HELDERSCHE GODRANT. Woensdag flilnerlenlic-fifni). 26 Julij. Jfieums- en Jtë 1061. Elfde Jaargang. 1871. O^ffxciëel gedeelte. Bekendmaking. Bekendmaking. JAARL1JKSCBE 0EFE\IXGE.\ MET DE BRANDSPUITEN. jQict-offictëcï gedeelte. Gezag of vrijheid? Verschijnt DINGSDAG- eu VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden. 0.50 Franco per post n 0.65 Men abouuecrt zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Advektentien van 1—4 regels is.60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Adverteutiën intezeuden. Ingezonden stukkeu minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter keunis van belanghebbenden, dat op gisteren door hen voorloopig vast gesteld en gedurende de eerstvolgende veertien werkdagen, op de gewone kantooruren, voor een ieder ter Secretarie der gemeente ter lezing 13 neder- gelegd het EERSTE SUPPLETOIR KOHIER voor den HOOFDELIJKEN OMSLAG, voor het dienstjaar 1S71, en dat binnen dien tijd de aangeslagenen tegen den aanslag bij den Raad bezwaren knnnen inbrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Helder. STAKMAN BOSSE, Burgemeester, den 22 Julij 1871. L. VERHEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennis, dat de lijst bevattende de uamen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen, is herzien en gedurende de eerstvolgende 14 werkdagen, op de gewone kantoor uren, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Helder, STAKMAN BOSSE, Burgemeester, den 22 Julij 1871. L. VERHEY, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat de JAARLIJKSCHE OEFENINGEN MET DE BRAND SPUITEN der gemeente zijn bepaald als volgt: Met de spuiten No. 1, No. 2, No. 4, No. 5 e?i No. 6 op Woensdag den 26 Julij aanstaandedes namiddags ten half zeven ureop het Molenpleinen met spuit No. 3, op Donderdag den 27 Julij e. k. des namiddags ten zeven ure te Huisduinen. Ter voorkoming van het toepassen van geldboete, worden de personen, die voor het houden dezer oefeningen zijn opgeroepen, aangemaand, om aan die oproeping stipt te voldoen. Helder, Do Burgemeester voornoemd, den 22 Julij 1871 STAKMAN BOSSE. De stand der partijen in Nederland heeft in den laatsten tijd vrij wat verandering ondergaan. De conservatieve partij heeft ongetwijfeld zware verliezen geleden, niet enkel door den voor haar zoo hoogst ongunstigen uitslag der verkiezingen, maar meer nog door de overtuiging, dat zij met haar toenemend verval van krachten geheel alleen staat. De Katholieken, hetzij uit wantrouwen, hetzij omdat beider belangen uiteen liepen, hebben aan hare liefelijke woorden geen gehoor willen ver leenen, maar zijn hun eigen weg gegaan. De anti-revoluti- onnairen hebben bijna opentlijk de toegestoken hand afgewezen, gedachtig aan hetgeen vroeger was gebeurd. Laatstgenoemden mogen den hun nog overgebleven invloed bijna geheel hebben verloren zij mogen gevallen zijn niemand zal het ontkennen, dat zij, dank hunnen loijalen aanvoerder eervol zijn gevallen. De katholieken partij heeft ongetwijfeld meer gewonnen dan verloren. Als men echter de taal hoort, die de Ultramontanen voeren tegen al wat liberaal heet, en dus ook tegen de libe rale katholieken als men daarbij in aanmerking neemt, dat, in weerwil van den invloed, dien zij op de meerderheid der katholieken uitoefenen, in de roomsche kiesdistricten een zoo groot aantal stemmen op liberale katholieken is uitgebragt dan zien wij daarin een duidelijk bewijs Van hetgeen wij reeds herhaalde malen hebben beweerd dat in de katholieke kerk twee fractiën tegenover elkander staan, namelijk de li beralen en de ultramontanen, en dat het getal der eersten in de laatste tijden zeer is toegenomen. Of dat getal echter zal blijven toenemen, dan of de laatsten door hunne dwangmid delen zullen zegepralen en de éenheid zullen herstellen, ten koste der vrijheid van denken, die zich tegenwoordig zoo al gemeen baan zoekt te maken, dat moge de tijd leeren. Geene partij heeft intusschen grooter overwinning behaald dan de liberale. De uitslag der stemmiDg heeft haar natuurlijk versterkt, maar