I01II IIIIMI NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BAM, Vooruitgang! DE "HOOFDPRIJS a a st a ai tiia» Dim wrnrn 0ÉÉI BRUID. Tooneel-Voorstelling i. Bood en niet Dood. Evangelie en Belijdenis Evangelie en Vrijheid. VOLKSVOORDRACHT, 100,»©» Guld. Oost. Ct. TOONEEL-VOORSTELLING DIRK NERGENSTHUIS. OPENBARE Eendragt baart Genoegen ni. DE AANKOMST DER DILIGENCE. LOKAAL TIVOLI. De Kiesvereeniging 800 Prijzen I SE AI TH A L óf C. URBANUS-PILLElN. Mej. de Wed. SEVENHUIJSEN, WAARSCHUWING. gevestigd te Rotterdam, Zuidblaak, No. 56. EEN MILLIQEN GU L D E N. Ondergeteekende bericht bij deze, dat als eeltig- De pothouder zijner LEVËKTIt.%.%1 voor TEXEL is aangesteld de Heer A. E. STfiGGEILISOEIT, Geneesheer te Burg op Texel. Leeuwardenden 25 October 1871. S. Draisxia van Valkenburg. op ZONDAG 5 NOVEMBER 1871 des avonds ten 8 ure, in het Lokaal T1VOI.I. I. VOORDlt.lGT door den llr. J. de Jongll. n. OF DE GEWAANDE BARON. XII. IV. Eerste Hang f0.49. Tweede Rang f025. Entréekaarten zijn te bekomen bij de Leden van het Ge zelschap en aan het Lokaal Tivoliwaar ook plaatsen kun nen besproken worden tegen betaling van 10 Cent. Ka afloop RAL. te geven door het ISRAËLITISCH JONGELINGS-COLLEGIE, ten voordeele van het OlDEKSTEIJi&BIGFOlDS DER ASSIIEU op Donderdag 9 November 1871 in het lokaal TIVOLI. PROGRAMIA: Kluchtspel in een Bedrijf n. DE MAN DE BAAS, DAT DEUGT NIET. (Blijspel met Zang in een Bedrijf.) VJ 2K 3E- Blijspel met Zang in een Bedrijf.) Toegangsprijs fü.40. Aanvang: uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de heeren L. A. LATJREIJ, H. A. STADERMANN en aan het Lokaal, waar ook 3 dagen te voren plaatsen h, 10 Cents extra te bespreken ziju. Na afloop BAL. ten voordeele der weduwe en drie kinderen van een 'kortelings overleden Onderofficier van het korps Mariniers, OP ZOHDA6 12 NOVEMBER 1871. TOEGANGSPRIJS 0.25. A. C. vax dek PAUWERT. Gereserveerde Plaatsen, r0.50. Sergeant der Mariniers. Bewijzen van Toegang zijn van heden af aan het Lokaal te verkrijgen. noodigt de KIESGERECHTIGDE LEDEN der Hervormde Gemeente te Helder uit, op Maandag den 6en Novem ber a. s,, bij de herstemming tot verkiezing van 10 gemachtigden in het Kiescollegie, hunne stemmen uit te brengen op de navolgende 10 personen. 1. P. KORVER. 2. j. JUCH. 3. J. C. de BUISONJÉ. 4. A. GOVBRS. 5. L. J. KASSIES. 6. K. van VLIET. 7. J. DAMMAN. 8. K. PRONK. 9. A. P. MEIJNEKE. 10. W. C. HENKES. De Kiezersvereeniging EVAN GELIE EN VRIJHEID roept allen, die hare beginselen toegedaan zijn, en het we zenlijk heil der Hervormde Gemeente van de handhaving dier beginselen verwachten, dringend en ernstig op, om van hunne belangstelling te doen blijken, door deel te nemen aan de stemming voor ledon van het Kiescollegie, op Maaodag- Sovember a. s. en hunne stemmen uit te brengen op de volgende candidaten. A. BOOMSMA. H. DAARNHOUWER. J. DRIJVER. L. JELGERSMA. A. LEIJER. W. J. MAALSTEED. C. MEIJERS. G. SCHOLTEN. H. SMIDS. J. VENSTER. Namens het Bestuur D. de LANGE, Pres. J. P. VAN VARIK, Secr. van benevens nog Vele andere prijzenvan 15,000, 5000, lOOO, 500. enz. enz. TE ZAMEN moeten bij de op 15 November 1871 plaatsvindende Hoofdtrekk.derlIOngaargchePreinieloten ZOND ER FOUT UITGELOOT en na de trekking aan de gelukkige winners uitbetaald worden. DE KLEINSTE PRIJS BEDRAAGT 108 GULDEN Tegen overmaking van het bedrag zenden wij HEELE LOTEN 5 '4-—. HALVE i' f2.-. KWART f 1— Ned. Ct. Na afloop der trekking ontvangt ieder kooper de uitvoe rige Trekkingslijst franco en gratis. AMSTERDAM, ROTTERDAM (Piliaalhuis)> WannoesstraatWesté Wagenstraat, J 574. Wijk 5, No. 681. Bereid volgens het aloude en oorspronkelijke Recept. Zij zijii een onfeilbaar geneesmiddel voor GAL-, SLIJM-, MAAGONGESTELDHEDEN en slechte SPIJSVERTE RING. Zij versterken het gestel, verwekken eetlust, zuiveren het bloed, verdrijven hoofdpijn en huiduitslag om verder uit te weiden is onnoodig, daar dezelve bekend zijn alleen waarschuwe men ieder om andere dan de ECHTE te koopen. Doosjes f 1.50, halve doosjes f 0.75 en kwartdoosjes f 0.37j-. Verkrijgbaar te Helderbij: Alkmaar H. J. ANS1NGH Hem, C. WATER Texel a/d. Burg, Wed. GERRITSEWieringen, M. KOORN Wie- riugerwaard, R. SCHRIEKEN. WOl leder wordt gewaarschuwd tegen de vele namaaksels, het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G. C. S. in het lak gedrukt. Het merk als bereid zijn volgens het aloude oorspronke lijke voorschrift. Men wachte zich wel tegen de vele andere soorten, die onder denzelfden naam verkocht Worden de echte zijn bij niemand anders te verkrijgen dan bij bovenstaande Depothouders, Een ieder wordt gewaarschuwd de Urbanus- Pillen bij niemand te halen dan te Helder bij Mej. de Wed. SEVENHUIJSEN en in bovenvermelde plaat sen bij bovengenoemde verkoopers. GOEDGEKEURD DOOR Z. M. DEN KONING, VOLTEEKEND WAARBORG-KAFITAAL Verzekerd bedrag op ultimo December 1870: ƒ8.175.146, Reserve voor loopende Kontraktenenz. op ultimo December 1860: ƒ766.515,51. Winst over de jaren 186367 ƒ37.543,57waarvan een vierde gedeelte 25 pCt. onder de daarop rechthebbende Verzekerden is verdeeld, bedragende voor ieder 3,77 pCt. van het door hem tot ultimo December 1867 betaalde premiebedrag. Levensverzekeringen voor het geheele levenGemengde levens- en kapitaals-verzekeringen Tijdelijke - verzekeringenOpvoeding s-en onder houd s-verzekeringen j Pensioen - verzekeringenStudiekosten - verzekeringen Kapitaals - verzekeringenLijfrente n-kontrakten, zoo dadelijke als toekomstige. D a d e l ij k ingaand sicit op 25 percent aandeel in de winst. Inlichtingen en Memorandums te verkrijgen bij de Directie en de Agenten. Boek-, Courant- enSteendrukkerjj van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4