BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE ANNA PADLOWNA ADVERTENTIE N. een stuk land te slechten, stiet met zijn spade op iets hards, dat bij onderzoek een aarden kannetje of potje bleek te zijn, ten deele gevuld met oude munten. Hij heeft daarvoor, naar men verneemt, een som van f229.80 ontvangen. In den Times (van 4 December) wordt onder dagtee- kening van 3 December gemeld, dat de Hollandsche schooner Frisa's voormiddags bij het uitslepen van de Tyne, door het breken van de sleeptrossen driftig werd, en door do zware zee en den sterken noordewind tegen de klippen, die zich aan het zuidelijk havenhoofd bevinden, aandreef. In zeven minuten tijds was het schip tot splinters geslagen. Het af vuren van de signaal-schoten uit Shields bragt duizenden menschen op beide havenhoofden, die nu getuigen waren hoe zes wakkere zeelieden met den dood worstelden. Vier reddingsbooten liepen uit, doch deze konden door de zware zee de klippen niet bereiken, en moesten, zonder red ding te kunnen aanbrengen terugkeeren. Alle boeijen en lijnen, die men maar grijpen en vangen kon werden toen van het zuidelijk havenhoofd naar de ongelukkigen geworpen. Twee van hen grepen een drijvend stuk hout en konden met groote moeite gered worden. Weldra spoelden de golven de lijken van drie andere schipbreukelingen van dat vaartuig aan, terwijl men den zesden man, den kapitein, zich aan den grooten top zag vastklemmen. Op eens spoelt de zware zee ook hem weg, maar wederom weet de man zijn houvast terug te krijgen, zoodat hij nog gelukkig tegen den avond gered kon worden. De Engelsche redding-maatschappij heeft twee harer medailles uitgereikt bij eene gelegenheid, zoo als zeker nog nooit is voorgekomen. Te Cork had zich eene vrouw (gelijk later bleek eene ontvlugte waanzinnige) in den vloed gestort en twee van verschillende rigting komende mannen sprongen in den vloed, aan wier gemeenschappelijke inspanning het ge lukte, de verdrinkende aan land te brengen. Deze twee, die de menschenliefde en het toeval tot dit edele werk vereenigd had, waren een katholiek en een protestantsch geestelijke. De prin3 van Wallis is nog ernstig ziek de vrome logens van de officieele bulletins kunnen die waarheid niet verborgen houden. Welke ook de oorzaken mogen zyn, die de ziekte des Prinsen deden ontstaan, dezelfde kwaal heeft eene ontzettende werking uitgeoefend op lord Chesterfield, die met den prins van Wallis eenigen tijd heeft doorgebragt bij graaf Londesbo- rough, in de nabijheid van Scarborough. Door dezelfde ziekte aangetast, die den prins aan zijne sponde gekluisterd houdt, heeft lord Chesterfield het tijdige met het eeuwige verwisseld. Ook verscheidene andere personen, die zich bij graaf Londes- borough bevonden, hebben aanvallen van typheuse koorts te verduren gehad, maar van minder ernstigen aard. De graaf tracht aan de zaak eene wending te geven, maar men be schuldigt hem niettemin, dat hij zich als gastheer aan nalatig heid heeft schuldig gemaakt. Een der schoonste en best geconserveerde overblijfselen van middeleeuwschen bouwkunst in Engeland, Warwick Castle, is dezer dagen een prooi der vlammen geworden. Een groot gedeelte van het kostbaar meubilair, waaronder een aantal schilderstukken van de grootste Hollandsche meesters heeft men mogen redden. Een conferentie van de vereeniging der Londensche werk lieden zal eerstdaags gehouden worden, ten einde een plan te beramen om door gecombineerd pogen een meer