JTuölMe Rrrftüpping. Marine. VAN DER MEERSCH. Volks - Voordragt Berigt aan yjjjjji LANDVERHUIZERS. M. A. GRUNWALD, ADVERTENTIE N. Verhuring van kapitale BOUWMANS WONINGEN. De Notaris G. VAN OS te Zijpe TIVOL1. 38 Paarden, 18L Vette Kalveren Prijs van f0.70 tot 0.90 per kilogr. Han del vlujï. C7 nuchtere Kalveren, Prijs van f 6 tot 14 per stuk. Handel vlug. 11G vette Varkens, Prijs was vau 44 tot 54 Cts per kilog. Handel matig vlug. 17 magere Varkens van 1'14 tot 1G en 282 Biggen vau f 4 tot G, Handel stug, 1050 Schapen en Lammeren, Vette Schapen iets minder in prijs. Overhonders hoog in prijs, vlugge handel. Lammeren prijshoudend. Kip-eijercu f 2.00 tot -.Eendeijcren f3.35 de 100 st. WORMERVEER, 14 Junij. Aangevoerd 21 stapels Kaas, hoogste prijs kleine hooi f 27 50 gras dito f 28.50, hoogste prijs middelbare gras f32. ENKHUTZEN, 14 Jnuij. Aangevoerd 41 stapels Kaas, wegende 11308 kilo; hoogste prijs f 30.75, laagste 1'27. RIGA, 7 Juni. Vlas. Men deed 4000 berk., 'groot en deels van merk K er was niet dan tot hoogcrc prijzen te koop, en men houdt zich thans geretireerd. Sedert 1 Mei bedroeg de aanvoer 21000 berk. Men noteert K No. 1 rs. 47i a 47, F P K rs. 5i£ a 52. LONDEN, 15 Junij. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 470 Runderen, 12,360 Schapen en Lammeren, 800 Kalveren en 40 Varkens. Prijzen: Beste Runderen 5/6, Schapen en Lammeren 6/2, Kalveren 5/4, Varkens 4/8 a -/-. 275ste STAATSLOTERIJ. Vijfde Klasse. Twaalfde, Dertiende, Veertiende en Vijftiende Trekking. No. 17570 f1500; no. 1937, 3173. 3488, 9413 en 13967 ieder f 1000: nos. 3712,7347 en 10424 ieder f400; nos. 2479, 7774 en 12839 ieder f200 nos. 416, 1122, 5160 5469, 6739, 9072, 10965, 12064, 12160, 12419, 12555, 13208, 13479, 16434, 19348 en 19680 ieder f100. No. 6685 f25,000; nos. 1576 en 15848 ieder f1000 nos. 6910 en 12434 ieder f400; nos. 2077, 8320 en 116/0 ieder f200, nos. 154, 2948, 4175 11061 11702, 13621, 1428L, 15050, 15757, 16113, 16683, 16819 en 18023 ieder f100. No. 1639, 5211, 6115, 8376, 11990 en 14274, ieder f 1000; no. 6172, 6347, 8530, 10031 en 15962, ieder f'40O;no.3925 en 8904, ieder f200; no. 1633, 4158, 4551, 7753, 7841,8500, 12616, 12636, 13578, 15028, 15054 en 19247, ieder f100. No. 10484, f1500; no. 7496,9041,10418, 14910 en 16351, ieder f1000 no. 11008, 12438, 19376 en 19849, ieder f 400 no. 3577, 3776, 4906, 7933, 9536, 11420 en 19407, ieder f200; no. 1584, 1951, 3523,4899,5749,8523, 11480, 13367, 13789 en 19185 ieder f100. Ter aanvaarding tegen Tebruarij 1872 zullen iu de maand Julij e. k. worden verhuurd zeven kapitale BOERDE RIJEN, gelegen in de provincie Overijssel. Nadere informatien te bekomen ten kantore van J. H. BRINKMAN .te Haarlem en bij J. STOKKERS, te Helleudooru. zal, als last hebbende van zijne principalen, op Dingsdag den 20 Juni 1871, des voormiddags ten elf ure, ten huize van de Wed. K. VISSER, aan de Groote Buurt in de gemeente Wieringerwaardin het openbaar pre senteeren te verkoopen 1. Een perceel uitmuntend WEIDLANB,aan de Noordzijde van de twee wegen, in den Wieringerwaardkadastrale sectie A, nummer 163, groot 1 bunder, 8 vierkante roeden en 60 vierkante ellen. 2. Drie perceelen Extra best WEID-en BOUWLAND, in den polder E in de gemeente Zijpekadastrale sectie B, nummer 183, 184 en 1S5, ter grootte van 3 bunders, 46 vierkante roeden en 30 vierkante ellen. 