ROliNflIdll DRIE HOEDEN. Speelwerk. VERLOTING. Pen ^DPeceinber groot ƒ1.000.000. SPEELD00ZEN. Schouwburg Tivoli. door het Théatre des Variétés van BO.VS en JUDËLS Directie: VICTOR DRIESSENS. Maandag 18 December 1871 BUDGET VAiy UITGAVEN DE WERKSTAKING DEK SMIDSGEZELLEN. Ka afloop BAL. Geluk met het nieuwe jaar. 250,000 Mark offl. 175,000 Gustav Schwarz schild, Gesloft Waarborgfonds f500,000. 15 Januarij 1872 worden 6000 Prijzen uitgeloot WAARDE HEER THEOPHILE. .1. II. HELLER, Bern. Dr. M. P. L I N D O Dr. N. BEET S. BUITENGEWONE VOORSTELLING Nieuw groot blijspel in 3 bedrijven, naar het Fransch (Les trois Chapeaux) van Alfred Hesïneqüin. Voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door F. pehOudex. {NOOIT VERTOOND) Het blijspel DRIE HOEDEN" is het eerste nieuwe stuk dat in Parijs na de belegering is uitgekomen en tot op heden met het grootste succes wordt opgevoerd,. VOORAFGEGAAN DOOR OP VROUWENTOILETTEN. Nieuw blijspel in 1 bedrijf, naar het Fransch, door J. Dierckx. TÜSSCHENBEIDEN (Dramatisch Gedicht). Naar het Fransch (La Grève des forgerons) van Francois Coppée, vertaald en voor te dragen door HENRI VAN KUYK. NB. Dit gedicht, waarvan de inhoud aan de orde van den dag is, heeft reeds in Frankrijk, Belgie, Amsterdam en 's Hage het grootste succes verworven. Aanvang 7^ uur. Eerste Rang f 1.25. Tweede Rang f 0.75. Derde Rang f0.50. ABONNEMENTSKAARTEN h f 1.00, mits 5 tegelijk nemende, zijn van heden af aan het lokaal verkrijgbaar. Plaatsen kunnen dagelijks aan het lokaal beaproken worden tegen betaling van .10 Cents extra. als grootste prijs in het gelukkigste geval, biedt de nieuwe door den Staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverlofcing aan. 28,900 Prijzen te zamen 4,249,600 Mk. worden in weinige maanden verloot en de prijzen onder garantie van den Staat uitbetaald. De grootste prijs event. 250,000 Mark. Hoofdprijzen Mark 150,000,100,000, 50,000, 40,000, 30,0(10, 25,000, 2 i. 20,000, 3 15,000,4 U2,000, 11,000,5 5 10,000, 5 rt 8000, 7 6000, 2U 5000, 4 a 4000, 36 b 3000, 102 a 2000, 6 a 1500, 4 a 1200, 206 a 1000, 256 a 500, 375 a 200, 13200 a 110, etc. etc. I heeft de eerste trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origineel lot fl. 3.50. 1 half 1-75. 1 kwart - 90. Deze door den Staat gewaarborgde origineele loten zijn, tegen inzending van het bedrag in Munt of Bank papier, coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel, bij mij te kekomen. Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trek- kingsplan, zend geregeld de trekkingslijsten en deel bereidwillig mede die ophelderingen, die men van mij vragen zal. In de afgeloopene loterij had ik het genoegen, zoo als in de officieele lijsten vermeld staat, om vele groote prijzen aan mijne begunstigers te kunnen uitbetalen en mogt ik hunne tevredenheid door eene naauwgezette bediening erlangen. Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken. Daar de trekking weldra zal plaats hebben en de voorraad van loten klein is, zoo wordt men verzocht ten spoedigsta de orders direct te willen inzenden aan Bankier en Wisselhandelaar te Hamburg. WEERBAARHEIDSLEENING (Geoorloofd ïngev. Min. Res. dd. 2 Julij 1870.) Loterij ZONDEK NIETEN met: 1 Prijs van f 80,000 f 80,000 1 H n 75,000 75,000 5 Prijzen n 40,000 u 200,000 H H 30,000 tf 60,000 1 Prijs n 25,000 V 25,000 1 n h 20,000 n 20,000 7 Prijzen 10,000 0 70,000 7 5,000 0 35,000 4 u n v 3,000 H 12,000 7 u 2,500 0 17,500 140 u u 1,000 0 140,000 en vele duizenden van f500, f200, f 100 