De Gifmengster. f A f f f Op 1 ieptember MUILEN, B0ISSA1D EN INBOEDEL, FEBMANDE. Lokaal 't Centrum. GELEGENHEID VIM DES ItMS I URBANUSPILLEN, Pfflffl-LEllG m 1864. KONINKLIJKE 11 250,000, 110. III11), "artillerie-vrijkorps. ADVERTENTIES. Tegen 1 Sept. a. s. wordt verlangd EEm NETTE DIENSTBODE. De i\Totaris B. Werendlijn Smit SCH ouwburg tivoll Na afloop BAL. Woensdag 16 Augustus 1871 5e Vereenlgingsjaar. 1 Waarschuwing. üeizerl.boninkl.Oostenrijksche Siegmund Heckseher Oostenrijksche Staatsleening van I 864. 25000,15000,1OOOO, 5000 Nieuwendijk, L 72, AMSTERDAM. SPAARBANK VOOR DEN HELDER. TWEEDE KWARTAAL 1871. Saldo op 1 April 187122814.11 Ingebragt en renten gedurende het 2elrwart. IS71 2264.35 25078.46 Uitbetaald gedurende bovengenoemd tijdvak 1369.22 Saldo op 1 Julij 1871 23709.24 Kinderen en Behuwd-Kinderen betuigen door dezen hunnen opregten. dank voor de vele hartelijke be wijzen van deelneming, welke zij ontvingen bij het overlijden van hunnen geliefden "Vader en Behuwd-Vader den heer JOAN THOMAS ZUR MülILEN. Adres KANAAL WEG, I, 63. zal, op Donderdag 17 Augustus 1871, voormiddags ten 10 ure, vóór het huis I, No. 372, aan de Loods- gracht te Nieuwediepin het openbaar verkoopen: Eenige goed onderhouden bestaande inSTOELEN, TAKELS, LEDIKANT, BED met toebeliooren, KAGCREL, CHIFFONNIÈRE, STAART KLOK, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK, enz. Alles daags te voren te zien van 10 tot 3 ure Voorstellingen door het Tooneel-Gezelschap van den Rotterdamschen Schouwburg onder directie van ALBREGT EN VAN OLLEFEN. Gastvoorstellingen van Mej. C. BEERSMANS. Zondag: 30 Augustus IS71. (La Dame de St. Tropez.) Tooneelspel in vijf bedrijven, vrij naar het Fransch van Anicet Bourgeois en Dennery, door C. J. Roobol. Aanvang 8 uur. Maandag 2fl Augiigtus 1§7S. Tooneelspel in 4 Bedrijven door VICTORIEN SARDOU. Uit het Fransch vertaald door L. B. J. Moor. Mise-en-Scène van den Regisseur A. J. Ie Gras. Nooit op eenig Nederlandseh. tooneel vertoond. Aanvang 7£ uur. Eerste Rang f 1.25. Tweede Rang f 0.75. Derde Rang f 0.50. ABONNEMENTS-KAARTEN, mits 5 tegelijk nemende, a f 1.Alleen geldig voor deze voorstelling. Plaatsen kunnen dagelijks aan het lokaal besproken worden tegen betaling van 10 Cents extra. vroeger laet Bierlmfs STJE BROUWER* vu verder ALLE ZOII)AOEÏ. J. B. LEIJDING. De tweede HUISHOUDELIJKE SCHIETWEDSTRIJD zal plaats hebben op Zondag 20 Augustus e. k. op het schietterrein te HUISDUINEN, terwijl de prijzeu des^avonds op feestelijke wijzen aan de overwinnaars zullen worden uit gereikt in de zaal MUSIS SACRUM. De leden kunnen bij deze gelegenheid gratis introductie bewijzen bekomen. De Commissie, belast met de regeling der huishoudelijke wedstrij den, rekent met het oog op de feestelijke afloop van de eerste wedstrijd, op eene getrouwe opkomst der leden, zoowel bij deschietoefening als bij de feestelijke réunie en het BAL op den avond van het feest. Aantreden op Zondag 20 Augustus des inidd agsten één ure, op het Westplein. Re Feestcommissie, J. SCHUtJT. A. WONDERICHEM. J. J. BECKERS. D. KEMP. B. II POLAK. 1 cx<.3 9 Mr. Theophile alhoewel ik geen liefhebber ben om getuigschriften te geven, zoo moet ik toch hulde G brengen aan de waarheid door deze regels VIER A jaren een flinke Pruik gedragen hebbende zoo ben ik thans bevrijd van dien lasten heb door den in- m" vloed van 2 Flacons AMERTCAN-BALSEM mijn V schedel geheel met HAAR begroeid herkregen. Het $k is verrassend op mijn 52sten jaar. rh Leeuwarden Juni 1871. P. van TERPSTRA. tfe Franco aanvraag bij den eenigen THEOPHILE, Amsterdam, St. Nicolaasstraat, 403; ƒ2.de flacon. NB. Er betaan geen Repóts. Pomades zijn scha- delijk. 