ZOMERDIENST. DE BIJBEL VOOR JONGELIEDEN Het belegerde Parijs, GEZONDHEIDS-PILLEN, Aanvang 15 Mei 1871, Dr. H. OORT en DL I. HOOYKAAS, j3& Herig t aan LANDVERHUIZERS. i r ENGIÏLSCHE EXGELSGUE GAL-, SLIJM- EN JIAAGPILLEN. Mej. de Wed. Sevenhuijsen Helder. Prof. PERGRER D' ALION^ HAAR-EXTRACT. HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ, Alom zijn verzonden de Eerste en Tweede Aflevering van GEHARD HELLER. Per Stoomboot via Liverpool naar New- Yorkvertrek van Nieuwediepvan Harlingen of van Solter dam en via Glasgowvertrek van Rotterdam eiken Zaturdag. De prijzen 'worden uiterst billijk gesteld. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Cargadoors WAMBERSIE Zoon te Rotterdam of bij hunne Agenten H. J". TWEEHUTJS, Nieuwediep. R. van HETTINGA Dz, KONING C°, Texel. J. J. de VRIES, Wieringen. W. J. BAKKER, Ah beproefd huismiddel tegen alle catar- rhcde ongesteldheden hebben de Stoll- werck'sche Borstbonbons het volle ver trouwen van alle lijders gewonnen. Voor den prijs van 30 Cts. zijn dezelven verkrijgbaar te Helder, bij Apoth. J. VAN BERK en L. JELGERSMA. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij iu staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt door eenen duizendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending van f 15. M. HOLT2, Lindenstr.18, Berlin. bekend onder den naam van De roem, aan deze Pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen, is reeds genoegzaam ter hunner aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte en toch veel vermogende werking. Zij reinigen het ligchaam, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsver- teering, versterken het geheele gestel en houden de gezondheid in den gunstigen staat. Als huishoudelijk middel zijn deze PILLEN ten hoogste aanbevelenswaardig. Doosjes van 25 cent. Groote 40 cent* Verkrijgbaar bij Texel, H. LUITZEN; Ilem, C. WATER; Wieringen, M. 3COORN; Wieringerwaard, M. SCHRIEKE. Dit bovengenoemde EXTRACT, geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik, is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamen- stelling, geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitge vondene haar middelen. Dit EXTRACT vereenigt alle voor treffelijke eigenschappen in zich, welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn, het verfrischt en verheldert daartoe dezelve, houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen, maakt de ziekelijke haren weder gezond, zet de wortel vast, zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren, zonder dat het Extract eenig kleurstof bevat. De niet geringe eigen schap van dit HAAR-EXTRACT, buiten alle andere Haar- olie of Pomade, welke altijd met vet of olie verbonden zijn, is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn, die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen, doch spoedig de haren weder dof doen worden, door hare meerdere vat baarheid tot aankleving van stof en vuil, en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen. Het is met eene volledige gebruiksaanwyzmg h. 40 Cts per Elacon verkrijgbaar bij Gebrs. MEIJER, Kelder; P. WANDERS, Alkmaar; Gebrs. RECKERS, Jfe&p. op den Spoorweg van AMSTERDAM naar ROTTERDAM, en van AMSTERDAM en ROT TERDAM naar ZAANDAMALKMAAR en HELDERen omgekeerdvolgens de verteek- uren als aangewezen op de Dienstbilletten verkrijgbaar aan alle Stations en Bestelkantoren, groote 4 15 Cents en kleine 4 2 Cents; zoomede Tarieven en Reglement voor iiet vervoer. DAGELIJKSCHE RETOURBILLETTENgeldig voor terugreis op den dag der afgifte en den daarop volgenden dag door denzelfden persoon. SNELTREINEN voor ALLE KLASSEN, zonder vracktverhooging. TELEGRAAFKANTOREN zijn gedurende den geheelen dag geopend. Voor verschillende buitenlandsche reizen Retourbilletten en Couponboekjes (Voyages Circulaires). DE .HMIIIISTRITEVR. J 3ED BSH2 AFLEVERING IVier vel druks in 4to formaat. Chromo-litogiaphiën (uniformen)Hulp-officier der Genie. Artillerie der Marine. 15 GravuresParijs gezien van den Are de Triomphe. Kasteel Saint-Cloud van het Park gezien. Suresnes en de Mont-Valérien.Kasteel Meudon. Malmaison. Lanterne de Diogène. Het Bosch van Auteuil. Uitzetting van de Duitschers uit Parijs. Vlugt der bewoners van den omtrek naar Parijs. Bewapening van de forten om Parijs. -Afkondiging der Republiek op de Place de la Concorde. Afrukken der Keizerlijke wapens. Een Café zonder nieuws. Een remplacant. Nationale garden de wacht betrekkende. AFLEVERING II: Vijf vel druks met 25 Gravures: Het Station van den Spoorweg naar Orleans in het begin van September. Aankomst van het leger van Vinoy te Parijs. Aankomst der mobiele garden uit de Departementen. Boschwachters. Éclaireurs der Seine. Gendarmes. Nationale garden der Seine. Mobielen der Seine-et-Oise. Mobielen uit Bretagne. Mobielen uit Montpellier. Mobielen uit Normandije. Scherpschutters. Scherpschutters 2de groep. De Ringmuur om Parijs. Het terras van Meudon. Verwoesting van de brug bij Asnières. Aanleg van verdedigins- werken bij Courbovoie. Verdedigingswerken op de Buttes Montmartre Brand in de petroleum- bewaarplaats op de Buttes Chaumont. Organisatie van de bataljons der der parijsche knapen.- Parij- sche knapen trekken de stad door. Verbranden der dorpen in den omtrek van Parijs. -Het Louvre. De Tuileriën. Ambulance in het Théatre Frangais. Prijs per Aflevering 40 Cents. Het werk is compleet in 40 a 50 vel en kost hoogstens ƒ4.50; buiten inteekening 5.40. Wekelijks verschijnen ongeveer 4 vel. Uitgave van D. A. TH1EIIE, Ie Arnhem. DOOR Predikanten te Harlingen en te Schiedam. met medewerking van Dr A. KUENEN Hoogleeraar te Leiden. WIJZE VAN UITGAAF: De uitgave geschiedt in afleveringen van 4 vel druks, die elkander geregeld, zooveel mogelijk maandelijks, zullen ppvolgen. Het werk zal in 6 Deeltjes, te zamen ongeveer 25 Afleveringen, compleet zijn. Indien het echter onverhoopt een uitgebreider omvang dan 30 Afleveringen verkrijgt, wordt het meerdere den inteekenaars gratis geleverd. De prijs is 40 cent per Aflevering (Franco per post 45 Ct.)terwijl bij het werk 4 6 gekleurde Kaarten zullen gevoegd worden, die den inteekenaars tegen 15 Ct. per stuk berekend worden. De inteekening heeft plaats voor het complete werken de betaling geschiedt telkens na de cfe uitgave van 5 Afleveringen De eerste aflevering is aan de Inteekenaars verzonden en verder bij de voornaamste «aafc» boekhandelaars verkrijgbaar, alsmede bij den Uitgever. HARLINGEN, April 1871. 3. F. V. B E II R Si S. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJRS,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4