LANDVERHUIZERS. BISTE WINTEI-UIJEN. Burger Dans-Cursus. tot Nut van 'tAlgemeen. Tooneel-Voorstelling WIMTERDIENST lierigt aan A ÖVERTENTI E N. 4. M. ISOO!)VELi>, MAATSCHAPPIJ BUITENGEWONE SLIJM- EN MAACPILLERS. Let wel! Prof. PERGR ESI~D'^LIÖAVS~~ HAAR-EXTRACT- HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 1871 AANVANG lo NOVEMBER f 17-g a 24, - Bokken en Geiten f 1.50 a 4, 4 Magere Varkens f8 a 12, 90 Biggen f3 a 5, Konijnen 20 a 75 ets, Kippen f 0.40 a 1 40, Eenden 50 a 70 ets., Duiven 15 a 20 ets., Boter f 1.47 a 1.60 per KG., Kaas 30 a 40 ets per KG Kipeijeren f4.a 4.50, Eendeijcren f per lOOst. PURMEREND, 24 Oct. Aangevoerd 206 stapels kleine en 17 stapels middelbare kaas. Boter van f 1.50 lot 1.60 per KG, gemiddeld f 1.55. Aangevoerd 228 Runderen, Vette Koeijen minder in prijs, flaauwe handel. Gelde- en Melkkoeijen zeer weinig aangevoerd, prijshoudend, 22 Paarden, 55 Vette Kalveren, Prijs van f0.75 tot 0.90 per kilogr Han del stug. 17 nuchtere Kalveren, Prijs van f 10 tot 18 per stuk. Handel stug, 96 vette Varkens, Prijs was van 49 tot 56 Cis. per kilog. Handel vlug. 29 magere Varkens van f 6 tot 12, en 480 Biggen van f 3.—tot 6. Handel stug. 1757 Schapen en Lammeren, Vette Schapen minder, handel lang zaam. Magere Schapen niet aangevoerd. Overlioudors prijshoudend. 720 Ganzen f4.tot f4 25 per stuk. 12 Zwanen f6.50 tot f7.per stuk. 90 heet. appelcu f4.50 tot 7, 128 heet. pereu f7 tot 9 per heet. Kip-eijeren f5.— WORMERVEER, 25 Oct. Aangevoerd stapels kaas hoogste prijs der kleine f 37.hoogste prijs middelbare f38 50. BELFAST, 23 October. Vlas. Op de verschillende markten bedroeg de aanvoer deze week 366 tons, tegen 501 in Ao. Po., waarvan 303 lons machinaal en 63 uit de liand gezwingeld. LONDEN, 24 Oct. Veemarkt De lading vee per Metropolitan van Rotterdam, kwam Zondag zóó laat aan en in zulke slechte conditie dat ongeveer 100 schapen dood eu over iioord waren, en het vee tusschen 12 en 1 ure aan do markt kwam. liet vee per Olga en Hollaudia is tusscheu 10 cu 11 ure aan dc markt gekomen. LONDEN, 26 Oct. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 900 Runderen, 6940 Schapen en Lammeren, 165 Kalveren en 30 Varkens. Prijzen: Beste Ruudereu 4/6, Schapen en Lammeren 8/7, Kalveren 6/4, Varkens 4/8. STAAT van BRIEVEN, geadresseerd aan Onbeken den, gedurende de 2e helft van September 1871. Mej. Brouwer, C. P. van der Over, Coen Zwart, K. H. Kort, L. M. Blitz, Wed. Slikker, S. Harkes, H. Tas, Mej. Morsink, W. Bode, Baaren, G. Luining, G. Tromp, Kruijer, allen te Amsterdam: S. J. Verdoom, Dordrecht; J.J.Smit, Hoorn (op Texel;) P. Jakosson, Nieuwediep Janssen Comp., Tilburg. Van de hulpkantoren Anna Paulowna. Mej. M. Groet, Amsterdam. Van Wieringen. B. G. Prins, Amsterdam. De Directeur van het Postkantoor HERWED ER. Maandag 30 October vertrekt van hier de West-Indische mail, per eerste trein. Dingsdag 31 October vertrekt van bier de Oost-Indische landmail via Triest, per laatste tr. Heden ontvingen wij uit Jowa in Noord Amerika de smartelijke tijding, dat onze zoo innig geliefde Dochter en Behuwd-dochter ANTJE, echtgenoote van den heer P. KRAMER Wz., aldaar den 29 September, in den bloeienden leeftijd van 24 jaren in het kraam bed is overleden, nalatende een Zoontje 11 dagen oud. Zwaar treft ons deze nieuwe slagdoch wij wenschen in Gods wil te berusten. Terschelling T. R. ZWAAL. 19 Oct. 1871. M. de WIJN. Wed. W. H. KRAMER, li enige kennisgeving. geb. Visser. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon den bij het overlijden mijner Echtgenoot, Vrouwe E. GEÓIIGINI HËIJ DENREICHbetuig ik mijnen hartelijken dank. CHOMEL. Ondergeteekende bericht bij deze, dat als et'uïg 1D«>» t>ötflaoucU»r zijner LEVERTKAA.V voor TEXEL is aangesteld de Heer A. E. 8T1GGELUOUÏ, Geneesheer te Burg op Texei,. Leeuwardenden 25 October 1871. S. Dkaisma van Valkenburg. Per Stoomboot via Liverpool naar New-York; vertrek van Nieuwediepvan Harlingen of van Rotterdam en via Glasgowvertrek van Rotterdam elke» Xaturclag. De prijzen worden uiterst billijk gesteld. Nadere iuformatiën zijn te bekomen" bij de Cargadoors WAMBERSIE Zoon te Rotterdam of bij hunne Agenten H. J. TWEEHUTJS, Nieuwediep. R. van HETTINGA Dz., Harlingen. KONING Co., Texel. J. J. de VRIES, Wiering en. W. J. BAKKER, Terschelling Schipper van LANGE DIJK op NIEUWEDIEP Adres: 8POOK8TRÜAT, maakt zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij van 1 tot 30 Nov9mber puik beste WftlITE K-UI JEN levert, tegen f 0-95 per half mud, vrij aan huis. De