Jlieutos-- en Zaturdag 30 December. M 3100. Elfde Jaargang. 1871. <0p:iccl gedeelte. SCHOUWING m STOOKPLAATSEN, 0V1S, EXZ. Ditt-tifficicd gebeeïte. Feestviering van 1 April 1872. Verschijnt D1NOSDAO- ea VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maandeu f 0.50 Franco per post H 0.65 Men abonneert' zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advkktentien van 1—regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. Voor het EXTRA KOMMER van 1 Januarij, kunnen advertentien en opgaven van namen, te plaatsen onder de daarin voorkomende Nieuwjaarsgroet, nog aan genomen worden tot ZONDAG morgen 10 ure. De lijst bevat reeds ruim een 200tal namen. H. H. Abonnenten, die dit blad franco per post ontvangen, worden verzocht, bet verschuldigde bedrag, franco, te willen over maken aan het adres van den uitgever Helder, 26 Dec. 1871. S. GILTJES. Aan de Ingezetenen wordt kennis gegeven, dat, te beginnen op DINGSDAG den 2JANUARIJ aanstaande, door Brand meesters eene SCHOUWING zal gehouden worden over de SCHOORSTEENEN OVENS VUURRLAATSEN, enz. Ieder wordt uitgenoodigd die Ambtenaren in de gelegen heid te stellen, om zich te kunnen overtuigen, dat de Schoor- steenen behoorlijk geraagd en de Stookplaatsen zóó zijn in- gerigt, dat er geen vrees voor brand bestaat. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder Helder, den STAKMAN BOSSE, Burgemeester. 28 Decemb. 1871. L. VERHEY, Secretaris. ii Wij eindigden ons vorig artikel met de aandoenlijke woor den van Alb. Tlvijm over bet gevaDgen nemen of het ophan gen eener vreedzame geestelykheid. Niet minder dan hij betreuren wij de onmeDSchelijkheden, die in die vreeselijke tijden hebben plaats gegrepenmaar wij denken daarbij niet enkel, en zelfs niet in de eerste plaats aan eene vreedzame geestelijkheid, maar van al die honderden en duizenden vreed zame inwoners van Nederland, die op last van dweepzieke vreemdelingen door de inquisitie, door den Raad van Beroer ten en door een losbandig krijgsvolk werden gemarteld en vermoord. En juist omdat wij aan al die onschuldige slagt- offers zonder onderscheid een traan wijden, juist daarom kun- Den wij en alle ware Nederlanders, katholieken zoowel als protestanten, feestvieren bij de herinnering aan een feit, dat als het ware den dageraad aankondigde van een staat van zaken, waarvan alle Nederlanders de vruchten plukken. Lezen wij nu van ultramontaansche zijde, dat het feit lij een aanzienlijk gedeelte des Ned. volks een droevige herinnering heef t nagelaten, dan willen wij nog altijd ter eere der opregte katholieken blijven gelooven, dat het woord aanzienlijk door den heer Nuijens gebruikt, misschien zijn wensch of zijne ver beelding uitdrukt maar zoolang wij geen andere bewijzen daarvan hebben, dan zijn schrijven, hechten wij er weinig waarde aan. Verder vragen wij hun, die dat alles voor goe den munt opnemen, in gemoede af, ol zij niet ophouden Neder landers te zijn, wanneer zij, met Dr. Nuijensden schijn aannemen van het eindigen der Spaansche onderdrukking te betreuren, die toch door gewone middelen niet te verkrijgen was? Als curiositeit maken wij hier met een paar woorden gewag van het Haagsche Dagblad. Het moest iets van de zaak zeggen. De katholieken, die de scheeve beschouwing der ultramon taansche pers aannemen, in het ongelijk testellen, dat mogt niet men kon hen later noodig hebben. Dan liever den ra dicalen de schuld gegeven meier taktiek de godsdienstige harts- togten opzweept." Bespottelijker kan er bezwaarlijk iets worden bijgesleept, en wij zullen aan de wederlegging geen woorden verspillen. Het misverstand, dat lij eenige onzer B. K. land- genooten bestaat, moet weggeruimd worden." Juist! en dat alleen is ook het doel van ons schrijven maar dan ook geen plooijen en draaijen de