invloedrijke vertegenwoordiging van de arbeidende klasse in 't Huis der Gemeenten te krijgen. Meer dan 800 yards van 't havenhoofd te Leith, zijn door brand vernield. Men begroot de schade op 15,000 pd. st, Op den eersten December heeft er een algemeene volks telling in het geheele Duitsche Rijkmet inbegrip van den Elzas en Lotharingen, plaats gehad, wier uitslag natuurlijk eerst na eenigen tyd volledig bekend zal worden. Vermoedelijk zal die uitwijzen dat het Duitsche Rijk nu ruim 41 millioen inwoners telt en dus na Rusland het meest bevolkte van Europa is. Op Duitschland volgt dan Frankrijk, dat 4, Oostenrijk, dat 5, en Engeland, dat 10 millioen zielen minder telt. Tegenover het verlies van menschenlevens bijna 20,000 dat DuitsclilaDd in den laatsten oorlog geleden heeft, staat, volgens de Schwab. Mercurde groote vermindering van het aantal landverhuizers en de terugkeer der uit Frankrijk ver dreven Duitschers. De gehouden volkstelling zalmeent dat blad duidelijk bewijzen, dat de toestand van bet nieuwe thans tot éénheid gekomen Rijk uit een physisch, moreel en intellectueel oog punt, in alle opzigten zeer voldoende is. Twee merkwaardige processen zyn onlangs te Hanover afgeloopen. Het eerste was tegen den heer Bauerdie be schuldigd was, in een dagbladartikel openlijk de roomsch ca- tholieke kerk beleedigd te hebben. Sprekende van het 25jarig pausschap van Pius IX, had hij verklaard, dat het bewezen was, dat Petrus nooit te Rome geweest was. »De mythe van Petrus luidde de geïnkrimineerde volzin is de eerste groote onwaarheid, waarop de pauselijke leugenpyramide ge grondvest is." Hij werd tot 8 dagen gevangenis veroordeeld. Het tweede proces werd gevoerd tegen de sociaal democraten, die een paar dagen na den slag van Sédan het zoogenaamde Brunswijksche manifest onderteekend hadden. Na eenevoor- loopige gevangenschap van meer dan een jaar werden twee hunner tot 10 en twee tot 5 maanden gevangenis veroor deeld. Zij erkenden republiekeinen te zijn, maar ontkenden ooit door onwettige middelen hun overtuiging ingang te hebben willen verschaffen. De president van het hof gaf zijn leed wezen te kennen, dat hij de wet op de beschuldigden, die ter goeder trouw en onbaatzuchtig gehandeld hadden, moest toe passen. Van 30 November 6 December 1871. ONDERTROUWD en GETROUWD: Geene. GEBOREN Marretje, dochter van Cornelis Keijser en Tiijntje Keijser. Marretje, dochter van Jan Witte en Neeltje Schraag. Albertzoon van Jacob Buijs en Martje List. Anna Corliena Elisabeth dochter van Hendrik Meijer en Johannetta Sophia Visser. OVERLEDEN: Cornelis Mulder, oud 8 dagen zoon van Cornelis en Klaasje Buijs. Autje Eeleman, oud 5 jaren dochter van Anthonij en Aatje Maas. Van 1630 November 1871. ONDERTROUWD en GETROUWD: Geene. BEVALLEN M. de Groot geb. Doorn, Z. G. J. Berendsen geb. Geerligs, D. A. Schrieken geb. Kuiper, D. G. Bakker geb. Gorter, Z.S.M. Rob geb. Ooijevaar, D. J. Siewers geb. Schellinger, D. M. Bruin 'geb. Dekker, D. OVERLEDEN: J. van der Wel, 7 maanden. MAKKTBERIGTEN. AMSTERDAM, 6 Dec. De prijzen van het vee waren vette Kalveren le kw. f70 a 90, 2e kvv. f 60 a 80 3e kw. f 50 a 70 Schapen f34 a 42. Varkens 58 a 62 ct. per kilo. Granen. Tarwe zonder handel, Rogge stil, Petersb. f194, dito f200, comptant zonder korting per 2100 kilo. Op levering in Mei f214, 215. ROTTERDAM, 6 Dec. Petroleum levendig gevraagd tot merkelijk hoogere prijzen, loco f22.75 a 23.entr. bij flinke partij gedaan; 500 vaatjes Januarij-leveriug en ca. 1800 vaatjes Dec./Jau.