[llïtdEHLUKE STAND IIEit liEMEEYTE TEXEL. zwijgen van de uitstekende wijze waarop met name mevr. Verstraeten-Lacquet, en overigens alle medewerkers hem ter zijde stonden en het hunnen bijdroegen tot het verworven succes. Voor zulke ^artisten" ligten wij eerbiedig den hoed. Eene kleine opmerking ten slotte. Men zegt dat de heer Knikker iemaud is, die weet wat hij doet, en mij ditmaal aan //men" houdende, wil ik aannemen, dat hij dit ook wist, toen hij de reeks der te geven voorstellingen door dit ge zelschap liet openen. Maar ik vraag: wanneer hetgeen nu aan onze geestelijke magen is voorgezet, slechts om een woord van den heer Haverschmidt te leenen de soep was met een enkel balletje er in, en later kwamen de fijnere geregten, ik vraag, zeg ik, wat zullen wij dan in den loop van dit saizoen nog wel te eten krijger. Misschien Godenspijs Enfin, als dat gebeurt, zal de ondernemer ook wel voor de noodige nectar zorgen, Men meldt uit den Haag: De geheele Woensdag avond is zeer rustig geweest. Geene zamenscholingen, welligt ook omdat op dien avond geen les op de teeken-academie was, en dus de aanleiding tot optog- ten en aansluiting van nieuwsgierigen ontbrak. De cavalerie heeft geen dienst behoeven te doen. Men leest in het leidsch Bagbl. het volgende: Naar men verneemt, zullen er, op last van ZExc. den minister van oorlog, bij eenige corpsen van het leger proeven worden genomen met zoogenaamde erwtenworst, om in de voeding van den soldaat in tijd van oorlog, bij snelle mar- schen of om andere redenen, wanneer de gewone campagne- vivres niet aanwezig mogten zijn, te voorzien. Elke worst weegt ongeveer 0.6 kilogram, waarvan drie rationa goed voedende soep kunnen worden bereid, die, met bijvoeging van het gewone ration brood h 0.75 kilogram per man, voldoende wordt geacht, om drie man per dag te voeden. Mogt de proef gunstig uitvallen, dat men wil hopen de Pruisen hebben in den veldtogt van 1S70 en 1871 -dit voedingsstelsel reeds toegepast dan heeft men in de wijze van proviandering van ons leger in tijd van oorlog ook een schrede voorwaarts gedaan. Het is door 4e tegenwoordige omstandigheden nu eenmaal zoo, dat men zich op alle eventualiteiten moet voorbereiden. Met goede voeding, goede achterladers en bruikbare munitie, met hoofdliuiëu van defeDsie, die in behoorlijken staat van tegenweer zijn, zullen de Hollandsche jongens in de ure des gevaars het vaderland met goed gevolg kunnen verdedigen. De algemeene 's Gravenhaagsche werklieden-vereeniging zal, met het oog op den hoogen prijs, welke dezen winter •de aardappelen zullen bereiken, op groote schaal inkoopen doen voor haar leden, en die dan tegen iets meer dan kostenden prijs overdoen. Aanvankelijk zal zij beginnen met 500 heet. om later, zoo de operatie gelukt, op denzelfden weg voort te gaan. Berekenende dat voor den aankoop vau 500 heet. een som van f2000 gevorderd wordt, verlangt zij dat be drag te leenen tegeu 5 pCt. rente en in aandeelen van f100 of minder. Men schrijft uit Culemborg, 23 Oct. In de jl. gehoudene gewone vergadering van ons Depar- temeut der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, vestigde na den afloop der vooraf bepaalde werkzaamheden, een der leden de aandacht op de omstandigheid, dat de meeste de partementen iets doen tot ondersteuning van 't een of ander •onderwijzers-fonds. Spreker achtte dit gelegen op den weg van de Maatschappij, die door het bevorderen van goed on derwijs vooral werkzaam kan zijn tot Nut van T Algemeen. Een ander lid der vergadering, die het gevoelen van den vorigen spreker volkomen deelde, maakte de opmerking, dat in het vorige jaar eene vereeniging tot stand is gekomen, die zich ten doel stelt minbezoldigde en daardoor hulpbehoevende