TWEE FLM BILJARTJONGENS. "BIERBROUWERIJ van Vollenlioven Co., M. A. IIUN WA LK, De toestand te Parijs. BIMILIJKE SiiMl DEK GEMEENTE HELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEBEENTE \\IEI1I\GE.\, Spaarbank voor den Helder, le Kwartaal 1871. ADVERTENTIE!. ~MARINË-CL.UB. de »Gekroonde Valk", te Amsterdam. raad ingediend tot ópening van een crediet van 6 millioen gulden, waarvan 3 millioen door den staat te dragen en 3 millioen te vinden door inkomsten van de tentoonstelling en van particuliere bijdragen. De Duitsche hoogleeraar Michelis, die overal lezingen houdt tegen de onfeilbaarheid, is te Crefeld bijna het slagt offer geworden van zijn anti-Onfeilbaarheidsijver; het vólk wilde hem na afloop van de lezing aldaar aanvallen. De burgeroorlog, dus schrijft men uit Versailles aan den Timesbegint zeer wreedaardig te worden. De soldaten gaan verder dan hunne bevelhebbers wenschen. rfGeen kwartier" ïs thans het wachtwoord. Zoo werden den 2n te middernacht 300 ongelukkigen in het spoorwegstation te Clamart door middel van de bajonet afgemaakt. De heer Picard maakte geen melding van dien moord, toen hij berigte dat die positie genomen was. Nogthans is het waar. De officieren hebben dan ook geen moeite meer om bet verbroederen der troepen van Versailles met die der Commune tegen te gaan, maar om te beletten dat eerstgenoemden eiken muiter, die hun in handen valt, niet vermoorden. De Commune heeft tot nu toe het stilzwijgen bewaard ten opzigte van hetgeen te Clamart voor viel. Welligt vreest zij dat de opstandelingen zoo beangst zouden worden dat zij de wapenen zouden wegwerpen, hetgeen toch -spoedig zal geschieden. De verklaring van Rossel, dat hij eiken parlementair, die de vraag tot overgave zal overbrengen, •zal laten fusilleeren, bewijst voldoende mot welke gevoelens de Commune en de generaals der muiters zijn bezield. »Roovers" en «moordenaars" noemen partijen elkander wederkeerigeü 4e Fransche troepen haten elkander veel feller dan zij de Duït- schers haatten. Men verneemt dat Rossel, de kundige genie-officier, die de defensie leidt, gewond is aan den schouder. Mogt die wond ernstig zijn, dan zou dit van meer gewigt wezen dan de vermeestering van eenig fort, daar de communalisten wel vele moedige officieren en soldaten tellen, maar geene bekwame krijgslieden. Men schrijft uit Parijs De begeerte naar vrede ver vangt het geschreeuw van oorlog tot het uiterste. Men kan bemerken dat de magt der Commune geknakt is. Het eene bataillon na het andere weigert uit te trekken, onder allerlei voorwendsels, ten spijt van bedreigingen en arrestatiën. Een bataillon, dat op 't papier 1405 man teldetrok met 700 man op. Voor de Madeleine weigerden 200 verder te gaan, maar zij werden met geweld verhinderd te ontvlugten. De soldaten der Commune zijn overigens volstrekt niet roekeloos; zij maken leven genoeg maar zij plaatsen gewoonlijk de weerspannigen vooraan. De partij der orde wint veld en men zegtdat de ontwapende bataillons gereed zijn zich te re organiseren als de troepen in de stad dringen. In weerwil van de huiszoekingen zijn er nog geweren genoeg verborgen, die op een gegeven oogenblik voor den dag zullen komen want dat een verlenging van den tegenwoordigen toestand de ondergang van Parijs isbegiDt iedereen in te zien. Het is de zekerheid dat er spoedig een einde aan zal komen die maakt, dat het in alle wijken zoo bijzonder kalm is. Van plundering of arrestatiën op straat hoort men niet meer. De pogingen om eene verzoening