BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE VLIELAND BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE W1ERINGEN Ncmo Solis Saüs Sapit werkzaam, en volbragt haar taak, door heden een hardsteenwaarop de naam Tesselschade prijktin den gevel te doen bevestigenwaarna de com missie bij monde des heeren C. W. Bruinvisden steen die den naam draagt der vrouwe wier zedige beschaving een gunstigen invloed op de dichters van haar tijd heeft uitge oefend in eigendom en hoede aan den tegenwoordigen ei genaar en bewoner yan den huize opdroeg. Deze,mr. W. van der Kaay, aanvaardde als zoodanig dit gedenkteeken betuigde zijn belangstelling in het streven der commissie, en meende dat de naam Tesselschade, van haar die de ziel was van den //Muiderkring"ons op een navolgenswaardig voor beeld wees van onderlinge vriendschap en wederzijdsche hoog achting bij verschil van gevoelen. Men schrijft uit Harderwijk 11 Aug, Ons plaatsje levert weinig nieuws op: evenwel heb ik u iets mede te deelen, dat zeer zeldzaam voorkomt in de jaar boeken van het werfdepot alhier. Wij zijn wel gewoon, dat dagelijks baronnen en graven zich hier komen aanmelden om als koloniaal dienst te nemen, maar dat een prins zich als gewoon soldaat voor den kolonialen dienst engageert, zie dat is iets zeer bijzonders. En toch is dit thans het geval. Sou Altesse Sérenissime Le Prince de Looz do Corswarrem, wonende au chateau d' Ahin bij Huy is hier eergisteren aan gekomen en met zijn geleider, den heer J. Preson, regter van instructie te Huy, afgestapt aan het hotel de la Paix van den heer Pran901*3 Nys. De prins is den volgenden dag als soldaat aangenomen, en is dadelijk daarop met den heer Preson weder afgereisd, met het doel om binnen eenige dagen terug te keeren, en met ;het eerstvolgende transport naar Oost-Indie te vertrekken. Daar er tegenwoordig geene vreemdelingen van welken land aard ook, worden aangenomen voor den kolonialen dieust, is ■de aanneming van den prins eene groote onderscheiding, die hij, door tusschenkomst van de ministers van Buitenlandsche Zaken en van Oorlog, aau zijne hooge geboorte te danken heeft. De prins is nog maar 20 jaar oud en zijn vader moet indertijd page zijn geweest bij koning Willem 1. Zijne ouders leven beiden nog en wonen te Huy. Dezer dagen begaf zich te Scheveningen een heer te paard een eind in zeedietengevolge van het warme wederzeer stil was. Bij het terugkeeren geraakte het met zijn bereider in een diepte. Op het aanhoudend geroep om hulp daagden spoedig eenige Scheveningers opdie ruiter en paard na veel moeite behouden aan wal bragten. Zekere freule Yan K.eene oude ongehuwde dame met groot vermogen, eigenaresse van een buitengoed bij Helmond, dat zij aldaar bewoont, is dezer dagen naar men meldt, van de Protestantsche tot de K. Kath. kerk over gegaan. Zij telt ruim 70 jaren en heeft geene bekende erf genamen. De Ned. Spectator is op de helft harer gewone grootte verschenen. In de rubriek correspondentie wordt de reden van die halfheid op de volgende wijze medegedeeld: //De Redactie vaa den N ederlandscheti Spectator //Overwegende dat het te warm is om te lezen //Nog meer te warm om veel te schrijven, //En boven alles te warm om veel te zetten en met de stoompers te drukken //Geeft deze week slechts een half blad; de lezers zullen, bij lagere temperatuur schadeloos gesteld worden." De Nieuwe Kamper Ct. (conservatief) zal weldra slechts éénmaal en het Alg. Dagblad van Ned. (democratisch) twee maal 's weeks gaan verschijnen. Daarentegen zal de Heraut (anti-revolutionair) van een week- tot een dagblad der Christelijk-historische rigting worden gemaakt, wanneer ze althans 5000 vrienden vinden kan, die voor den tijd van één jaarals proefjaarzich abonneeren wilden. Het abonnement zal nog geen