ilralEl'. Muziek in Tivoli puöKe&e Rer&ooptng Boekbinderij. Werkverschaffing Texel. De completen Inventaris Fernand de Speler. In het algemeen belang A I> V E li T E N T I E te TERSCHELLING. MACHINES, Lokaal TIVOLI. TOONEELVOORSTELLINC Aljjeineenc Armen dezer gemeente EEN DAG LIT HET LEVEN VAN EEN STUDENT. publiek ook brandend nieuwsgierig wachtte op berigten uit Tours, liet zich niet vangen. Men is tot in den nacht bezig geweest om het dier zout op den staart te leggenmaar alle hoop werd verijdeld en men ging naar bed. Eene dame heeft aan de Times den navolgenden brief, gedagteekend uit Parijs van den 17n ter plaatsing gezonden nik kan u niet zeggen hoe blijmoedig de bevolking van Parijs de ellende van onzen toestand draagt. Zij blijft vast besloten om het zoo lang uit te houden als er eene bete broods as. Tot op dit oogenblik hebben wij geen gebrek aan het be paald noodige. Men begint het paardenvleesch, dat door het gouvernement wordt verstrekt, op prijs te stellen. Soms be komt men in plaats van vleesch, rijst en gezouten haring. Niemand pruttelt en de Pruisen mogen er wel eens over gaan nadenken dat de Fransche esprit ons in staat stelt allerlei ontberingen geduldig te verdragen. Als'de tijd voor ons aan breekt dat wij niets meer hebben dan droog brood, dan zal men het toch nog kruiden met bon mots en men zal zich gaan verbeelden dat men een uitstekend maal heeft gehad. Intusschen hopen wij, dat, voor dat het zoover zal geko men zijn, de provinciën er in geslaagd zullen wezen nieuwe legers te organiseren en dat men op nieuw de oorlogskansen zal gewaagd hebben. Indien onze soldaten geen geluk heb ben en wij voor de magt van den sterkere moeten bukken, dan zullen wij ons althans hiermede kunnen troosten dat wij onzen pligt hebben gedaan onze eer zal ongeschonden ge handhaafd zijn. Gij kunt er u geen begrip van vormen, hoe bedaard het in Parijs is. 't Is of men zich in een landstadje met ongeveer 2000 inwoners bevindt; 's avonds ten 8 ure ziet men geen mensch meer op straat: men hoort slechts het doffe dreunen der kanonschoten, dat is het eenige wat ons er aan herinnert dat wij door den vijand ingesloten zijn. Zonder dat zouden wij volstrekt niet meenen dat wij verblijf hielden in eene belegerde veste zoo gemakkelijk hebben wij ons met onzen toestand verzoend." vinden wij ons geroepen, om de opmerkzaamheid te vestigen op de in deze courant voorkomende advertentie van den hr. Gustav Schwarzschild te Hamburg. De daarbij ge annonceerde loten kunnen wij, in aanmerking der vele en be langrijke prijzen, ten beste aanbevelen. De realiteit en so liditeit van dit huis is bekend en bijgevolg is het zeer na tuurlijk dat daaraan vele orders gezonden, die steeds met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgevoerd. Op de in dit nommer staande Advertentie van de Heeren S. Steixdkcker Comp. te Hamburg, wordt inzonderheid de aandacht gevestigd. Er wordt hier gehandeld in Originele- Loten tot een rijkelijk met prijzen voorziene verloting, die zich ook hier te lande eene merkelijke deelneming vooronder stellen laat. Die onderneming verdient des te meer het volle vertrouwen, nademaal de beste waarborgen des staats gege ven zijn en ook voornoemd huis van alle zijden wegens zijn regtschapen handëlwijs en prompte voldoening van talrijke prijzen, sedert lang bekend is. STAAT der brieven, geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2e hell't van November 1870. N- v. Eijlen, A. v. Oppen, A. Deusman, C