"nieuwstijdingen. Beide partijen hebben intusschen het grootste belang bij eene doelmatige oplossing van het vraagstuk. Wij houden ons dus overtuigd, dat alléén eene zamenspreking op groote schaal de middelen kan aan de hand geven, om een kwaad uit te roeijen, dat de geheele maatschappij bedreigt. Daardoor alléén kunnen de werklieden op wettige wijze hunne bezwaren voordragen, en hunne wenschen uitspreken. Dan eerst kunnen zij billijk, open en rond worden beoordeeld, en worden weggeruimd of vervuld. Is daartoe het gezag van den Staat noodig, deze zal niet achterlijk mogen blijven, wanneer zijne tusschenkomst door de belanghebbenden zeiven wordt verlangd. In dat ge val toch in zijn gezag geen dwangen zijn tusschenkomst geen aanranding van de vrijheid der burgers; integendeel zij zou juist dienen, om deze des te krachtiger te beschermen. Of is zulk eene zamenspreking op groote schaal onmogelijk In Nederland zeker niet. Wij gelooven stellig, dat, zoodra eenïge ondernemers zich wilden vereenigen, de anderen niet zouden achterblijvenen de werkman zich zeer gaarne zou aansluiten, terwijl ook de regering zich niet zou onttrekken. Wij kunnen hier wederom niet in détails treden wij moeten het by onze oppervlakkige denkbeelken laten blijven. Toch zijn ze misschien eene gezette overweging ten volle waardig. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 15 Augustus 1871. Per telegraaf wordt gemeld dat het stoomschip Prins van Oranjekapt. Braat, van hier naar Java bestemd, door het Suez-kanaalZondag namiddag ten 5 u. 20 m. te Port Said is aangekomen. Aan boord was alles wel. Per telegraaf wordt gemelddat Z. M. oorlogstoom- «chip Prins Willem Zondag middag ten 5 uur te Portsmouth is binnengevallen. Alles wel aan boord. Naar wij vernemen zullen Zr. Ms. schepen van Oorlog de Valky Buffel ea Sehorpioen morgen van hier naar Helle- voetsluis vertrekken, om met de monitors HeiligerleeTijger en Krokodil een eskader te formeeren, onder bevel van den schout-bij-nacht Wiehers, bestemd naar Antwerpen. (Zie ons nommer van 2 Augustus jl.) De luitenant ter zee 1® klasse P. ten Boseh wordt met den ln September aanstaande geplaatst op Zr. Ms. wachtschip alhier. Het stafmuziekkorps van het 7" regiment infanterie, te Utrecht in garnizoen, doet zich hier dagelijks met zeer veel succes hooren. De rederijkerskamer Olympia vierde Zondag avond jl. haar zilveren feest. Yijf en twintig jaren heeft deze veree- niging zich onafgebroken en steeds in bloei toenemende, staande gehouden. Tallooze vereenigingen heeft Olympia zien geboren worden, en te niet ziet gaan redenen genoeg dat zij dezen avond luisterrijk kon vieren. De eere-poort aan den ingang van het vereenigings-lokaal, gaf den bezoe kers dadelijk een blijk dat de werkende leden voor een edel en gedistingueerd genot gezord hadden. Na de ouver ture, uitgevoerd door het strijkorchest van het 7° Regiment Infanterie uit Utrecht, begaven zich de werkende leden op het sierlijk gedrapeerd tooneel. De president heette den aan wezigen een hartelijk welkom en schetste in korte en krachtige woorden het ontstaan en de verdere gebeurtenissen der kamer. Aan het einde zijner redevoering verzocht hij de twee heeren -ceremonimeesters den pedel J. van Doorn, op het tooneel te geleiden. Van Doorn, die gedurende 25 jaren de kamer als pedel getrouw gediend had, werd door den president hartelijk toegesproken en namens de kamer met een stoffelijk blijk van belangstelling voor zijne trouw en eerlijkheid vereerd. Na de feestmarsch van het orchest ging het gordijn omhoog ■en werd eene verrassende decoratie van groen en bloemen zigtbaar. Het geheele tooneel was in een tuin herschapen, links en regts fraaije bustes en op den achtergrond eene in werking zijnde fontein. Een en ander doet den vervaardigers dezer decoratiën alle eer aan. Een der oudste werkende leden hield thans een voordragt over de verschillende dichters van vroegeren en lateren tijd en op zijne uitnoodiging traden achtereenvolgend eenige dichters in het costuum van hunnen tijd open gaven een dichtstuk hunner schepping ten beste. Wij laten hier de namen der dichters met hunne bijdragen volgen Dichters. B ij dragen. Marnix v. St.Aldegonde. Wilhelmus. P. C. Hooft. 