ƒ12 bedragen. Vele gebruikers van petroleumlampen zijn gewoon bij bet ter ruste gaan door blazen het licht uit te dooven. Hun zij tot waarschuwing gezegd, dat een bejaarde vrouw te Zutphen dezer dagen door die verkeerde gewoonte het leven heeft ver loren» De vlam werd in de peer geblazen, die eensklaps uifc- eensprong. Haar kleederen vatten vlam en na vreeselijk lijden overleed zij den volgenden dag aan de bekomen brandwonden. Brieven van Batavia van 29 Junij jl. worden via Londen aangebragt per lord of the Isleshetgeen wel een bijzonderheid isdaar de gewone mailbrievenpas via Brin- disi ontvangen dateerden van 24 Junij. Men meldt van Rome 12 Aug. het volgende: De Osservatore Romano deelt een pauselijken encycliek mede, die aan het katholiek episcopaat is gerigt. De paus bedankt daarin zijne getrouwen en vooral de bisschoppen voor de demonstratien van allerlei aard bij gelegenheid van zijn vijf-en-twintig-jarig jubilaeum aan den dag gelegd. Hij vermaant hen te bidden voor de vrijheid van den Heiligen Stoel, de zegepraal der kerk en de rust der wereld. Omtrent den toestand van Garibaldi zijn zeer ongun stige geruchten in omloop, Zijn gezondheid wordt dagelijks minder en de jicht is in den laatsten tijd pijnlijker dan ooit. Vaak is hij geheel buiten staat om zijne kamer te verlaten. Hij leeft zeer eenzaam daar geen zijner bloedverwanten op het eiland woont. Slechts een oude knecht en zijn secre taris Basso houden hem gezelschap. Eindelijk is het voorstel bij de Nationale vorgadering ingekomen, om de opperste leiding van Erankrijk aan Thiers voor 3 jaren op te dragen. Volgens dit voorstel zou hij den titel van president der republiek voeren en verantwoordelijke ministers naast zich hebben. Wanneer echter de Nationale Vergadering binnen een termijn van 3 jaren tot hare eigene ontbinding mogt besluiten, zou het mandaat van Thiers slechts zoolang duren, tot de nieuwe vergadering geconstitueerd zal zijn. Een tegenvoorstel, om den bestaan den toestand te beves tigen, is door een lid der uiterste regterzijde ingediend. Beide voorstellen zullen onmiddelijk in behandeling ge nomen worden. Natuurlijk zal het in de eerste plaats van Thiers zeiven afhangen, welke beslissing de vergadering ne men zal. Herhaaldelijk is reeds verzekerd, dat hij met de verlenging zijner volmagt niet ingenomen was. Vooral de bepaling, dat wel de ministers, maar niet de president, ver antwoordelijk zullen zijn, draagt zijne goedkeuring niet weg. Thiers ziet daarin eene belemmering van de eenheid en van de vrijheid van handelen der regeering. Volgens hem moet in een republiek de uitvoerende magt verantwoordelijk en afzetbaar zijn. Een duitsch blad wijst op de overdrijving, welke er neerscht ten aanzien der mededeelingen, opgenomen in som mige organen, nopens den voortgang der cholera. Te Dantzig, waar de epidemie ook al reeds zou heerschen, waren slechts acht gevallen van cholera nostraswel te on derscheiden van cholera asiaticavoorgekomen. Laatstbe doelde ziekte heerscht in genoemde plaats nog niet. In het algemeen moeten al de berigten, nopens de cholera in Oost-Pruissenzeer onjuist wezen. Tot hiertoe hebben zich in Koningsbergen een stad met 127,000 inwoners 40 gevallen voorgedaanwaarvan 25 met doodelijken afloop. De gevallen elders kwamen voor in zeeplaatsen, en uitsluitend aan boord van in de havens liggende schepen. De Kreuzzeit. bevat het volgende omtrent de jansenisten en de onfeilbaarheidde duitsche anti-onfeilbaarheidspartij zal zeer versterkt worden door den steun, dien de holland- sche jansenisten voornemens zijn haar te verleenen. De steun van de jansenisten zou voor de afgescheiden katholieken van zeer ontzaggelijke waarde zijn. Het staat in de eerste plaats vast, dat het janseuisme in de 17de eeuw ontstaan, zijn oorsprong