3. De Helft in een HOUTBOSCH, gelegen aan den Moleusloot, in de. gemeente Nieuwe Niedorpgeheel groot 1 bunder, 85 vierkante roeden eu 70 vierkante ellen. Informatien zijn te bekomen ten kantore van bovenge- noemden Notaris. Woensdag den 21 Junij, des avonds ten zeven ure, zal door Mr. D. P. H. ABERSON, griffier bij het kanton- geregt, in het HE EREN-LOGEMENT te Helder, publiek worden verkocht, de navolgende alsacht balen KATOEN, zeven blokken Buitenlandsch HOUT (Maghony,) p. m. 600 stuks Greenen en Vuren DEELEN en PLATEN, KOLDERS, Noorsche BALKEN, ANKERS, KETTINGEN, TROSSEN, ZEILEN, RAS, WATERVATEN, BOEGSPRIET, WRAKHOUT, enz. enz. Voorts een Reddingboot en Huschkkaan. De goederen zijn te bezigtigen den dag vóór en op den verkoopdag op en bij het Pleldersche plein, van des morgens negen uur; behalve de blokken maghonyhout No 1, 2 en 3 liggende ter bozigtiging in 's Rijks pakhuis te Amsterdam. E9S /SB OPENBARE VER K OO PING bij inschrijving, op Woensdag- den £8 Junij 1871, des voor middags ten ELP ure, van VIER oude voor 's Rijks Dienst afge keurde IJzeren STOOMKETELSmet 886 GEEL KOPEREN VLAMPIJPEN zoomede een IJzeren SUPERHEATER. De verkoop geschiedt in één perceel, bij eukele inschrijving. De voorwerpen kunnen twee dagen voor eu op den ver koopdag worden bezigtigd. De inschrijvingen, op gezegelde billetten, bevattende den prijs dien geboden wordt, in letters en cijfers, zonder door halingen en bijconditiën, en door den kooper en zijne borgen onderteekend, moeten op den verkoopdag, des voormiddags ten elf ure franco bezorgd zijn ter Griffie van de Directie der Marine te Willemsoord. De voorwaarden liggen ter lezing bij het Departement van Marine te s Gravenhage eu bij de Directiën der Marine te Amsterdam en alhier. Willemsoord, den 10 Junij 1871. He Schout-bij-Nacht, Directeur en Kommandant der Marine door B. WBBIÜR. Op Zondag 18 Junij 1871, teu voordeele eener Weduwe iu e t 6 Kinderen. Onderwerpen 1. Een Grief [Proza). 2. Susaima van Oostdijk [Poëztf). 3. Een Deugniet [Proza). Entrée 25 cents. Aanvang 8; ure. Per Stoomboot via Liverpool naar New-Yori; vertrek van Nieuwediep, van Harlingen of van Rotterdam en via Glasgowvertrek van Rotterdam eiken Zaturdag. De prijzen worden uiterst billijk gesteld. Nadere informatien zijn te bekomen bij de Cargadoors WAMBERSIE Zoon 11 Rotterdam of bij huune Agenten H. J. TWEEHUIJS, Nieuwediep. R. van HETTINGA Dz., Harlingen. KONING C% Texel. J. J. de VRIES, Wieringen. W. J. BAKKER, Terschelling. VLOOTSTRAAT E, Na. 72 te HELDER, Handelaar in Spaansclie en andere Fruiten, benevens in vele audere artikelen, in liet groot en klein heeft de eer te berigten, dat bij hem onderstaande waren tegen de minst mogelijke prijzen te bekomen zijn, daar hij alles uit de eerste hand heeft kan hij tegen een ieder concurreren. Spaansche CASTANJES, ook gedroogde CASTANJES, CHINA AS-APPELEN, CITROENEN, COMMANDRA- en CONDATO-VIJGEN, Eransche en Duitsche NOTEN, HAZELNOTEN,KRAAK-AMANDELEN, Geconfijte DA DELS, alle soorten van Engelsche BESCHUITJES, alle soorten van versche PRUITEN, die de tijd van 't jaar op leveren, als KERSEN, APPELEN, PEREN, PRUIMEN, DRUIVEN, enz., enz. Voorts GEZOUTEN V1SCH, PEKELHARING, ENGELSCHE BOKKING, SPROT, enz., enz. Vele soorten van klein SUIKERWERK. Beste LUCIPERS, tegen 55 Cents de 100 Doosjes en f 5.30 de 1000 Doosjes. Door het leveren van beste kwaliteit en een prompte bediening hoopt hij zich het vertrouwen van een ieder waardig te maken. Bestellingen, zoo buiten als binnen deze gemeente, zullen ten spoedigste worden uitgevoerd. Ter Boek-, Courant- en Steendrukker^ van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4