NIEUWSTIJDINGEN. meer heerscht, kunnen wij alsnog op het besluit terug komen Bij stemming wordt het voorstel tot het niet houden van kermis in dit jaar, aangenomen met 13 tegen eene stem, die van den heer Groen. 9). Mededeeling van ingekomen stukkenenz. a. De Voorzitter vraagt namens het Dag. Bestuur een cre- diet van f300.ter bestrijding der uitgaven die noodig zouden kunnen zijn tot wering der heerschende epidemie, b. v. tot afzonderlijke verpleging, tot onteigening van kleeding en liggingstukken, enz. De gevallen zijn hier nog weinige, maar zouden kunnen toenemen. •De heer Jelgersma is van meening, dat de gevraagde som te gering is, na eenige discussie wordt er aan toegevoegd de magt tot overschrijding en daarna met algemeene stemmen toegestaan. b. Wordt overgegaan tot de vernietiging van 66 verschenen en uitbetaalde coupons. c. Op vorzoek wordt eervol ontslag verleend aan den hulp onderwijzer P. Backum pastoor uithoofde zijner benoeming tot hoofdonderwijzer te Haringcarspel. d. Dat door Ged. Staten de door den raad vastgestelde verordening op besmettelijke ziekte is goedgekeurd. Dat den 12 April jl. de kas van den ontvanger is opge nomen en in orde bevonden tot een bedrag van f55, Na een paar vragen over de werking van evengenoemde verordening, waarop door den Voorzitter wordt geantwoord, wordt de vergadering gesloten. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 21 April 1871. Dingsdag jl. werd alhier in liet lokaal Musis Sacrum eene lezing gehouden door den heer A. L. H. Ising, ten onderwerp hebbende eene allerbelangrijkste historische bijdrage, eene episode uit het leven van den luitenant-Admiraal der Zeeuwsche admiraliteit Jolian Evertsen. Onze ruimte laat heden niet toe over deze lezing in detail te treden dit echter zij gezegd dat de heer Ising zijne hoorders bijzonder boeide door eene heldere voorstelling en een fraaije vorm, en dat meer dan een authentiek feit, uit oude archieven opgedolven, voor velen werkelijk nieuw was. Heden namiddag ten 2 ure is alhier op de reede ge ankerd, Zr. Ms. schroefstoomschip Schouwenkomende van West-I ndië. De Staats-Courant bevat eene opgave van geplaatste, overgeplaatste en op non-activiteit gestelde officieren, enz. Luitenants ter zee 2de klasse G. W. L. Diemont Langerak, W. C. P. E. do Klopper en H. Vreedenberg, van Zr. Ms. drij vende batterij NeptunusW. C. A. Ziegenhirt von Rosenthal, van Zr. Ms. ramschip SchorpioenJ. Fichet en P. D. A. Frankamp van Zr. Ms. ramschip Buffel; P. M. W. T. Kraijen- hoff van de Leur, van Zr. Ms. monitor HeiligerleeF. H. Baron van Verschuer en A. A- Escher, van Zr. Ms. monitor Jijger; C. H. Cornelissen en J. Schouw Santvoort, van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam J. R. Eek, van Zr. Ms. wacht schip te Ilellevoetsluis, allen op non-activiteit met 30 April 1871; P. G. Bruch, van Zr. Nis. drijvende batterij Neptunus met 1 Mei 1871 op Zr. Ms. ramschip Schorpioen; Z. J. Cam- bier, van Zr. Ms. wachtschip alhier en V. C. Dijckmeester, van non-actief, op Zr. Ms. ramschip Bujfel; W. van Has selt en E. D. Kits van Heyniugcn, van non-actief, op Zr. Ms. monitor Jijger J. C. Sprenger, van non-actief, op Zr. Ms. monitor HeiligerleeR. C. A. L. Jansen en D. G. Brand, van non-actief op Zr. Ms. wachtsehip te Amsterdam; jhr. S. F.T. de Vaynes van Bra'kell, van non-actief op Zr. Ms. wachtschip alhier. Luitenant ter zee le kl. K. A. Stakman Bosse, le officier op Zr. Ms. monitor Krokodilop non-activiteit met 30 April 1871; Luitenants ter zee 2e kl.: R. H. Jarman, van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis op Zr. Ms. monitor Krokodilals le officier met 1 Mei 187-1; D. J. W. A. G. Coops, van non- actief op Zr. Ms- wachtschip te Hellevoetsluis, met 1 Mei 1871; L. A. Wallaardt Sacré, van non-actief' om gedetacheerd te worden op Zr. Ms. flotillevaartuig Rector. Officier van ad- ministr. 2e kl. C. H. S. Pastor, van Zr. Ms. monitor Heiligerlee op non-activiteit met 30 April 1871. Officieren van administr. 3e kl.: N. de Ronde Bresser, van Zr. Ms. wachtschip te Amster dam op Zr. Ms. monitor Heiligerlee met 1 Mei 1871; J. L. Kroeze, van Zr. Ms. drijvende batterij Neptunusop Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, met 1 Mei 1871; J. H. O. Ver meer, van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, op Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam, met 1 Mei 1871. Met de eerste boot der maatschappij Nederlandwelke den 15den Mei van hier via Suez naar Batavia vertrekt, zal ook worden overgevoerd een detachement suppletietroepeu, sterk 125 onderofficieren en manschappen, onder bevel van den verlof terugkeereu kapitein der inf. H. van Heijningen. -Drietal bij de Doopsgezinde gemeente te Vlissingen: de heeren Joh. Dyserinck, predikant alhierP. Lugt, pred. te Noordeiude van Graft; H. D. Tjeenk Willink, pred. te Tjallebird. Naar men zegt, zal het huwelijk tusschen II. K. II- Prinses Marie der Nederlanden en Z. II. den Prins Von Wied in de maand Julij worden voltrokken. De Tweede Kamer heeft gisteren eene korte zitting gehouden, waarin de