HELDERSGHE COURANT. Jïieuros= en Zaturdag <flDoertentte--6faÖ. 25 Junij. Tiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. M 947. 1870. Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.00 Franco per post n n w 1.25 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Advertestikn van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve meu de Advertentiën intezendcn. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. Helder, Nieuwadiep, Willemsoord, enz. 24 Junij 1870. Woensdag is aan het lokaal van het Departement van Marine een aanvang genomen met het examen van aspiranten voor de betrekking van adelborst 3e klasse bij het koninklijk instituut voor de marine alhier. De opbrengst van den Noordhollandschen Staatsspoor weg, (HelderUitgeestZaandam) was in Maart 1870 reizigers f 13,168.62; goederen en vee f4258.655 diversen f 18.50; totaal f 17,445.77®; in April 1870: reizigers f 15,057.94; goederen en vee f3635.325 diversen totaal f 18,693.265. Omtrent de questie met Venezuela deelt de Staats. Ct. van Woensdag jl. het volgende mede »Door onderscheiden dagbladen zijn berigten medegedeeld omtrent hetgeen laatstelijk zou zijn voorgevallen ten aanzien van de aanhouding van een Nederlandsch schip op bevel der regering van Venezuela en het vertrek van den Nederlandschen zaakgelastigde uit Caracas. Zie hier wat, luidens de rapporten door 's Konings regering ontvangen, plaats gehad heeft. De, eeoige weken geledeD, Caracas bemagtigd hebbende partij der Guzmans, waarvan de leiders zich op Curacjao be vonden, smeedde naar het scheen, eenigen tijd te voren, aldaar den thans gelukten aanslag. Vertoogen daartegen waren ge schied door de toen aan het bewind zijnde regering van Monagas, en ten gevolge dier met bewijzen gestaafde ver toogen werd aan het met de neutraliteitsverpligtingen van Nederland strijdige verblijf der Guzmans op CuraQao een einde gemaakt. Van daar de wrok der thans te Caracas heerschende partij tegen den heer Rolandus, die zijns ondanks, natuurlijk bij 's Koniügs regering, de tolk had moeten zijn van de klagten des vorigen kabinets van Caracas. Die wrok gaf zich al dadelijk lucht op eene wijze die voor de veiligheid van den heer Rolandus verontrustend scheen. Daarbij kwam de omstandigheid, dat de te Caracas heerschende partij op eene allezins willekeurige wijze eerst de nederlandsche paketboot Honfleur te Laguaira aanhield, onder voorwendsel dat die boot in dienst der republiek was, en later een neder landschen schooner in beslag nam en den eigenaar het ver trek naar Cura9ao belette, op grond eener tegen alle regelen en volkenregt uitgeschreven sluiting der havens, die nog in handen der vorige regering zijn. De vertegenwoordigers der vreemde mogendheden protesteerden collectief tegen de aan houding van de paketboot, doch zonder eenig gevolg, en toen de heer Rolandus daarna krachtig daartegen opkwam, werd op eens iedere verdere discussie met hem afgebroken door de aankondiging op 9 Mei jl., dat de regering der Guzmans alle betrekkingen met hem afbrak: deze aankondiging was in zulke onvoegzame termen gesteld, dat hij zich genoodzaakt vond, om, in overeenstemming met het eenparige gevoelen zijner collega's, zijne paspoorten te vragen. Toen die paspoorten, na lang dralen, aan den heer Rolandus waren verleend, is hij op weg zijnde naar Laguaira, zoo het schijnt op geheimen last van den president, aangehoudendoch toen het gansche corps diplomatique tegen deze handelwijze protesteerde, werden door den minister van buitenlandsche zaken aan den heer Rolandus verontschuldigingen gemaakt, en volbragt deze, on der geleide, zijnen togt naar Laguaira, alwaar hij zich aan boord van den Kijkduin inscheepte, de bescherming der Ne derlandsche onderdanen aan den interimairen zaakgelastigde van den Noordduitschen bond overlatende. Door deze is na het vertrek van den heer Rolandus, doch te vergeefs, gepro testeerd tegen de in beslagneming van de Sarah en de aan houding van den heer Jesurun. In dezen stand van zaken is het fregat