onderwijzers te ondersteunen en eene voortdurende verbetering der onderwijzers-tractementen te bevorderen. Ieder die eenig- zins met het treurig lot van een aantal onderwijzers bekend is, moet sympathie met deze vereeniging betuigen., die door eenige ondersteuning aan hulpbehoevenden, maar vooral door het vestigen van zedelijken invloed, gunstig op het onderwijs wil werken door opbeuring van den onderwijzersstand. Het departement heeft gemeend deze vereeniging, die rees veel goeds heeft gedaan te moeten steunen, in de eerste plaats door zijne toetreding als donateur, maar meer nog door krachtig werkzaam te zijn, om het edele doel der vereeniging zooveel mogelijk te doen naderen. Het departement Culemborg, heeft de verwachting, dat zijne handelwijze bij andere depar tementen navolging zal viuden en ook particulieren zal op- Wekken om de //Nederlaudsche vereeniging" de behulpzame hand te bieden. Dezer dagen bevatte het Handelsblad eene advertentie, waarin gevraagd werd iemand die genegen was eenig schrijfwerk te verrigten. Hierop zijn tot dusverre aan het bureau van dat blad niet minder dan 396 antwoorden ingekomen. Maandag is te Zoelmoud de Israëliet I. van Buren in hoogen ouderdom overleden. Naar sommige lezingen, is hij 98 en volgens andere 101 jaren oud geworden, Men meldt uit Groningen, van 24 dezer De politie alhier heeft op de schapen markt een persoon gearresteerd, die in den vroegen nacht onder Oldehove, in deze provincie, niet minder dan 13 schapen uit een stuk land had ontvreemd en hier naar de markt gebragt. Daar hij spoedig bleek beneden den marktprijs te willen verkoopen, liep zijn handel dadelijk in het oog en werden hij en zijne schapen weldra ter plaatse gebragt, waar hij en zij behoorden. Te Barneveld zijn door eenige werklieden, die bezig waren met aardewerk aan het nieuwe weeshuis, 2000, zegge twee duizend stuks, gouden Spaansche en bisschoppelijke munten gevonden, de oudste van 1532; zij waren 4 voet onder den grond in een sierlijk keulsch potje besloten. De schat wordt op p. in. 10,000 gerekend. - De Eransche Moniteur deelt mede, dat Duitschland uit Erankrijk ontvangen heeft 109 millioen aan goud en uit Londen, van Eransche wissels, ten bedrage van 722,350,000 fr. ongeveer 500 millioen aan goud. - In het Noorden van Erankrijk vermindert de runder pest nog geenszins. Ook in het midden van Erankrijk rigt zij groote verwoestingen aan. In Normandië woedt zij hevig. Men schrijft uit Rome, dat de Italiaansche regering eene contrakt heeft gesloten met de maatschappij Rubalino, die tegen een subsidie van het rijk, om de veertien dagen een stoomboot van Genua, door het kanaal van Suez, naar Indie in de vaart te brengen. - De Neio-York Times wijst op het feit, dat op den 24n September jl. drie stoomschepen te New-York arriveerden, welke alle drie de reis van Liverpool in negen dagen hadden volbragt. Het blad komt door dat feit tot de overtuiging, dat ccn dergelijke korte overtogt niet meer uitzondering, maar reeds regel is geworden. Doch het traject zal nog korter worden want verbeteringen in machinerie en bouw van het schip, meerdere onderviudiug en concurrentiegeest, zijn de magtige hefboomen. die de reis over den Atlantische Oceaan al spoediger en spoediger zullen doen volbrengen. Wanneer de tijd zal aanbreken dat de reis slechts een weck zal duren, valt nog niet met zekerheid te voorspellen, doch het mag wel een opmerkelijk feit heeten, dat sommige Amerikaansche bladen er reeds op wijzen, dat, als de spoorweg van Bangor naar St. John gereed is, men in vijf dagen den Oceaan zal kunnen oversteken. -Uit de in Engeland ontvangen brieven van den kom- mandant en de officieren der Megaerablijkt thans ten dui delijkste, hoe schandelijk