UI! GROOT 101,000 Op 1 September Weerbaarheids-Loterij. KEIZimiJKi: K0M\K!,MK!i I. i li IJIMI.IL PIHM-LMH m 1870. HAMBURG. Op 27 en 28 Julij INE ra\LIÏE LOOPJOiM. IMI1LM flWTIQlIiS GELIIS-MIIEBM. 27 en 28 Julij a. s. Oud Carlhagena's BERGPLANTEN-OLIE. Oostenrijksche Staatsleening van 1 864. 25000,15000,10000,5000 IVieuwendijk, L 72, Keizerlijke Turksche Siegmund Heckscher 24,$00 Pr. Thaler 100,«00 Adolph Lilienfeld &Co. Tegen goed weekgeld 1 Millioen 530,000 Thaler. Geen middel is zoo heilzaam voor den groei en het behoud der hoofdharen, als die olie, welke onder den naam van Oud Carthagena's Bergplan ten-Olie in den handel is gebragt. Nog voortdurend ondervinden de gebruikers de heil zame uitwerking van dat kostelijk haarmiddel. De vleijendste certificaten bevestigen dit. Het is een zeker, onfeilbaar mid del tot behoud van het hoofdhaar, het fraaiste sieraad, hetwelk ons gegeven is het conserveert de kleur en verlevendigt de haarwortels, zoodat de gebruikers gewaarborgd zijn tegen on tijdige grijsheid en kaalhoofdigheid, want het spreekt van zelvedat daarwaar de groeikracht bevorderd wordtde grijsheid langer uitblijft. Om dit middel voor elk bereikbaar te stellen is de prys slechts 60 cents, als conservatie-middel heeft men aan 2 of 3 Fleschjes per jaar genoeg, maar als ge neesmiddel moet het bepaald eenmaal daags gebruikt worden. Hoofd-Dépöt te Delftbij A. BREETVELT Az.en verder bij- Gebr. Meijer, Kanaalweg te Helder; S. Keet, Schagen Wed. R. Jongerling, Eijerland (Texel); C. A. Köhne, Edam; Gebr. Reekers, Weesp, en meer Depóts in andere plaatsen. Geoorloofd ingevolge Minlies. dd. 2 Julij 1870), Verdeeld in Aandeelen a f S.óO aflosbaar bij Uitloting, ZO\DER NIETEN, met IIOUGE PRIJZEN, als: 1 van ƒ80.000 1 van ƒ75.000 5 40.000 2 30.000, 1 25.000 1 20.000, 7 10.000 7 5000 4 3000 7 2500 140 1000 20 500, 242 200 ongeveer duizend van f ÏOO, f50, f 'lO. en vele duizenden vanf20, f15, ÏO, f8, f5, enz.tot een gezamenlijk bedrag van ruim TWEE MILLIOEN GULDEN. Gestort Waarborgfonds foOO.OOO, 31 JULIJ aanstaande begint zonder eenig uitstel de Eerste Trekking. 1 Prijs vanf75,000 1 25,000 3 Prijzen f 2500 7,500 20 1000 >20,000 20 200 4,000 200 408,000 300 206,000 400 v 52,000 2055 n 3 6,165 3000 2.50 7,500 Totaal f161,165 15 Januarij aanstaande wordt wederom uitgeloot f75.986. Vervolgens ieder jaar eene Uitloting. Een Lot, geldig voor alle Trekkingen, kost f 2.50 eensgevend geld en wordt altijd, met minstens f 2.5U, meestal echter met meer, terugbetaald. Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij de Commanditaire Bankvereetiiging te BotterdamVAN VLOTEN DE GIJSELAAR, te AmsterdamVAN SCHERMBEEK v. HALL te Utrechtalsmede bij, B. WERENDLIJN SMIT, j S. Th. BEETS, te Helder. P. A. C. HUGENHOLTZ, P. GROENte Nieuwediep. COSTER VAN LEEUWEN, 1 CORNs. JOHs. DE LANGE, j te Alkmaar- K. H. IDEMA, te Medemblik. W. J. VAN DER WOLFF COURRECH, Jb. BOLDINGH te Hoorn. J. A. HEULE, i G. P. NIJHOFF, v WED. S. LAKENMAN, |t0 Enkhmzm- trekking van de groote Oostenrijksche Staatsleening van 1864 hoogste prijs enz. De kleinste prijs is fl. 170. Voor deze belangrijke trekking verkoopen wij ge- heele loten a fl. 5, halve a fl. 2.50, vierde a fl. 1.75. Tegen de inzending van het bedrag in geld of post wissel voeren wij elke bestelling prompt uit en zenden PRIJSLIJSTEN na de trekking. Daar de aanvraag zeer druk is, vervoege men zich ten spoedigste tot AMSTERDAM. Hoofdprijzen: 600,000; 60,000; 2 h 20,000, 6 6000; 12 a 3000; 28 a 1000; 300 h. 400 francs, enz.die op 1 AUGUSTUS aanstaande getrokken worden. Voor deze trekking zend ik tegen franco overmaking van het bedrag: GEHEELS LOTEN a f3.