W. EN 0. Z. VAN HAMEN, Het belegerde Parijs, ])r. J. VAN VLOTEN. QITICPSllflUSdlS Oogwater ^®koud, herstel en versterking van het gezigt, aan een ieder, wiens O oogen door inspannende bezigheden, door aanhoudend lezen of door Haarbalsem (®au cologne philocöme), zuivert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uitvallen der haren en brengt in een korten tijd eenen geheel nieuwen groei te voorschijn. Hij is zeer verfrisschend van fijnste parfum en maakt het gebruik van haarolien en pomaden geheel onnoodig. Groote flacons 90 en kleine a 4-5 Cts. te Nieuwediep W. Y. Bruinvis, Amsterdam H. H. Uloth, Apoth., Schapen W. A. Hazeu, Apoth. den Burg (op Texel)J. P. Smit. SchagerbrugA. Ellen, Alkmaar H. J. Ansingh, Apoth. (2.) LEVEN EN WERKEN VAN Compleet in 16 afleveringen a 40 Cent. Alom zijn verzonden de Eerste en Tweede Aflevering van GEKARD KEILER. ZllivCr Malz-Extract (mou^rooP) P^t. moutsuiker, dextrine, eiwitachtige stoffen en phosphorzure J zouten zamengesteld, wordt door prof. VON LTEBIG, door Dr. BOCK en alle ge neeskundige autoriteiten als een ligt te verteeren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smakenden levertraan. De flescli van 3 hectogrammen 75 Cts. Aliafhprin-üloildwatpr een voortreffelijk preparaat tegen alle ziekten van den mond, tegen ligtbloedend 9 tandvleesch, losse tanden en scorbuut. Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden, daar het de slijmen oplost, dus de vorming van wijnsteen voorkomt. Het werkt verfrisschend in den mond, zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk, welke door holle tanden, door overblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat. De flesch is 90 Cent. ElïffPlsch TnildnOPdfP eenen ververschenden reuk hebbende en vrij van bijtende zelfstandigheden in ele- I gante doozen van 100 en 50 grammen k 4j5 en 25 Cts. ziekte verzwakt zijn, ten zeerste aantebevelen. Groote flacons a f 1, en kleine (1/5 fl.) 30 Cts. Origineel flesschen van Apoth. GEISS a f 1.50. Staal WÜU eeu aanSenaaD1 en gemakkelijk in te nemen ij zerp raeparaat, door alle geueesheeren aanbevolen, om dat «I hij ligt te verteren is en volledig in de sappen des ligchaams overgaat. De staalwijn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering. De flesch a f 1. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. SS. WOl GI1BORI, 'Emmerik. Apothen Fabriek, van Chemisch-technische Preparaten. Uitgegeven door A. TER GUNNE, te Leventer. DOOR Ie aflevering. ,;Als een schitterende tweelingster van ongeleenden en onverdoofbren glans, vonkelt aan den Nederlandschen dichthemel in 't midden der vorige eeuw het Friesche broederpaar WILLEM en ONNO ZWIER VAN HAREN." Zoowel aan de bijzondere omstandigheden, waaronder die werken werden uitgegeven, als om de gebrek- kelijke en min behagelijke wijze, waarop de uitgave geschiedde, hebben ze tot hiertoe niet de populariteit en algemeene waardeering gevonden, die ze in zoo ruime mate verdienen. Deze uitgave heeft ten doel in dien eisch te voorzien. De eerste aflevering met een Bericht van inteehening, enz. is bij alle Boekhandelaars voorhanden. De uitgever behoudt zich voor, den prijs later te verhoogen. DOOR m rw sa «D sas: :K b SS S AFLEVERING IVier vel druks in 4to formaat. Chromo-litographiën (uniformen)ILulp-officier der Genie. Artillerie der Marine. 15 Gravures: Parijs gezien van den Are de Triomphe. Kasteel Saint-Cloud van het Park gezien. Suresnes en de Mont-Valérien. Kasteel Meudon. Malmaison. Lanterne de Diogène. Het Bosch van Auteuil. Uitzetting van de Duitschers uit Parijs. Vlugt der bewoners van den omtrek naar Parijs. Bewapening van de forten om Parijs. Afkondiging der Republiek op de Place de la Concorde. Afrukken der Keizerlijke wapens. Een Café zonder nieuws. Een remplapant. Nationale garden de wacht betrekkende. AFLEVERING II: Vijf vel druks met 25 GravuresHet Station van den Spoorweg naar Örleans in het begin van September. - Aankomst van het leger van Vinoy te Parijs. Aankomst der mobiele garden uit de Departementen. Boschwachters. Eclaireurs der Seine. Gendarmes. Nationale garden der Seine. Mobielen der Seine-et-Oise. Mobielen uit Bretagne. Mobielen uit Montpellier. -Mobielen uit Normandije. Scherpschutters. Scherpschutters 2de groep. De Ringmuur om Parijs. Het terras van Meudon. Verwoesting van de brug bij Asnières. Aanleg van verdedigins- werken bij Courbovoie. Verdedigingswerken op de Buttes Montmartre Brand in de petroleum- bewaarplaats op de Buttes Chaumont. Organisatie van de bataljons der der parijsche knapen.Parij- sche knapen trekken de stad door. Verbranden der dorpen in den omtrek van Parijs. Het Louvre. De Tuileriën. Ambulance in het Théatre Francais. Prijs per Aflevering 40 Cents. Het werk is compleet in 40 a 50 vel en kost hoogstens ƒ4.50; buiten inteekening 5.40. Wekelijks verschijnen ongeveer 4 vel. BJtfjrave van I). T EI 1 K )l E te Apnliem. Ter Boek- Courant- pn Steendrukkerij van S. Gri.TJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 8