NIEUWSTIJDINGEN. meen werd toegejuicht. Voegen wijnu hierbij, wat een liberaal katholiek, Lr. Wollmannover de gezags-leer zegt, dan worden wij nog meer in onze overtuiging bevestigd. Ziehier nagenoeg zijne woorden, waardoor hij zich waarschijnlijk zijne excommunicatie op den hals haalde «De Katholieke kerk lydt aan een groot euvelnamelijk aan eene overdrijving van het autoriteits-beginsel, die het ge voel van verantwoordelijkheid van eigenwaarde en van ze delijke vrijheid ondermijnt. Tengevolge van dat stelsel werpen de leeken de verant woordelijkheid van hun geloof op de geestelijkheid, de lagere geestelijken op de bisschoppen de bisschoppen der minder heid op de meerderheid der leden van het concilieen de meerderheid op den Pausdie zich van alle verantwoorde lijkheid ontheven acht. »Dat stelsel veroorzaakt het verval van zedelijkheid en godsdienst." Is dat nu iets anders dan het gezagopgevoerd tot dwang? Natuurlijk staat het liberalisme in een regte lijn daartegen over maar men geve het dan ook den naam dien het ver dient dwingelandy. Wanneer zelfs de liberale katholiek niet kan nalaten zich tegen dergelijk stelsel te verzettenhoeveel te meer elk ander liberaal Dr. Wollmann is echter niet de eenige. Wie kent niet de namen van Friedrick en L'óüinger Wij behoeven zelfs niet in den vreemde onze bewijzen te gaan zoeken de heer van Hugenpoth spreekt over deze zaak niet minder duidelijk zijn gevoelen uit. En heeft de Encycliek van 8 Dec. 1861 niet openlijk gedoemd allen, die durven beweren, »dat deRoomsche Opperpriester met het liberalisme met den vooruitgang en met de nieuwere beschaving eenig vergelijk kan aangaan Ziedaar dus dwang in den hoogsten graaden tevens een openlijke oorlog tegen allen die de vrijheid voorstaan niet enkel tegen hen die de vrijheid tot buitensporigheid opvoe ren maar tegen alle liberalen, ook zelfs de meest gematigde. Het is waar de Jesuiten hebben daaraan in groote mate deel gehadmaar wat moet nu de liberale katholiek doen Moet hij zich blindelings onderwerpen zelfs in wereldlijke zaken Of moet hij afvallig worden Zietwaar zulk een alternatief wordt gesteld behoeft men niet meer te vragen of er van dwang sprake is; maar dan is ook het woord gezag veel te zwak voor dien toestand. Wij benijden waarlijk den liberalen katholiek in geenen deelezijn toestand verwekt eerder medelijden. Wij zien echter te gemoet, dat het getal van hen die het onteerenda van dergelijlcen dwang inzien hoe langer hoe grooter zal worden. Wij verwonderen ons dan ook niet, dat bij zulke verschijnselen gezag tegenover vrijheid wordt gesteldwij waarschuwen echter alle onbevooroor- deelden de liberale katholieken niet met de ultramontanen op eene lijn te stellen. Zijn de voorstanders der vrijheid intusscheu van dergelijke overdrijving vrij gebleven Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 25 Julij 1871. De toevloed van vreemdelingen, ter bezigtigiDg van het fraaije stoomschip de Prins van Oranje der Stoomvaart-Maat schappij Nederlandis dagelijks zeer groot, niettegenstaande de plubiciteit veel minder is dan tijdens het verblijf van de Willem IIIalhier. Een ieder die zich fatsoenlijk gedraagt, wordt niet alleen fatsoenlijk, maar met de meeste welwillendheid en voorko menheid ontvangen en overal rondgeleid. Er heerscht aan boord van dit vaartuig de meest mogelijke orde en onder de bemanning eene goede harmonie, dat in derdaad voor den bezoeker zeer indrukwekkend is. In een vorig nommer hebben wij gemeld dat dit schip van dezelfde inrigting is als de Willem IIIeene volledige beschrij ving te geven zou dus eene herhaling zijn van hetgeen wij in ons nommer 1040 van 13 Mei reeds hebben vermeld. De Staats-Courant van Maandag bevat het verslag der verantwoording van Zr. Ms. Consul te Portsmouth wegens zijne handelwijze bij de scheepsramp van de Willem III waarin aan den eenen kant eenige bewijzen worden bij ge- bragt voor de hulpvaardigheid van genoemden Consulaan den anderen zijn houdingschijnbaar minder welwillend wordt verklaard en toegelicht. De St.-Ct. laat op dit verslag volgen //Bij de toezending van bovenstaand verslag geeft Zr Ms. gezant te Londen, die den vice-consul v. d. Bergh ook mon deling over de zaak heeft gehoordte kennen datnaar zijne meening, zoowel de Nederlandsche consul te Ports mouth als de gezagvoerder van de Willem III niet alleen hun pligt gedaan hebbenmaar zelfs lof voor hun gedrag verdienen.1' Z. M. heeft den officier van gezondheid 3e klasse A. W. van Renterghem, met ingang van 1 Augustus a. s., bevorderd tot officier van gezondheid 2e klasse bij de zee- magt, met bepaling dat hij zal rang nemen tusschen de officieren van gezondheid 2e klasse J. van Lith Harrebomée en K. G. F. Sloos. De luitenant ter zee le klasse J. M. A. van Muiken, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-Indie en van daar den 17n dezer in Nederland teruggekeerd, wordt met dat tijdstip op non-activiteit