tot stand te brengen houden aan. De republiekeïnsche Ligeu heeft aan de beide partijen een adres gerigt, om eene wapenschorsing van 20 dagen te sluiten, ten einde in dien tusscbentijd eene verzoe ning. tot stand te brengenmaar men verwacht geenerlei gevolg van dit adreseyenmin van dat der vrijmetselaars van Havre, die zich eveneens tot beide partijen hebben gewend en in naam der menschheid gesmeekt hebben de vijandelijk heden te schorsen. De Independance zegt, dat de moedeloosheid bij de op standelingen toeneemt. Het 208ste bataljon heeft geweigerd de Porte Maillot te verlaten vele hebben de wapens neder- gelegd. Gelijke weigering deed een bataljon op de Place de la Madeleine, maar het zwichtte voor de bedreigingen. In het eerste arrondissement hebben de officieren eene vermaning aan de manschappen van hun bataljon doen aanplakken, om toch hunne pligten jegens de commune te vervullen. In het quartier Mouffetard, heeft men tot de ontwapening moeten overgaan. Op de Place Royal is het 196ste bataljon in op stand gekomen tegen zijn kommandant, en heeft geweigerd uit te trekken. Het comité de salut public vindt algemeen tegenstand, of liever, men spot ermede. Zelfs V Avant-Garde steekt den draak met dit besluit der Commune en zal er waarschijnlijk m.et zijn leven voor boeten, want met het verbieden van dagbladen is de Commune zeer mild. Thans is ook de Nation Souveraine opgeheven, dat door een bekend lid der Constituante van 1848, Alexandre Rey, werd geredigeerd en een welsprekend orgaan was van de radicale republikeinen. Dit is het veertiende blad hetwelk door de Commune is opgeheven. In de straten van Parijs is het volgende aangeplakt De vrouwen van Parijs vragen in naam des vaderlandsin Eaam der eer in naam der menschelijkheid een wapenstil stand. Zij gelooven dat de moedige berusting, die zij dezen winter gedurende het beleg bewezen hebben haar een regt geven om gehoord te worden door de partijen en zij hopen dat haar kwaliteit van moeders en echtgenooten de harten te Parijs zoowel als te Versailles zal vertederen. Door lijden afgemat en terugschrikkend voor de ongelukkenditmaal zonder roem, die haar nog bedreigen, doen zij een beroep op de edelmoedigheid van Versailles, op de edelmoedigheid van Parijs. Zij smeeken die beide steden de wapenen af te leg gen al ware het maar voor eentwee dagen om broeders gelegenheid te geven elkander te herkennen en te verstaan om eene vreedzame oplossing te vinden. Alle vrouwen zij die kleine kinderen hebben welke de bommen in hun wieg jes kunnen treffen, zij, wier mannen met overtuiging strijden, zij wier mannen of zonen het dagelijksch brood op de wal len verdienenzij, die de verlaten bewaaksters van het huis zijn allen m één woord de bedaardste en de opgewon- densteroepen uit den grond harer harten Parijs en Ver sailles aan om vredeEenige burgeressen van Parijs. De Fransche regering heeft veel aanbiedingen van ban kiers ontvangen tot het storten van den eersten termijn der oorlogsvergoeding (500 millioen). Men verzekert zelfs, dat ze reeds over een milliard zou kunnen beschikken. Het gerucht was in omloop, dat te Versailles eene Bona- partistische zamenzwering is ontdekt. Men twijfelt evenwel aan de echtheid er van. Dat wil niet zeggen, dat de Boua^ partistische agenten te Versailles niet ijverig in de weer zijn om zieltjes te winnen. De regering schenkt aan die zaak eene zekere aandacht maar ze heeft geen enkelen strengen maatregel in verband hiermede genomen. Uit het finantieel rapport