21 Juni aanstaande 250,000 Mc. Ct. iv f250,000 II 1 Millioen 440,000 Thaler. ALLE DIEGENEN op den 21 Junij aanstaande S. SACKS Co. Koninklijke Hongaarschc 50 MILLIOEN GULDEN. 15 Augustus 1871, Fuld, Wolffsohn Co. 1 Millioen 440,880 Pr. Thai. M 21 JUNIJ 1871. ..UKUH ES ZEGEW ÜE.1 COIIS." GROOTE DOOR DEN .STAAT HAMBURG GEWAAR BORGDE GELD-LOTERIJ VAN MEER DAN In deze voordeelige Geld-Loterij, welke 46,500 Loten bevat, worden binnen weinige maanden in 7 klassen de volgende prijzen bepaald getrokken, namelijk eventueel 1 prijs van 100,000 Thlr. en bepaald Thlr. 60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 10,000, 2 van 8000, 3 van 6000, 3 van 4800, 1 van 4400, 3 van 4000, 4 van 3200, 5 van 2400, 11 van 2000, 2 van 1600, 28 van 1200, 106 van 800, 6 van 600, 5 van 480, 156 van 400, 206 van 200, 2 van 120, 301 van 80, 11,612 van 44, 40, 12440 a 20, 12, 8, 6, 4 en 2 Thlr. De trekking der prijzen van de eerste klasse ïs officieel op den vastgesteld, en kost biertoe 1 geheel Origineel Lot slechts f3.50. 1 half 1.75. 1 kwart »0.875. en zend ik aan de Geëerde Lastgevers onmiddelijk deze ORIGINEELE LOTEN (niet van de verboden promessen of private-loterijen) tegen franco toezending van het bedrag, zelfs naar de afgelegenste plaatsen. De Ambtelijke Trekkingslijsten en de verzending der getrokken Prijzen volgen direct na de trekking aan ieder deelhebber zoo discreet mogelijk. Mijn Huis is als het ondste en allergelukkigste gere- nomeerd, terwijl ik reeds aan meerdere deelhebbers de hoofdprijzen van 100,000, 60,000, 50,000 Thaler, dikwerf 40,000, 20,000, en zeer dikwijls 12,000, 10,000 Thaler enz. enz., volgens de officieele Prijslijsten uitbetaald heb. ■®")e Order kan men gemakshalve eenvoudig Per Postwissel opdragen. LAZ. SAMS. COHN, te HAMBURG. rHoofd-Kantoor, Bank- en Wisselhandel. welke het geluk op eene voordeelige en soliede wijze beproeven willen, vinden hiertoe eene, in alle opzigten gunstige gelegenheid door de binnen kort beginnende GROÖTE GÈLDVERLOTING, veroorloofd en gega randeerd door den Staat Hamburg. in het gelukkigste geval als HOOFDPRIJS en prijzen van Mc. Ct. 150,000, 100,000, 50,000, 40,000,25,000, 2 a 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 11,000, 3 a 10,000, 4 a 8000, 5 a 6000, 11 a 5000, 28 a 3000, 106 a 2000, 5 a 1500, 5 a 1200, 156 a 1000, 206 a 500, etc. etc.levert deze onderneming in zijn geheel op en verdient dezelve boven vele dergelijke de voor keur, doordat 24,900 loten, dus verre over de helft van het gezamentlijk aantal, in den loop der trekkingen, dus binnen eenige maanden met 'prijzen moeten getrokken worden. De eerste trekking is van Staatswege vastgesteld en kost voor dezelve GEHEELE ORIGINEELE LOTEN f3.50 HALVE *1.75 KWART 0.87£ Tegen geldremise (Bankbiljetten, Coupons of Postze gels, het eenvoudigste echter per postwissel) verzenden wij originele loten, met het staatswapen voorzien en voegen wij steeds gratis een officieëel trekkingsplan daarbij Na de trekkig zenden wij onmiddelijk aan onze ge- eerde klanten de prijslijst en worden de prijzen onmid delijk na de trekking uitbetaald. Zeker is het, dat door de groote aanvraag steeds tegen den trekkingstermijn een groot gebrek aan loten bestaat. Diegenen die alzoo de zekerheid hebben willen, dat hunne orders prompt uitgevoerd worden, gelieveu zich ten spoedigste te wenden tot Wisselhandelaars te Hamburg. tot een gezamentlijk bedrag van Alleen geldig voor de trekking van geven wij Certificaten af tegen den prijs van f 4.voor een geheel lot. f 2.half u f 1.h vierde waarop men f 25,000, f5,000, f 1,000 f500 enz. kan trekken. Zelden heeft zich eene zoo gunstige gelegenheid aangeboden, dat voor eene zoo geringe inzet een zoo reusachtig kapitaal kan getrokken worden wij verwachten daarom binnen korten tijd zeer talrijke bestellingen, terwijl onze voorraad niet zeer -groot meer is. Bestellingen niet franco toezending van het bedrag in contanten of in postwissel worden sfipt uitgevoerd. Commissionairs in effecten AmsterdamNieuwendijkL, 69. Gratis verkrijgbaar de Prospectussen van de door de Ilooge Regering GEWAARBORGDE LOTERIJ, groot De prijzen en het trekkingsplan van de nieuwste door de Hooge Regering gewaarborgde, onder onmiddelijke leiding van de Staats-Ambtenaren (DepartementFi- nantiën) en in tegenwoordigheid van twee beëedigde Notarissen plaats hebbende Loterij, bevat eventueel prijzen van 60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 10,000, zoomede 2 a 8000, 3 a 6000, 3 a 4800, 4400, 3 a 4000, 4 a 3200, 5 a 2400, 11 a 2000, 2 a 1600, 28 a 1200, 160 a800, 6 a 600, 5 a 480, 156 a 400, 260 a 200, 2 a 120, 301 a 80, 11600 a 44, 12 a 40, 12 a 20, 6 a 12, 30 a 8, 36 a 6, 5478 a 4 en 68, 78 a 2 Thaler. Elke prijs wordt door den ondergeteekenden Bankier uitbetaald. Er worden alleen prijzen getrokken. De uitgifte geschiedt alleen in originele stukken aan Toonder (geen verboden promessen). De trekking geschiedt in het openbaar in dier voege, dat een weesjongen uit het eene rad een nommer, en een andere weesjongen uit een daar tegenoverstaand rad een prijs trekt. De eerste trekking is bepaald op den Voor deze trekking kost een Origineel stuk f3.50. Om de deelname voor zulk eene buitengewone geld- verloting voor een ieder mogelijk te maken, zijn van wege de Regering ook nog uitgegeven Halve Origineel stukken tot den prijs van fl.75. Kwart »0.90. Tot deze originele prijzen verzend ik zelfs naar de verst afgelegen plaatsen, tegen franco toezending van het bedrag (dat het gemakkelijkst per postwissel geschiedt) eiken mij optedragen order, benevens een uitvoerig pros pectus, zonder eenigerlei provisie te berekenen. Trekkingslijsten, met het staatswapen voorzien, worden eiken lastgever onmiddelijk na de trekking toegezonden. Bij de verwacht wordende enorme aanvragen naar deze Loterij, welke de grootste kansen aanbiedt, zoo gelieve men geëerde orders ten spoedigste mijn Huis te doen toekomenHet Bankiershuis Siegmund Ileckscher te Hamburg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 7