gebragt. Naar men verneemt zullen er door de regering, bij het openvallen van plaatsen van plaatselijke kommandant en plaatselijke adjudant, geene nieuwe benoemingen meer gedaan worden. Door den minister van oorlog is aan de officieren van gezondheid 2e en 3e kl. van het leger hier te lande eene circulaire gerigt, houdende een oproeping van hen die genegen mogten zijn, om over te gaan of gedetacheerd te worden bij de landmagt in West-Indië; zich daartoe bij den minister aan te melden. Men schrijft ons van Texel, 24 Julij Wel hadden de eerste berigtgevers wegens het bedanken van ds. Buisman te Oosterend op Texel abuis, toen zij me dedeelden dat ZEw. voor het beroep naar de kerkelijke ge meente te Wieringerwaard had bedankt, want Zondag 23 Julij jl. heeft ZEw. van den kansel afgekondigd dat hij na ernstig beraad gemeend heeft genoemd beroep te moeten aannemen. Ds. v. d. Linde, Doopsgezind predikant te Krommenie, heeft voor 't beroep naar de Waal c. a. alhier, bedankt. De mosselvisscherij neemt af, het wieren neemt toe jammer dat de pachters den vorigen of ouden prijs niet aan de visschers en droogers uitbetalen. Zoo het er is, wordt er met wiervisschen meer verdiend dan met wiermaaijen. Onze 7ljarige president van 't onderwijzersgezelschap alhier, de heer W. Brouwer, bedankte voor de herbenoeming, toen de algemeene vergadering van dat gezelschap gehouden werd; eene week geledenop welke bijeenkomst het nieuwe bestuur werd benoemd. Die vergadering, zijne verdiensten waarderende, heeft daarop ZEd. het eere-voorzitterschap aange boden, dat werd aangenomen, op voorwaarde, dat ZEd. het voorzitterschap niet zou waarnemen, dan bijgeval de nieuw te benoemen voorzitter afwezig mogt zijn. Tot president is aangenomen de heer Remmers, hoofd onderwijzer aan den Hoorn, tot secretaris de heer Klok, hoofdonderwijzer aan de Koog en tot penningmeester de heer Verberne, bijzonder hoofdonderwijzer aan den Burg. Men schrijft van Alkmaar, 24 Julij Gisteren voormiddag te elf ure is te Koedijk brand ontstaan, ten gevolge waarvan twee boerderijen en twee arbeiderswo ningen in de asch zijn gelegd. De brand kreeg zulk een ernstig aanzien, dat de burgemeester van Koedijk hulp vroeg bij het gemeentebestuur van Alkmaar, dat onmiddelijk een tweetal spuiten naar de plaats des onheils afzond. De brandweer van Koedijk weerde zich echter zoo flink, dat zij de vlammen reeds meester was voordat de Alkmaarsche spuiten waren aan gekomen. De huizen en de inboedels waren verzekerd, met uitzondering van de inboedels der arbeiderswoningen. Ten aanzien der aardappelziekte, voor zoover de om streken van Arnhem aangaat, kunnen wij mededeelen, dat de vroege soorten op verschilleude plaatsen die ziekte in het loof vertoonen, doch dat de knol nog weinig is aangetast het meest nog bij de zoogenaamde tmuisjes." Op zware gronden vertoont zich de ziekte het meestop de Jigtere is er nog weinig of niets van te bespeuren. Ook daar zijn dit jaar groote hoeveelheden vau deze voor zoovelen onontbeerlijke vrucht verbouwd. Te Arnhem stonden dezer dagen op de markt aan geplakt de opruijende woorden //Geen kermis, dan ook geeu zangersfeest." Men meldt van Soerabaya 30 Mei 11. Zondag gingen vier schepelingen van het hier ter reede liggend Nederl. schip Wijk aan Zee passagieren, en keerden, toen de duisternis reeds was ingevallen, met de vlet naar boord terug. Een hunner hanteerde de riemen en een hield het roer, twee zaten met elkaar te praten en kregen twist, doordien een hunner te veel gedronken had, hetgeen zijn bekeude lastige en twistzieke geaardheid deed bovendrijven. Een paar stompen die hij zijn makker gaf, werden door dezen beantwoord met de opmerking //ik wil niet met je vechten, maar houd je handen tehuis, want als ik driftig word, ben ik gevaarlijk." De ander sloeg hierop geen acht, maar zette zijn handtastelijkheid voort, totdat het geduld zijns maats ten einde liep, deze zijn mes trok en het den twist zoeker zoo juist in het bart stak, dat hij oogeublikkelijk dood in de vlet nederviel. Daarop keerde de moordenaar zich bedaard tot den man aan het roer, die door de duisternis belet was geworden den moord te zien, en ving met dezen een gesprek aan over koetjes en kalfjes. Zoo is het verhaal, gebaseerd op de verklaring van den vierden. De beschuldigde echter, die den volgenden morgen werd gearresteerd en thans hier iti de gevangenis verblijft, ontkent de misdaad gepleegd te hebben. Razona, het bekende lid der Commune, is te Genève gearresteerd. In een koffijhuis dat hij aldaar zeer dikwijls bezocht, droeg hij er roem op, order gegeven te hebben de bank van leening in brand t-e steken. De Fransche regering heeft onmiddelijk per telegraaf zijn uitlevering gevraagd. Het Commune-lid Mégy was ook voor eenige dagen te Genève, maar hij heeft zich uit de voeten gemaakt. Men gelooft dat hij naar Engeland is vertrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2