JVATIOIVALE LEVENSVEIZEOBING-BANK, Op 1 September KEIZERLIJKE KONINKLIJKE fl 250,000, L i 1. 1111, PfflM-MM m 1864. liiiiMliiiiiiM Oostenrijksche Staatsleening van 1804. Nieuwendijk, L 72, AMSTERDAM. ABSHAUBBIN'S of Anti-Rhumatische Watten. üeizerl.Koninkl. Oostenrijksche Siegmund Reckscher gevestigd te RotterdamZuidblaakNo. 56. EEN MILLIOEN Gü L D E N. trekking van de groote Oostenrijksche Staatsleening van 1864hoogste prijs 25000,15000,0000,5000 enz. De kleinste prijs is fl. 170. Yoor deze belangrijke trekking verkoopen wij ge heel e loten a fl. 5, halve a fl. 2.50, vierde a fl. 1.75. Tegen de inzending van het bedrag in geld of post wissel voeren wij elke bestelling prompt uit en zenden PRIJSLIJSTEN na de trekking. Daar de aanvraag zeer druk is, vervoege men zich ten spoedigste tot Hoofdprijzenfl. 200,00050,000, 3 5,000, 10,000, 2 h 5000, 3 h 2000, 6 1000, 15 tK 500, 30 400, 740 ik 170, enz., die op 1 SEPTEMBER aanstaande getrokken worden. Yoor deze trekking zend ik tegen franco overmaking van het bedrag: GEHEELS LOTEN a fl. 5.— HALYE h 2.50 KWART f 1.25 Prospectussen gratis. Na de plaats gehad hebbende trekking zenden wij de lijsten franco. Bankier sluis, Amsterdam, Warmoesstraat, J, 539. De lijders aan rhumatiek worden herinnerd, dat de warme weergesteldheid hen eene uitmuntende gelegenheid aanbiedt, om van hun lijden verlost te worden, door de aanwending der Abshaubbin's of Anti-Rhumatische Watten. De poriën der huid, des Zomers bijzonder ontsloten zijnde, geven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bestanddeelen dezer Watten op de lijdende deeleu van het ligchaam. Het pakje, met gebruiksaanwijzing, kost slechts 30 Cts. een prijs die zoo laag is, dat niemand zich daardoor van eene proefneming mag laten terughouden. Men lette vooral op de onderteekening der geleibilletten door den ondergeteekende, Hoofd-Depóthouder te Delft, daar men anders niet verzekerd is van de echte Watten te bekomen, die alleen genezing van Rhumatiek bewerken kunnen. A. BREETYELT Az., Hoofd-Depothouder te Delft. En verder bij Gebrs. MEIJER, Kanaalweg te HélderW. B.Wiebols, Pzirmerende ASchravendijk, HilversumJ. B. Upman, BarsiugerhornS. KeetSchagen H. J. Teunisse Haarlem J. C. Theissling, AlkmaarM. Vriend,Zaandam.', Geb. Frese, VenhuizenGebr. Reekers, lVeespG. A. KöhneEdam H. W. BöttgeïZuidscharwoude Wed. R. Jongeling, EijerlandB. D. van Weedede RijpW. C. VelthnizenLarenA. van Litb, Wieringer- waard en meer Dépots in audere plaatsen. ZUIVER BLOED. Daar het levensvocht, zoolang het in een' gezonden toestand verkeert, elk deel van het menschelijke ligchaam onderhoudt en vernieuwt, maar er daarentegen juist den tegenovergestelde!! invloed op uitoefent, zoodra het arm of onzuiver wordt, ia het ten zeerste duidelijk, dat elk middel, dat den bloedsom loop niet bereikt eene kwaal nimmer kan uitroeijen, maar elk praeparaat, dat in staat is om eenen heilzamen invloed op het bloed uit te oefenen, moet daarmede overgebragt worden, tot eiken levenden vezel van het stelsel. Het hart, de longen, de lever, de nieren, de huid, trekken allen hun voordeel uit den goeden toestand van het bloed. Holloway's zuiverende Pillen werken dadelijk en krachtig op de geheele bloedmassa, hetzij in de gewone of slagaderen. Zij versterken de maag, brengen de lever en de nieren in orde, verdrijven de kwalen, en verlengen het bestaan. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., fl.85 en f3.00 en hooger. Potten ZALP 80 Ct., fl.85 en f 3.00 0 Yoor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professer HOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. GOEDGEKEURD DOOR Z. M. DEN KONING, VOLTEEKEND WAARBORG-KAPITAAL Verzekerd bedrag op ultimo December 1870: ƒ8.175.146, Reserve voor loopende Kontraktenenz. op ultimo December 1860: ƒ766.515,51. Winst over de jaren 186367 37.543,57waarvan een vierde gedeelte 25 pCt. onder de daarop rechthebbende Verzekerden is verdeeld, bedragende voor ieder 3,77 pCt. van het door hem tot ultimo December 1867 betaalde premiebedrag. Levensverzekeringen voor het geheele leven; Gemengde levens- en kapitaals-verzekeringen; T ij d e 1 ij k e - verzekeringenOpvoeding s-en onderhoud s-verzekeringen; Pensioen- verzekeringenStudiekosten - verzekeringen Kapitaals - verzekeringen; Lijfrenten-kontrakten, zoo dadelijke als toekomstige. D a d b i ij i ingaand recht op 25 percent aandeel in ii winst. Inlichtingen en Memorandums te verkrijgen hij de Directie en de Agenten. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4