lil het algemeen belang, BlIRGKHLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. Van de diamanten-districten aan de Kaap de Goede Hoop wordt o. a. gemeld. De twee knapen, Hart en Harry genaamd, maanden geleden te voet van de Kaapstad naar het nieuw Galconda getrokken, hebben daar onlangs een fraaijen steen van 71£ karaat gevonden. Mej. Hart, te Ron debosch, de moeder vai» een der gelukkige vinders, ontving den 4 dezer een brief van haar zoon, die haar berigtte, dat de Standard bank 10,000 p. st. op den steen voorgeschoten had, alvorens dien naar Engeland te zenden. Genoemde dame ontving tevens eene traite op de Standard bank, als een eerste geschenk van haren zoon. Als een bewijs van eerlijkheid wordt nog opgegeven, dat verleden week te Colesberg aan gekomen is een inlandsche bediende van dr. Shaw, Stuurman geheeten, die een tijd lang met nog een inlander, voor zijn heer op de delverijen werkzaam was. Hij kwam terug met elf diamanten, waaronder een prachtige steen van 24 karaten. Men zal zich berinneren, dat in de eerste dagen van de overwinning der troepen van Versaillea gezegd werd, dat Billioray, het bekende lid der Commune, gedood is. Dit is zoo niet. Billioray bevindt zich als gevangene te Versailles. Een onschuldige, die veel op hem geleek, is in zijne plaats doodgeschoten. De zaak heeft zich als volgt toegedragen Den 26 Mei verdrong zich eene woeste menigte om een als heer gekleed man op de Avenue Bourdonnaye. »Dat is Billioray, de Coramune-man,"riep de wilde hoop. Eene patrouille van het zesde linie-regiment nam daarop den persoon gevangen. De menigte volgde en riep al brullende: «Het is Billioray". De ongelukkige protesteerde, maar 2ijne stem werd verdoofd. De officier, voor wien hij gebracht werdgeloofde de woestaarda en gaf bevel den man te fusilleren. «Ik zweer u," zeide deze, »dat ik niet Billioary ben. Ik ben Constant en woon in de nabijheid van Gros Caillou. Gaat daarheen en vraag mijne huurlieden." «Hij liegt, de schurk", brulde de menigte op nieuw; wij weten zeker dat het Billioary is. De officier her baalde het bevel om hem te fusilleren. Daar hij zich als een wanhopige verdedigde, werd hij gebonden en toen dood ge schotenThans is de waarheid van zijne verzekering aan 't ilicht gekomen. De man heette werkelijk Constant, was huis- «vader en bemoeide zich volstrekt niet met de politiek. UITSLAG DER VERKIEZINGEN van leden voor de T. Kamer der St.-Generaal. Alkmaar. Herkozen de heer de Bruyn Kops (liberaal). Amsterdam. Gekozen de heer Fock (liber".) in plaats van «den heer InsiDger '(conserv.) Herkozen de heer van Reenen (conserv.). Herstemming tusschen de heeren 's Jacob (conserv.) en de Bordes (liberaal). Rotterdams Herkozen de heer Fransen v. d. Putte (liberaal). 's Gravenhage. Gekozen de heer Wintgens (conserv.) in plaats van den heer -de Casembroot (conservat.), die bedankt heeft. Utrecht. Herstemming tusschen de heeren Boer (liber.) en Kien (conservatief). Haarlem. Gekozen de heer Fock (liber.) in plaats van den den heer v. d. Hucht (conservatief). Arnhem. Gekozen Graaf v. Zuylen v. Neyevelt (anti-revol.) in plaats van den heer Sloet v. d.Beele (liberaal). Groningen. Herkozen de heer v. Houten (liberaal). Leeuwarden. Herkozen de heer de Roo v. Alderwerelt (liber.) Zwolle. Herkozen de heer v. Naamen v. Eemnes (liberaal). 