zaken Diet valsch voorstellen, om zifeh vrienden te maken voor nevenbedoelingen. De heeren Nuijens en Alb. Thijm weten zeer goed zeiven, dat hunne voorstelling onjuist is wij kunnen dus onzen R. K. landgenooten geen grootere dienst doen, dan hun dat aantetoonen, en het oordeel verder aan hun gezond verstand over te laten. Verder zegt het DagbladOranje zou nooit tot koning zijn gekroond, indien icij niet eerst door Oranje als stadhouder waren geregeerd." Zeer waar; maar wij voegen er onmiddelijk bij Zonder 1572 zou geen Oranje als stadhouder hebben kunnen regeren, en dat behoeft immers niet verzwegen te worden Laat ons nu zieD, wat de voornoemde schrijvers over dit punt zeggen. De gedecoreerde heer Nuijens zegt Misschien zal men het den glimp gevenalsof wij B. K. tegen Oranje zijn." Dat iemand, die door Oranje gedecoreerd is, dat denkbeeld reeds vooraf tracht te wederleggen, is waarlijk niet te verwonderen maar of hij hen, die ongelukkig tot dat denkbeeld mogten zijn geraakt, wel van het tegendeel overtuigd heeft,' door zijne betuiging: nWij zijn innig gehecht aan onze koninklijke dijnastiedat trekken wij zeer sterk in twijfel. Wij maken echter de op merking, dat zijne vrees aangaande de B. K. minder gegrond is wat de ultramontanen betreft, dat is een geheel andere zaak. Wij willen echter den heer Nuijens niet te lastig vallen wij hebben wezentlijk medelijden met hem, want hij is naar ons oordeel in een moeijelijke positie. Gedecoreerd door een vorst uit het huis van Oranje, en dan zijne stem te moeten verheffen tegen eene feestviering naar aanleiding van een feit, waarin een Prins van Oranje zoo naauw betrokken was, en hetwelk gevolgd werd door een reeks van feiten, die de re gering aan dat stamhnis hebben gebragt en daarin hebben bevestigd, ziet, die positie is verre van benijdenswaardig en wij verwonderen ons dan ook niet, dat de verdediging zoo weinig afdoende is. De paratonnerredie er op volgt, waarschijnlijk om dien onaaDgenamen indruk ie doen vergeten, is tamelijk ver gezocht. »Wil men 24 Aug. 1872 het eeuwjeest vieren van de geboorte van Koning Willem 1dan moeten wij gretig van die gelegenheid gebruik maken, enz." De redactie van het Nieuws van den Dag heeft zeer ondeugend daar onder als noot geplaatst, dat de heer Nuijens er zeker niet aan gedacht heeft, dal 24 Aug. tevens de datum is van den St. Bartholomeus nacht. Wij noemen dat ondeugend. Wie toch zou in onze beschaafde eeuw nog met eenig gevoel van goedkeuring kunnen denken aan een nacht, die duizenden onschuldige protestanten koelbloedig zag vermoorden Dr. Nuijens kan dat te minder, daar juist, als wij ons niet vergissen, Willem, van Oranjetoen vooral heeft getoond, dat het belang van Nederland hem ter harte giüg. Doch'dat daargelaten. Wij willen op de regering van koning Willem I niets afdingen wij willen gaarne toestemmen, dat hij veel goeds aan den lande heeft gedaan wij willen in de verste verte niet beweren, dat hij in de Belgische omwenteling anders had moeten handelen al die zaken komen hier niet in aanmerking. Maar toch kunnen wij maar niet inzien, dat de geboortedag van koning Willem I meer nationaal zou zijn voor den Nederlander, dan de aanvang der bevrijding van de Spaansche onderdrukking. Wij houden ods overtuigd, dat Willem I zelf', indien hij nog in leven was, het denkbeeld van zijn geboortedag te stellen boven den dageraad onzer verlossing, stellig afkeuren zou. Hij heeft het welzijn des vaderlands zeker niet te verre boven al het andere gesteld, om anders te kunnen denken. De geheele tirade houden wij dus ook voor niets dan een paratonnerre. Iets dergelijks vinden wij ook in den Noord-Brabanterwij weten echter niet of die schry ver ook gedecoreerd is. Hij wil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1