NI EU WSTIJDIN GEN. Wigman, T. en Echtgenoote. Witsenburg Jr.M. mr. broodbakker. Wooning, W. van der mr timmerman. Wijngaarden Jr., P. v. logem.-enkoffijhuish. Wijngaarden Sr., P.v. logem.-en kojfijhuisli. Zevenboom. A. A. Zunderdorp, Lburgemeester te Vlieland. Zunderdorp Az.T. en Echtgenoote. Zunderdorp Tz.C. postpraaischipper. Zur Mühlen. Vries, M. N. de mr. meubelmaker: Vuurpijl C. J. E. en Echtgenoote. Wal Cz.J. W. van der deurwaarder. Weers, J. opperschipper. Weijens, H. horologiemaker. Wielick, B. F. vleeschhouwer en spekslager. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 31 Dec. 1870. Men schrijft van Alkmaar dat van wege het Konink lijk Huis aan de heeren de Bont enSmit van Gelder opgedra gen zoude zijn, te beproeven een oesterput te maken aan de Nieuwesluis (gemeente Wieringerwaard,) terwijl de heer B. Beukenkamp, aannemer op Wieringen, met -de uitvoering zou zijn belast. Bij den Burgemeester van Amsterdam is ontvangen de som van f 5000.ten behoeve der algemeene armen aldaar. Met de Oost-Indische berigten is ontvangen de ken nisgeving van het overlijden van den heer Jan de Breuk, algemeen translateur voor de vreemde talen, de eenige zoon van wijlen den Nederl. improvisator dr. H. R. de Breuk. Hij ontving zijne opleiding ook voor de Chineesche taal bij den bekwamen Chineeschen en Japauschen taalgeleerde professor Hofl'mann te Leiden. Men schrijft uit Harlingen, 28 Dec. De stoomboot Baron van Heemstravan hier uitgestoomd om circa 100 visscherlieden over te brengen naar Urk, is tusscben dat eiland en de Lemmer in het ijs vastgeraakt. Het volk heeft de Lemmer en nabijgelegen plaatsen over het ijs bereikt. Een zestal Urkers hebben met een boot den togt gewaagd, om hun eiland te bereiken en zijn, naar men verneemt, daarin gelukkig geslaagd. De stoomboot, eerst ver buiten 't gezigt van de Lemmer gedreven, zit volgens hier ontvangen berigt, thans ten westen van Stavoren, geheel van 't volk verlaten, in't ijs, op naar gissing 15 a 16 voet water. Van hier heeft men langs den zeedijk volk uitgezonden om te beproeven of zij iets vermogen. Donderdag waagden zich op de Drentsche hoofdvaart bij Meppel twee personen uit de gemeente Staphorst, die na weinige oogenblikken rijdens door het ijs vielen en in de diepte verdwenen. De heer Kniphorst, bij zijn molen zijnde, sprong dadelijk te water en na twee pogingen gedaan te hebben redde hij beiden van een anders wissen dood. De beide boe ren, dankbaar voor hunne redding, wilden den heer K. hier van een blijk geven en boden hem ieder aan 10 cents. Te Delft is Maandag ochtend een gehuwd paar, dat Zondag avond een brande'nde petroleumlamp op de beddeplank van de gesloten bedstede had medegenomen, door den walm gestikt gevonden. Extract uit het bulletin no. 25 en 26 van het Roode Kruis, uit het rapport van dr. Arntzenius te Metz. Er bestaat onder ons eu de beide dames zulk een vol komen overeenstemming van denkbeelden en zulk een aange name verhouding, dat het waarlijk in het belang der ambu lance gehandeld zijn zal, deze beide heeren (Stakman Bosse en Rijnberk) hier nog langer te laten. Onze werkkring wordt hier overigens niet gemakkelijker, nu de herstelden weggezonden zijn en er een vijf-en-twintig van de zwaarst geblesseerden en die het meest een zorgvul dige bc-handpling noodig hebben, voor in de plaats gekomen zijn. Wij zijn den ganschen dag bezig en om beurten wordt er trouw den geheelen nacht gewaakt, dat vooral noodzake lijk geworden is, nu wij zijn gaan opereren. Voor 3 dagen deed ik een amputatie van den opperarm als laatste red middel bij een ongëlukkigen. Den 10n dezer verrigtte de heer Bosse de amputatie van een gansch en al 'bevrozen onderbeen Van wege het Ministerie van Financien wordt in de Slaats-Ct. het volgende overzigt gegeven van de met 1 Ja- nuarij .1871 in werking tredende volgende bepalingen der nieuwe postwet Gewone brieven. Het port der gefrankeerde brieven binnen het rijk tot het het gewigt van 15 grammen ingesloten, bedraagt vijf cent. Voor zwaardere brieven is, volgens de bij de wet vastge stelde gewigtschaal, een hooger port verschuldigd. Ongefrankeer de brieven zijn, onverschillig hun gewigt, aan een verhoogd port van vijf cent onderworpen. Gewone aangeteelcende brieven. Behalve het port der gefrankeerde brieven zijn zij onder worpen aan een vast regt of aanteekengeld van tien cent. Het port en aanteekengeld is bij vooruitbetaling te voldoen. Brieven met aangegevene waarde. Onverminderd het port als voren, is voor de ingeslotene waarde een opklimmend regt verschuldigd van vijf cent voor elke vijftig gulden of gedeelte van vijftig gulden. Het regt