interpellatie van den heer de Casembroot over de huwelijken van zee-officieren tegen morgen (Zaturdag) en de Staatsbegrooting tegen Maandag aan de orde is gesteld. De inspecteur van den geneeskundigen dienst der land- magt verwittigt alle artsen, Nederlanders van geboorte, onge- huwden als gehuwden (met of zonder kinderen), die genegen zijn oin zich als officier van gezondheid 3e kl. voor den mi litairen geneeskundigen dienst der lan'dmagt in Oost-lndië te verbinden, dat zij zich bij verzoekschrift, op zegel geschreven en portvrij in te zenden, aan zijn bureel te 's Gravenhage, Plein no. 5, belmoren aan te melden, met overlegging der bewijzen, vermeld in de Staats-Courant van 20 dezer. Het hoofdbestuur van het Nederl. Onderwijzers Ge nootschap heeft een algemeen petitionnement aan de regering georganiseerd om verhooging van de lage onderwijzers-trac- menten. De secretaris der gemeente Schagen, de heer A. T. Bur gers, heeft zijn eervol ontslag uit die betrekking aangevraagd en dadelijk verkregen. Wij hopen, in het belang der ge meente, dat de raad, bij de keuze van een ander, zich niet weder door grootspraak, bluf, bluf, laat bij den neus nemen. Schager Ct. Gepasseerde Donderdag avond hield het departement Schagen, der maatschappij tot Nut van 'fc Algemeen, zijne laaste winter vergadering. De zaal van den kastelein Knikker was goed bezet, on eindig beter dan men in den laatsten tijd gewoou was en geen wonder, want het convocatiebiljet kondigde groote verscheidenheid van werkzaamheden aan. Behalve de gewone spreekbeurten eene verhandeling door den heer J. Denijs Jz. en eene bijdrage door den heer Ph. de Heer, werden de leden door de rederijkerskamer de tfRoos" vergast op twee kleine blijspelen, die uitmuntend werden uitgevoerd. De liedertafel //Euterpe" door het bestuur tot bijwoning dezer vergadering uitgenoodigd, liet zich tot aller genoegen een paar keer hooren de heer G. Koster droeg twee komische en de heer Mars, een ernstig vers voor, beiden werden daverend geapplaudiseerd, doch den grootsten bijval genoot het door den heer J. Denijs Jz. gecomponeerde en met accompagnement van piano door hem gezongen vers, getiteld//Nieuwe variatieu op het woord Secmir. Schager Ct. Dezer dagen werd te Amsterdam, in de Keizerskroon de vroeger aangekondigde vergadering van moderne godge leerden gehouden. Uit de presentielijst bleek, dat 182 per sonen tegenwoordig waren. Onder leiding van prof. L. W. E. Rauwenhoff werd in deze vergadering gesproken over de vraag: //Kan tot de kenbronnen der waarheid het godsdien stig gevoel worden gerekend referent prof. S. Hoekstra Bz. en over de vraag: //Welke waarde heeft destelling: geene kerk zonder belijdenis referent de heer A. G. van Hamel. Yooral het laatste punt lokte eene zeer levendige discussie uit, waarop wij welligt later zullen terugkomen. De commissaris des konings in Noordholland heeft ter kennis gebragt, dat met 1 Mei a. s. de aangegane overeen komst omtrent de bediening van het veer over het IJ van Amsterdam naar het Tolhuis ten einde loopt, en dat geen nadere regeling dezer zaak is tot stand gekomen. Z. M. heeft aan H. P. Ibink Meienbrink, majoor-kom- mandant der dd. schutterij te Alkmaar, vergunning verleend tot het dragen van de eeresabel, hem door onderofficieren en korporaals van die schutterij geschonken. Dezer dagen is een kadet, wegens mishandeling van een jongere, van de militaire academie te Breda verwijderd. Onze Neuw, een nieuw veertiendaagsch tijdschrift, dat sedert 1 Januarij onder redactie van den heer II. Tiedeman, bij den uitgever A. Frijlink, te Amsterdam, het licht ziet, heeft reeds in het eerste kwartaal de sympathie verworven van een ernstige medewerking door de verdienstelijke histo rici en politici in ons vaderland. Doorbladert men de eerste acht afleveringen, dan vindt men daarin nevens de gere gelde overzigten van het binnen- en buitenland, de niet minder geregelde //Yeertiendaagsche Kroniek" en de //Historisch-po- litische bibliografie1.' In het buitenland heeft Onze Kemo* meer dan eenig ander Hollandsch tijdschrift, de aandacht getrokken hetgeen te meer verwondering baart, naarmate het bekend is, hoe weinig het Nederlandsch buiten de grenzen van ons vaderland gekend en gewaardeerd wordt. Een waarlijk zeldzaam feit wordt uit Luik gemeld Eene moeder en dochter, die bij elkander wonen, zijn op één en denzelfden dag bevallen, de eerste van twee jongens, de tweede van twee meisjes. Hoewel de berigten van den strijd rondom Parijs ook du nog niet zeer duidelijk zijn, blijkt daaruit toch één ding, nl. dat de regeringstroepen veld winnen op de insurgenten, althans aan de westzijde der stad. De regering van Versailles heeft bij circulaire aan de pre fecten medegedeeld, dat zij tot geene krachtige handelingen zal overgaan védr dat eene zéé groote troepenmagt is ge concentreerd, dat de overwinning binnen den kortst moge lijken tijd, ten koste van het minst mogelijke bloed en op de meest beslissende wijze, kan worden verkregen. Zij zal dus

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2