verschuldigd is aan een zeer conservatieve bewe ging, en die verhoed heeft dat de oude kerkleer van den heiligen Augustinus niet geheel verstikt werd door bet je- zuitisme, hetwelk toen het toppunt van invloed had bereikt zoodat het te wenschen is, dat de vereeniging met het jan senisme aan de oud-katholieken eene groote zedelijke auto riteit zal geven, terwijl zij haar tevens beschermen zal tegen den gevaarlijken invloed van zijne liberale politieke aanhan gers. Voorts heeft het in de tegenwoordige omstandigheden de stelling gehandhaafddat de successio episcopalis nog onder de jansenisten van oude dagteekening van kracht is, zoodat de vraagdie voor de katholieken van zooveel be lang is om te weten van waar zij hunne bisschoppen nemen zouden, een zeer natuurlijke oplossing zou krijgen. Dehol- landsche jansenisten die een aartsbisschop te Utrecht en twee bisschoppen te Haarlem en te Deventer hebbenheb ben zich nooit formeel van de katholieke kerk gescheiden ofschoon zij door de roomsch-katholieken als ketters worden beschouwd. Zij kenmerken zich tegenwoordig door strenge zeden en eene uitstekende kerkelijke organisatie. (De Kreuzzëitung voegt er niet bij, dat men te Haarlem geen bisschop en te Deventer wel een bisschop maar geen kerkelijke gemeente of pastoors heeft). Aan de Magd. Zeit. ontleenen wij de volgende anek dote: Toen Bismarck met Eavre over het bedrag der oor- logskontributie, door Erankrijk te betalen, onderhandelen zou, had de echt praktische duitsche staatsman het noodig geoor deeld, dat bij de bespreking van financieels punt een deskun dige tegenwoordig was, en in die kwaliteit woonde de groote bankier Bleichröder de koufereutie bij. Toen nu Bismarck 5 milliard eischte, was Eavre als buiten zich zei ven, en om zijne tegenpartij het overdrevenene van den eisch met een groot woord te doen gevoelen, riep hij met echt franschen pathos uit; Vijf millard! waar denkt gij aan! Maar dat is eene onmogelijkheid! Als men van Christus, geboorte tot den dag van heden geteld had, zou men zulk een ongehoorde som nog niet uitgeteld hebben."#Ochantwoorde Bismarck, dood bedaard glimlagchende, //wees daarover niet bezorgd. Ik heb juist om die reden dezen heer," en hij wees op Bleichröder, /rmedegebragt; die telt van de schepping der wereld af." De heer Bleishröder is Israëliet. Zekere Xeen scheepskapitein te Antwerpen had zijn wederhelft bedreigd zich van kant te zullen makenindien zij hem niet terstond zakgeld gaf om te Borgerhout te gaan kermishouden. //Hang je maar op," riep zijn lieve vrouwtje hem toe//dan ben ik van je af." X. liep schijnbaar zeer gramstorig naar zijn slaapvertrek, maakte een stroopop, die hij zijn kleeren aantrok hing die vervolgens op en verstopte zich onder het ledikant. Toen eenigen tijd later de vrouw stilletjes de trap was opgeslopendenkende dat haar man was ingeslapenwerden de buren plotseling door augstig gegil verschrikt. De vrouw had haar mau zien hangen en riep om hulp. Toen zij nu met de buren de kamer weer binnenkwam riep ze weeklagend uitIk zou al wat ik heb wel willen gevenals ik mijn man maar weer terug had Op die woorden kwam de man te voorschijn tot groot ver maak van de omstandersen den volgenden dag ging het tevreden paar te zamen te Borgerhout kermishouden. Van 4 llAugustus. ONDERTROUWD S. A.Schutte, werkman en C. Been. J. Transen, vletterman, weduwnaar van M. A. Burghart en R. Schagen. D. J. van Ameron, stuurman bij de marine en H. Smit C. Kamer, werkman en G. Thomasz, weduwe van G. van den Akker. GEHUWD J. M. van der Moolen en J. W. C. Jansen. J. Min- derop en D. Berg. P. E. van der Schaaf en J. van Hert. J. Ox ca T. Kuipers. BEVALLEN: J. van der Hoeven, D. C. Riemers geb. Klooster, Z. J. G. van Veen geb. Hen, D. E. G. E. Grimijser geb. Spigt, D. T. Schol