Marine. Bpenöare Rer&ooping BEITE1EW0I VOORSTELLING, De Graaf de Monte Christo. BUIIGËIILIJKË STA\D DER GE\1EK\TE HELDER. A DVERTENTÏE IV. LOKAAL TIVOL!. Donderdag 7 December 1871. JOCRISSE DE VONDELING. In de vorige week is te Regensburg het testament geopend van den prins van Thurn en Taxis. Zijne weduwe ontvangt 80 millioen gulden en ieder zijner zoons eene jaar- lijksche apanage van 12,000 gulden, benevens een aanzienlijk onvervreembaar kapitaal. In Londen zijn zeer in zwang flannel receptions, d. i: eens in de week komen jonge meisjes 's avonds bij elkander en naaijen of breijen een uur voor de armendaarna komen de heeren. Er wordt dan thee gebruikt, en gesoupeerd, mu ziek gemaakt, voorgelezen, soms gedanst. Om 10 gaat men naar huis. Aan het dagblad voor Duitsche schoenmakers wordt uit goede bron medegedeeld, dat te Parijs door de dames uit de hoogere standen geene hooge hakken meer onder de laarsjes gedragen worden. Vau 24 November 1 December 1871. ONDERTROUWD J. de Ridder, zonder beroep en J. Lion. R. N. Donker, stoker bij de marine en W. Overduin. S. Keizer, werkman en J. Hoogerduin. J. C. Dorsman, schoenmaker, weduwnaar van G. de Vroome en H. Kamp. GEHUWD i C. H. Verbruggé en E. K. Vogelenzang. W. F. Willems en H. J. Metz. W. Zaatman en A. Pinster. BEVALLEN: G. de Goede geb. Doekes, Z. A. Oostendorp geb. Bnijs, Z. M. C. Quispel geb. Singels, Z. M. Roomeijer geb. Rijkers, Z. M. de Groot geb. Snel, D. E. M. Löscher geb. Ritter, Z. N. Zwaan geb. Breet, Z. J. Schouten, Z. A. Ozinga geb. van der Baan, Z. M. Bijl geb. Rieken, D. T. Kok geb. Groet, Z. N. van Twisk geb. Stoffels, D. A. Blikkenhorst geb. Franke, D. A. Bandsma geb. Smit, D. B. Velleraan geb. Snoek, D. OVERLEDEN W. de Wijn, 15 maanden. M. C. Smit», 18 maanden. D. M. Kenzie, 58 jaren. C. M. Hofman geb. van der Pol, 39 jaren. A. Mastenbroek geb. Vlakveld, 37 jaren. T. Zwart, 3 jaar en 10 maanden. G. den Hartog, 7 jaar. W. Smit geb. Arts, 25 jaar. N. H. de la Bie, 2 jaren. J. H.C. Winkel, 64 jaren. C. Roomeijer, 3 dagen. A. C. Hartsinck, 15 maanden. j. a. de Looze, 44 jaren. D. E. Fasol, 2 jaren. MAIlKTIiERIGTEN. ALKMAAR, 2 Dec. Heden zijn ter markt alhier aangevoerd: 5 Paarden f 20 tot 85, 1 Koe f 250 a 16 nuchtere Kalveren f6.a 15.160 Schapen f 12. a 28, 55 magere Varkens f8 a 17, 184 Biggen f 2.a 6.4 Bokken en Geiten f 4 a 6, Boter per kop van 0.65 kilo, f 0.90 a 0.95. HOORN, 2 Dec. 11 heet. Tarwe f 13 a 7 heet. Rogge f9.64 heet. Garst f6 a 7.64 heet. Haver i4a5.4 heet. witte Erwten f 10 a 11.50, 8 heet. groene Erwten f 14 a 15.7 heet. graauwe Erwten f 15 a 16.5 heet. vale Erwteu f 11 a 13.6 heet. Bruine Boonen f 12 h 16,3 heet. Witte Boonen f 16 a 12 heet. Paardenboonen f8a 9.45 Paarden f 25 a 170, 300 Schapen f 16.50 a 34, 9 Lammeren f 6 a 18, 15 Varkeus f 10 a 17.—, 6 Zeugen f 20 a 35, 275 Biggen f3a 3.50, - Bokken f-. a Kippen f -.a -.-.Eenden f -.a 2900 Kipeijeren f 5 a -.per 100 st., 2000 kop Boter f 0.85 a 0.90 per kop. ROTTERDAM, 4 Dec. Granen. De kooplust was niet geëvenredigd aan den toevoer, die zeer groot was, tengevolge waarvan de meeste artikelen eene niet onbelangrijke prijsverlagiug ondergingen en nog al veel is onverkocht overgebleven. Tarwe ging in de nieuwe soorten langzaam van de hand tot 25 cents lager voor de puike en 50 cents lager voor de mindere qualiteiten. Vlas. Vlas gedurende de vorige week met eenigen handel op het land. De aanvoer ter markt van heden was groot en werd slechts gedeeltelijk tot prijzen in het voordeel der koopers opgeruimd. Ter aardappelenmarkt ven heden waren de prijzen als volgt Duinzand f5.Zeeuwsche Jammen f4 a 4.50, Fransche f2.50 a 2 80, Geldersche ronde Wolkammers f3.10 a 3.50, roode f3.—. Met redelijken aanvoer. LONDEN, 4 Dee. Ter veemarkt zijn aangevoerd: runderen 4180, schapen en lammeren 16890, kalveren 109, varkens 60. Prijzen: Besto rundoren 6/-, schapenen lammeren 7/, kalveren 6/6, varkens 4/8. 