Admiraal van Wasse- naer terstond naar Venezuela afgevaardigd met algemeene instructien ter bescherming der Nederlandsche onderdanen en bezittingen, in afwachting dat onverwijld nadere instructien zullen worden gegeven ter erlanging van de aan Nederland verschuldigde genoegdoening. De regering heeft inmiddels tot haar genoegen reeds van onderscheiden bevrienden mogendheden mededeelingen ont vangen waaruit blijkt dat door de vreemde vertegenwoordi gers de handelwijze van den heer Rolandus evenzeer werd beaamd, als die van het bewind te Caracas afgekeurd. Men mag dus onderstellen dat de door 's Konings regering te ne men maatregelen bij de bevriende mogendheden bijval, mis schien ook wel ondersteuning zullen vinden.". Uit de statuten van het Verbond van vrije denkers in Nederland, vastgesteld in de algemeene vergadering op 5 Junij jl., blijkt omtrent aard en strekking van dit verbond het volgende Het verbond is een zuiver wijsgeerige instelling. Zijn doel is algemeen menschelijke ontwikkeling. Als beginsel stelt het verbond vasta. vrijheid van denken, gegrond op de grondslagen van menschlievendheid en zedelijkheidI). de bevoegdheid der rede om zich aan de banden des geloofs te onttrekken en alle vraagstukken, den inensch en zijne ver houding tot de maatschappij betreffende, zooveel mogelijk op te lossenc. de onafhankelijkheid der zedeleer van elk kerkelijk leerstelsel d. liefde tot waarheid en regtvaardigheid, tot orde en arbeid e. algemeene verbroederingerkenning der regten van de vrouw tot stoffelijke en zedelijke ontwik keling. Een der eerste zorgen van het verbond is de be vordering van het onderwijs aan kinderen in den geest van zijn doel. Ter bereiking van het doel des verbonds kunnen er door het geheel e rijk en de koloniën vereenigingen worden opgerigt in de geest der statuten. Het verbond treedt in het belang zijner leden op, wanneer deze niet bij magte zijn, zeiven hunne belangen of die hunner kinderen waar te nemen. Het beschermt hen tegen allen dwang en verzekert hen, zoo veel mogelijk, dat hun uiterste wil ten stipste worde nage komen. Zoodra het verbond in het bezit is van voldoende fondsen, zal er een weduwen- en weezeufonds worden opge rigt. Wanneer de kas het veroorlooft, zullen er kosteloos of tegen den minst mogelijken prijs geschriften in den geest van het verbond worden verspreid. In het Algemeen Dagblad van Nederla?id leest men Eiken zomer keert in Nederland de droogte en de scherp schutters-manie terug. Zoo ontvangen wij van alle zijden be rigten over gebrek aan regen en overvloed van concoursen Te Slochteren en te Utrecht b. v. hebben dezer dagen de buksen geknald, of 't inderdaad ernst werd. Bestaat nu tusschen beide verschijnselen ook eenig verband Te Parijs schijnt men 't te gelooven. Immers, men heeft daar in allen ernst den raad gegeven, een aantal kanonnen te lossen, ten einde... regen uittelokken. Wij zijn toch gelukskinderen, dat wij de wetenschap als bij ingeving raden De persoon van Windeler, die onlangs f6000 uit het station te Winschoten heeft ontvreemd, maar welke som grootendeels teruggevonden is, is Maandag nacht ten twee ure uit zijne cel in de gevangenis te Winschoten ontvlugt, en had ten 4i ure reeds de pruisische grenzen bereikt. Hij riep den oppasser, door aan de deur der cel te kloppen; deze deed de buitenste deur op den haak, en onsloot de binnenste. Daarop liep hij met geweld de buitenste open, zoodat de haak van den ketting sprong. Vervolgens wierp hij den oppasser op den grond, ging langs den gang door een glazen deur op een turfzolder komende. Hier verbrak hij op nieuw een raam, sprong in den tuin van eene hoogte van vijftien voet eu verdween. Zijne kleederen, klompen en kousen werden hem telken avond ontnomen, als maatregel van voor zorg. Hoogst zonderling is het, dat onderscheiden ramen van die gevangenis zonder ijzeren stijlen zijn. De justitie die den barrevoetschen, in onderbroek gekleeden, man achter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1870 | | pagina 1