NIEUWSTIJDINGEN. De ultramontaansche rigtïng der redactie is zoo duidelijk, dat voor twijfeling geen ruimte meer overig blijkt, en wij geloo- ven niet, dat men echt ultramontaan en tevens opregt Ne derlander zijn kan. Is dit nu werkelijk het geval, dan is het niet meer mogelijk eene zekere mate van sympathie voor het pauselijk jubiló te betoonen, zonder zich bloot te stellen aan de verdenking van, óf geene overtuiging te bezitten, of een even twijfelachtig Nederlander te zijn, als de Tijds-mannen. En wie zal zich daaraan wagen Of zou die vrees overdreven, of uit de lucht gegrepen zijn Wij zouden het wel wensehen, en wij gelooven genoegzame blijken van onze verdraagzaamheid te hebben gegeven om niet van het tegendeel verdacht te worden. Maar juist, omdat wij verdraagzaam zijn en wensehen te blijven, zullen wij niet ophouden onbeschroomd onze scherpe afkeuring uittespreken over hen, die haar in gevaar zouden brengen, en dan noemen wij hier thans openlijk den heer Alberdinglc Thym. Hij spreekt in de Tijd als zijn gevoelen uit: «dat op den 16 en21Junij »de Nederlandsche volksvlag moet uitgestoken worden. Hij «acht het wenschelijk, zóóveel mogelijk éénparig en gelijkmatig «te werk te gaan. Maar aan die vlag behoort ter verhooging uder beteekenis te worden toegevoegd de pauselijke wimpel «dat is als. de sluijer der geliefde, met wier kleuren de ridder «der middeneeuwen zijn helmkam versierde. Op de jubel- «dagen behoort die wimpel dus in den top der vlaggestok te ■waaijen." Die woorden, hoe sierlijk ook, hebben ons pijn gedaan zij •doen ons denken aan slimheidaan arrogantieniet aan ver draagzaamheid. De heer A. Th. begreep natuurlijk, dat de pauselijke vlag in ons vaderland de Nederlandsche niet kan vervangenzonderEvenmin kan de eerste hoven de 'laatste wapperen. De eerste naastof onder de andere, zou ook niet aan het doel beantwoorden. Men zocht dus een uitweg: men koos de pauselijke wimpel; zulk een onschul dige wimpel kan toch zooveel aanstoot niet geven, en men kan er immers toch zooveel bij denken als men wil En verder die sluijer van de geliefde, wie zal daar zoo diep over nadenken De heer A. Th. houde het ons intusschen ten goede, dat wij volstrekt niet voornemens zijn, om de zaak zoo gering te achten daartoe is onze Nederlandsche vlag ons veel te dier baar. Wij weten niet in hoeverre in ons vaderland iedereen liet regt heeft eene vreemde vlag uit te stekenmaar dat weten wij dat het over het algemeen minder gepast is en ■dat verklaren wij ronduitdat het hem die in Nederland vrijheid en bescherming genietin zware verdenking moet brengenwanneer hij een vreemde vlag of wimpel boven de nederlandsche vlag laat waaijen. De zaak wordt nog ernstiger door den romanesken sluijer •en den middeleeuwschen ridder. De heer A. Th. geeft zelfs •aanleiding om den spot te drijven met eene vergelijking, waarin •eene geliefde eene hoofdrol speeltbij eene feestviering, waar van de tachtigjarige Paus de hoofdpersoon is. Wij achten het minstens ongepast. Wanneer wij echter bedenkenwelke dollemansstreken de ridder der middeleeuwen voor zyne geliefde uitvoerdehoe hij haar niet alleen als eene godin verafgoodde, maar verre boven God zeiven stelde; hoe hij slechts voor ha&r leefde, ademde, dacht, sprak, handelde; hoe hij zich vernederingen beleedigingen mishandelingen getroostte en kel om haar te believen hoe een blik van haar voor hem bijna leven of dood wasZietdan zouden wij ons scha men als in Nederland onze vlag met zulk een Don Quichot kon worden vergeleken. Onze vlag moge niet meer zóó alom worden gevierd en geëerbiedigd als vroeger, zij is toch waar lijk nog niet zóó diep gevallen, dat zy tot eene bespottelijke *ol zou moeten veroordeeld worden. En ware zy zóó zwak ■geworden dat eene dergelijke geliefde haar moest bezielen men verscheure haar; want in dat geval heeft zij toch geene waarde meer. Wij zouden ons bijna warm maken, en waartoe dat Ons gevoelen is meenen wij duidelyk genoeg uitgesproken. Nu de feestviering van Paus Pius IX op zulk een terrein wordt .-gebragtkan het niet andersof elk waar Nederlander, die zijn vaderland lief heeftmoet huiverig zijnzelfs eenige de minste deelneming te betoonen in de vreugde zijner katho lieke medeburgers. De Tijddie nu toch eenigzins officieel schijnt te zijn ge worden, durft openlijk verklaren, dat het liberalismus behoort tot de magten der helwelke de tijdgeest vertegenwoordigt die de grootste vijand schijnt te zijn van Pius IX. Dit maakt de deelneming immers als het ware onmogelijk Dat blad durft mede de liberalen gelijk stellen met de commune-man nen maar wij vragen in gemoedeof eene partij die zoo blijkbaar de onverdraagzaamheid bevordert en maatregelen aanraadt, die zoo gemakkelijk de hartstogten in beweging kunnen brengenniet geheel van den geest der commune- mannen schijnt doortrokken te zijn? Wy weten hetde Tijd vertegenwoordigt geenszins al de katholieke Nederlanders maar daar het ook voor de meer helderdenkenden thans eene moeyelijke keuze begint te wor den zal de niet-katholiek het verstandigst doen zich zoo veel mogelijk van alle medewerking te onthouden. