HELDERSGHE COUBAIT. JUeuins- en Zaturdag <ftötjertentie--öfaÖ. 5 Augustus. Elfde Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Jiï. 1004. 1871. Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 8 maanden. 0.50 Franco per post H 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Advertentie» van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentiën intozenden. Ingezonden stukken minsteus één dag vroeger, Uitgever S. G IL T J E S. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 4 Augustus 1871. De uitslag der op 1 Augustus 1871 gehouden herstemming ter* verkiezing van 3 leden voor den Gemeenteraad alhier, is geweest al3 volgtGeldig uitgebragte stemmen 243. Gekozen de heeren: A. J. van KELCKHOVEN met 157 en J. J. A. BEDLOO DE BRONOVO met 126 stemmen. Voorts uifc- gebragt Op de heeren H. Bitter 90 en J. J. Backer Dirka 87 stemmen. In plaats van den heer HaagsmaGeldig uitgebragte stemmen 233. Gekozen de heer B. K. BOOM met 121 stemmen. Uitgebragt op den heer C. van Veen 112 stemmen. [Reeds direct na de opening der stembus aan onze geabon- neerden binnen deze gemeente medegedeeld Uitslag der herstemming voor één lid van den raad der gemeente Schagen op Dingsdag ji.Ingeleverd J 29 bil- letten van onwaarde S. Uitgebragt op de hh. J. Ligthert 78 en S. Buis 48 stemmen. Alzoo gekozen de hr. J. Ligthert. Uitslag der herstemming voor één lid van den raad der gemeente Zijpe. Ingekomen 146 billetten, van onwaarde 1. Uitgebragt op de hh. A. Kos 83 en F. H. Leis 62 stemmen. Alzoo gekozen de heer A. Kos. Wij vernemen dat de huishoudelijke feesten door de afdeeliug Helder van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw zullen plaats hebben op Woensdag 16 Aug. 1871, des morgens 10 ure, tusschen de Louisa- eu Oost batterij en. Harddraverij met paarden om prijs en premie; daarna hard draverij met ezels om prijs en premie en dadelijk na alioop daarvan ringrijden (steken) met paardeneen en ander af gewisseld door harmonie-muziek van het alhier bestaande burger-muziekgezelschap Concordia De overige volksfeesten, bestaande inmastklimmen, tobbe steken, enz., zullen plaats hebben op het Molenplein, des avonds ten 5 ure, en worden afgewisseld door muziek-uit- voeringen door het stafmuziekkórps van het 7° regiment infanterie uit Utrecht. Na afloop der feesten op het Molenplein, tot sluiting, voor de leden der landbouw met hunne dames, muziek-uit- voeringen en dans in Tivoliwaartoe leden van andere landbouw-afdeelingen, op vertoon van hun diploma, voor zich eo hunne dames, vrijen toegang hebben, en vreemdelingen kunnen worden geïntroduceerd door een lid der afdeefiug Helder, tegen betaling eener introductie van f0.75 voor een heer met of zonder dame; voor elke dame meerder f 0.25. Naar wij verneemen zal bij gunstig weder, op Zondag a. s., des namiddags ten 4} ure, door het muziekgezelschap Concordia muziekuitvoering plaats hebben op het stationsplein alhier. Yele beminnaren van het tooneel zullen de vereeniging nHrnst en Scherts''' erkentelijk zijn voor de gelegenheid, op Zondag a. s. gesteld, om tegen zeer matige entree de opvoering te kunnen bijwonen van twee too'ueelstukken. (Zie advertentie hier achter.) Het eerstvolgend stoomschip van de Stoomvaart-Maat schappij Nederlandde Prins Hendrikzal in den loop der maand October van hier naar Indië vertrekken. Volgens een bij het departement van marine ingekomen telegram, is Zr. Ms. fregat met stoom vermogen Admiraal van Wassenaeronder bevel van den kapitein ter zee R. L. de Ilaes, den 31n Julij jl. van Batavia naar Nederland ver