HOOI, JiuöRc&e ïïerfeooptng. VERSLAGEN TOUW, OpenBare ïïerfuioping, Meubelen en Huisraad, OTVULSIÖNS ÉP1LEPTIQDES Harlingen-Nieuwediep. stamiiip BVKfiin ZIJLSTRA in pakken geperst van 100 kilogr. TEXEL. p. m. 1000 kilogrammen Geluksaanbieding. IMegen Gulden. BorStniStiH<*n ^roP' salmiakzout, mout, anijs, zwavel en uit extract van slaapbollen zamengesteld, en goed van smaak zijnde worden algemeen, bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel en borstpijn Rabarber, Slijm en Maagpillen 's avonds 15 stuks in te nemen; per doos met 50 pillen 30 Cts. Worm patronen tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen, per stuk 6 Cis. Boterooeder vei"kort den tijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak Y en verhindert het spoedige sterk worden. In 1/2 kilopakkeu voldoende voor 1500 kan melk met Rundveepoeder tegen Zogkoorts ter bevordering der Melkafscheiding Universeel-Zuiveril)O's-Zout *s eeDV0Udigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, *5 slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen enz. en IdiatOïl-llrOOOeSs zon^er schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste Kiespijn. Het I fleschje met gebruiksaanwijzing 45 Cts. Zeker middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder VERGIF. Adres: KOIIMft Co., Texel. De Notaris CONINCK WESTENBERG preseuteert, op Maandag 24 April a. s., 's morgens 10 ure, op het Marktplein aan den Burgpubliek te verkoopen van verschillende lengte en dikte. Betaling: 34 Junij 1871, ZOXDER OPGELD. Informatiën op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris CONINCK WESTENBERG, te Texel. op Dingsdag- 25 April 1871des morgens ten tien ure, ten sterfhuize van Mejufvrouw de Weduwe DE VRIES, Breestraat, E 327, aan den Helderten overstaan van den Deurwaarder S W A Y I N G aldaar, van BESTAANDE IN: Maghonijhouten CHIFFONNIÈRE, Cylinder-BUREAU, Mahonijhouten STOELEN met Lederen Zittingen, ronde en vierkante TAFELS, WASCHTAFELS, SPIEGELS, SCHIL DERIJEN, KOPER-, GLAS-en AARDEWERK, BEDDEN mettoebehooren, een STAARTKLOK, VLOERKLEED, enz. Daags té voren van 'ff namiddags 1 tot 5 uur te bezigligen. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij in staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt door eeneu duizendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending van f 15. M. HOLTZ, Lindenstr., 18, Berlin. AAIGEVANGEH WOENSDAG! den 1» APRIL 1871. VERTREKT Van HARDINGEN naar N1EUWEDIEP, Woensdags en Zaturdags 's morgens 7.45 ure. h NIEUWEDIEP naar HARDINGEN, Woensdags en Zaturdags namiddags 1.30 uur. Passagiersvrachten: Achterkajuit ƒ3. m Dekpassagiers 1,50. Van TEXED vertrekt Woensdags en Zaturdags, eene voor Passagiers en Goederen, voor deze dienst aange stelde Schuit, 's middags ten 2 uur 20 minuten. 'GELIJK EU ZEGEN Bi/ COIIN!" GKOOTE VAN STAATSWEGE GEGARANDEERDE LOTERIJ VAN KAPITALE PRIJZEN meer dan 082,700 Pruisische Tlialers. De kapitale trekking begint den 5 MEI e. k. In deze eene trekking moeten de volgende 11,500 pryzen en eene premie stellig getrokken worden, nl. in het ge lukkigste geval 100,000 Tbr., verder Thr. 60,000,40,000, 20,000, 16,000, 8000, 2 maal 6000, 2 maal 4800, 2 maal 4000, tweemaal 3200, 3 maal 2400, 6 maal 2000, 12 maal 1200, 100 maal 800, 150 maal 400, 200 maal '200, 217 maal 80, 10,800 maal 44 Thr. Men kan bij mij een door den staat gegarandeerd origineel lot bekomen (geen verbodene promessie eener privaat-loterij), tegen slechts Ik zend ze na gefrankeerde ontvangst van dit bedrag, P naar de verst afgelegen plaatsen dadelijk af en zorg ook na 8 de trekking voor eene stipte afzending van de origineele trekkinglijsten aan iedere belanghebbende en voor het overmaken der getrokken prijzen. Mijne firma is bekend als de meest solide en de ge lukkigste, daar ik onder meer andere prijzen ook de kapitale prijzen van Thr. 100,000, 60,000, 50,000, her haaldelijk 40,000, 20,000 en dikwijls 12,000,10,000 Thr, enz. enz. heb uitbetaald. Hetovermaken van het bedrag kan men bet gemakkelijkst doen per postwissel. LAZ, SAMS. COHN, Hoofd-, BauJt- en Wisselkantoor te Hamburg. te zijn. In 1/1 en 1/2 doozen a, 4-0 en 25 en in proefzakjes h 15 Cts. gebruiksaanwijzing h 60 Cts. E enige dagen voor het kalven wordt 1/3 van dit poeder met 1/2 kan laauw water ingegeven. Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer. Bij verstopping, vermagering, gebrek aan eetlnst, als ook bij blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt. Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rijker aan boter. In 1/2 kilopakken met gebruiksaanwijzing h 60 Cts. moest, daar het ook bij het inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten boonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden. In 1/1 pakken h 60 in 1/2 h 33 en in 1/4 pakjes u 18 Cts. Een bus van 80 Cts. is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwaben, enz. vrij te houden. Proef busjes kosten 50 Cts. te (1.) Nieuwcdiep: W. Y, Bruinvis, AmsterdamH. H. Uloth,Apoth. Dirkshorn; J. Dodder, Behagen: W. A. Hazeu, Aph., Alkmaar: II. J. Ansingh, Apoth. den Burg (opTexel): J. P. Stuit, SchagerbrugA. Ellen, Winkel'. P. J. Bijhouwer. En in de bekende depots in andere plaatsen. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Emmerik. H. O S G 111 R O R 1' Apothen Fabriek, van Chemich-technische Preparaten. Ter Boek-, Courant- en Steendrukker^ van S. GIDTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4