81 Getuigschriften en 4 Medailles ter be- cy zigtiging. V? §fê»eJ§^>e$^»eSgSa<»e$§$s«»e3j3£»«>e$§Ss«lg bereid volgens het aloude en echte receptwaarop men in het bijzonder attent maaJctzijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op cle SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID, ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 87£ Ct. van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld te Amsterdam, M. Clcban Co, Droogis- Nieuwediep, Verhoeve Bruinvis. ten, Heilige weg, D. No, 321. Oude Wetering, J. B. Nierman. P. J. Aerts en Zoon, Voorburgwal. Purmerende, J. van Alpheu, Abbekerk, D Bruiju Schagerbrug, A. Ellen, Abbckcrkcr Wheere, J. ligtbart. Spanbroek, K. Koning. Alkmaar, Schreuder Co. Ritsevoorfc, Sijbecarspel, Jn. Dammes. Texel (aan den Burg), J.j, Verberne. Vreeland, P. G. Donk. Weesp J. W. Voss. Westzaan, G. Jacobs Wormer, J. Kalaber.. "Wormorveer, D. Jacobs Gz. Zaandam L. Driescher, Westzijde.' 61S, vroeger de hr. J. W. Knipscheer. Asscndell't, Cs. Koomeu. Avenhorn, J. Nieuwenbuijzen. Enkbuizeu, C. J. van Veersen. Groot-Schermer, Dk. Jansen, Hoorn, E. Knaven. Kooga/d Zaan, N. van Poracren. Landsmeer, K. Draak. MedeniblilcK. Krap. Let wel! De URBANUS-P1LLEN, bereid volgens het aloude en echte Receptsinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer W. VERMBEVE BSlIJaiVIS, Hooftlgracht. Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand anders, de URBANUS-PILLENbereid Volgens 't oude en echte receptin De'pöt zijn verkrijgbaar gestéld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierboven genoemde Depothouders. In elk doosje is een billet, voorzien met de eigenhandige naamteekeuing van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON, Apothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten, en raden bun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening is, zich aan to schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 4 Dit onwaardeerbaar OOGWATER is een van de geluk kigste uitvindingen der wereld. Het bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren, welke door den t\jd (ouderdom) of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking, afmatting, prikkeling, hitsigheid, bloedroode en druipende oogen, welke des nachts toekleven; zware, jeukende, druk kende en stekende oogén door lang ingespannen zien of lezen, verstoppingen in de oogspieren of aderen, ook oogen die dik wijls tranen, vooral bij koud weêr, en die welke bij eene sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien. Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit OOGWATER hersteld, en het waarborgt de gezonde oogen tegen die ge breken en houdt ze in stand, zoodat men tot in hoogen ou derdom geen bril zal behoeven. Het is verkrijgbaar 60 Gents per Flacon bij Gebrs. MEIJER, te Helder; Gebrs. REOKERS, te Weesp P. WANDERS, te AlkmaarS. M. en J. WEEVERINGH, te Haarlem; M. R. C. L1PPITZ, te Hoornen meer in andere plaatsen. (Vallende ziekte). Tengevolge eener menigvuldige en langdurige onder vinding zijn wij in staat per brief eene radicale en prompte genezing te bewerken die gegarandeerd wordt dooreenen du'izendvoudigen goeden uitslag tegen toe zending vaii f 15. M. HOLTZ, L i n d e n s t r.18, B e r 1 i n. Hoofdprijzen: fl. 200,000, 50,000. 15,000, 10,000, 2 h. 5000, 3 a 2000, 6 a lOüü, 15 500, 30 a 400, 740 £t 170, enz., die op fl SEPTEMBER aanstaande getrokken Worden. Voor deze trekking zend ik tegen franco overmaking van het bedrag: GEHEELE LOTEN h fl.5 HALVE n 2 50 KWART h 1.25. Prospectussen gratis. Na de plaats gehad hebbende trekking zenden wij de lijsten franco. Amsterdam, Warmoesstraat, J, 539. trekking van de groote Oostenrijksche Staatsleening van 1864 hoogste prijs enz. De kleinste prijs is fl. 170. Voor deze belangrijke trekking verkoopen wij ge- heele loten a fl. 5, halve a fl. 2.50, vierde a fl. 1.75. Tegen de inzending van het bedrag in geld of post wissel voeren wij elke bestelling prompt uit en zenden PRIJSLIJSTEN na de trekking. Daar de aanvraag zeer druk is, vervOege inen zich ten spoedigste tot Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4