175,000 Gulden De Gouden Winst! j 280,000 Mark of Uitnoodiffing den 21cn Jnnij a. s. begint dc le trekking. als grootste prijs in het gelukkigste geval, biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan. 24,900 prijzen te zamen fl. 2,521,540 worden in weinige maanden verloot. De grootste prijs eventueel fl. 175,000. Hoofdprijzen fl. 105,000, fl.70,000, fl. 35,000, fl. 28,000, fl. 17.500, 2 a fl. 14,000, 3 a fl. 10,500, 3 a 8400, 3 a fl. 7000, 4 a 5600, 5 a 4200, 11 a fl. 3500, 2 afl.2800, 28 a 2100, 106 a fl. 1400, 156 a fl. 700, 206 a fl.350. Den 21 JUifiJ heeft de trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origineel lot fl. 3.50. 1 half 1.75. 1 kwart 0.90. Deze door den staat gewaarborgde origineele loten zijn, tegen inzending van het bedrag in munt of bank papier, coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel, bij mij te bekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trek kingsplan, zend geregeld de trekkingslijsten en deel be reidwillig mede die ophelderingen die men van mij vra gen zal. In de afgeloopene loterij had ik het genoegen vele groote prijzen aan mijne begunstigers te kunnen uitbe talen en mogt ik hunne tevredenheid door eene naauw- gezette bediening erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken. Aangezien de trekking weldra zal plaats hebben zoo wordt men verzocht zich ten spoedigste direct te willen wenden aan Guslav Schwarzschikl, y Wisselhandelaar ie Hamburg. ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en ge waarborgde groote Geldverloting. De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 250000 Markof 11SOOOGuld. De hoofdprijzen zijn Mark 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, 2 k 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 1 a 11,000, 3 a 10,000, 4 a 8000, 5 a 6000, 11 a 5000, 2 a 4000, 28 a 3000, 106 a 2000, 6 a 1500, 5 a 1200, 156 a 1000, 206 a 500, 2 a 300, 301 a 200, 11,600 a 110, 12 a 100, 12 a 50 etc., etc. Meer dan de helft der loten worden door zeven ver lotingen met prijzen uitgetrokken, in het geheel 24900 prijzen, welke, krachtens het plan, binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen. Tegen inzending van het bedrag verzendt de onder- geteekende originele loten voor de eerste verloting, welke officieel vastgesteld, reeds op den 21 JUNIJ a. s. plaats vindt tegen de volgende vaste prijzen Een geheel origineel lot ƒ.3.50 half 1-75 vierde n 0.90 onder de verzekering van de prompste bediening. Allen, die mij hunne orders willen ogdragen, maak ik in hun belang daarop opmerkzaam, dat men mij bij toezending van postwissels de bestelling extra per brief mededeele, en men daarin duidelijk en de naam en woonplaats opgeve. Coupons, Banknoten en Postzegels worden in betaling aangenomen. Ieder deelnemer ontvangt van mij de van het offici- eele wapen voorziene origineele loten welke niet met verbodene promessen, die slechts op persoonlijk ver trouwen berusten, gelijk te stellen zijn. Het origineele trekkingsplan, alsmede de Hollandsche vertaling daarvan, wordt bij iedere bestelling gratis bij gevoegd en worden de getrokkene prijzen, benevens eene ambtelijke trekkingsl\jst aan de belanghebbenden naauwkeurig toegezonden. Door het vertrouwen, hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verworven, mag ik ook belangrijke bestellingen verwachten, welke dan ook, zelfs bij de kleinste bestel lingen, tot in de afgeiegenste gewesten naauwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uitgevoerd. In kleine tusschenpoozen vielen verscheidene der eerste hoofdprijzen in mijne door het geluk begunstigde kollekte. Men gelieve zien dus ten spoedigste en regtstreeks te wonden tot ADOLPH HAAS