m NIEUWSTIJDINGEN. die coalitie met volle regt een monsterverbond mag worden genoemd De heer de Brouw moge nu hopen, »dat het schrikbeeld van een monsterverbond uit de ontstemde debatten verdwijnen zal," dat kan bewijzen, dat hij te eerlijk is, om zich daarmede in te laten, het bewijst evenwel niet, dat het denkbeeld niet bestaat, en welligt wat onbedachtzaam door den heer van Lijnden is uitgesproken. Dat intusschen de liberalen zijne woorden wel degelijk verstaan, en nota daarvan genomen hebben, zal toch niemand verwonderen. De heer van Eek vraagde of de bedreiging van een dergelijk verbond vaderlandlievend was, en of de vier partijen, wanneer zij op het kussen komen, elkander niet zullen verscheuren? De heer Jonekbloet en anderen ga ven aan hun gevoelen op verschillende wijzen lucht. Het antwoord echter van den heer Thorbecke verdient werkelijk onze bijzondere aandacht, wanneer hij zegt »De heer van Lijnden bedreigt het kabinet met eene coalitie van conservatieven, anti-revolutionairen en Roomsch-Katho- lieken, welligt ook van de minister weet niet, hoe de heer van Lijnden hen genoemd heeft, radicalen of ultra-libe ralen, in ieder geval van een ras, dat voorwaarts wil. Hij weet niet, of het voor waarheid en opregtheid van de bestanddeelen van die coalitie pleit, indien zij tot stand komt. Maar hij zal alleen dit zeggen die coalitie zal ons niet baten, en niet schaden. Wij zullen daaraan niet toegeven en ons daardoor niet laten terughouden ten gunste of op het verlangen van de partijen of personen, die deze coalitie zullen vormen. Maar wij zullen te gemoet komen, daar, waaraan deze regering op goede gronden wordt betoogd, dat met het algemeen volks belang overeenstemt, wat door één persoon, door één partijman, door ééne partij, door welke partij ook, door alle partijen wordt gevraagd." Wij hebben het antwoord van den Minister uitvoerig me degedeeld maar nu vragen wij in gemoede, welken naam men geven moet aan eene partij, die onverdiend aan hare tegen standers praktijken ten laste legt, waaraan zij zelve zoo zon neklaar schuldig is Men stelle een oogenblik de zoogenaamde coalitie van de fractiën der liberale partij tegenover de wer kelijke coalitie van den heer van Lijndenen de bedreigingen van laatstgenoemden tegenover de Üinke mannelijke taal van den minister, dan zou men toch buitengemeen verblind moeten zijn, om een oogenblik twijfelachtig te blijven. De conser vatieve bladen werpen den liberalen allerlei beschuldigingen naar het hoofd zij voeren het vaderland in het verderfzij stellen het belang onzer buitenlandsche bezittingen in de waag schaal zij voeden de kinderen op tot communisten zij ja, wij weten niet, wat al meer. Maar als wij ons een oogenblik voorstellen, dat eene partij het bewind in handen kreeg, die, enkel om eene regering te bemoeijelijken, een zoo onnatuurlijk verbond zou willen in het leven roepen, dan beginnen ons al die beschuldigingen toch zoo nietig voor te komen, dat wij een glimlach niet kunnen weerhouden. Hebben wij ten onregte gezegd, dat spiegelgevechten nuttig kunnen zijn Wij hadden het bovenstaande reeds geschreven, toen ons de repliek ter hand kwam van den heer van Lijnden, uitgesproken in de zitting van Vrijdag 5 Mei. Wij zien daaruit, dat ons oordeel over dien heer wel wat al te gunstig in het boven staande is uitgedrukt, want wij hadden niet bedacht dat woorden vaak dienen, om de bedoelingen te verbergen. Plaatsgebrek belet ons echter, dat heden uitvoeriger aan te toonen. Wanneer geen onderwerpen van meer aanbelang het ons beletten, hopen wij in een volgend artikel te bewijzen, dat het spreekwoord: »de huik naar den wind hangen" nog altijd, zelfs in de Tweede Kamersomtijds toegepast wordt. Het publiek moge dan uitspraak doen wij hebben ons voorgesteld, de dingen ronduit bij hun naam te noemen niet, om hatelijkheden op te sporen, maar om naar ons vermogen onze lezers in staat te stellen, over de zaken van den dag te oordeelen. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 9 Mei 1871. De opening der stembriefjes, ter verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten, waarvan heden de inlevering plaats heeft, zal voor het hoofdkiesdistrict Helder geschieden op Vrijdag a. s., in het lokaal Tivoli alhier. Het aantal ingeleverde stembriefjes kon voor het afdrukken dezer niet bekend zijn, -daar het stembureau in dit saizoen zitting heeft tot 5 ure namiddag. De heer P. Groen is, onder de gewone bepalingen van ouderhoorigheid, erkend en toegelaten als consulair agent van Rusland. Gisteren morgen is alhier gearriveerd het stoomschip Willem IIIkapt. Oort, komende van Glasgow. Dit vaartuig is het eerste van de vier, aldaar, voor rekening van de stoomvaart-maatschappij ^Nederland", in aanbouw zijnde stoomschepen bestemd voor de vaart op Oost-Indie, door het Suez-kanaal. Dit colossale vaartuig van 3000 ton, ruim 100 meter lang, het grootste dat tot nog toe voor Nederlandsche rekening in de vaart is gebragt, is een waar pronkstukallen die in de gelegenheid zijn geweest het te bezigtigen, roemen om strijd de kostbare en hoogst doelmatige