BIJVOEGSEL belioorende bij de Meldersche Courant, ri WlTimWIEïï LEVENSVERZEKERING-BANK, van ZATURDAG 17 JUNIJ 1871, M 1050. U 9 v v v v v vi verdeeld in aandeelen van f 2.50 1 van ƒ80,0001 van f 73,0008 van ƒ10,000, 2 van 50,000, 1 van ƒ25,000, 1 van 20,000, 7 van ƒ10,000 7 van 5,000 4 van /'5,0Ü07 van 2,500, 140 van ƒ1,000, 20 van 500, 242 van ƒ200, Met reeds gestortte Waarborgfonds, groot 500,000 10 8 4 3.50 3 gevestigd te Rotterdam, Zuidblaak, No5©. EEN MILLIOEN GULDEN. Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid. (Geoorloofd ingevolge Miuistrieele Resolutie dd. 2 Julij 1870. afd. Reg. Dom.) met minstens hetzelfde bedrag, achtereenvolgens opklimmende, bij uitloting ZONDER NIETENdoch met zeer Hooge Prijzenwaaronder ongeveer duizend van 100, 50 en ƒ40, en vele duizenden van ƒ20, ƒ15, ƒ10, 8, ƒ5, enz.; tot een gezamenlijk bedrag van ruim TWEE MILLI0EN GULDEN. strekt tot volledige zekerheid dat de Uitlotingenvolgens het plan van Trekkingin iertt'F geval en ZONDER EENIG BITSTEE lullea plaats hebben. Alzoo worden uitgeloot bij de 2e Treking, aanvangende 15 Januarij I87S 1 Prijs van30,000 1ste Trekking, aanvangende 31 Julij 18^1. 1 1 3 20 20 200 300 400 2055 3000 Prijs van I Prijzen ƒ75,000 25,000 ƒ2500 7,500 .100020,000 200 40 20 5 3 2.50. 4,000 8,000 6,000 2,000 6,165 7,500 1 1 n s 20 Prijzen 20 40 17 2000 900 3000 ƒ100 15 20,000 3,000 2,000 300 400 136 8,000 3,150 9,000 tot een gezamenlijk bedrag van f237,151. Met de uitgifte der nog boschikbare aandeelen in deze Premie-Leening, tot den prijs van Twee ©uSdeit en vijftig: Cents, zijn belast: De Commanditaire Bank-Vereeniging te RotterdamVAN VLOTEN DE GIJSELAAR. te Amsterdam en VAN SCHERMBEEK VAN HALL, te Utrecht. De kostelooze bezorging dezer aandeelen geschiedt tot denzelfden prijs van /S.5€>. te Helder door B. WERENDLIJN SMIT, S. Th. BEETS en P. A. C. HUGENHOLTZ; te Nieuwediep door P. GROEN. NB. Elk lot, geldig voor aiie trekkingen, kost ƒ2.50 eens gevend geld. Prospectussen en Inlich tingen op franco aanvrage, overal gratis te hekomen. GOEDGEKEURD DOOR Z. M. DEN KONING, VOLTEEKEND WAARBORG-KAPITAAL Verzekerd bedrag op ultimo December 1870: ƒ8.175.146, Reserve voor loopende Kontraktenenz. op ultimo December 1860: ƒ766.515,51. Winst over de jaren 186367 ƒ37.543,57waarvan een vierde gedeelte 25 pCt. onder de daarop rechthebbende Verzekerden is verdeeld, bedragende voor ieder 3,77 pCt. van het door hem tot ultimo December 1867 betaalde premiebedrag. Levensverzekeringen voor het geheele leven; T ij d e 1 ij k e - verzekeringen Pensioen - verzekeringen Kapitaals- verzekeringen Gemengde levens- en kapitaals-verzekeringen Opvoedings-en onderhoud s-verzekeringen; Studiekosten - verzekeringen L ij f r e n t en-kontrakten, zoo dadelijke als toekomstige. D A D E l ij k ingaand sicit op 25 percent aandeel in de winst. Inlichtingen en Memorandums te verkrijgen bij de Directie en de Agenten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 5