gil stijl- h mrnm 26 en 27 Januarij. Geluk met het Nieuwe Jaar. GELDVERLOTINGr Gustav Schwarzscbild, Engelsche Gezondheids-Pillen ENGELSCHE Origineele Lolen zijn allerwege aan te koopen en te spelen gepermitteerd, MEN REIKE HET PORTUIN DE HAND 250,000 Mark of 100,000 Thaler In de door den Staat Hamburg goedgekeurde en ge waarborgde groote mag men in Nederland deelnemen. Deze Verloting bestaat uit 23,000 prijzen, waarvan de grootste in bet gelukkigste geval is 350,000 Hark of fl. 175,000. De hoofdprijzen zijn: Mark 150,000 100,000 50,000 40,000 2 a 20,000 3a 15,000 2 a 12,000 11,000 3 a 10,000 2 a 8000 4 a 6000 7 a 5000 la 4000 16 a 3000 106 a 2000 6 a 1500 5 a 1200 156 a 1000 206 a 500 219 a 200 10800 a 110 etc. etc. Die allen in eenige maanden moeten uitkomen. De prijzen worden prompt uitbetaald, waarvoor de Staat borg blijft. Do tweede trekking geschiedt zoo als officieel vastgesteld is, den 1§ en 19 Jaiiuarij aanstaande, en kost daarvoor Een geheel origineel Lot fl. 7. half 3.50 vierde 1.75 Deze door den Staat gewaarborgde en met Staatswa pen voorziene originele loten zijn, tegen franco inzending van het bedrag, in bank- of muntpapier, coupons, post zegels zoo ook postwissels, bij mij te bekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een origineel-trek kingsplan en zend na de trekking aan ieder mijner ge ëerde afnemers de officieele lijst der getrokken prijzen. In de afgeloopene trekkingen had ik het geluk, door het uitbetalen van vele belangrijke prijzen, mijne waarde begunstigers te mogen verblijden en hunne tevredenheid door opmerkzame en goede 'bediening te erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook in het vervolg steeds wezen om dat bekomene vertrouwen te behouden. Dewijl ditmaal de deeldeming zeergroot en'hetaantal loten gering is, zoo wordt men verzocht, om, onder opgave van duidelijk adres, zijne bestellingen! ten spoe digste en direct te willen zenden aan te Hamburg. Bankier en Wisselhandelaar. Beproef uw iielufcl Trekking der 1ste Klasse van de HERTOGELIJKE BRUNSW1JKSCHE door de Regering geguaran- deerde LOTERIJ. Tegen gefrankeerde remise zendt de ondergeteekende Originele Loten (geene promessen); heele Loten a f 7.halve Loten a f 3.50, kwart Loten h f 1.75. De hoofdprijzen zijn 100,000, 60,000, 40,000, 20,000, 15,000 Thalers, enz. Officiële plannen gratis. De trekkings-lijsten en de gewonnen Prijzen worden prompt toegezonden. LOUIS WOLFF. Bankier te Hamburg. Alle andere Loten, Staals-Papieren, enz. zijn ook bij hem te bekomen. n bekend onder den naam van De roem aan deze pillen gedurende zoovele jaren ten-deel gevallen, maakt elke verdere aanbeveling overbodig, daar di- elven bij velen de voorkeur verdienen. Wij ontvangen hier •de bewijzen van, daar de verkoop dagelijks grooter en grooter wordt. Hare werking is zacht, drijft de gal en slijm af, versterkt de maag en bevordert de gezondheid. Doosjes van 35 Cent en groote van 40 Cent. 1 leider, Wed. Jb. SEVENHUTJSEN; Anna Paulowna, P. W EMS:Alkmaar, II. J.ANSINGH; Eijerland, Wed B. JON GT'RLING Texel (aan de Koog),II. LUITZENWieringen, M. KOORN; WieritigerwaardR. SCHRIEKEN. VROUWELIJKE KWALEN. Op de moeders in Engeland komt eene groote verantwoor delijkheid neer, wat aangaat het zorgen voor eene stevige gezondheid voor hunne dochters; te dikwijls, helaas wordt zij echter opgeofferd aan laakbare schaamte, in een bijzonder tijdperk des levens, wanneer