Staats-Eflectenhandelaar in Hamburg. Voor het mij tot dusverre geschonkene ver trouwen zeg ik mijne geëerde deelnemers mynen besten dank. 1 1 1 I Y,\ Onder bovenstaand deviesbiedt zich de schoonste j gelegenheid aan, om zich bij eene solide door de Hooge j Regering erkende en gewaarborgdeu groote J Geldverloting jj te doen bedeelen die in zeven .trekkingen een geza- 'j mentlijk bedrag heeft van 1 «,602,200 1116, daaronder zijn hoofdprijzen van 250,000, 150,000,!: 100,000, 50,000, 40,000, 2 4 20,000, 3 4 15,000,1 3 a 12,000, 3 4 10,000, 4 4 8000, 5 4 6000, 11 4 5000, 2 4 4000, 28 4 3000, 106 4 2000," 156 4 1000, 206 4 500 Mark etc. etc. |0p 1 Een geheel lot kost 3 guld. 50 cents. Ir ff half n 1 n 75 n kwart u h 87TP Jkt Gefrankeerde opdragten, onder toezending van het bedrag in Postwissel, worden prompt en discreet uit- jfc gevoerd, zoomede de toezending der officieele lijsten \J\ en de getrokken prijzen onmiddelijk na de trekking door A- GOLDFAHB, Sfcaats-Eftectenhandel te Hamburg. (4 Originele Loten zijn allerwege aan te koopen en te spelen geoorloofd. Men reike aasi «le fortuin «le Itaiul! «00,000 Thalei' voor bet gelukkigste geval, zal de nieuwste groote GELD-VERLOTING, welke door de hooge regering goedgekeurd en geguarandeerd is, als hoogste prijs bevatten De voordeelige inrigting van het nienwe plan bestaat hierin, dat in de ogvolgende 7 Verlotingen, in het tijds bestek van eenige maanden 24,900 Prijzen ter volledige beslissing zullen komen. In deze zijn kapitale prijzen van eventueel Mark Crt. 250,000 en speciaal 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, 20,000, 15,000 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 3000, 105 h. 200O, 156 a 1000, 206 a 500, 11,600 a 110, enz. De aanstaande eerste Prijzen-Trekking dezer groote door den Slaat gegarandeerde Geld-Verloting, is wet telijk bepaald plaats te hebben op den 21 Junij 1871. De Prijs daarvan is voor Een geheel Origineel Lot f3.50 half 1.75 vierendeels» i> 0.90 tegen contante inzending van het bedrag. Iedere bestelling zal onmiddelijk met de meeste zorg worden uitgevoerd, en ieder deelnemer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Originele Loten, eigenhandig. Bij iedere bestelling zal het vereisebte officiële plan gratis worden bijgevoegd en zenden wij aan onze prin cipalen na iedere trekking, ongevraagd de officiële lijsten. De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt, onder waarborg van den Staat, en kan door directe contante toezendingen, of ook naar verkiezing der belang hebbenden, door ODze Correspondenten in alle groote plaat sen van Nederland worden voldaan. Ons debiet is steeds met geluk begunstigd en nog onlangs hadden wij reeds weder onder meer andere aan zienlijke prijzen, 3maal de eerste Hoofdprijzen, in drie Trekkingen, luideus de officiële bewijzen, verkregen en zelf aan onze belanghebbenden uitbetaald. Naar alle waarschijnlijkheid kan bij deze, op de hechtste grondslagen gevestigde onderneming, van alle zijden op eene zeer levendige deelneming met zekerheid worden gerekendmen gelieve derhalve voor de aanstaande trekking alle orders en commissien ten spoedigste regt streeks te zenden aan S. Steindecker 4" Comp. Batik- en Wisselhandel in Hamburg. In- en Verkoop van alle soorten Staats- Obligatiën, Spoorweg-Actiën en Beleenings-Loten. P. S. Alle Coupons en Banknoten worden in betaling naar de gebeele waarde aangenomen. Bij contante zendingen door Postwissel, moet de naam en woonplaats van den verzender volledig op de postwissel aangegeven en een bijzondere bestel- lingsbrief met adres ingezonden worden. Ter Boek-, Courant- en Steendrukker^ van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 10