van den burger Jourde aan de Commune blijkt, dat deze van 20 Maart tot 30 April van de Fransche bank eene som van 7,750,000 fr. (natuurlijk tea gevolge vau requisitiön) had ontvangen. De plaatselijke ac- cijnsen hebben in dat tijdsverloop 8,466,988, de direete belas tingen 110,192, en de inkomende rechten 33,010 fr. opgebragt. Voor oorlogszaken is aan de gemagtigden ter hand gesteld 20,056,573 fr., ongerekend 44,500 fr., die voor het oprigten van barricades zijn uitgegeven en waarvoor eene bijzondere commissie is benoemd. Van 28 April 5 Mei 1871. ONDERTROUWD J. J. W. Brusus, bootsman bij de marine, 35 jareu en G. Selderbeck, 32 jaren. M. Piscaer, kapitein oener sleepboot, 23 jaren en C. li. Smit, 24 jaren. J. D. vau Leeuwen, matroos bij de marine, 33 jaren, wonende te Ilellevoetsluis p.ü S. van Oosten, 28 jaren. GEIIUWD J. Gottschalk en N. H. Broer. P. Filmer en C. J.Mar- chand. M. Mehl en II. J. Welsïug. BEVALLEN S. P. vou Gensau geb. Pacts, D. D. Munnik geb. Wen- zink, D. M. van Wolferen geb. Klop, Z. M. O. Iteiuhart geb. Strag- hoüw, D. W. Remcrt geb. Zewald, D. 31. de Wilde geb. Schaap, D. J. P. Putters geb. Bulder, 2 Z. J. 31. A. Marteus geb. van licinert, D. E. Kleinlcramer geb. Prins, Z. G. van Dijk geb. Meijer, D. II. Schippers geb. Wieriuga, D. A. Kooger geb. Liphuijsen, Z. A. Huij- sing geb. ltoomeijer, Z. H. M. van Stelten, D. J. Lap geb. Gude, Z. N. C. Siujewel geb. Steilberg, Z. OVERLEDEN C. 31. Loudon geb. Bregmao, 37 jaren. W. den Bakker 25 jareu. A. Obbes, 33 jaren. Ambtshalve ingeschreven 3. Le venloos aangegeven 1. Gedurende de maand April 1871. ONDERTROUWD: Jb. Gorter en Neeltje de Haan. K. Eversts en 3!aartje Bekendam. D. Post en Grietje Wiegman. D. Bekeudam en Maarijc Klein. J. Lont en Cornclia Wagemaker. C. Klein en Neeltje Takes. GETROUWD V. de Wit raet Antjo Ruijter. Jb. Gorter met Neeltje de Haan. K. Evert*-mct Maartje Bekeudam. D. Post met Grietje Wiegman. C. Klein met Neeltje Takes. Dirk Bekeudam met Maartje Kleiu. Jan Lont met Cornclia Wagemaker. D. Roos met Maartje Bakker. GEBOREN: Elbert, zoou van C. Wagemaker en Neeltje Lont. Trijntje, dochter vau D. Roos en Maartje Bakker. Antje, dochter van A. Hulman en Maartje Hutman. Sijtje, dochter van J. Kooijman en Autje Mulder. 31eijert, zoon vau Mt. Tijseu en Aaltje Hellingmau. Grietje en Pieter. dochter en zoon van P. Mulder en Maartje de Vries. OVERLEDEN Trijntje Bakker, 19 jareu, dochter van S. R. Bakker en Aaltje Lont. Jacob Zomerdijk, 4 jaren, zoon van P. Zomerdijk en Eli- sabet Bakker. Elisabet Bakker, 26 jareu, echtgenoot van P. Zomerdijk. Trijntje Kaleveld, 58 jaren, dochter vau wijlen B. Knlevcld en Geertje Bout. Jausje Mekken, 7 jaren, dochter van Jb. 31ekkeu en Trijntje Wigbout. Pieter Wiegbout, 4 jaren, zoon van A. Wiegman en Neeltje Aunes. Immetje Post, 83 jaren, weduwe van D. Jz. Lout. Pieter Poppen, 30 jaren, echtgenoot van Autje Kool. MA1UTBËRIGTËN. AMSTERDAM, 8 Mei. Tarwe, Bonte Poolsclie f410, Rogge, Petersburg, loco f 204, 208, 210, Galatz f210 n 212, Taganvog per Maart f 204 a 205, p.er Julij f208,209, 210, 211 a 212. Raapolie, 6 wekeu f49.25, dito, vliegend f 48.dito, voorjaar fdito, najaar f 43 75. Lijnolie, 6 weken f 34.50. dito vlie gend 1'33.25, dito, voorjaar f najaar t' 34,-*-, Rogge op termijn iets vaster. ALK3IAAR, 6 Mei. Heden zijn ter markt alhier aangevoerd 5 Paard f 40 tot 110; 20 Koeijen 110 a 195, 44 nuchtero Kalveren f5.a 11.831 Schapen f 16. a 32, 812 Lammeren f5 a 11, 20 Geiten f 4 a 7, 24 kleine Bokjes 1'0.40 a'1.50, 152 magere Varkens f 10 a 25, 417 Biggen f4 a 8, - Ezel f-. Boter per kop van 0.630 Kilog. f0.67£ a 0.75.. HOORN, 6 3!ei. - heet. Tarwe f-.a 8 heet. llogge fS.a 19 heet. Garst f6.a 7.7 heet. Haver f5.a 6. - heet. Witte Erwten f a 2 heet. Groene Erwten f 14.