175,000 Gulden Budolf Mosse.f De GoMen Winst! Uitnoodifjing Op den 2fl Junij Gustav Schwarzschild, Geldverloting. 250000Markof 75000Guld.[ HAMBURG. 1 Mark Crt., A, D. LELIENFFXD Geldverloting Op den 21 en Junij a. s. begint de le trekking. als grootste prijs in liet gelukkigste geval, biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geld verloting aan. 24,900 prijzen te zamen fl. 2,521,540 worden in weinige maanden verloot. De grootste prijs eventueel fl. 175,000. Hoofdprijzen fl. 105,000, fl.70,000, -fl. 35,000, fl. 28,000, fl. 17,500, 2 a fl. 14,000, 3 a fl. 10,500, 3 a 8400, 3 a 11.7000, 4 a 5600, 5 a 4200, 11 a fl. 3500, 2 a 11. 2800, 28 a 2100, 106 a fl. 1400, 156 a fl. 700, 206 a fl.350. Den SS J1J1SÏJ heeft de trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origineel lot fl. 3.50. 1 half 1.75. 1 kwart i) 0.90. Deze door den staat gewaarborgde origineele loten zijn, tegen inzending van het bedrag in munt of bank papier, coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel, bij mij te bekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trek kingsplan, zend geregeld de trekkingslijsten en deel be reidwillig mede die ophelderingen die men van mij vra gen zal. In de afgeloopene loterij had ik het genoegen vele groote prijzen aan mijne begunstigers te kunnen uitbe talen en mogt ik hunne tevredenheid door eene naauw- gezette bediening erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken. Aangezien de trekking weldra zal plaats hebben zoo wordt men verzocht zich ten spoedigste direct te willen wenden aan Bankier- 8f Wisselkandelaar te Hamburg. ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en ge- waarborgde groote De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt De hoofdprijzen zijn Mark 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, 2 k 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 1 a 11,000, 3 a 10,000, 4 a 8000, 5 a 6000, 11 a 5000, 2 a 4000, 28 a 3000, 106 a 2000, 6 a 1500, 5 a 1200, 156 a 1000, 206 a 500, 2 a 300, 301 a 200, 11,600 a 110, 12 a 100, 12 a 50 etc., etc. Meer dan de helft der loten worden door zeven ver lotingen met prijzen uitgetrokken, in het geheel 24900 prijzen, welke, krachtens het plan, binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen. Tegen inzending van het bedrag verzendt de onder- geteekende originele loten voor de eerste verloting, welke officieel vastgesteld, reeds op den 21 JUNIJ a. s. plaats vindt tegen de volgende vaste prijzen: Een geheel origineel lot ƒ.3.50 half 1.75 vierde 0.90 onder de verzekering van de prompste bediening. Allen, die mij hunne orders willen ogdragen, maak ik in hun belang daarop opmerkzaam, dat men mij bij toezending van postwissels de bestelling extra per brief mededeele, en men daarin duidelijk en de naam en woonplaats opgeve. Coupons, Banknoten en Postzegels worden in betaling aangenomen. Ieder deelnemer ontvangt van mij de van het offici- eele wapen voorziene origineele loten welke niet met verbodene promessen, die slecht3 op persoonlijk ver trouwen berusten, gelijk te stellen zijn. Het origineele trekkingsplan, alsmede de Hollandsche vertaling daarvan, wordt bij iedere bestelling gratis bij- govoegden worden de getrokkene prijzen, benevens eene ambtelijke trekkingsljjst aan de belanghebbenden naauwkeurig toegezonden. Door het vertrouwen, hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verworven, mag ik ook belangrijke bestellingen verwachten, welke dan ook, zelfs bij de kleinste bestel lingen, tot in de afgeiegenste gewesten naauwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uitgevoerd. In kleine tusschenpoozen vielen verscheidene der eerste hoofdprijzen in mijne door het geluk begunstigde kollekte. Men gelieve zich dus ten spoedigste en regtstreeks te wenden tot ADOLPH HAAS Staats-Effectenhandelaar in Hamburg. Voor het mij tot dusverre goschonkene ver trouwen zeg ik mijne geëerde deelnemers mijnen besten dank. ff Aniioiicen-EipedliiOH 1. Ranges, V? Taglicn directe Expeditïon von Annoncen J Q in alle beliebïgen Zeitungen zu deren Orïginal- Q Insertions-Preisen. cy£, I" Oliue Porto. OnZie Spesen. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij in staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt dooreenen duizendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending van f 15. M. HOLTZ, Lindenstr.18, Berlin. begint de trekking van den door den Staat gegarandeerde 260e Hamburger groote geldverloting, waarin de onderstaande prijzen bepaald worden getrokken, als een premie van 150,000, 100.000, 50,000, 40,000, 25,000, 2 maal 20,000, 3 maal 15,000, 3 maal 12,000, 11,000,3 maal 10,000, 4 maal 8000, 5 maal 6000, 11 maal 5000, 2 maal 4000, 28 maal 3000, 106 maal 2000, 6 maal 1500, 5 maal 1200, 156 maal J0U0, 206 maal 500. Ten gerieve van het publiek en ter besparing van porto's hebben de ondergeteekenden een kantoor opgerigt te Amsterdam, Nieuwendijk, L, 72, alwaar steeds voor deze groote geldverloting geheele en ge deelten van origineele loten volgens prijscourant zijn te bekomen, als: geheele loten f 3.50, halve f 1.75, vierde f 0.90. Na afloop der trekking wordt aan ieder geïnteres seerden origineele trekkingslijsten en de gewonnen prijzen toegezonden en immer de strengste discretie in acht genomen. Men wende zich spoedig en met vertrouwen tot Hoofd-Collecteur der Brunswijksche loterij, Hamburger ^Staatsloterij, Kantoor tot in en verkoop van alle soorten van Effecten, Nieuwendijk, L, 72, Amsterdam. Onder bovenstaand devies, biedt zich de schoonste gelegenheid aan, om zich bij eene solide door de Hooge Regering erkende en gewaarborgde» groote te doen bededen die in zeven trekkingen een mentlijk bedrag heeft van a- daaronder zijn hoofdprijzen van 250,000, 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 2 h 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 3 h 10,000, 4 h SOOO, 5 h 6000, 11 a 5000, 2 a 4000, 28 h 3000, .106 h 2000, 156 h 1000, 206 a 500 Mark etc. etc. Een geheel lot kost 3 guld. 50 cents. W half 1 75 ïfi kwart 87 J Jr" Gefrankeerde opdragten, onder toezending van het ,P bedrag in Postwissel, worden prompt en discreet uit- V;: gevoerd zoomede de toezending der officieele lijsten, P <y; en dc getrokken prijzen onmiddelijk na de trekking door P A- GOLDFARB <jg Staats-Eflectenhandel te Hamburg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 6