1Dor is Roof Cats. Het leven van den menschvergeleken hij een bloem. Vondel. Mei der Kdeling en uit den Qijsbreclit van Amstel. Poot. Het Akkerleven. Langendijk. Bruilofstdicht van meester Pochem op den bruïlojt van Kammacho. W. van Haren. Het menschelijk leven. Tollens. Be gevels van de huizen. Van Lennep. Dichtluimen. Na afloop van dit #classiek uurtje" vereenigden zich de leden in den tuin, waar men bezig was een alleraardigst vuurwerk af te steken. Hier, in de fraai verlichte wandel dreven, deed zich het harmonie-orchest, volgens programma, hooren. Al wandelende werden de leden aangenaam verrast door de verschillende etablissementen in den tuin aanwezig, voorstellende een geïmproviseerde kermis; waarop een Mena gerie, een Museum van Merkwaardigheden, de groote Mon gool, een vertooning van drie Artisten, viool, orgel en klarinet bij een fraai beschilderd doek, voorstellende het ontstaan en de. verdere lotgevallen van Olympiahumoris tisch geëxpliceerd door den directeur van dit ambulante tableau. Voorts vond men voor de liefhebbers van gebak een draaischijf zonder nieten, terwijl een bij uitstek goed gedresseerde zwarte ijsbeer proeven gaf zijner dressuur bij de wandelaars in den tuin. Alle voorstellingen werden keurig en flink uitgevoerd. Het Museum van rariteiten was een toonbeeld van netheid, zoowel wat de voorwerpen aan gaat als de smaakvolle groepering vooral de uit speelkaarten kunstig en smaakvol vervaardigde costumes der beide expli cateurs van dit theater werden niet het minst bewonderd. Omstreeks elf ure vereenigden de leden zich weder in de zaal, waar het feest door de danslustigen werd voortgezet, afgewisseld door alleraardigste comische intermezzo's en door toasten van eenige werkende leden. Wij kunnen dit verslag moeijelijk besluiten, zonder een woord van lof en hulde gebragt te hebben aan de commissie der feestviering, aan het. bestuur der kamer en aan allen die tot den aangenamen avond iets hebben bijgebragt. /^Noblesse oblige", doch mogten wij namen vermelden, niets zoude ons aangenamer zijn dan hen te mogen noemen, die zich zoowel met de voorbereidende als met de vertooneude werkzaamhe den zoo bij uitnemendheid hebben belast. De orde en net heid die er heerschte wekte een ieders bewondering. De heeren ceremoniemeesters hadden vrij wat op hunne verant woording, doch zij hebben zich van hunne taak bij uitstek gekweten de orde werd, dank zij hunne goede zorgen geen oogenblik gestoord. Ten slotte moeten wij ook melding maken van de nieuwe prachtige decoratie, die door den eigenaar van Tivoli dezen avond voor het eerst in gebruik werd gesteld. Dat Olympia nog vele jaren moge bloeijen, is de wensch waarmede wij dit kort verslag eindigen. Men schrijft ons van Texel, 12 Augustus: Dat men niet te voorzigtig met lucifers kan zijn en die niet aan kinderen mag toevertrouwen, daarvan hadden de bewoners van de Waal gisteren op eene treurige wijze kun nen worden overtuigd. Twee knaapjesomstreeks vijf jaar, speelden met lucifers bij eene schuur met hooi, Eenig los riet geraakte in brand en zoo men 't niet nog tijdig ont dekt had, waren de gevolgen niet te berekenen geweest. Spoe dig was de spuit van den Burg in aantogtdoch vóór dat men daarmede ter plaatse aankwamwas men reeds meester van den brand. Voorzigtigheidshalve hebben eenige personen, uithoofde van 't aanhoudend rookenden volgenden nacht de wacht gehouden. Heden had in 't lokaal Werkverschaffing" eene verloting plaats van schapenspanneu. Naar wij vernemen bestaat 't plan om gedurende den aanstaanden winter weder aan den arbeidenden stand werk te verschaffen. Naar wij vernemen heeft het departem. Texel der M. tot N. van 't Algemeen plan om gedurende den aanstaanden winterbuiten de gewone voorlezingennog minstens vier populair-wetenschappelijke voordragten te houden en zijn de voorwaarden om die te hooren zoo billijk dat we reeds bij voorraad de aandacht op die zaak willen vestigen. Men schrijft ons van Wieringen De wol is thans alhier bijna geheel opgekocht tot eene buiten verwachting hoogen prijs, van f 1.50 per KG., hetwelk voor Wieringer wol al vrij hoog mag geuoemd worden, zoodat het den Wieringer boer vrij goed gaat, wijl hij op een goed gewas van wei-, hooi- en bouwland mag bogen. Het vee tot afzetting bestemd, is dit jaar tot hooge prijzen bijna ge heel verkocht. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben betreffende het houden der kermis aan den gemeenteraad voor gesteld: aan de personen, die op den 16 e. k. in het bevol kingsregister der gemeente ziju ingeschreven, te vergunnen met de tenten en kramen, die zich thans in de gemeente bevinden, voor te staan, gedurende den tijd bij art. 470 der algemeeue politie-verordening voor de najaarsmarkt of kermis bepaald, wanneer vóór of in de maand September de cholera zich niet in Nederland heeft vertoond. Voor het geval dat de cholera zich gedurende den kermistijd in het land vertoont, wenschen B. en W. gemagtigd te worden de kermis te doen ophouden. Men schrijft uit Alkmaar, 10 Augustus: Aan den huize Bellevuestaande aan den Heiloër Voorhout te dezer stedeis de herinnering verbonden aan Maria Tesselsehade: als gade van Allsert Crombalch, strekte haar deze woning ten verblijf. Ten einde die herinnering door een zigtbaar teéken te doen stand houden was sedert eenige maanden een commissie uit het natuur- en letterkundig genootschap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 2