N. Landman, Mejv. C. M. Vermaasen, J. Schrage, te Amsterdam; H. J. Determan, Haarlem; G. Phi- lipse, Kralingen; Parré, Middelburg; Groothuis, Nieuwediep; C. Lautenga, Oudeschoot; C. Kramer, Terschelling; H. v. d. Heijden, Utrecht; Jantje Ran, Warmond; Aaltje Medik, (niet vermeld); van Wieriugen: Scholten, Am sterdam; J. van Heugel, Voorschoten. De Directeur van het Postkantoor, HERWEI JER. Heden schonk mijn geliefde Echtgenoote mij een ZOON. Helder, 31 Dec. 1870. J. II. POLAK. Het Bestuur WERKVERSCHAFFING berigt bij deze aan de Ingezetenen van Texel dat de collecte, ten behoeve dier onderneming, tot heden beloopt ƒ1100. het renteloos kapitaal tot heden4-35. het renteloos voorschot//1500. Het Bestuur voornoemd, betuigt bij deze haren dank aan Texels Ingezetenen voor die milde giften en beveelt de zaak voortdurend in ieders gunst aan. Het Bestuur is bereid tot het verder in ontvangst nemen van renteloos kapitaal, zoomede van kapitaal tegen betaling van renten; diegenen welke zich daarmede wenschen te be lasten, gelieven het Bestuur te informeren het is bereid per soonlijk die gelden te komen ontvangen. Het Bestuur voornoemd. op ZONDAG 1 JANUARIJ 1871. Entree en Rans vrij. Aanvang 7 uur. Th. RUÏJGH, Scheepsagent te Terschellinggemagtigd door kapitein W. 'E. GELL, zal op Dingsclag 55 Jamiarij 1871 's morgens ten elf ure, ten overstaan van den Notaris S. BRONS BOLDINGH, bij het Domein pakhuis te Hoorn op Terschelling pubi.tek verkoopen van het gestrande Engelsche Schoenerschip "SILVER O.IR? bestaande in Staand en Loopend TOUWWERK, ZEILEN, ANKERS, KETTINGEN, KABELS, TROSSEN, BOOT, RONDHOUTEN en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alsmede 3 PLOEGEN, een EGGE en ongeveer 80 liter GEDISTILLEERD. Nadere iuformatiën zijn te bekomen bij voornoemden Scheeps agent. De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij, bij de steeds toenemende werkzaamhedenzich gedrongen heeft gezien tot de aanschaffing van een paar VAD DE LAATSTE COA8TKUCTIE, waardoor hij thans in de gelegenheid is veel. net en so lide werk binnen zeer korten tijd te kunnen leveren. Hij beveelt zijne BINDERIJ daartoe in de protectie van het geachte publiek beleefdelijk aan. H. A. STADERMANN langestraatHelder. ten voordeele der op Donderdag 5 Januarij 1871, te geven door het Werkend Personeel der Burgerkring "HARMONIE? Tooneelspel in 2 bedrijven naar liet Fransch. daarna Vrolijke schets, in een bedrijf, met zang. tot slot: HET HOOGSTE LOT. Blijspel in een bedrijf. Aanvang ten 8 ure. Ie Rang 99 Cent. 2e Rang 49 Cent. Plaatsen zijn aan het lokaal te bespreken a 10 Cent extra. Na afloop jts De Agent der Vennootschap '/Nederland" alhier, blijft de aandacht van belanghebbenden vestigen op de Maat schappij van Verzekering hij Ooerligden en ook gedurende het Leven> en wel met name op de daarbij ingevoerde OverlevingskassentQt vorming van Kapitalen, door oploopende renten en versterving, waarbij de gelegenheid tot eene veel voordeeliger plaatsing van spaarpenningen of kapitalen wordt gegevendan op elke andere wijze mogelijk is. Deze inrigtingen van voorzorg, om door jaarlijksche be- spariug van kleine sommente voorzien, voor Kinderen in de kosten hunner vestiging, huwelijks-uitzet, militaire dienstvervanging, enz. voor Volwassenen in de be hoeften van den ouderdomzijn hoogelijk aan te bevelen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Agent ,P. GROEN, Makelaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3