geb. Slagwater, D. A. Metzelaar geb. Groeneveld, Z. H. C. Born geb. Oldermann, Z. E. T. Kolster geb. Lachmuth, D. D. Ak kerman geb. Krijgsman, D. A. G. Bruijn geb. Visser, D. J. G. Broekhuizen geb. van Haarschot, D. J. Mijuders geb. Wensink, D. S. de Koster geb. Azncrt, Z. G. D. van der Laaken geb. Ligthart, D. A. Paarlberg geb. Weij, Z. J. A. Walraven geb. Hoogenbosch, Z. M. van van Steenbergen geb. Smit, Z. OVERLEDENT. Dekker, 9 dagen. J. Vlasblom, ruim 3 maanden. W. F. Kissing, 60 jaren. C.Caarls, 8 dagen. F. L. Diei-eudonck, 4 maanden. J. Uffe, 25 jaren. J. G. C. Kocb, 5 weken. H. A. Wichers, 18 maanden. J. van Otteren, 15 weken. Van 1 Februarij - 10 Augustus 1871. ONDERTROUWD; Geene. GEHUWD Dirk Kuiter, 29 jaren en Fockje Duinmaijer, 22 jaren. Douwe Kromhout, 28 jaren en Angenietje Schuijt, 28 jaren. GEBORENGrietje, dochter van R. Bruin en Aaltje Ree. Mintje, dochter van J. Kikkert en Martje Molenaar. Trijntje, dochter van D. Visser en Hiske Visser. Grietje, dochter van F. Laubij en Sebilla Visser. Mijntje, dochter van C. Molenaar en Elisabeth Visser. Jan, zoon van K. L. de Boer en Trijntje Luijtze. Dieuwertje, dochter van D. Bruin en Geertje Sieben. Pier. zoon van A. Zijlemaker en Jobanna Snor. OVERLEDEN: Pietje Huisman, 78 jaren, weduwe D. do Boer. Siebe Visser, oud 36 jaren, echtgenoot van Maaijke de Gorter. Arie Cornclis van Wingerden, oud 6-raaandeu.Klaas Molenaar, oud 14 jaar.Trijntje Visser, oud 3 maanden. Maaijke Bakker, oud 5 jaar. Cornelis Hutjes, oud 20 jaar. Gedurende de maand Julij 1871. ONDERTROUWD en GETROUWD Geene. GEBOREN Maartje, dochter van K. Boersen en Jobanna Wilhelmina Vroone. Jan, zoon van J. Dekker en Antje Veerdig. Trijntje, dochter van S. Kinne en Aaltje Veerdig. Gerrit, zoon van H. Kooij en Trijntje Strand OVERLEDEN Maria Wittenberg, oud 1 jaar, dochter van C. Wittcn- berg en Geertje Konijn. Dieuwertje, oud 9 maanden, dochter van Jb. de Haan en Neeltje Smit. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 14 Aug. Meekbap. De aanbiedingen waren heden weder klein en worden de meeste partijen te hoog gehouden; alleen tot vorige prijzen zijn nu en dan kleine partijtjes te plaatsen. In enkele streken is men reeds begonnen met delven, zoodat spoedig nieuwe racijn aau de markt gewacht wordt. Do vooruitzigten blijven on gunstig en wacht men eene zeer kleine teelt. Ter aardappelenmarkt van heden waren de prijzen als volgtGeldersehe Kralen f2.90. Met redelijken aanvoer. ALKMAAR, 12 Aug. Heden zijn ter markt alhier aangevoerd: 2 Paard f 30 tot S0 12 Koeijen f180 210, 10 nuchtere Kalveren f 13.17.—, 194 Schapen f 13.— 28, 50 Lammeren f5.a 16, 2 Geiten f5 -, - kleine Bokjes f-. 86 magere Varkens f 7 a 16, 110 Biggen f 3.a 4.Boter per kop van 0.65 kilo f 0.95 a 1.05 per KG. HOORN, 12 Aug. - heet. Tarwe f-.6 heet. Rogge f8.a 55 heet. Garst f6.50 7.50, 2 heet. Haver f5.a 5 heet. Witte Erwten f 10.a 11.- heet. Groene Erwten fa - heet. Graauwo fa 8 heet. Vale Erwten f 10 a 12.2 heet. bruine Boonen f13.a - heet. witte Boonen f-.a -.- Paardenhoonen f-. h Mosterzaad f a Karweizaad fa 9 Paar den f 60 a 125, - Koeijen fa325 schapen f 16.a 31. 8 Lammeren f 8 18.Kalveren f -.a 20 Varkens f 8. a 16.- Zeugen f 185 Biggen f 2.50 a 6.50,Bokken f-. a -.Geiten f-.a Kippen f-,h -.5900 Kipeijeren 3.a 3.25, Eendeijeren f-.per 100 st. 1200 kop Boter f 0.75 a 0.85 per kop. 750 heet. aardappelen f 2.80 a 3.50 heet. Peren f 4.50 per heet. 19300 kilo roode aalbessen f13.a 13.50, 550 kilo zwarte Aalbessen (30.— h, de 100 Kg. LONDEN, 14 Aug. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 3920 Runderen, 23,710 Schapen en Lammeren, 269 Kalveren en 70 Varkens. Prijzen: Beste Runderen 6/-, Schapen en Lammeren 6/10, Kalveren 5/10, Varkens 4/8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3