- a 3 heet. Grauuwe f 16.a - heet. Vale Erwten fa 7 heet. bruine Booueu f 10.a 18.2 heet. witte Boonen f 18.a -.9 Paardenboonen 1'9 a Mosterzaad f24.a 25.Karweizaad f 16.a 16.50, 9 Paar den f50 a 140, 200 Koeijen f 100 a 175, 680 schapen f 16.— a 28.—, 625 Lammeren f 6 a 12, 45 Kalveren f4.a 12.—35 Varkeus f 14. a 22.G Zeugen f 35.a 45.—, 385 Biggen f4 a 8.45 Bokken f0.55 3 4.50,28 Geiten fl.a 6.50, 90 Kippen f 60 a 1,25, 22500 Kipeijercn f2.40 a 2.60, 1260G Eendoijeren f 3.15 per luO st., 2700 kop Boter f 0.50 a 0.62 per kop. LONDEN, 8 Mei. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 3300 Runderen, 39500 Schapen en Lammeren, 100 Kalveren en 140 Varkens. Prijzen: Beste Runderen 5/6, Scha pen en Lammeren 6/2, Kalveren 6/-, Varkens 5/- a -/-. 275ste STAATSLOTERIJ. Vierde Klasse. Eerste Trekking. No. 19292 f5000: no. 18198 f2000; 110. 12167 en 124:88 ieder f200; nos. 2041, 5920, 7215, 8271, 13094 13331 en 1S0S9 ieder f100. Saldo op 1 Januarij 187120963,69 Ingebragt en renten gedurende het le kwar taal 18713446,06 te zamen f 24409,75 Uitbetaald gedurende het le kwarfaal 1871 1595,64 Saldo op 1 April 1871 22814,11 Aantal deelhebbers op 1 Januarij 1871; 228 1 April 231 Vrijdag 12 Mei, vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Brindisi, per laatste trein. Getrouwd J. GOTTSCHALK en N. H. BR O EB. Helder4 Mei 1871. In de !?IARHftE-€JjL0Ji£S worden ten spoedigste verlangd Leeftijd 15 jaar of daarboven. Loon naar geschiktheid minstens GUSjDEIH per week. Adres bij den Kastelein. Helder8 Mei 1871. HET BESTUUR. van Bij den ondergeteekende zijn de BIEREN per halve en vierde ton tegen dezelfde prijzen te bekomen als aan de Brouwerij. Ook per kruik te bekomen tegen zeer billijke prijzen. Bij de 6 kruiken Franco aan huis. Voorts is ook bij hem te bekomen het IIOLLANDSCM- BEIJERSCH BIER direct uit de Koninklijke Nederland- sche-Beijersch-Bierbrouwerij Weesperzijde te Amsterdam. ENGELSCI-IE ALE PORTER, HOLLAND8CHE ALE, enz. Wordt ook bij 6 Flesschen Franco aan huis bezorgd. Koffijhuishouders genieten op alle Bieren behoorlijke korting. A. BAKKER, Dijhstraat II 418. VLOOTSTRAAT B, No. 72 te 1IELD BR, 99<iii€lelaar in Spaansche en andereFruiten, beneveons iii veie andere artikelen, aai liet groot en klein heeft de eer te berigten, dat bij hem onderstaande waren tegen de minst mogelijke prijzen te bekomen zijn, daar hij alles uit de eerste hand heeft kan hij tegen een ieder concurreren. Spaaüsche CASTANJES, ook gedroogde CASTANJES, CHIN AAS-APPEL ENCITROENEN, COMMANDRA- en CONDATO-VIJGEN, Fransche en Duitsche NOTEN, HAZELNOTEN,KRAAK-AMANDELEN, Gcconfijte DA DELS, alle soorten van Engelsche BESCHUITJES, alle soorten van versche FRUITEN, die de tijd van 't jaar op leveren, als KERSEN, APPELEN, PEREN, PRUIMEN, DRUI VEN, enz., enz. Voorts GEZOUTEN V1SCH, PEKELHARING, ENGELSCIIE BOKKING, SPROT, enz., enz. Vele soorten van klein SUIKERWERK. Beste LUCIFERS, tegen 55 Cents de 100 Doosjes ea f 5.30 de 1000 Doosjes. Door het leveren van beste kwaliteit en een prompte bediening hoopt hij zich het vertrouwen van een ieder waardig te maken. Bestellingen zoo buiten als binnen deze gemeente, zullen ten spoedigste worden uitgevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3