HELDERSGHE GODB&NT. Zaturdag 17 Junij. BERIÖT. JIZ 1050. Elfde Jaargang. 1871. Jïicuiijs- en <ÜÖoerteiitie--6fflÖ. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. 50 Centen per kwartaal en 65 Centen franco per post. ®jflricel gedeelte. KADASTER. iJBlet-afficiëel rjeüeclte. Het Pauselijk Jubilé. Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor S maanden. 1.00 Franco per post n 0 1.25 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. Do prijs der Advkuïentif.n van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve meu de Advertentiëu intezonden. Ingezonden stukken minstens óón dag vroeger. Uitgever S. G IL T J E S. »Eene meer algemeene verspreiding der Couranten in alle standen der maatschappijter bevordering van volksbeschaving en volksontwikkeling." Dit denkbeeld heeft ten grondslag gelegen bij de afschaffing van het zegeiregt op de nieuwsbladen. Of het ten volle bereikt is, daaraan twijfelen wij zeer. Behalve eenige nieuw opgerigte, zijn vele der bestaande couranten vergroot, de een meer de ander minderwaarvan de prijzen meestal dezelfde zïju gebleven; het groote publiek is er dus zeer weinig mede gebaat; want eene meerdere vulling der couranten, met minder belangrijke en dikwijls zeer on beduidende zaken, dat was het niet wat men verlangde men wilde: GOEDKOOPE Couranten. ReecU bij de afschaffing der zegelregten was dit onze overtuiging, daarom verminderden wij den prijs met 30 en 25 Centen per kwartaal. De gunstige uitwerking die wij daarvan hebben mogen ondervinden stelt ons thans in de gele genheid den prijs meer belangrijk te verminderen. Die wij met 1 JULIJ a. s. stellen op slechts Men zal moeten erkennen dat dit fabelachtig laag is. Hierdoor wordt dit blad dan ook liet goedkoopste van geheel Nederland. Voor bovenstaanden prijs ontvangt men 26 Couranten (de bijvoegsels daarenboven), dat is dus ongeveer 2 Centen per Courant. Waardoor een ieder in de gelegenheid wordt gesteld het blad voor eigen rekening aan te schaffen en niet meer, zoo als tot nog toe meestal geschiedde, het onderling met vier, vijf of meer personen te lezen. Daar wij onzen eigen lof liever niet willen verkondigen, zullen wij niets tot aanbeveling hierbij voegen, maar raden een ieder, die met de strekking en inhoud vau dit blad nog niet voldoende bekend is, om voor de eerstvolgende drie maanden eens de proef te willen nemen, tegen boven staand gering bedrag. Daarenboven ontvangt men de nog in deze maand uitko mende nominers gratisvan het oogenblik af dat men van zijn verlangen tot abonnement kennis geeft aan den Uitgever HelderJunij 1871. S. GILTJES. Aan de Ingezetenen wordt kennis gegeven dat de Land meter van het Kadaster, op aanstaanden MAANDAG den 19 dezer, een aanvang zal maken met het OPNEMEN DER KADASTRALE VERANDERINGEN IN DEZE GEMEEN TE, voor de dienst 1872. Helder, De Burgemeester den 14 Junij 1871. STAKMAN BOSSE. LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ. Het PLAATSELIJK BESTUUR der gemeente HELDER maakt bekend, dat de LOTING voor de in deze gemeente gedurende dit jaar voor de Schutterij ingeschrevenen is bepaald op VRIJDAG den 28 JUNIJ 1871, des namiddags ten 6 ure. Dat de loting zal geschieden in het lokaal achter het Bu reau voor Gemeentewerken, naast het Weeshuis. Dat men bij de loting moet opgeven de redenen van vrij stelling vau dienst, die men heeft of vermeent te hebben en dat de alphabetische naamlijst der ingeschrevenen van heden af, tot den dag der loting toe, op de gewone kantooruren op de Secretarie ter inzage is nedergelegd. Helder, Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur, den 13 Junij 1871. STAKMAN BOSSE. Heden (16 Junij) en aanstaanden Woensdag (21 Junij) zullen de Katholieken met den Paus feestelijk het oogenblik her denken, dat laatstgenoemde, voor vijf en twintig jaren de pau selijke waardigheid aanvaardde. Voorwaar een gewigtig feest voor den tachtigjarigen grijsaard Op dien gevorderden leeftijd het zeldzame voorregt te mogen smaken, nog <fie hooge waar digheid te kunnen bekleeden Wij stellen ons voor, hoe tal- looze herinneringen zich bij hem zullen verdringen, die voor zeker niet allen even aangenaam zullen zijn want waarlijk veel is er in de laatste vijf en twintig jaren voorgevallen, waarin hij zoowel regtstreeks als zijdelings is betrokken geweest. Er is iets treffends in, wanneer wij ons voorstellen, hoe hij, welligt terwijl wij dit schrijven, geknield den Heer van hemel en aarde dankt voor het buitengewoon hem geschonken voor regt. Tachtig jaren levens mogen niet geheel tot de uitzon deringen behooren, de voorbeelden zijn toch zeldzaam genoeg, om ook van onze zijde, den (naar wij meenen) oudsten vorst van Europa daarmede geluk te wenschen. Natuurlijk zal dat feest met meerderen of minderen luister overal worden gevierd, waar Katholieken gevonden worden. Er moge zich in de laatste tijden een vrij aanzienlijk verschil onder hen hebben opgedaan, ten opzigte van encycliek, syl labus, onfeilbaarheid, als anderszins, toch blijft het pauselijk jubilé voor allen belangrijk genoeg, om die geschillen voor het oogenblik te doen zwijgen, en zich met den grijsaard te verheugen. Daai-om dan ook mag het teregt een geheel eigen aardig feest genoemd worden, dat zelfs bij de niet-katholieken onmogelijk onopgemerkt kan voorbijgaan. Dit brengt ons als van zelf tot de- vraag Kunnen de laatstgenoemden daaraan deelnemen In hoeverre behooren zij het te doen Voor weinige dagen, wij moeten het bekennen, dachten wij daarover geheel anders dan nu. Een betrekkelijk aanzienlijk getal onzer medeburgers belijdt de Katholieke godsdienst. Voor zooverre zij niet hebben opgehouden tevens Nederlanders te zijn, kan het toch wei niet anders, of wij moeten belang stellen in hun wél en wée, in hunne vreugde en droefheid. Wij kunnen dat doen, zonder te beslissen over hetgeen daartoe aanleiding geeft, zonder het te prijzen, zonder het te laken. Het is als zoodanig niet de vraag, of wij ons met hunne over tuiging vereenigen, maar of wy in hun genoegen deelnemen. Dit nu op het tegenwoordige geval toepassende, kwam het ons voor, dat ook de niet-katholiek niet zonder deelneming zijn katholieken medeburger kan zien feestvieren, ja zelfs zijne vreugde naar vermogen behoort te bevorderen, mits hem dit niet juist door den feestvierenden medeburger zeiven onmo gelijk wordt gemaakt. Men kan daarom concerten geven, feestcantates vervaardigen, zoo als te Amsterdam, zonder zijne overtuiging op te offeren. Zoo dachten wij toen, maar het doet ons leed, dat wij nu eenigszins anders daarover denken. Wij zeiden straks nvoor zooverre onze katholieke medeburgers niet hebben opgehouden Nederlanders te zijn" Ziedaar juist de oorzaak van onze veranderde zienswijze wij vreezen, dat aan het feest eene kleur zal worden gegeveD, die ons zal be letten, zooveel deelneming te betoonen als wij zouden wenschen, en wij achten ons verpligt, als Nederlanders, dat openlijk uittespreken. Het blijkt, dat de Paus besloten heeft zijne bedoelingen en besluiten aan de katholieken mede te deelen door middel van dagbladen. Als zoodanig wordt door den Bisschop van Haarlem daartoe de Tijd gemagtigd. Ziet, dat wekt ons wantrouwen op. Ons gevoelen over den geest van dat blad is bekend, en wordt door niet weinigen, zelfs door t^ele katholieken, gedeeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1