wijze van bedeeling door de commissie was vast gesteld, nl. in levensmiddelenen brandstoffen, en bij uitzon dering in eenig geld, werd besloten eene aanbesteding van de daartoe benoodigde artikelen te doen plaats hebben, waarvan de uitslag was, dat de steenkolen zijn aangenomen tegen f0.82iper hectoliter, het spek tegen f 0.84 per kilogram, de gort tegen f 12.50, de capucijners tegen f9.50 en de groene erwten tegen f 11.12^ per hectoliter; alles te leveren op mon ster van de beste kwaliteit. Het slot van het verslag luidt woordelijk als volgt: //Vrijdag avond jl. had de laatste of sluitings-vergadering plaats. De penningmeester deelde mede, dat het concert de som van f 274.50 had opgebragt; de onkosten van het con cert bedroeg 7i ct., wegens beschrijving van patent. De ontvangsten bedroegen in het geheel f.1291.59 met diverse hiervoor reeds aangegeven levensmiddelen, brandstof en kleedingstukken. De uitgaaf bedroeg f 1211.874, zoodat een saldo van f 79.7 I J- in kas bleef, welke som besloten werd om rentegevend te beleggen en daarover later naar omstan digheden te beschikken. In 't geheel zijn bedeeld 580 huisgezinnen of ruim 2900 zielen, met het navolgende, als: 480 zak steenkolen, 2200 turven, 185 brooden, een groot vat beschuit, 100 kilo rijst, 1550 liter gort, 2250 liter capuzijner-erwfen2000 liter groene-erwten 580 halve kilo's spek. In contanten zijn aan de armen uitgedeeld f 128.50. Betaald aan kantoorbehoeftèn, enz. f 3., diverse onkosten en fooijen f8.05, en onkosten van het concert f0.07J-, zoodat ae noodzakelijkste uitgaven van alle werkzaamheden fll.l2J bij elkander bedragen, en hiermede loopt het verslag ten einde. De commissie kan echter niet nalaten aan allen die me degewerkt hebben, om eene monster-bedeeling tot stand te brengen, (zoo als tot dusverre nog nooit in deze gemeente heeft plaats gehad), haren iunigen dank te betuigen, in de hoop dat onze gemeente in het vervolg zoodanig in bloei en werk zaamheden mag toenemen, dat dergelijke bedeelingen niet meer behoeven te geschieden." Vervolgens werd door den secretaris dezer commissie mede gedeeld dat door eenige leden het idee was geopperd eene werkverschaffing weder in het leven te roepen en aau hem was opgedragen eene schets te ontwerpen van een plan, ten einde daartoe te geraken. Daaraan voldaan hebbende, leest de secretaris het volgende plan aan de vergadering voor: //De commissie, bestaande uit zestien leden, verklaart dat na de gedane werkzaamheden voor de extra-bedeeling, zij eenparig overtuigd zijn, dat die wijze van ondersteuning aan de armen hoogst ondoelmatig is en en zelfs nadeelig werkt, men lenigt voor een paar dagen de armoede, maar na die dagen komt diezelfde armoede nog dringender terug; wil men de armen wezeutlijk doelmatig onderstennen, dan moet ge zorgd worden dat ieder arme door arbeid in zijne behoeften kan voorzien. Het is daarom, dat de commissie besloten heeft, om eene inrigting tot werkverschaffing in het leven te roepen, eenigzins verschillende van de vroegere; de commissie koopt voor eigen rekening een stuk grond en plaatst daarop 'een gebouw, geschikt tot bergplaats, kantoor, woning van deu bewaarder en gedeeltelijke fabriek van werk, enz. De onkosten daarvoor worden onderling door de commissie betaald, zonder genot van eenige rente; het kapitaal, benoodigd voor inkoop van materialen, voorraad en uitbetaling van werkloon, zal de commissie in eigen boezem zien te vinden; alleen verzoekt de commissie van de ingezetenen, dat die zich zedelijk ver binden om de bedelarij aan de huizen tegen te gaan, dat de armbesturen, zooveel hunne fondsen het toelaten, alleen de oude en gebrekkige armen, die niet meer werken kunnen om in hun onderhoud te voorzien, te ondersteunen en gezonde men- schen niet, dat de gemeente jaarlijks eene subsidie verleent en de gemeentenaren zich alleen verbinden om hetgeen zij tot nu toe aan de deur weggaven aan bedelaars, aan de commis sie te geven. Gesteld, men geeft wekelijks 25ct. aan de deur, dat is f 12.50 per jaar dat men de commissie alle drie maanden f3: geve of naar evenredigheid. Die subsidie van de ge meente en de inteekeuing der ingezetenen zullen alleen dienen tot rente-dekking van het bedrijfs-kapitaal en even tuele kleine verliezen, alsmede tot een reserve-fonds voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1870 | | pagina 1