9ELDERSCHE COBRAIT. M 1090. 1871. Jiicums- en <EÖoerientie--6faö. Zaturdag 4 November. Elfde Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt D1NGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 8 maanden. 0.50 Franco per post n i n 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Advkutektien van 1—4 regels is 60 Centen; voor clkeu regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag eu Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertcutiën intekenden. Ingezonden stukken minstens 'ééu dag vroeger. Uitgever S. GIL T J E S. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 8 November 1871. De mailboot Prins Hendrikvan de Stoomvaart-Maat schappij Nederlandis hier in de nacht tussclien Woensdag en Donderdag het schulpengat binnengeloopeu en heeft op de reede het anker laten vallen. Is vervolgens gisteren middag ten 12 uur in de haven gekomen tot aan de voor de booten dier maatschappij bestemde ligplaats. Wij verwijzen onze lezers naar de rubriek adverteutiën Tooneélvoorstelling op Zondag 5 en op Donderdag 9 No vember en volksvoordragt op Zondag 12 November; beide laatstgenoemden tot een weldadig doel. Allen die een ge- noegelijken avond willen doorbrengen en tevens de zelfvol doening smaken van een goede daad te verrigten, die maken wij hierop inzonderheid attent. Op het request, in Maart jl. door de werklieden van 's Rijkswerf aan den minister van Marine aangeboden, om verhooging van arbeidsloon, is deze week een antwoord van ZExc. ontvangen, meldende dat de nieuwe bepalingen, aan gaande het zomerloon, gedurende dezen winter en dé uitbetaling der daggelden op de erkende christelijke feestdagen, alsmede bij verwonding en gedeeltelijk bij ziekte zou blijven bestaan en dat de daggelden van f 1.00 en f 1.20, met 1 Januarij 1872 provisioneel zouden verhoogd worden. Woensdag voormiddag is door den kapitein ter zee J. P. G. Muller, het bevel over het wachtschip alhier over gedragen aan den kapitein ter zee W. C. Klis. Met de trein van 1.50 is de kolonel Maller dien dag van hier vertrokken. Hij werd tot aan het station door vele vrienden vergezeld. Het stafmuziekkorps der marine voerde bij die gelegenheid eenige muziekstukken uit. Gisteren heeft bij de Directie der Marine alhier de aanbesteding plaats gehad van het uitvoeren der werken voor het onderhoud der dok-, sluis- en andere waterwerken aan het Maritieme Etablissement alhiergedurende het jaar 1872. Ingekomen 6 inschrijvings-billetten, als van de heeren Gebr. Korff f3998., Gebr. Moorman f3900., A. "Vos llz., f3777., P. Spruijt f3770., 8. Gooien f3727., Gebr. Jan zen f 3487. Dr. P. J. van Leent, officier van gezondheid le klasse bij de Ned. marine, is door den president der Pransche Re publiek benoemd tot ridder der orde van het Legioen van Eer, tot belooning voor de door genoemden beer bewezen diensten aan de Nederlandsche ambulance, die, tijdeus den oorlog te Havre is gevestigd geweest. De luit. ter zee 2e klasse W. I. van Loenen laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-lndie, en van daar den 27n October jl. in Nederland teruggekeerd, wordt met dien datum op non-activitteit gesteld. Do offic. van adm. 3e kl. J. C. Kluit, dienende op Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt, met den 15n Nov. a. s.op non-activiteit gesteld. Voorts worden met den 16n daaraanvolgende geplaatst: op Zr. Ms transportschip met stoomvermogen Javade luit. t/z le kl. J. M. Broers, C. H. Bogaert, L. C. Holtzapfiël en J. Lootsde luit. t/z 2e kl. J. A. Vening, A. Werumeus Buning, M. C. van Doorn en R. C. van der Meulen: de adelb. le kl. jhr. S. B. Ortt en C. Mollde offic. van gezondh. le kl. J. B. Coomans de Ruiter; de offic. van gezondh. 