ondergeteekende brengt ter kennisse van het publiek, dat hij alhier, in het ruime Dauslokaal var. den Heer J. DRAGER, genaamd nhet Nieuwe Bierhuis" in de Nieuw- stadheeft opgerigt een 6JUKGEK DANSSCHOOL naar de nieuwste methodeen daartoe expresselijk heeft geëngageerd een bekwaam Dansmeester. Aan te vangen op Zondag 29 October, des avonds ten 6 ure. De lessen zijn bepaald des 5fiOADAÖS, WOENSDAGS e» TH4.IDAGS. I0 les van 6 tot 8 ure, 2e les van 8 tot 10 ure. De prijs per les is voor een Heer Ct« Voor eene DameflO H. VALKENBURG. VOORDRACHTEN van LEDEN voor niet-leden, man nelijke en vrouwelijke personen boven de 16 jaar, afgewisseld door MUZIEK, op Vrijdag: den 3 So. veinber 187B des avonds ten aclit ure, in het lokaal TIVOL1. TOEGANG-KAARTJES 10 Cents, tot een beperkt getal van 300, verkrijgbaar bij de HH. LASTDRAGER TINKELENBERGBITTERSNELJELGERSMA RlNNER, S. GILTJES en STADERMANN. te geven door het ISRAËLITISCH JONGELINGS-COLLEGIE onder de zinspreuk Eendragt baarl Genoegen ten voordeele van het fonds T©T ÖNDEISSTE&JNTNG DER AR5IEÏ op Donderbag 9 November 1871 in het lokaal TIVOLI. Entrée f©.49. Aanvang 7% uur. De Kaartjes zijn verkrijgbaar gesteld aan het Lokaal en bij de heeren L. A. LAURE1J en H. A. STADERMANN. Deze PILLEN, diesints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de GAL eu zeer zacht laxerende zijn, zijn tegen 32*- Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik, verkrijgbaar bij de heeren Alk?naarH. Schreuder Co. Ritsevoort. AmsterdamP. de Haan Zoon in de Kalverstr. 255. AbbekerkD. Bruijn. GravelandW. Burger. HoornE Knaven. Kampen«T. S. Rijken. Koog a\d. Zaan, N. van Pomeren. n, J. E. Dickman. MedemblikK. Krap. Nieuwediep,Verhoe ve B r u i n- vis, Hoofdgracht. PurmerendeJ.Schuitemaker RijpD. de Vos. SchagenW. A. Hazeu. Wormerveer, D. Jacobs Gz. ZaandamL. Driescher Westzijde, 68, vroeger J. W. Knipscheer. De SLIJM- en NAAaPILLElV reeds zoo vele jaren met roem bekend, zijn te Nieuwediep aSfl^Ëii en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer W. TERHOEVE BRfiJINVIS, Hoofdgracht. gl" Om eik doosje der echte en sint§ onheuge lijke jaren gebruikte SLïJTS- en MA.IGPIL- LEK is een biljet, voorzien met de fiiandteekening van den vervaardiger J. J. SESBRëVEïëB, Apoth. welke Ilandteekening zich ook bevindt op het Zegellakwaarmede elk ISoosjc verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn en wachte zich voor het gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. 8. Dit bovengenoemde EXTRACT, geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik, is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamen- stelling, geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitge vondene haarmiddelen. Dit EXTRACT vereenigt alle voor treffelijke eigenschappen in zich, welke tot versterking en voeding van het baar en hoofd dienstbaar zijn, het verfrischt en verheldert daartoe dezelve, houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen, maakt de ziekelijke haren weder gezond, zet de wortel vast, zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren, zonder dat het Extract eenig kleurstof bevat. Dc niet geringe eigen schap van dit HAAR-EXTRACT, buiten alle andere Haar- olie of Pomade, welke altijd met vet of olie verbonden zijn, is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn, die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen, doch spoedig de haren weder dof doen worden, door hare meerdere vat baarheid tot aankleving van stof en vuil, en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen. Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing h 40 Cts. per Flacon verkrijgbaar bij Gebrs. MEIJER, Helder, H. A. DAAL HOEF, "Alkmaar Gebrs. RECKERSWeespH. METJER, Haarlem. op den Spoorweg van AMSTERDAM naar ROTTERDAM, en van AMSTERDAM en ROT TERDAM naar ZAANDAM, ALKMAAR en HELDER en omgekeerdvolgens de vertrekuren als aangewezen op de DIENSTBILJETTEN, verkrijgbaar aan alle stations en bestelkantoren, groote a 15 Cents en kleine a 2 Cents; zoomede tarieven en reglement voor het vervoer. DAGELIJKSCHE RETOURBILJETTEN, geldig op den dag der afgifte en den daarop volgenden dag, voor heen en terug door denzelfden persoon. De vrachtvermindering voor KINDEREN ook toepasselijk op de Retourbiljetten. SNELTREINEN voor ALLE KLASSEN, zonder vrachtverhooging. TELEGRAAFKANTOREN zijn gedurende den geheelen dag geopend. Voor verschillende buitenlandsche reizen RETOURBILJETTEN en COUPONBOEKJES. DE ADMINISTRATEUR. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4