het verzuim der admiraliteit met betrekking tot dien bodem is geweest. Het schip zoo luiden de berigten was, zoowel in zijn bindten als in zijn huid, geheel doorgevreten van roest. De pompen waren ver stopt door de afgebrokkelde stukken ijzer. En ten overvloede waren de sloepen aan boord slechts toereikend voor de helft der bemanning. De dagbladpers schreeuwt wraak over zóó verregaande zorgeloosheid van de zijde der verantwoordelijke personen temeer, daar het bewezen is, dat de inspecteurs volkomen bekend waren met deu onzeewaardigen toestand van het vaartuig. In den laatsten tijd is het aantal speelhuizen te Parijs aanzienlijk vermeerderd. De politie ontdekte er in dc aristo cratische wijken en in de buurten, die door den werkenden stand bewoond worden. Onlangs is in de rue Beaubourg zulk een speelhuis overvallen, waar eenige chevaliers d'iudu- strie, aan de politie wel bekend, den werklieden niet het dobbelspel hun zuur verdiend loon ontfutselen. In de katoennijverheid te Blackburn is een nieuw geschil tusschen patroons en arbeiders ontstaan; aan de eischen der werklieden om loonsverhooging was toegegeven, maar nu eischte het werkvolk weder meerde fabriekanten hebben daarop eenparig de fabrieken gesloten, zoodat 30,000 werk lieden zonder verdienste zijn. Dingsdag zijn de eigenaren van drukkerijen te Berlijn bij elkander gekomen om te beraadslagen over de te nemen maatregelen tegenover de buitensporige eischen van de zetters. Indien men het niet met hen eens kan worden, en de zetters den arbeid staken, zal er een Normal Zeitung worden uit gegeven, d. w. z. eene courant, waarboven alle hoofden der Berlijnsche bladen zullen zijn afgedrukt. Hiermede zal zoolang worden voortgegaan, totdat de zetters billijker eischen zullen doen. De apothekersbedienden te Berlijn en andere steden van Duitschland zijn ontevreden met hun lot. Zij verlangen betere woninghooger tractement en zooveel mogelijk als externes te wonen. De horologiemakersgezellen verlangen korter werktijd en hooger loon. Men schrijft uit Keulen, 25 Oct. Alle werklieden van de Rhijnsche spoorweg-maatschappij, ongeveer 1000 man, hebben hut werk gestaakt. Voor de ongelukkigen te Chicago, welke door den brand alles verloren hebben, beloopen de inschrijvingen te Londen reeds 33,000 p. st. en sedert de amerikaansche Con sul-Generaal te Londen heeft bekend gemaakt, dat Meeding- stukken en dekking voor de hulpbehoevenden vrij van regten mogen worden ingevoerdheeft de weldadigheidszin der britsc'ne bevolking zich ook in dit opzigt van een gunstige zijde doen kennen. Over de boschbranden aan het meer Michigan wordt uit Detroit van 11 Oct. geschrevenDe berigten uit de graafschappen St. Blair en Huron zijn zeer bedroevend. Het geheele gedeelte van den staat, dat oostelijk van Saginaw- baai en noordelijk vau een punt, 40 mijlen boven Port Huron ligt, is door het vuur vernield. Een aantal personen is om gekomen en het is te vreezen, dat wij het ergste nog niet vernomen hebben. De bloeijende dorpen Eorestville, White Rock. Elm Creek, Sandbeech en Huron-City zijn geheel ver woest. In alle deze dorpen waren eene groote menigte win tervoorraad en aanzienlijke hoeveelheden hout bijeen gebragt. De schade, aan de bosschen toegebragtis onberekenbaar. Sagiuaw-City en Bridgefort bleven gespaard. Te Holland aan den oostelijken oever van het meer, hebben de vlammen alles vernield, even als te Manistee. Te Windsor, van welke stad de grootste helft afbrandde, werd een brandstichter op heeter daad betrapt. Ook hoort men van uitgestrekte branden in de bosschen van Ontario. De Rejpublicain de VAllier verhaalt een droevig voorval, welke in het dorpje Orseraies, bij Montereau, heeft plaats gehad. De kerktoren van dit