2e kl. J. J. Dekkers en J. van Lith Harrebomée; de offic. van adm. 2e kl. M. D. L. Hertzveld, J. A. H. Huart, en de offic. van adm. 3e kl. P. J. Roesten A. Vermeulen; op Zr. Ms. raderstoomschip de Valkde luit. t/z 2e kl. D. C. Visser op Zr. Ms. ramschip de Puffel, de offic. van adm. 2e kl. D. A. van der Laan; in de rol van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, de offic. van adm. 2C kl. P. T. Courier dit Dubekart, en belast met de functie van admini strateur bij de maritime ziekeninrigting aldaar; op Zr. Ms. schroefstoomschip het Zoo, de offic. van adm. 2° kl. W. K. Lenting; op Zr. Ms. monitor de Tijgerde offic. van adm. 3° kl. A. de Leef; op Zr. Ms. wachtschip alhier, de offic, van adm. 3e kl. M. C. Hazenberg en M. M. J. van Meeuwen, en op Zr. Ms. schroefstoomschip. Kijk duin, de offic. van adm. 3e kl. H. C. D. van de Ven. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is gisteren aanbesteed, bij enkele inschrijving: 1. Het driejarig onderhoud der duinen op het eiland Vlieland; daarvoor was de minste inschrijver de heer H. Bos Az.te Sliedrecht voor f 5675.per jaar. 2. Het driejarig onderhoud van de Heldersche zeeweringdaarvoor was de minste inschrijver de heer J. de Graaf, te Alkmaar, voor f7085.per jaar. 3. Het driejarig onderhoud van de Rijks zeewering benoor den Petten; daarvoor was de minste inschrijver de heer J. Oldenburg, te Bergen, voor f'3274. per jaar. 4. Met drie jarig onderhoud van de provinciale Pettemer zeewering; daar voor was de minste inschrijver de heer J. Oldenburg, te Bergen, voor f5346. per jaar. 5. Het verbeteren van cW onderwijzerswoning te Pettendaarvoor was de minste in schrijver de heer G. Grootegoed, te Alkmaar, voor f 1875. Men schrijft ons van Texel, 2 Nov. Maandag jl. vergaderden de leden der Afdeeling Texel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Vele leden waren met hunne dames opgekomen. Met een gepast woord werd door den predikant, den heer Huizinga, deze eerste win tervergadering geopend. Als spreker trad op de heer Bakcls van den Hoorn, die tot onderwerp had gekozen: //Ook nog een sociale kwestie." Daarna trad de heer D. C. Loman op, die eene bijdrage leverde over /'maatschappelijke armoede". Ten slotte droeg de heer Glijnis een stuk voor over //kunstzin en kunstsmaak". Niet slechts een aangenamen, maar ook een nuttigen avond hebben de leden doorgebragt, aangezien al 't verhandelde zaken behelsde van 't grootst belang in onzen tijd. Den 1 Nov. hield het hoofdbestuur en de sub-commissie» van de werkverschaffing te Texel eene vergadering. Op die vergadering bleek, dat door de verschillende 3ub-com missiën aan vrijwillige bijdragen van de ingezetenen was ontvangen voor reservefonds: te Burg f707.30, Koog f29.75, Oos terend f 113.25, Hoorn f 126.50, Waal f 121.45. Totaal f 1098.25. Hierbij komt nog de ontvangst van de Cocksdorp en van 't Oude Schild, aan welk laatste dorp de inzameling nog niet kon plaats hebben, doch spoedig zal geschieden. Verder bleek, uit hetgeen besproken werd, dat er plus minus eene som van f 10,000 als bedrijf-kapitaal zou noodig zijnmen hoopt even als den vorigen winter eenige rente- looze voorschotten te ontvangen, en 't ontbrekende door leening tegen interest aan te vullen. Nog menige nuttige wenk werd door sommige leden ge geven, over solied werk, tegen 't weren van schoolverzuim, enz. Aan alle dorpen zal alzoo gedurende den aanstaanden winter werk worden verschaft. Het hoofdwerk zal weder zijn touw pluizen, verder netten breijen en al de andere bezigheden, die 't vorig jaar plaats hadden. Inderdaad komt aan de Burger-Sócieteit allen lof voor 't ini tiatief, dat zij iu die zaak nam, maar niet minder aan alle weldenkende en welwillende ingezetenen, die door rentelooze voorschotten, vrijwillige bijdragen, opoffering van tijd, enz,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1