Marine. Puike Schiedammer Gist Kamers. TWKfi GE1CBELEERDE UIHS. PRIJZEN Den 20 December REGISTRATIE EN DOMEINEN. Geluk met het nieuwe jaar. 250,000 Mark of fl. 175,000 JSENTHAL C. Premieleening der Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid. Groote TREKKING 15 J a n u a r ij 1872. Kapitale f30,000 f20,000 enz. enz. volstrekt zuiver, in origineele baaltjes van 5 Kgr. en meer, a 57£- Ct. per Kgr. Te ontbieden bij C. ZLOCH in AmsterdamN. Z. Voor burgwal bij de Kolk, H. 620. OPENBARE VERKOOPING bij 's Rijks Werf te Wil lemsoord,op Woensdag- dei» li* December 1871, des voormiddags ten 10 ure van de navolgeude voor 's Rijks Dienst afgekeurde artikelen BRANDHOUT, AFVAL van ZEILEN, 50,000 kilogram OUD GESMEED IJZER en meer andere artikelen. Al hetwelk op de twéé den verkoopdag voorafgaande dagen kan worden bezigtigdzullende van heden tot en met 12 dezer, op de werkdagen, gedurende de gewone kantooruren, gelegenheid zijn om de voorwaarden te lezen. Willemsoord, De Schout-bij-Nacht, Directeur den 5 December 1871. en Kommandant der Marine, VAN DER MEERSCH. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEI NEN te Helder zal, op Dingsdag 12 December 1871, des middags om 12 ure, inde herbergde BLAUWE KEET in het KOEQRAS te Helilerbij inschrijving verpachten 1'. Het PONTVEER op het Groot Noord- Hollandsch Kanaal bij de sluis inden Koegraszeedijk. 2". Het regt tot OVERZETTEN van PER SONEN en GOEDEREN over gemeld Kanaal aan de Kooi, in het Koegras. De voorwaarden liggen ter lezing te Schagen, ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Domeinen aldaar, in het logement Vredelust en in het Noordhollandsch koffijhuis Te Anna Paulowna, in de logementen Veerburg en Vlas- en Korenbeurs Te Helder, in de volgende logementen en koffijhuizen den Burg ZeevaartEsselaar de Toelast, van Hees Handel en Nijverheid, C. Riel het Ileldersche Veerhuis, de Wed. Blom en ten kantore van gemelden Ontvanger te Helder, alwaar nadere inlichtingen en modellen voor de in- schrijvingsbilletten te verkrijgen zijn. Men vraagt ten spoedigste te huur voor twee IIE EREN Opgaaf van Stand en Prijs met franko Brieven, onder No. 130, bij den Boekhandelaar L. A. LAUREY. als grootste prijs in het gelukkigste geval, biedt de nieuwe door den Staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan. 28,900 Prijzen te zamen 4,249,600 Mk. worden in weinige maanden verloot en de prijzen onder garantie van den Staat uitbetaald. De grootste prijs event. 250,000 Mark. Hoofdprijzen Mark 150,000,100,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 2 h 20,000, 3 h 15,000, 4 a 12,000, 11,000, 5 a 10,000, 5 a 8000, 7 h 6000, 21 5 5000, jj 4 5 4000, 36 a 3000, 102 a 2000, 6 a 1500, 4 a 1200, 206 a 1000, 256 a 500, 375 a 200, 13200 a 110, etc. etc. heeft de eerste trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan geheel origineel lot fl. 3.50. half i 1 5. 1 kwart n f - 90. Deze door den Staat gewaarborgde origineele loten zijn, tegen inzending van het bedrag in Munt, of Bank- I papier, coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel, bij mij te kekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trek- s kingsplan, zend geregeld de trekkingslijsten en deel bereidwillig mede die ophelderingen, die men van mij vragen zal. In de afgeloopene loterij had ik het genoegen, zoo |j als iu de officieele lijsten vermeld staat, om vele groote S prijzen aan mijne begunstigers te kunnen uitbetalen eu mogt ik hunne tevredenheid door eene naauwgezette I bediening erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken, j Daar de trekking weldra zal plaats hebben en de voorraad van loten klein is, zoo wordt men verzocht ten spoedigste de orders direct te willen inzenden aan Gustav Schivarzschild Bankier en Wisselhandelaar te Hamburg. PRIJS PER ORIGINEEL LOT ƒ2.50 N. C. In alle plaatsenwaar nog geen Hoofd-Agentschap van ons gevestigd is, zijn wij voornemens een gelegenheid voor den verkoop der loten van bovenvermelde Premieleening, onder toekenning van eene billijke Provisie, te etablisseren. Reüecterendeu gelieven zich ten spoedigste en direct aan ons Kantoor te Amsterdam te wenden. AMSTERDAM, ROTTERDAM (FiSiaalhuis), Warmoesstfraat, J 574. Weste Wagenstraat, WIJK 5, I. 081. Boek-, Courant en Steendrukker^ van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4