k ARBEÏDADELT. VOLKSVOORSTELLING 2. WIL ZAL DE SCHOONZOON ZIJN? BURGERLUIE STAND DER GEMESTE TEXEL. ADVEKTENTIEIY. iu bet lokaal TIVOLI, „ERNST EN SCHERTS," zijde gelegd gerigt tegen een man, die hem zijn vrouw en zijn geld had ontnomen. Zijn vrouw had hij teruggevonden, maar zijn geld niet. En daar nu Ma hem niet wilde helpen, had hij hein, ook door eenige anderen opgezet, gedood. Men hecht aan dit verhaal geen geloof, maar gelooft veeleer dat de moordenaar alleen om politieke redenen den onderkoning heeft? om 't leven gebragt. Aanvankelijk toch verklaarde hij daartoe te zijn gekomen, omdat hij vermoedde dat Ma verraad pleegde in "t belang der opstandelingen (Mahomodanen) in Kausah. De Engelsche bladen verhalen de volgende anecdote Koningin Victoria doet nu en dan wel eens een uitstapje te voet in de omstreken van het kasteel van Osborne. Eenige dagen na haar aankomst in die residentie kwam de koningin naar het kasteel terug met een harer hofdames, toen zij een arme vrouw bezig vond iu een aardappelenveld. Aan haar zijde stonden verschillende bekers, hetgeen bewees dat er meer menschen bij haar waren geweest. De koningiu ging op de vrouw af en vroeg haar, terwijl zij zich op een blok hout nederzette Werkt ge zoo alleen, vrouwtje? Ik moet welde anderen zijn weggegaan. Men zegt dat de koningin is aangekomen en ze wilden haar zien. En waarom zijt gij dan niet met hen meegegaan vroeg de vorstin. De vrouw haalde de schouders op. Ik, sprak ze, waarvoor zou dat dienen Denkt u dat ik me zoo ■druk maak om de koningin te zien Het zou me wat geven De gekken, die om het kasteel zijn gaan slenteren, verliezen ■een halven dag loon, dat is alles. Ik ben daarvoor veel te .arm. Ik moet vijf kinderen te eten geven en een zieke man Hier, vrouwtje, zei de koningin, terwijl zij den inhoud der beurs van haar hofdame in de gerimpelde hand der arme vrouw wierp, zeg nu maar aan uw vrienden die de koningin zijn gaan zien, dat de koningin u heeft bezocht. Men begrijpt hoe verheugd, maar ook hoe verlegen de arme vrouw was. Iemanddie nieuwsgierig was te weten hoeveel een bedelaar daags met bedelen zou kunnen verdienen droeg een zijner knechts opgedurende één dag te bedelen en hem dan den volgenden dag te vertellenhoeveel hij had opgehaald hij zou in elk geval zijn gewoon dagloon krijgen, als hij er bij verloor. Maar de bedelaar-dillettant k^wam, noch den anderen, noch de volgende dagen terug. Eenigen tijd later ontmoette hem toevallig zijn vorigen heerdie hem vroeg, waarom hy niet meer aan zijn werk was gegaan. Het antwoord luidde, dat hij wel een gek moest zijn, als hij weer ging werkenhet bedelen was veel gemakkelijker en bragt veel meer op. De man is sedert bedelaar gebleven. -Woorden zijn de tolken der gedachten maar ook dik wijls het bewijs dat de gedachte ontbreekt. Vermijd den wegdoor de menigte bewandeld, want daar is véél stof. Van 25 3i Julij. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWDSamuël Peter Huizinga. wonende te Leeuwarden en Mar- tïna Mechtelina Dolfina Wentink, alhier. GEBOREN Jantje, dochter van Jan Gomes en Jantje Dopmeijer. Marretje, dochter van Klaas Kalis en Hendrika Smit. Pieter, zoon van Arie Vermeulen en Jacomijntje de Vogel. Hendrika, dochter van Marinus Ruizenaar en Maria Martha Meulman. OVERLEDENDirk Bruin, oud 33 jaren, zoon van Klaas en Lodevvijntje Kikkert. Jau Maarten Witte, oud 32 dagen, zoon vau Jacob en Lecutje Tanis. MAURTBERIGTEN. AMSTERDAM, 2 Aug. Gbanf.n. Tarwe zonder handel. Rogge llaauwer. Pruisen f200 Genezek f205 Petersb. f 1S6 gebr. Odessa f 174, a comptant zonder korting per 2100 kilo. Op levering in Oct. f192, 191, 190, 189. 3 Aug. Ter aardappelenmarkt vau heden waren de prijzen als volgt Duinzand f 2 a 3.50, Geldersche Kralen f 1.20 a 1.60, Westlandscho f 1.40 a 1.80, Rijnsburgsche f 1.25, Kuilenburgsche f 1.30. De aanvoer buitenge woon groot. SCHAGEN, 3 Aug. Paard f 4 Osen f 100 a 145, 6 Stieren f 55 ik 140, - Koeijen, 280 Gelde dito f80 a 160, Kalf dito 160 200, Vaarsen f80 a 120, Hokkolingen f 50 a 100, 11 Nuchtere Kalveren f7.50 a 20.