277ste STAATSLOTERIJ. Tweede Klasse. Eerste Trekking. No. 10339, f20,000; no. 8251, f5000 no. 14956, f2000; no. 2878, f1000; no. 16874, f400; no. 3451, 6005, 8214, 12932 en 15615, ieder f100. STAAT van BRIEVEN, geadresseerd aan Onbeken den, gedurende de 2e helft der maand October 1871 C. Bloeiboom, P. Luiten, B. L. Smid, A. Brandt, W. V. Homburg, Mej. Maria adres J. A. Verbeets. allen te Amsterdam; J. Suikerbnik, Broek in Waterland; J. Marijt, Delft; T. H. Weber, Delftzijl; M. Buisman, Groo tebroek; A. Bakke Hz., Groningen; T. van Dijk, Oude Pekela Vos, Rot terdam Mev. Schoondermark, UtrechtT. Arnold Bik, Wiesbaden, 2 stuks. De Directeur van het Postkantoor', HERWEIJER. Donderdag 7 en Vrijdag 8 December ver trekt van hier de mail naar de Kaap de Goede Hoop, per eerste trein. Vrijdag 8 December vertrekt van hier de Oost-Ind. landm via Brindisie p. laatste trein. Bevallen van eene DOCHTER J. A. E. van der LOEFPvan LOON. Nieuwediep4 Dec. 1871. Onze jongste lieveling CATHARINA CORNELIA, is gisteren avond overleden, ruim elf maanden oud. B. K. BOOM. M. G. BOOM— Eircken. Helder2 December 1871. E enige kennisgeving, Voor de deelneming, óns betoond bi] liet overlijden van onze oudste dóchter, betuigen wij hartelijk dank. L. VERHEY. G. VERHEY—Borst. DOIDESSDAG 7 DECEMBER e. k., op het MOLENPLEIN te Helderdes voormiddags ten elfuuv, ten overstaan van Mr. D. P. H. ABERSON,^n#ier bij het Kaniongeregl aldaar, van EIKEN BRANDHOUT, SLOOPHOUT, DJATI - HOUTEN KLUIVERBOOM MAST, SPIL met toebehooren, IJzeren LIER, enz. De goederen zijn den dag vóór en op den verkoopdag te zien. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op IVlAAftDiG den 11 DECEMBER 1871, des middags ten 12 ure, bij inschrijving worden lierbe* steed de levering van 1. YERSCH RUNDVLEESCH ten behoeve der Equipagiën van Zr. Ms. Schepen en Vaar tuigen van Oorlog, gedurende het jaar 1872, aauwezig ter reede Texel en in het Nieuwediepen 2. VERSCH VLEESCH, ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord gedurende het jaar 1872. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, voor elk bestek afzonderlijk, bevattende den aannemingsprijs in cijfers en letters en de namen van Aannemer en Borgen (zonder door halingen en bijconditiën) door den inschrijver onderteekeud, zullen vóór of op den dag der herbestediug, vóór het be paalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord, franco moeten bezorgd worden. De voorwaarden dezer herbesteding liggen gedurende de werkdagen op de gewone kantooruren ter lezing bij de Directie voornoemd. Voorts wordt gegadigden opmerkzaam gemaakt 1. dat de bepalingen nopens de belastingen (respectievelijk art. 14 en art. 10 der voorwaarden) wijziging hebben ondergaan. 2. dat een gedeelte der Advertentie-kosten van de op 14 en 17 November 11. gehouden aanbestedingen, mede voor rekening van den betrokken Aannemer komen. Willemsoord, den 29 November 1871. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Kommandant der Marine, VAN DER MEERSCH. Met toestemming van het BdelAchthaar Bestuur. te geven dook de ONDEROFFICIEREN DER INFANTERIE ten voordeele der nagelatene betrekkingen van den timmerman J. BRUIJN, die door een noodlottig toeval het leven verloor bij het verrigten van eene herstelling aan de Kazerne in het Eort Erfprins. Tooneelspel in vijf Bedrijven en een Voorspel, naar den beroemden roman van A. Dumas. GEVOLGD DOOR Kluchtspel met Zang in één Bedrijf. (Ie Rang: Een Heer, f0.99, met Dames voor Entree iedere Dame 0.49. 2e Rang 0.49. Aanvang ten 7 ure precies. Plaatsen kunnen eiken dag aan het Lokaal TIVOLI be sproken worden, a 10 Cents extra voor elke plaats. Kaartjes zijn aldaar verkrijgbaar, alsmede bij deu heer Stadermann, Langestraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3