's Hertogenboech. Herkozen de heer van der Does de Wil- lebois (ultramontaan). Middelburg. Herkozen de heer Tak (liberaal). Hoorn. Gekozen de heer de Jong (liberaal) in plaats van den heer v.Goltstein (conservatief). Leiden. Herkozen de heer baron v. Wassenaer van Cat- wyck (anti-revolutionair). Rel ft. Herkozen de heer v. Kuyk (conservatief). Gouda. Herkozen de heer Hoffman (conservatief). Haarlemmermeer. Herkozen de heer Rutgers van Rozen burg (liberaal). Deventer. Herkozen de heer v. Delden (liberaal.) Dordrecht. Gekozen de heer Gevers Deynoot (liberaal) in plaats van den heer Bichon v. IJsselmonde (anti-revolutionair). Brielle. Herkozen de heer Rombach (liberaal). GorinchemHerkozen de heer Begram (conservatief). Amersfoort. Herstemming tusschen de heeren baron van Hardenbroek (conservat.) en Alberdingk Thym (ultramontaan). Zutphen. Herkozen de heer Dam (liberaal). Nijmegen. Herkozen de hr. v. Nispen v. Sevenaer (ultramont.) Tiel. Gekozen de heer baron Mackay (liberaal) in plaats van den heer v. Lynden v. Sandenburg (anti-revolutionair). Tilburg. Herkozen de heer Borret (ultramontaan). Eindhoven. Herkozen de heer Smitz (ultramontaan). Maastricht. Herkozen de heer baron de Bieberstein Ro- galla Zawadsky (vroeger liberaal). Roermond. Herkozen de heer Arnoldts (ultramontaan). Almelo. Gekozen de heer Brouwer (liberaal) in plaats van het niet herkiesbare lid de heer Kalff (conservatief). Breda. Gekozen jhr. van Nispen (ultramontaan) in plaats van den heer Guljé (liberaal-katholiek). Assen. Herkozen de heer Smidt (liberaal). Appingadam. Herkozen de heer de Ruyter Zylker (liberaal). Steenwijk. Herkozen de hr. Storm v. 's Gravesande (liberaal). Boxmeer. Gekozen de heer van den Heuvel (ultramontaan) plaats van den heer Kerstens (vroeger liberaal). SnöeJc. Herkozen de heer Moens (liberaal). Dockum. Gekozen de heer Bergsma (liberaal) in plaats van den heer van Blom (liberaal) die bedankt heeft. Goes. Herkozen de heer Saaymans Vader (conservatief). De conservatieve partij leed een gevoelige nederlaag. Zes conservatieve leden zijn herkozen de heeren v. Reenen (met 4 st. boven de volstrekte meerderheid) v. WasseDaer, Hoffman, v. Kuijk, SaaymaDS Vader en Begram één (de Casembroot) is vervangen door een geestverwant (Wintgens); drie moeten aan herstemming zicb onderwerpen (Kienvan Hardenbroek en 's Jacob)zes zijn er vervangen door liberalen. De heeren v. Lynden, v. Goltstein, v. d. Hucht, Insinger en Bichon zijn niet herkozen: en de plaats van den heer Kalff (niet herkies baar) is ingenomen door een liberaal. Er was niets gespaard om de liberalen ditmaal te verplet teren. Het geluk scheen te dienen. De Parijsche Com mune zou ons den dood doen. Weken achtereen werden de gruwelen van Parijs den volke voorgehouden ter waar schuwing tegen de liberalen, die ons een gelijk lot in de armen zouden voeren. De Nederlandsche Bank, de Amster- damsche fortuinen, al de kunstschatten, Koning, godsdienst, goed, leven, onverbiddelijk zou alles de prooi worden van revolutie en communisme, indien er geen einde werd gemaakt -en spoedig aan de liberale regering. Met die schandelijke manoeuvre dacht men het doel to zullen bereiken. De natie heeft het antwoord gegeven, en op die manoeuvre het merk van haar verachting gedrukt. wordt men opmerkzaam gemaakt op de in deze courant voor komende advertentie van den Heer GUSTAV SCHWARZ- SCHILD te Hamburg. De daarbij geannonceerde loten kan men, in aanmerking der vele prijzen die in deze loterij zijn, ten beste aanbevelen, terwijl het genoemde huis, dat met do verkoop