- Ram men fa 660 Magere Schapen f 12 a 23.35, - Vette dito f 24 ik 32, 88 Lammeren f9 a 14.3 Bokken en Geiten f 1.50 a 5. 14 Magere Varkens f7 a 10, 26 Biggen f 2.a 5.Konijnen 10 a 60 ets., - Duiven a Kippen 25 a 50, Eenden 30 a 65 et., Boter f 1.38 per KG., Kaas 80 a 45 ets. per KG. Kipeijeren f 2.80- a 2.90, Eendeijeren f 3.— per 100. PURMEREND, 1 Aug. Aangevoerd 239 stapels kleine kaas, 2 Middelbare. Boter van f 1.22| tot 1.30 per KG., gemiddeld f 1.27£. Aangevoerd 133 Runderen. Vette Koeijen minder in prijs, Gelde Koeijen duur, weinig aangevoerd. Melkkoeijen prijshoudend. Paarden, 133 Vette Kalveren Prijs van f0.60 tot 0.80 per kilogr. Han del vlug. 38 nuchtere Kalveren, Prijs van f 10 tot 18 per stuk. Handel ving. 69 vette Varkens, Prijs was van 41 tot 50 Cts per kilog. Handel vlug. 6 magere Varkens van f8 tot 10 en 145 Biggen van f 2 tot 4, Handel stug, 1120 Schapen en Lammeren, Vette Schapen hoog in prijs, vlugge haudel, magere Schapen duur, weinig aangevoerd, Lammeren weinig aange voerd, Kip-eijereu f 8.30, Eendeijeren f 2.80 de 100 st. ENKHUIZEN, 3 Aug. Aangevoerd 60 stapels Kaas wegende 16040 kg., hoogste prijs f 32.50, laagste prijs f 28.Mosterdzaad per hoct. fa Karweizaad per 50 kg. f20.25. I WORMERVEER, 2 Aug. Aangevoerd 26 stapels kaas, 1 Middelbaro, hoogste prijs f 26.75, 25 kloine, hoogste prijs f30.— BELPAST, 31 Julij. Vlas. Te Ballibay waren 5 ton machinaal gezwingeld ter markt, en de noteering was 8 a 11/— per steen; 2 ton uit de hand gezwingeld werden tot 6 a 8/- per stecu verkocht; iu het geheel waren 9 ton ter markt. LONDEN, 3 Aug. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 847 Rundereu, 15,590 Schapen en Lammeren, 800 Kalveren en 60 Varkens. Prijzen Beste Rundereu 6/-, Schapen en Lammeren 6/8, Kalveren 5/4, Varkens 5/8. STAAT van BRIEVEN, geadresseerd aan Onbeken den, gedurende de 2e helft der maand Junij 1871. C. G. Petersen, Makij, M. v. Gelder, Mietje Panchorn geb. Kok, M. C. P. Hubner, allen te Amsterdam; C. B. Bruiusma, Leeuwarden; Mej. Mol, N. DiepC. Formcr, Koops, beiden te Rotterdam. Mad. E. Deflaches, Joseph v. Bos,' beiden to Paris; F. van Limburg Stirum, Tours; Marsiele, Antwerpeu; de Roever, Loofdin; H. H. Storm, Kreumitz; J. W. Kuijpers, Cardiff. De Directeur van het Postkantoor, HERWEIJER. Woensdag 9 Augustus vertrekt van hier de Oost-Indische landm. via Triest, per eerste trein. Vrijdag 11 Aug. vertrekt vanhier de Oost- Indische landm. via Brindisi, per laatste trein. Heden overleed onze dochter WILHELMINA, ia den leeftijd van 16 jaren. Helder1 Augustus 1871. L. VERHEY. G. VERHEY—BORST. Helder2 Augustus 1871. Hartelijk dailk aan allenzoo buiten als binnen deze gemeente, welke, bij gelegenheid onzer 25jarige eeht- vereeniging, hunne belangstelling hebben doen blijken. G. M. SIMONTDES. M. C. SIMONIDES—JANSSEN VAN OOSTEN. ^en EIGENAREN van alle te veld staande ZAADGEWASSEN en VELDVRUCH- TEN, op Landerijen, gelegen in den Polder van den IJHLBER en HUISDUINENwordt bij deze bekend gemaakt, dat voor het jaar 1871, Pachter van van het regt tot heffing van de TIENDEN der Zaadgewassen en Veldvruchten iu genoemden Polder is geworden C. ZIJMLandman alhieraan wien zij dus, gedurende dit jaar, verpligt zijn de Tienden af te staan. door het werkend personeel van het gezelschap op ZOXD.IU 0 AUGUSTUS a. des avonds ten half acht uur. Tooneelspel in vier bedrijven. Tooneelspel in drie bedrijven. P j (Vooreen HEER met of zonder DAME 0.49 entree j n meerdere DAMES elk n 0.25 TOEGANGKAARTEN zijn van af VRIJDAG 4 dezer aan het Lokaal te bekomen. B£3r* Men wordt verzocht in de groote zaal niet te rooJcen. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij in staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt door eenen duizendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending van f 15. M. HOLTZ, Lindenstr., 18, B e r 1 i n. ■8BM^g>sgggs^aas3a^wrrwnirT^Ki'T»vr.TiRfiii«raMWl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3