trokken. -Volgens brief uit Livorno, dd. 30 Julij, was het Nederl. stoomschip Stella> nabij het eiland Gorgona gestooten te hebben, aldaar, met 6 voet water in het voorruim, aan den ingang der haven op eene modderbank gezet, ten einde het zinken te voorkomen. De lading werd met den meesten spoed gelost, aangezien het midden- en achterruim, waarin nog slechts weinig water stond, anders gevaar licpon van ook vol te loopen. Aan het ministerie van marine is Woensdag een aanvang gemaakt met het examen van sollicitanten naar de betrekking van adelborst bij liet korps mariniers. Van de acht aange geven jongelingen, waren er zeven voor het examen aange nomendrie hunner werden door de geneeskundigen afgekeurd voor den dienst; zoodat slechts vier zich aan het examen onderwierpen. Bij de zeemagfc wordt verlangd een apotheker 2° kl., voorloopig bestemd voor de maritieme zieken-inrigting te Hellevoetsluisde voorwaarden vindt men in de Staats-Ct. Men schrijft ons van Texel: Alhier, aan den Burg, hebben zich twee gevallen van pokziekte voorgedaan, waar van een, de zoogenaamde zwarte pokken, met dooclelijken afloop. Het lijk is nog denzelfden dag begraven, het bedden goed, enz. verbrand en verdere voorzorgsmaatregelen genomen. Door het prov. gouvernement van Noordholl. te Haarlem, is gisteren aanbesteed, bij enkele inschrijving, het uitvoeren van eenige voorzieningen aan den onderzeescheu oever langs de zuidzijde van het eiland Vlielandbehoorende tot de zeewerken in de provincie Noordholland. Daarvoor was de minste inschrijver de hr. W. A. Hartoch, te Sliedrecht voor f10,970. De minister van Finantiën brengt ter algemeene kennis dat aan de kantoren van den Rijkstelegraaf te Amsterdam en te Rotterdam eenige jongelieden kunnen worden geplaatst tot het verrigteu van schrijfwerk en andere eenvoudige ad ministratieve bezigheden. De personen, die zich daartoe aanmelden, worden, naar gelang der behoefte, tijdelijk aangesteld en blijven op de door hen verlangde standplaats werkzaam, als adsistent, op eene jaarlijk- sche belooniug van f 150.welke tot f 500.klimmen kan. Met vooruitzigt om na twee jaren zonder vergelijkend examen een vaste aanstelling als zoodanig te bekomen. Naar wij nader vernemen zegt het U. B zal de reorganisatie van de militaire geneeskundige dienst hier te lande bestaan in het aanstellen van een hoofdofficier, een luttele tractemeutsverhooging van de 20 oudste officieren van gezondheid der 2e klasse en het afschaffen van den rang van officier van gezondheid 3e kl. De 36e algemeene kerkelijke vergadering der Ilersteld- Evangelische-Lutersche gemeeute werd op Dingsdag 11. door den voorzitter van het vorige jaar, den heer G. W. Stemler, te Amsterdam geopend. Tot het moderamen dezer vergadering werden gekozen de heeren G. W. Stemler, als voorzitter; J. H. Sonstsal, als tweede voorzitter P. 1. Heiwig, als sec retaris en H. W. Kesper L.Azn., als adjunct-secretaris. Omtrent het zendingsfeest dat den 9 Augustus op het landgoed Houderingen, onder de Bilt, gehouden zal worden, verneemt men, dat dit, naar het zich laat aanzien, alle tot dusver gegevene feesten van dien aard zal overtreffenaan het prachtige terrein in de bosschen van jhr. Eabricius van Leijenburg, is men druk aan het werk voor het oprigten van spreekplaatsen, enz.; met milde hand wordtin alles door den eigenaar voorzienbehalve dat er gevierde sprekers zullen optreden, verwacht men veel genot van het kerkmuziek, dat het koraalgezang zal begeleiden; lokten de zendingsfeesteu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1