zeer belangrijke veranderingen plaats grijpen in het vrouwelijke gestel, van welke goede verzorging, toekomstig geluk of wel toekomstige ellende af hangen. De. Pillen van Ilolloway, en bijzonder, indien zij door de Zalf geholpen worden, hebben het gunstigste re sultaat verkregen in het vaststellen, dezer werkingen van welker goede in achtneming, de gezondheid, ja zelfs het le ven afhangt. Moeder en dochter kunnen veilig deze krachtig werkende geneesmiddelen gebruiken, zonder iémand te raad plegen. Algemeen aangenomen als het eenige groote middel voor vrouwelijke kwalen, feilen deze pillen nooit; ook ver zwakken zij het stelsel niet, en brengen altijd den géwenschten uitslag te weeg. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., f 1.85 en f3.00 en hoogcr. Potten ZALF 80 Ct., f 1.85 en f 3.00 Voor den verkoop in het groot "vervoege men zich bij den Professer HOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES. voor het gelukkigste geval, zal de nieuwst el'g r o o t e Gelden-V erloting dewelke door de hooge Re gering goedgekeurd en geguarandeerd is als hoogste gewin bevatten. De voordeelige inrigtiDg van het nieuwe plan is aldus: dat in de opvolgende 6 verlotingen in het tijdbestek van ettelijke maanden 21,500 Prijzen ter volledigen be slissing zullen komen, In deze zijn capitaie Prijzen van eventueel Mark Crt. 250,000 en speciaal 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000,3000, 105h2000, 155 h 1000, 205 h 500, 10,800 h 110 etc. De aanstaande tweede Prijzen-Trekking dezer groote door den staat geguarandeerde Geld-Verloting is van amtswege bepaald, plaats te hebben op den 18 en 19 JANUARIJ 1871. De prijs daarvan is voor 1 geheel Origineel-Lot Nederl. f 7. 1 half 3.50 1 vierendeels w 1.75 tegen contante inzending van het bedrag. Iedere commissie zal oumiddelijk met de meeste zorg vuldigheid worden uitgevoerd, en een ieder verkrijgt van ons, de met het wapen van den Staat voorziene Ori- ginele-Loten eigenhandig. Bij iedere bestelling zal het vereischte officieele plan gratis worden bijgegeven, en zenden wij aan onze In- teressantec na iedere trekking ongevraagd de officieele Lijsten. De uitbetaling der Prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat, en kan door directe contante toezendingen, of ook naar verkiezing der Inte ressanten door onze correspondenten aan andere grootere plaatsen in Nederland worden voltrokken. Ons debiet is steeds van geluk begunstigd en eerst kortelijks geleden hadden wij alreeds weder onder meerdere andere aanzienlijke Prijzen 3 maal de eerste Hoofdprijzen in 3 Trekkingen luidens de officieele bewij zen verkregen en aan onze belanghebbenden uitbetaald. Het is te voorzien dat bij deze op den vasten grond- slag gestelde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming met zekerheid kan worden gere kend, men gelieve derhalve wegens de aanstaande Trek king alle orders en commissien ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S. §TEI1DECKEI( Comp., Bank- en Wisselkantoor in Hamburg. Aan- en verkoop van alle Staatsobligatien, Spoorweg-Actiën en Loterij-Loten. P.S. Alle Coupons en Banknoten worden in betaling naar de geheele waarde aangenomen. Bij contante zen dingen door Postwissels moec de naam en woonplaats des afzendersvolledig op de Coupon aangegeven en één i bijzonder bestellingsbrief met Adres ingezonden worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4