oneindig meer is hare kracht toegenomen door hare meer zuivere positie tegenover de anti-liberalen. Niemand kan het ODtkennen, dat de partijen duidelijker dan ooit zijn afgebakend. Hebben de anti-revolutionnairen in hun program openlijk hun stelsel blootgelegd hebben de ultramontanen in de parkzaal luide verkondigd, wat hun streven isde con servatieven hebbeö bewezen, dat hun stelsel, voor zooverre zij er een hebben, niet meer is van den tegenwoordigen tijd het is verouderd, krachteloos geworden. Ziedaar juist, wat het liberalisme nog meer heeft versterkt dan de uitslag der verkiezingen. Het is gebleken, dat het meer dan een der andere partijen den geest des tijds vertegenwoordigt, en waar dit bet geval is, behoeft men zich minder ongerust te maken En toch zijn wij niet in alle opzigten gerust. Wij hoorden in de laatste tijden wel eens beweren, dat alle partijen zich zouden oplossen in twee hoofdrigtingen de voorstanders van het gezag, en die der vrijheid. Onmogelijk is het zeker niet, maar is het wenschelijk Wij hebben de moed niet, de laatste vraag onvoorwaardelyk in een beves tigenden zin te beantwoorden. Wonderlijk wordt er soms met beide woorden omgesprongen, en dat is juist de reden, dat zij nu bijna lijnregt tegenover elkander schijnen te staan, terwijl wij ze gaarne naast elkander zouden plaatsen, en wel zoo digt mogelijk. Blijkbaar hangt hier dus alles af van den zin, dien men aan beide woorden hecht. Naar het ons voorkomt wordt het woord gezag dooi de tegenstanders wel eens als eensluidend beschouwd met dwang, terwijl van de andere zijde het woord vrijheid vaak op eene lijn wordt gesteld met losbandigheid. Beide opvattingen zijn verkeerd. Waar het gezag in dwang overgaat, mag het niet langer dien naam dragen men noeme het dan met zijn waren naam, en verfoeije het. In dat geval kan het ook niet anders dan lijnregt staan tegenover de voorstanders der vrijheid. Maar dat dezen dan ook zorgen, dat hunne vrijheid niet buiten de perken ga, zoo zij niet de beschuldiging willen verdienen, dat de vrijheid van den een, ondragelijke dwang voor den ander worde. Wij zien dus, dat alles afhangt van de betee- kenis, die men met de woorden verbindt. Maar kunnen zij te zamen gaan Wij meenen, ja. Wanneer in het maatschappelijke alleen de wet en in het godsdienstige alleen de waarheid gezag uitoefent, achten wij het niet on bestaanbaar met die vrijheid, waarop allen aanspraak hebben; en eene vrijheid, die slechts door eenigen genoten kan worden, heeft evenmin regt van bestaan als dwang. Wanneer wij nu eens rondzien, boe soms het gezag wordt uitgeoefend, en hoe tegenwoordig door velen de vrijheid wordt gewenscht, dan begrijpen wij ligtelijk, dat men de partijen begint te verdoelen in voorstanders van het gezag, en in voor standers van de vrijheid. Wij begrijpen het, maar of het wen schelijk is, weten wij niet, tenzij ook hier uit het kwade het goede voortkome. Wij willen beginnen met een blik te slaan op de eersten, en dan denken wij terstond aan die fractie der katholieken, die bekend staat onder den naam van ultra montanen. Het katholicisme heeft het gezag tot grondslag, doch dit wordt door het ultramontanisme tot dwang opgevoerd. Daarin ligt de oorsprong der twee fractiën van liberale-katholieken en ultramontanen, en tevens de reden, waarom wij de eersten volgaarne als onze medeburgers beschouwen, doch de laatsten als vreemdelingen, met welke eene eerlijke medewerking on mogelijk is. De ultramontanen toch komen er in de Parkzaal bijna openlijk voor uit, dat zij niets meer nog minder be doelen, dan het protestantisme te vernietigen. De heer Nuijens moge nu het verslag van de Tijd aangaande het aldaar ge sprokene vergelijken bij het liebigs-extract tegenover een beaf- stuk, die vergelijking werkt zeker meer op het zintuig van den smaak, dan op de overtuiging; zij bewijst welligt dat Nuijens voorzigtiger zou gesproken hebben, maar zij weerspreekt vol strekt niet, dat het daar gesprokene bij de aanwezigen alge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1