f50, f40, enz., te zamen uitmakende nog f 1,337,(251 Totale Terugbetaling; f3,070,751 Eik aandeel loot met minstens f S.50 uit. waaronder 1 van f 30,00(0 en 1 van f30,000. Nog enkele loten, geldig voor deze en alle volgende trekkingen, verkrijgbaar, a f 3.50 eensgevend geld, bij VAN SCHERMBEEK VAN HALL, Utrecht; B. WERENDLIJN SMIT, i S. Th. HEETS, den Helder. P. A. C. HUGENHOLTZ, P. GROEN, Nieuioediep. COSTER van LEEUWEN, I CoitN8. Jon'. de LANGE, 1 nilcmaar. K. H. IDEMA, Medemblik W. J. van der. WOLFE COURRECHj Jb. BOLDINGH, Hoorn. J. A. HEULE, G. P. NIJHOEF, Wed. S. LAKENMAN Zn. i ]l>lkhwen- Nadat ik verscheidene jaren eene Paruik gedragen had, is mijn HOOFDHAAR, door het gebruik van 2 flacons AME- RiCAN-BALSEM weder geheel TERUG gekomen, zoodat ik de TOUPET op zijde heb kuunen leggen UEd. kunt van dit mijn schrijven naar goedvinden gebruik maken. Rosmalen 118 Nov. 1871. E. R. van den Bogaart, bij 's HertogenboschGenees, Heel en Verloskundige. AMERICAN-BALSEM, om ROOS te verdrijven, UITVAL van haar te beletten en het verloren haar weder te doen GROEIJEN, is op franco aanvraag te bekomen a f f 2.—- de flacon bij den eenigen THEOPHTLE, Amsterdam, St, Ni- colaasstraat 403. NB. Er bestaan geen Dépots. Pomades zijn schadelijk. 89 Getuigschriften en 4 Medailles ter onderzoe king voor ieder. in ruime sortering en volgens de nieuwste uitvin dingen. Teder kooper ontvangt tegen het bedrag van 25 francs als toegift een lot in de op 28 Februarij plaats vindende verloting. Door menigvuldig verzoek heb ik eene verloting van WERKEN zamengesteld, het lot 1 Thaler, 12 loten 10 Thaler; Trekking 28 Februarij. Prijscouranten en prospectussen verzend ik franco. Groote verligting. Alle jicht en rhumatische aandoeningen, zwakte en ver slapping der ledematen, stijve gewrichten en zaamgetrokken spieren, kunnen met zekerheid op eenen goeden uitslag be handeld worden, door deze Zalf bestendig op de aangedane deelen in te wrijven, nadat die eerst met warme pekel zijn gebet. Holloways Pillen moeten ingenomen worden door den lijder, die deze behandeling onpartijdig beproeft, omdat zij het bloed zuiveren, de maag versterken, de lever regelen, de nieren prikkelen, cp de ingewanden als zachte purgatien en op de zenuwen versterkend werken In huid en klierziekten worden Holloways. middelen ernstig aanbevolen, om derzelver zachte en toch krachtige werking, wanneer het slagtoffer als omsingeld is door een lange keten van klierziekten. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., f 1.85 en f3.00 en hooger. Potten ZALF 80 Ct.fl.85 en f 3.00 v Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professer HOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. U OP NIEUW BEWERKT DOOR MET EEN opstel -HET EEUWGETIJDE VAN SIR WALTER SCOTT ENZ." DOOR De Compleete Werken van WALTER SCOTT zullen worden uitgegeven in postformaat. De prijs per aflevering van 4 vel is slechts 35 Cent. Het eerst zullen verschijnenWaverley of zestig jaar geleden, Guy Mannering, de Oudheid kenner, Robert Roodhaar, de Kerkhofganger, de Zwarte Dwerg en eene legende van Montrose, de Bruid van Lammermoor, het hart van Midlothian, Ivanhoe. De Inteekenaren verbinden zich voor bovenstaande deelen, die in 40 45 Afleveringen compleet zullen zijn. Om de veertien dagen wordt eene Aflevering verzonden. Buiten inteekening wordt de prijs per Deel met 20 verhoogd. Leiden. TW..™ f S- G- VAN DOESBURGH. Delft. Be Uitgevers' IJKEMA VAN GIJN. Boek-, Courant en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4