— HALVE *1.50 KWART //l.— Prospectussen gratis. Na de plaats gehad hebbende trekking zenden wij de lijsten franco. Bankier sinds, Amstebdam, Warmoesstraat, J, 539. begint de door de Hertogelijk Brunswijk-Lunenburgsche regering goedgekeurde en gegarandeerde groote Geld- Veriotingwaarin 46000 loten in 6 klassen zijn inge deeld en prijzen getrokken worden, als eventuëel 60,000, 40,000, 20,000, 15,000, 12,000, 2 a 10,000, 2 a 8000, 3 a 6000, 3 a 5000, 8 a 4000, 3000,14 a 2000, 28 a 1500, 105 a 1000, 7 a 500, 160 a 400, 17 a 300, 331 a 200, 470 a 100, 14,200 a47, den inleg voor alle klassen dekkende. Onze hoofdcollecte wordt steeds als de aller gelukkigste geroemd daar ous veelal de grootste prijzen ten deel vallen. Wij recommanderen u daarom deze voordeelige loterij. Heele Loten a f7.Halve a 3.50, Kwart a f 1.75. De firma A. D. LILIENFELD in Amsterdam, Nieuwendijk, L, 72, verleent bereidwillig nadere in lichtingen. Bank- en Wisselkantoor Hamburg. wordt gevraagd Adres hij den Boek- en Papierhandelaar W. P. KOOIJ, Binnenhaven No. 29. Jtteriih. 15 £11 Kil S te Akkritm heeft de le aflevering verzonden van een werkje getiteld door den Redacteur der Negen Gemeenten. Dit critisch geschreven werkje geeft niet alleen een vol ledig verhaal van het ontstaan, de handelingen en het einde der Commune maar ook beschouwingen over voorafgegane feiten en maatschappelijke toestanden. De le afl. is bij de meeste boekhandelaars voorhanden en mag worden open ge sneden. Het werkje zal in 4 h. 5 afl. compleet wezen. Met het oog op een algemeen debiet is de prijs voor het geheel op slechts 90 Cents gesteld. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij in staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt door eenen duizendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending van f 15. M. HOLTZ, Lindenstr., 18, B e r 1 i n. Weder eene nieuwe „GELUK EN ZEGEN HIJ COHM." DEZE NIEUWSTE DOOR DEN STAAT GEWAAR BORGDE GROOTE GELÜ-LOTERIJ is de algemeene belangstelling wel waardig. Zij bevat in prijzen meer dan In deze voordeelige Geld-Loterij, welke 46,000 Loten bevat, worden binnen weinige maanden in 6 klassen de volgende prijzen bepaald getrokken, namelijk eventueel 1 prijs van 100,000 Thlr. en bepaald Thlr. 60,000, 40,000, 20,000, 15,000, 12,000, 2 van 10,000, 2 van 8000, 3 van 6000, 3 van 5000, 8 van 4000, 1 van 3000, 14 van 2000, 28 van 1500, 105 van 1000, 7 van 500, 160 van 400, 17 van 300, 331 van 200, 470 van 100, 70 van 70, 60, 50, 23,275 van 47, 40, 31, 22 en 12 Thlr. De eerstvolgende trekking der prijzen is officieel op den vastgesteld, en kost hiertoe 1 geheel Origineel Lot slechts f7. 1 half 3.50. 1 kwart 1.75. 1 achtste 0.88. en zend ik aan de Geëerde Lastgevers onmiddelijk deze ORIGINEELE LOTEN, voorzien van het regerings wapen, (niet de verboden promessen of private- loteryen) tegen franco toezending van het bedrag, zelfs naar de afgelegenste plaatsen onmiddelijk toe. De Ambtelijke Trekkingslijsten en de verzending der getrokken prijzen volgen direct na de trekking aan ieder deelhebber, zoo discreet mogelijk. Mijn Huis is als het oudste en allergelukkigste gere- nomeerd, terwijl ik reeds aan meerdere deelhebbers de hoofdprijzen van 100,000, 60,000, 50,000 Thaler, dikwerf 40,000, 20,000, en zeer dikwijls 12,000, 10,000 Thaler enz. enz., volgens de officieele Prijslijsten uitbetaald heb. De Order kan men gemakshalve eenvoudig Afcfc- per Postwissel opdragen. LAZ. SAMS. COHN. te HAMBURG. Hoofd-Kantoor, Bank- en Wisselhandel. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4