inrigting, alles overeenkomstig de laatste uitvindingen op het gebied van stoom- en scheepvaart. Het terrein alwaar deze schepen hunne ligplaats zullen hebben en waar tegenover men thans bezig is met het opslaan van ijzeren pakhuizen, had gisteren morgen, door de zorg van den aannemer van dat werk, een regt feestelijk aanzien, door het wapperen van vele Nederlandsche en Oranje vlaggen. De commissie die zich alhier geconstitueerd heeft, met het doel om de sympathie, die bij de ingezetenen alhier bestaat, ten aanzien dezer onderneming, feestelijk te uiten, schijnt in hare plannen te zullen slagen om eeuige dagen voor het vertrek dezer eerste boot, een dag te wijden aan openbare feestviering, waarschijnlijk bestaande in volksvermaken, af steken van vuurwerk, muziek, bal, enz., opgeluisterd doorliet uitsteken van vlaggen waartoe alle ingezetenen zullen worden uitgenoodigd. Donderdag jl. is te Glasgow te water gelaten het tweede stoomschip voor bovengenoemde maatschappijde Vrins van Oranjegroot 3000 tonnen, welke gevoerd zal worden door kapt. M. C. Braat. Door den majoor-kommandant der genie in de vijfde stelling, alhier, zal op Vrijdag 19 Mei a. s., onder nadere goedkeuring van den minister van oorlog, worden aanbesteed Het herstellen van de Brug over het linker gedeelte der gracht van het reduit van het Westoever-Fort alhier. Z. M. heeft aan den hoofdingenieur bij de marine h la suite J. W.L. van Oordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, onder toekenning van pensioen. Door den vice-adrairaal, adjudant des konings in bui tengewone dienst, kommandant der zeemagt en chef van het dep. van marine in Ned. Indië, zijn benoemd bij den dienst der gouv. marine: tot Je stuurmau, de 2C stuurman H. Bie- rings; tot 2e stuurman, de 3® stuurman J. de Ridder. Het huwelijk van II. K. H. Prinses Marie met Z. D. II. den Prins Von Wied, is, zegt men, op den 18 Julij bepaald. Men schrijft ons van Texel, 8 Mei Gisteren was het Protestantsche kerkgebouw te Oosterend buitengewoon gevuld met belangstellenden en nieuwsgierigen, gedurende de godsdienstplegtigheid. Mag deze onder de pleg- tighedeu gerangschikt worden, waarlijk dan was zij het wel heden. De man toch die den kansel betrad had dat te voren meer gedaan, doch geruimen tijd is hem dét voorregt ontzegd geworden. Zichzelf hersteld, predikte hij naar waarheid Aangaande mij, 't is mij goed nabij God te wezen. Hij stelde ons voor Den mensch buiten God en den mensch in omgang met God en wel ter algemeene voldoening. Zijn afscheids woord worde vervuld I Zijn heilig voornemen blijve en vinde in hem bestendiging. Onze beste wenschen volgen hem op het doornig pad des openbaren levens en hij zij weldra op nieuw aangenomen als herder en leeraar eener christelijke gemeente. Even als op andere plaatsen hebben openbare onderwijzers van hier zich tot den minister gewend, om verhooging van salaris. De motieven tot die verhooging aangegeven, zullen wel eenige gedachtewisseling uitlokken. Immers wanneer nu de verhooging tot de f 600.wordt aangenomen, zullen de on derwijzers de bijpostjes moeten nederleggen. De minister van Finantien, (nader gelet op de missive van den provincialen inspecteur der directe belastingen, in- en uitg. regten en aecijnsen te Amsterdam, van den 22 Maart 11. en op het daarbij overgelegd schrijven van den waarnemendeu Rijks-advocaat te dier stede, houdende o. a. beschouwingen naar aauleiding van het arrest van den Hoogen Raad, van 18 Nov. 1870, in zake C. S., wonende in de gemeente Helder); heeft goedgevonden en verstaan: bij resolutie van 29 April jl., met intrekking van punt 1 der resolutie van den 16 De cember 1863, de onderscheidene provinciale inspecteurs der directe belastingen te verzoeken, de ontvangers dier midddelen aan te schrijven, om achterlijke belastingschuldigen, die iu staat van faillissement verkeeren, voortaan uitsluitend te ver volgen op de wijze, in punt 2 dier resolutie aangewezen. Gedurende de vorige week zijn te 's Gravenhage aan de pokken overleden 21 personen, tegen 57 aangiften van nieuwe gevallen. Totaal cijfer sinds den aanvang der epidemie aangetasten 4236, overledenen 1355. Het getal overledenen bedraagt dus 31.98 pCt. der aangetasten en 1£ pCt. der geheele bevolking van 's Gravenhage. Gisteren morgen is op den Hollandschen spoortrein, die te 8 ure van 's Gravenhage naar Leiden vertrok, een jongedochter moeder geworden. Moeder en kind zijn te Leiden ter verdere verpleging in het ziekenhuis opgenomen. In den omtrek van Haarlem is het lijk gevonden van een jongmensch student aan een onzer hoogescholen die zich door een pistoolschot van het leven heeft beroofd. In Friesland heeft een notaris uit de gemeente A. te gen een docter uit de gemeente K. wegens laster een eisch van f5000.schadevergoeding ingesteld, omdat de docter gezegd had, dat de notaris buitengewoon veel van de schoone sekse houdt. 17 getuigen zijn in deze zaak gedagvaard. Het houden eener Weener wereld-tentoonstelling is vastgesteld. De regering heeft een wetsontwerp bij den rijks-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2