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 16 Junij 1871. Bij de heden te Alkmaar plaats gehad hebbende opening der stembriefjes ter verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dit district is de uitslag als volgt: Uitgebragt 2256 stemmen. Op den heer Mr. J. L. de Bruyn Kops 1254 en op den heer Mr. R. J. Graaf Schim- inelpeuninck 978. Eerstgenoemde is alzoo gekozen. Het pauselijk jubilé wordt hier heden kerkelijk gevierd en door het uitsteken van vlaggen door vele katholieken. De Tweede Kamer zal den 22 dezer hare werkzaam heden hervatten. De 125 man suppletie-troepen, die op de Willem III zijn geweest, zullen met de Noach IIIgezagvoerder Hoefman, naar Batavia vertrekken. Het wrak van de Willem III is Maandag jl. vlot geworden en te Portsmouth binnen gebragt. De vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam geeft aan belanghebbende assuradeurs keunis, dat uit de Willem III nog eenige goederen gelost zijn, die alleen door water zijn beschadigd. In eene zitting van de Eerste Kamer der Staten-Ge neraal, is door den Minister van Buitenlandsche Zaken, op verzoek van den heer Nobel beloofd het resultaat opeubaar te maken van het ingesteld onderzoek omtrent de handelwijze van den Nederlandschen consul te Portsmouth, bij gelegen heid van den brand van het stoomschip Willem III. Men schrijft ons van Texel D8. van Yledder aan de W aal c. a.heeft voor het be roep naar Arnemuiden bedankt. Voor de vacerende hulponderwijzers betrekkingen te Oos terend en de Cocksdorp heeft zich niet een sollicitant aan gemeld De hoofdonderwijzers hebben zich bij adres tot het E. A. gemeentebestuur geweud tot verhooging hunner eere-loonen. De uitslag der kerkelijke stemmingen in de verschillende gemeenten zijn den Burg voor 4 jaren kiescollegiethans idem; de Waal en Koog evenzoo; maar de andere gemeenten, Oude SchildOosterendden Hoorn en de Cocksdorp, heb ben het oude kleed behoudenzooals zij dat voor 4 jaren hebben gehandhaafd. Het aantal opgekomen kiezers voor een lid van de Tweede Kamer bedroeg 155. Benoemd zijn: tot heemraden van het bestuur van het waterschap Eijerland op Texel, de heeren H. Bakker Wz. en A. Koning Jz.; tot hoogheemraad van den Hondbossche en duinen tot Petten, de heer K. Koster Rz.tot heemraad van den Anna Paulowna-Polder, de heer J. C. Geerligstot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland, de heer S. de Clercq Wz. Tot het admissie-examen voor student bij den militairen geneeskundigen dienst hebben zich aangemeld 33 aspiranten en wel voor den dienst hier te lande 5; voor den dienst der zeemagt 8; voor den dienst in Oost-Indië 19 en voor den dienst in West-Indië 1. Tusschen Maandag- en Dingsdag middag 4 uur zijn te 's Hage 9 gevallen van pokken aangegeven. Sedert de vorige opgave zijn te Leiden door pokken aangetast 6 personenals hersteld opgegeven Ï4, overleden 2 zoodat nu in behandeling zijn 146. Sedert Zaturdag jl. zijn te Enkhuizen twee gevallen van pokziekte voorgekomen, waarvan een met doodelijke afloop. Volgens ontvangen telegram zijn vijf van de zes aldaar varende haringschepen reeds in zee. Woensdag den 21sten dezer zal te Amsterdam, in het Paleis voor Volksvlijt, eene groote Katholieke meeting plaats hebbenwaarbij in tegenwoordigheid van den aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland, alsmede van den nuntius, monseigneur Bianchi; onderscheidene feestredenaars zullen optredenen welke bijeenkomst zal besloten worden met een groot feestbanket. De miliciens van de de ligtiug van 1870, die bij de verschillende regimenten infanterie nog in dienst staan zullen met 1 Juli naar huis worden gezonden. De kantonregter te Doetinchem heeft den hoofdon derwijzer der openbare school te Gooi- en Velswijk, ver oordeeld tot eeue boete van f25.en zijnen hulponder wijzer tot eene van f10.wegens het geven van onder wijs in een schoollocaaldat door den schoolopziener van het district was afgekeurd. Den 17 Maart is op de kust van Zuid-Afrika nabij Struispunt de The Queen of the Thameseen prachtige stoom boot, van Melbourne komende, gestrand. Er waren 200 pas sagiers aan boord en eene bemanning van 150 koppen. Schip en lading hadden eene waarde van 2-£ millioen gulden. Het schip strande bij prachtig weder. De kapitein zegt door het miswijzen der compassen en het branden van bosschen op de kust misleid te zijn. Door de autoriteit te Bredasdorp is hij met zijn stuurman vrijgesproken: daar geen zeevaartkun dige aanwezig was, is er nader onderzoek bevolen, omdat groote onvoorzigtigheid en gebrek nan 't doen van goede waarnemingen door de passagiers werd opgegevenmaar ka pitein en stuurman weigerden een tweede onderzoek te ondergaan. Het schip was geheel nieuw van de Clyde ge komen. Bij pogingen tot redding van papieren is eene boot omgeslagen en zijn 4 personen omgekomen. Schip en lading zijn voor f 180,000 verkochthoudt men goed weder, dan kan dat een goede koop wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2