Marine. Verkooping op Vlieland UITVERKOOP, EEN HUIS, STALLING. KAPKERQ, ERF WEILAND, V1LMT ffiE MEID, Den 20 December UITGESTELD. Klokken, Muziekwerken, enz. II. WEIJENS. DIT DE HAND TE KOOP: De Notaris B. Werendlijn Smit Mevrouw TEGELBERG Haar, BaardWenhbraauwen. Geluk inet het nieuwe jaar. 250,000 Mark offl. 175,000 Gustav Schwarzschild, Wegens ongunstig weder is de Verkooping yan het HOL of CASCOvan de TUIGAGE en van de Lading PLATEN en DEELEN, van het Fransche Brikschip Adèle tegen den 11 dezer aangekondigd tot nader order UIT- GESTELD. ver beneden Fabrieks-prijzcn van eene ruime sortering zeer FIJNE en ORDINAIRE GOUDEN EN ZILVEREN Weststraatalhier en annex perceel nabij de Vijfsprong te Nieuwediep. Te bevragen ten kantore van den Notaris B. WEREND- LIJN SMIT, Dijkstraat, H, No. 384, te Helder. zal, op Woensdag 27 December 1871, des avoods ten 7 ure, in het lokaal TIVOLI te Nieuwediep, in het openbaar verkoopen li Een HUIS en ERF, staande en gelegen te Nieuwediep aan de Spoorstraat, gemerkt Q, No. 15. Verhuurd tot 1 Mei 1872 a f2.50 per week. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen te Nieuwediep achter het voorgaande perceel, gemerkt Q, No. 70. Bij de week verhuurd a f 1.50. 3. Een WINKELHUIS en ERF, staande en gelegen in de tweede Vroonstraat te Nieuwediepgemerkt P, No. 296. Bij de week verhuurd voor f 2.50. 4. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Westen van het vorige perceel, gemerkt P, No. 295. Bij de week verhuurd voor f2.75. Twee derden oj de hetft der kooppenningen kan op de perceelen onder eerst hypothecair verband gevestigd blijvenrente 5°/0 en ajfossi?ig na verloop van 3 jaar. 5. Een gedeeltelijk overdekte SCHOOIJERSCHUIT, ge naamd DE GEBROEDERS EN ZUSTERS," groot 22 tonnen, met de daarbij behoorende SCHEEPS- INVENTARIS, ANKERS, TROSSEN, ZEILEN, staand en loopend WANT. 6. Eene kopervaste VLET met toebehooren. 7. Eene REDDINGBOOT met HOK. De vaartuigen onder 5 tot en met 7 liggen ter bezigti- ging aan het Havenhoofd te Nieuwediep, terwijl alle verdere inlichtingen te bekomen zijn ten kantore van voornoemden Notaris SMIT, Dijkstraat, H, No. 384, te Helder. OPENBARE VERKOOPING bij 's Rijks Werf te Wil lemsoord, op Woensdag: den 13 December 1871, des voormiddags ten 10 ure van de navolgende voor 's Rijks Dienst afgekeurde artikelen BRANDHOUT, AFVAL van ZEILEN, 50,000 kilogram OUD GESMEED IJZER en meer andere artikelen. Al hetwelk op de twéé den verkoopdag voorafgaande dagen kan worden bezigtigdzullende van heden tot en met 12 dezer, op de werkdagen, gedurende de gewone kantooruren, gelegenheid zijn om de voorwaarden te lezen. Willemsoord, De Schout-bij-Nacht, Directeur den 5 December 1871. en Kommandant der Marine, VAN DER MEERSCH. vóór of met 1 FEBRUARIJ aanstaande. Nieuwediep, 7 December 1871. Peper-en-zout, Grijs, Rood, Geel en Groen Haar, behoeft men niet meer te dulden, want de beroemde CHROMO POEDER VERFT deze misprezen kleuren duurzaam in Blond, Bruin en Zwart, zonder Huid te vlekken en is onschadelijk. 1 doos a f 2.is voor 1 2 jaar voldoende. Franco aan vraag bij THEOPHÏLE, St. Nicolaasstraat, 403, Amsterdam. Verft oude Pruiken geheel als nieuw f2.50. Getuig schriften en Medailles ter bezigtigingook een witte Vlecht met 10 nuancen. HOLLEWAY'S ZALF EN PILLEN. Vrolijk en Gezond. De ondervinding van duizenden zóówel binnen- als buitenlands, heeft ten volle de kracht bewezen, die deze heelende en zuiverende geneesmiddeleo bezitten, in het verdrijven van allen huiduitslag, het her stellen van verzweringen en het verligten van fistels en ab cessen. Deze verborgen kwalen berooven dikwijls het leven van alle genot, door den afkeer dien de lijder heeft om zijne kwaal bekend té maken. Holloway's Zalf voorkomt die gevreesde openbaarmaking, door binnen het bereik van een ieder de eenvoudige aanwijzingen te stellen hoe zich zei ven zonder eenig gevaar te genezen, en zonder noodza kelijkheid zijne kwaal aan iemand te ontdekken. De Zalf en Pillen genezen gelijkerwijze zeere beenen, schurftigen uit slag en die besmettingen welke uit het misbruik van kwik zilver en het gebruik van andere schadelijke kruiden voort komen. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., fl.85 eu f3.00 en hooger. Potten ZALF h 80 Ct.fl.85 en f 3.00 Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professer HOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. als grootste prijs in het gelukkigste geval, biedt de nieuwe door den Staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan. 28,900 Prijzen te zamen 4,249,600 Mk. worden in weinige maanden verloot en de prijzen onder garantie van den Staat uitbetaald. De grootste prijs event. 250,000 Mark. Hoofdprijzen Mark 150,000,100,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 2 4 20,000, 3 4 15,000,4 4 12,000, 11,000, 5 4 10,000, 5 4 8000, 7 4 6000, 21 4 5000, 4 4 4000, 36 4 3000, 102 a 2000, 6 a 1500, 4 a 1200, 206 a 1000, 256 a 500, 375 a 200, 13200 a 110, etc. etc. heeft de eerste trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan geheel origineel lot fl. 3.50. half n 1 5. 1 kwart f ff - 90. Deze door den Staat gewaarborgde origineele loten zijn, tegen inzending van het bedrag in Munt of Bauk- papier, coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel, bij mij te kekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trek- kingsplan, zend geregeld de trekkingslijsten en deel bereidwillig mede die ophelderingen, die men van mij vragen zal. In de afgeloopene loterij had ik het genoegen, zoo als in de officieele lijsten vermeld staat, om vele groote prijzen aan mijne begunstigers te kunnen uitbetalen en mogt ik hunne tevredenheid door eene naauwgezette bediening erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken. Daar de trekking weldra zal plaats hebben en de voorraad van loten klein is, zoo wordt men verzocht ten spoedigste de orders direct te willen inzenden aan Bankier en Wisselhandelaar te Hamburg. Boek-, Courent en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4