dorpje, welke zeer scherp oploopt, is omtrent honderd voet hoog. Een straatbengel, Marie Odon geheeten, wedde dat hij den haan van den toren een papieren hoed zou opzetten. De weddingschap werd door een zijner makkers voor tien knikkers aangenomen en Marie Odon verdween in de kerk, die op dat oogenblik zonder volk was, verscheen weldra aan eene der openingen van de klok- kenkamer en kroop op het dak. Hier begon het gevaar eerst. Toen men den kwade jongen als eene kat op de glibberige schaliën zag klauteren, maakte zich eene onrustige vrees van al die het zagen meester en riep men hem toe, terug te keeren. Zonder naar iets te luisteren vervolgde hij zijne gevaarvolle opklimming en kwam eindelijk aan den haan. Op het oogenblik dat hij dezen vastgreep, gaf de haan toe aan de zwaarte van het kind en het viel, daar het geen steunpunt vond, om zich vast te klampen, tot op de straatsteenen. Zijne hersens lagen op de steenen verspreid en het hield nog steeds met zijn regterhand den papieren hoed krampachtig omsloten. In Hamburg zal in de eerste dagen der volgende week een zonderling huwelijk plaats vinden. De bruid is zonder armen geboren, en reist tegenwoordig rond om hare kunst te laten bewonderen, die daarin bestaat, dat zij met de voeten naait, borduurt, schrijft en breit. De gelukkige bruidegom is een Turk, die voor de kraam waar zijne geliefde te zien is, staat en hare kunststukken uitroept. Toen de eerste telegraafkabels'in zee gelegd werden, voorspelde men allerlei schaden, die de bewoners der zee er aan zouden toebrengen. Schelpdieren en boorwormen zouden ze doorknagen, weekdieren zouden er zich aan vasthechten en wanneer deze een prooi werden der verschillende rogsoorten, dan zouden dezen, door vraatzucht gedreven, de kabels met hare tanden beschadigen. In hoeverre die vrees bewaarheid wordt, kan men nu zien uit //Harper's Weekly," waarin berigt wordt, dat de kabel tusschen Punta Rosa en Key West in Elorida op verschillende plaatsen beschadigd is en langzamer hand geheel onbruikbaar zal worden het onheil wordt toe geschreven aan de zee-schildpadden, die aan den kabel knagen en hem op die wijze met hare tanden beschadigen. Van 18 25 October. Jacob Kikkert en Jannetje Daalder. Jan Helm, webuwnaar van Trijntje Bakker en Grietje van der Ploeg. GETROUWD: P:cter Bakker en Saartje Bakker. Jacob Sluisman en Januetje Kunst. GEBORENArendje, dochter van Cornelis Dijksen en Helena Bijl. Jolian Pieter, zoon vau Jacob Kuiper Pz. en Pietertje Kuiper. Jakob, zoon van Jacob Dijker en Erlcna Huisman. OVERLEDENTrijntje Klein, oud 60 jaar, gehuwd met Pieter Ver meulen. Dirk Mooijeu, oud 10 maandeu, zoon van Dirk en Wimmetje Lommersma. MARKTBERIGTEK. AMSTERDAM, 25 Oct. Granen. Tarwe zonder handel. Rogge als voren: Pruisische f230, nieuwe Galatz f220, jarige dito f210, St. Petersburg f206, 210, a comptant zon der kortmg per 2100 kilo. Op levering in Oct. voor 1 uur f207. 208, later f208, 209, Nov. f206, Mei f218, 219. Heden aangezegd niets, vroeger 13250 last. Petroleum per 100 kilo in cons. f26 a De prijzen van het vee waren kalveren lo kw. f90 a 110; 2e kw. f 70 a 90; 8e kw. f50 a 70; schapen f 32 a 40; varkens 58 a 62 c. per kilo. ROTTERDAM, 25 Oct. Ter aardappelenmarkt vau heden waren de prijzen als volgtDuinzand f5, Zeeuwsche Jammen f4 a 4.50, Fransche f2.50, Geldorsche ronde Wol kammers f3 a 3.60. Met redelijken aauvoer. SCHAGEN, 26 Oct. 5 Paarden f 35 70, - Ossen f 160 a 220, Stieren f 90 a 120, 330 Gelde koeijen f 90 a 210, Kalfkoeijen f 210 a 270, Vaarsen f 90 a 120, Hokkelingen f 40 a 60, - Nuchtere Kalveren f 9 a 17, Rammen Eng, f 35 90, 1060 Magere Schapen f 16 a 24, Vette dito f 25 h 41, Lammeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3