dezer loten belast is, en waarvan de realiteit en soliditeit algemeen bekend is, de beste waarborg oplevert. Het is dan ook niet te bevreemden dat het vele orders ontvangt, die immer met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgevoerd. Het publiek wordt bijzonder opmerkzaam gemaakt op de in de Courant van heden geplaatste advertentie der firma S. SACKS Co. in Hamburg, welke door hare prompte en reële bediening tegenover hare geïnteresseerden het volste vertrouwen in alle opzigten verdieDt. BELANGRIJK VOOR VELEN 1 In alle branchen, bijzonder echter met betrekking tot de algemeen gezochte originele loten, is het vertrouwen geregt- vaardigd, eenerzijds door de erkende soliditeit der firma en ten anderen door den daardoor voortgevloeiden enormen af trek. De wegens naauwkeurigheid en stiptheid bekende Staats- Effectenhandel van ADOLPH HAAS; in Hamburg, wordt aan ieder met warmte aanbevolen; en doet men een ieders aandacht vestigen op hare heden in dit blad voorkomende advertentie. Men maakt hierbij inzonderheid op de in 't blad van heden staande advertentie der Heeren S. STEINDECKER Comp. te Hamburg opmerkzaam. Hier is sprake van Origineel-Loten tot eene zoo overvloedig met pryzen voorziene verloting dat zich ook hier te lande eene aanmerkelijke deelneming ver onderstellen laat. Die onderneming verdient des te meer het volle vertrouwen, daar de beste waarborgen des staats ge boden zijn en ook voornoemd huis door eene steeds streng reëele handelwijze en prompte uitbetaling van talryke prijzen algemeen bekend is. Door de deelneming in soliede verlotingen hebben honderden familiën fortuin gemaakt, hetgeen een ontegenzeggelijke daad eaak is. Wij kunnen dus niet nalaten, al degenen die genegen eyn op eene solide en veel belovende wijze zijn geluk te be proeven op de in dit blad verschijnende annonce van FULD, WOLFFSOHN Co.te Amsterdam, Nieuwendijk, L% 69, opmerkzaam te maken, welk huis wegeDS prompte en accurate bediening zijnen geïnteresseerden bijzonder wordt aanbevolen Van 7 34? Junij. ONDERTROUWDGeenc. GETROUWD Johannes Oraijer en Vroüwtje Kali9. GEBOREN: Jan, zoon van Krijn Tan is en Adriaantje Reuvers. Dirk Cornelis, zoon van Tjerk Dirk van Dcursen en Immctjc Keijser. Antjc, dochter en Gerrit, zoon van Jan Duinker en Frouwljo Brouwer. OVERLEDEN Jakob Cornelis Eelman, 7 weken, zoon van Jacob Eel- man en Cornelia Willemina Flens. Dirk Kok, 76 jaren, gehuwd met Naatje Smit. Een levenloos aangegeven. MAKKTBERIGTËN. SCFIAGEN, 15 Junij. Paard f n 3 Osen f100 a 130, 2 Stieren f 90 a 160,Koeijen, 30 Gelde dito f 90 a 130, 25 Kalf dito f95 al40, 14 Vaarsen f90 a 1S0, 12 Gras-Kalveren f 50 a 70 16 Nuchtere Kalveren f6.a 17.50, 3 Rammen 1'28 a 32, 600 Magere Schapen f 14 u 28, Vette dito f 22 a 31, 1215 Lammeren f6 5 11.6 Bokken en Geiten f 1.50 a 6. 40 Magere Varkens f 8a 14, 108 Biggen f4.a 6.Konijnen 20 a 70 ets., Kippen f0.40 a 1.20, Eenden 50 a 60 cis. Boter f 1.13^ per KG., Kaas 25 a 35 ets., per KG. Kipeijeren f2.80 a 3.Eendeijeren 3.10 u 3.20 per 100. PURMEREND, 13 Juuij. Kleine Kaas f30.Graskaas f30.50. Goede voorraad, vlug en duur verkocht. Middelbare f25. Aangevoerd 138 stapels kleine kaas, 1 Middelbare. Boter van f 1.10 tot 1.20 per KG., gemiddeld f 1.35. Aangevoerd 296 Runderen. Vette Koeijen hoog iu prijs, Gelde Koeijen niet hoog in prijs, trage handel. Mclkkoeijcu niet hoog in prijs, flaauwe handel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3