-allading, bedongen f23.entr., zoo blijven eerder koopers dan verkoopers. 7 Dee. Ter aardappelenmarkt van heden waren de prijzen als volgt: Duinzaud f5.Zeeuwsche Jammen f4 a 4.50, Fransche f2.50 a 2.80, Geldersche ronde Wolkammers f 3.10 a 3.50, roode f3. Met redelijken aanvoer. SCHAGEN, 7 Dec. 250 Magere Schapen. Vette Schapen f24.— a 35.—, Boter f 1.20 a 1.40 per kilog. PURMEREND, 5 Dec. Aangevoerd 64 stapels kleine en 2 stapels middelbare kaas. Boter van f 1.35 tot 1.45 per kilog. Gemiddeld f 1.40 per kilog. Aaugevoerd 128 Runderen. Vette Koeijen prijshoudend. Gelde- en Tijd— kalfkoeijen niet aangevoerd. 22 Paarden. 21 Vette Kalvercu. Prijs van f0.95 tot f 1.20 per KG. Handel vlug, 40 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 10 tot 18 per stuk. Handel vlug. 58 Vette Varkens van 44 tot 58 ct. per KG. Handel vlug. 4 Magere Varken9 van f8 tot f 10, en 113 Biggen van f4 tot l'6.Haudel stag. 1581 Schapen en Lammeren. Vette Schapen minder ia prijs. Magere Schapen niet aangevoerd. Overhouders minder in prijs. 750 Ganzen f4 a 4.50, 360 Zwanen f9 a 11; Kipeijeren f 6 a 6.50 Ecndeijeren f4.20. WORMERVEER, 6 Dec. Aangevoerd 10 stapels Kaas. 6 stapels kleine, hoogste prijs f 34.50. 4 stapels middelbare, hoogste prijs f 37. SNEEK, 5 Dec. Prijs der Boter: le soort f57.2e soort f49.aanvoer 369/4 en 64/8 vtn. Kaas zonder aanvoer. RIGA, 29 Nov. Vlas. Voor uitvoer circa 1500 berk, verkocht tot onveranderde prijzen. De aanvoer van 13 Nov. tot heden bedraagt circa 18.500 berk. Noteering: Kroon mk. K no. 1 rs. 45 en puike dito rs. 47. BELFAST, 4 Dec. Vlas. De aanvoer bedroeg op de verschillende markten 456 ton. waar van 316 machinaal, en 149 uit de hand gezwingeld, tegen 903 in Ao. Po. Voor de le soort werd 7 a 13.6 persteen betaald, en voor de 2e 6 a 9.9. LONDEN, 7 Dec. Ter veemarkt zijn aangevoerd: runderen 1260, schapen en lammeren 2860, kalveren 86, varkens 35. Prijzen Beste runderen 6/-, schapen en lammeren 7/, kalveren 6/6, varkens 4/8 per steen. Bij de op December 11., in tegenwoordigheid van Notaris en getuigen, in het openbaar plaats gehad hebbende Trekking der K. K. Oostenrijksche Premieloten van 1864, zijn op de navolgende Serïen en Nommers groote Prijzen gevallen Serie 3171 26S2 127 2338 1251 2682 127 2367 No. 19 f250,000 32 34 54 23 25,000 15,000 10,000 5000 5000 2000 2000 Serie 3171 127 1638 2338 2338 2367 2367 No. 47 f 2000 58 66 10 73 3 72 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Alle hier niet vermelde 685 Prijzen van f500.f400. en daar beneden, zijn te vinden in de uitvoerige Trekkingslijst, uitgegeven door de Firma JSENTHAL Co. te Amsterdam. 277ste STAATSLOTERIJ. Tweede Klasse. Tweede, Derde en Vierde Trekking, No. 11730, f 1500 no. 5808, 9003 en 10636, ieder f 1000 no. 19352, f400; no. 4412, 8691 en 15633, ieder f200; no. 8010, 1U909, 11018, 11826 en 17679, ieder f100. No. 8980, f1500 no. 17663, f1000; no. 12546, f400; no. 19742, f200 no. 1897, 10143, 11193, 18290 en 18369, ieder f 100. Nos. 6709 en 16688 ieder f400 no. 4355 f200. Zaturdag 9 December vertrekt van hier de mail naar de Kust v. Guinea per eerste trein. Dingsdag 12 December vertrekt van hier de Oost-Ind. landmail via Triest per laatste tr. Den 5dpn dezer overleed te Anna Paulownain den ouderdom van circa 76 jaren, Mejufvrouw de Weduwe L. ZWAKT geboren TWISK. Namens Kinderen en Behuwdkinderey.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3