bedraagt echter in geen geval minder dan twintig cent. Een en ander is door den afzender te betalen. Er wordt geen hoogere aangifte dan van f 6000 toegelaten. Dag- en weekbladen. Het door den afzeuder te betalen port voor elk nommer of exemplaar bedraagt een cent, of, wanneer het gewigt der dag- of weekbladen 25 grammen of minder is, een halve cent. Andere gedrukte of daarmede gelijk gestelde stukken. Voor elk gewigt van 20 grammen of gedeelte van 20 grammen is door den afzender een port van een cent te be talen. Bij zwaarder gewigt dan van 400 grammen evenwel, wordt voor elke 100 grammen of gedeelte van 100 gram men daarenboven, een port van twee cent ingevorderd. Monsters of stalen van koopwaren. Het door den afzender te betalen port bedraagt drie cent voor elke 40 grammen of gedeelte van 40 grammen. Postzegels. De fraukeergelden wegens brieven, dag- en weekbladen en andere gedrukte of daarmede gelijk gestelde drukwerken en monsters of stalen van koopwaren, alsmede de vaste en op klimmende aanteekengelden, worden gekweten door middel van postzegels, die in den boven linkerhoek van de brieven en verdere voorwerpen zijn vast te hechten. De gewone brieveu, gedrukte stukken en monsters, aldus met postzegels voorzien, worden in de postbussen gestoken, voor zooveel hunne afmetingen zulks toelaten. Dag- en week bladen, alsmede andere gedrukte stukken, die in grootereu -getale ter post worden bezorgd, zijn aan de ambtenaren ter hand te stellen. Briefkaarten. De formulier brief-kaarten zijn tegen betaling van drie cent op alle kantoren te verkrijgeu. Het port, vertegenwoor digd door den op de formulieren geplaatsten zegel-afdruk, bedraagt twee en een kalven centen de prijs \oor elke for mulier een halven centte zamen uitmakende de bovenge noemde som van drie cent. Naar Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland kunnen mede brief-kaarten worden verzonden. Daarvoor zijn echter af zonderlijke formulieren verkrijgbaar tegen cent per stuk. Het port der brief-kaarten naar de voormelde landen is hetzelfde als dat der brieveu, doch de frankeritig der brief kaarten, door middel van postzegels, is gedwongen. Bij ver zuimde öf ontoereikende frankering worden zij niet verzouden. Postwissels. Het regt voor de overmaking van gelden door middel van postwissels bedraagt vijf ctnt voor elke soui van f 12.50 of gedeelte van f 12.50. Meer uitvoerige inlichtingen omtrent de vorenstaande on derwerpen, alsmede ten aanzien der verzending van expresse- brievende invordering van gelden op qnitantiën enz. enz., zijn op alle postkantoren te bekomen. Alle voorschriften en bepalingen betrekkelijk den dienst der postadministratie, voor zooveel de kennis daarvan voor het publiek nuttig kan zijn, mitgaders de wetten, het post wezen betreffende, zijn opgenomen in een officieel werkje, dat onder deu titel van Postgids voor het Koningrijk der Nederlandenbi) den boekhandelaar M. Nijhoff, te 's Graven- hage, in het licht verschijnt en regtstreeks door ,de post administratie wordt bewerkt. (»0S1L06»BEK1GTE>V. Londen 30 December. Volgens officiële berigten uit Parijs hebben de Pruisen den 28n een hevigen aanval gerigt op de forten Nogent en Rosny en het plateau van den Mont- Avron waarbij zij hunne belegerings-batterijen demaskeerden en genoemde punten trachtten te bombarderen. Zij werden echter door de belegerden met aanzienlijke verliezen terugge slagen. De morele toestand binnen Parijs is uitmuntend. Men schrijft uit Versailles, 24 Dec. Het kanonvuur uit de Parijscbe forten, hetwelk ook in de afgeloopen nacht krachtig werd voortgezet, schijnt heden voor middag te zijn gestaakt. Volgens hier ontvangen mededee- lingen, verzamelt Trochu op nieuw zijn strijdmagt by het fort St. Denis, vermoedelijk om bij Argenteuil een uitval tegen ons 4de armeekorps te wagen. Aan den Mont-Valérien werkt de vijand dag en nacht door, om zich zoo sterk mogelijk te ver schansen. Te St. Germain, waar gisteren 1600 man van de garde- landweer zijn aangekomen, kon ik de concentratie van groote legertroepen bij dat fort waarnemen. Tusschen de redoute, de voorwerken en het fort zelf zag ik een groot aantal barakken, alsook Fransche troepen, uit wier bewegingen naar de zijde van Bouzival, St. Cloud en Malmaison was op te maken, dat zij voornemens waren ook tegen ons 5e legercorps een aanval te rigten. - Dingsdag jl. tegen vier ure was de rue de Rohan te Parijs opgepropt met menschen. Op de daken van de huizen waren een tal menschen te zien, die een duif trachten te van gen. Maar de duif, die het onverschillig was of het Parijsche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2