BURGERLIJKE STAXD DER GEHEËÏÏE TEM. ADVEIiTENTIEN. banen, maar in plaats van al het mogelijke te doen om hem te hulp te komen, bleven zij zoo goed als werkeloos en gingen tegen den avond naar huis. Den volgenden morgen vroeg raar hem uitziende, ontdekten zij tot hun schrik dat hij dood gevroren was. Hij lag met het ligchaam buiten den rand der boot en het hoofd op het ijs, geheel door kou verstijfd. De overledene was een oppassend werkman in dienst dei- Kanaalmaatschappij. Hij was zeer gezien bij zijn superieuren en verdiende een ruim weekgeld. Dit moet de reden zijn, waarom de andere werklieden hem minder genegen waren. Men schrijft uit Arnhem, 26 Dec. Woensdag jl. is op den straatweg bij de Woeste Hoeve, onder de gemeente Apeldoorn, op treurige wijze omgekomen, zekere S. uit Epe ongeveer 19 jarenoud, die tot een maand gevangenisstraf was veroordeeld en tot het ondergaan dier straf zich naar Arnhem begaf, hetgeen gebleken is uit een in zijn zak gevonden oproepingsbriefje. Hij was al eens gewaarschuwd, zich niet op de veren der diligence te wagen evenwel deed hij toch een poging om er op te komen, hetgeen hem niet schijnt gelukt te zijn althans naar het schijnt is hij gevallen en daardoor met het hoofd tusschen rad en wagen gekomen. De hierdoor ontstane schok deed een der passagiers het hoofd door het portier steken en toen werd bet ongeluk ontdekt. De wagen hield stil en de ongelukkige viel nu op den grond. Hij had reeds opge houden te leven. Het lijk is naar Beekbergen vervoerd om daar te worden ter aarde besteld. Den 22n dezer viel te Goedereede een meisje van vier jaren al spelende in een ketel met kokend water, die de moeder uit den kagchel op den grond zetteliet kind bekwam daar door zware brandwonden, en is den volgenden dag aan de gevolgen bezweken. Er is eene opgave openbaar gemaakt van de werkiDg der vuurwapens in den oorlog met Erankrijk, bij vergelijking met den oorlog van 1866. Volgens dat stuk zijn er in laatstgenoemden oorlog voor het geweervuur 2 en in dien met Frankrijk 25 millioen patronen gebruikt. Blijkens het aantal Oostenrijkers, die in 1866 door geweerkogels waren gewond of gedood, bedroeg het aantal schoten die van den kant der Pruisen hadden getroffen 1,5 pCt., doch in den oorlog met Frankrijk slechts -f- pCt. Van de 34-53 Duitsche gewonden bij Metz, waren er 95,5 pCt. door chassepöt-kogels, 2,7 pCt. door geschutkogels en slechts 0,8 pCt. door bajonet of sabel getroffen. Door het Duitsche geschut zijn 25 tegen 70 man door kogels uit infanteriegeweer gewond. In het geheel zijn door het Duitsch kanonvuur ongeveer 25,000 Franschen gedood en gewond. Naar verhouding van het aantal gedane schoten heeft ieder Duitsch kanon in de drie schoten een Franschman doen vallen. Door de Fransche artillerie zijn per 100 schoten slechts 4a 5 en door de mitrailleuses 5 man gedood of gewond. Zeer groot is het verschil tusschen de trefschoten bij de oefeningen in vredestijd en die te velde in den oorlog. De verhouding daarvan is bij de infanterie 133 en bij de artillerie 1 28. 3|nge3oni)cn. De Redactie onderschrijft niet altijd de gevoelens der inzenders. Mijnheer de Redacteur Mag ik u wel verzoeken het volgende te plaatsen. In TJEd. Courant van 27 Dec 11. staat bij de mededeelïng der Kerst feesten dat er bij de feesten in de M. C. Bewaarschool bij de stal van Betlehem vrolijke dansioijsjes werden aangeheveniets dut toch den gods dienstig en zin heel wat vermindert. Ik kan mij daarmede niet vereenigen, op grond, dat ik mij niet herinner, die kinderen iets anders gezongen hebben als vier diverse Kerstliedjes, hun voor dit feest geleerd en drie onde bekende schooldeuutjes, als „A B C," ,„Er waren eens drie Mannenen bij de optochten «Mijnheer van Zon," ■welke drie laatste, uit die redenen werden gezongen, om de kleineu wat op 4e wekken, daar het toch wat te vervelend werd voor kinderen van 2^ tot 7 jaar, gedurende de 3| uur die vier Kerstliedjes te laten zingen, en door <le enorme menschenmassa, iederen avond die juist wachten hieven, om die kleinen eens te hooren zingeu, zij bijna geen oogenblik rust konden hebben Ik betwijfel dat deze deuntjes danswijsjes genoemd kunnen worden en tevens dat deze aan de godsdienstige zin heel wat verminderden. Van mijn standplaats uit, heb ik heel wat menschen gezien die stil een traan uit het oog wegpinkten, en anderen, die zich verlustigden in het ge zicht der kleinen. Het is nu drie jaar dat ik de leiding dier feesten op mij genomen heb; mijne meening is steeds geweest om feest te vieren voor de kleinen en ^rooten, vooral voor de armen, die Woeusdag en Donderdag noch feest hadden. Wij vieren als Christenen op die dagen de geboorte des Zaligmakers en yoor allen die Hem niet loogchenen, blijft dit steeds een indrukwekkend feest, maar tevens is gepaste vrolijkheid op die dagen toegestaan, het is geen Goede Vrijdag, het is ook steeds om geene aanstoot te geven aan de verschillende gezindheden, die in deze plaats nog al harmonisch omgaan, dat ik zorg gedragen heb zooveel mogelijk alles te vermijden wat auders den kenden kan kwetsen. Het spijt mij dus mijnheer de Redacteur, te moeten bemerken, dat ik sterk-betwijfel van de godsdienstige zin, van wie dan ook te kwetsen, door bij een dusdanig feest, de kleinen van 2| tot 7 jaar, om het eentoonige te vermijden, een enkel maal de geliefkoosde schooldeuutjes 4er Bewaarscholten te laten zingen. Ik heb de eer te zijn TJEd. Dw. Dienaar, H. JANZEN Ez. Mijnheer Het doet ons genoegen, dat gij in het door n ingezonden stuk erkent, 4e kinderen eenige opwekkende liedjes te hebben laten zingen, we zullen het doel van het ce-j en ander geheel lateu rusten, doch blijven er bij, dat wijsjes, als die van „Mijnheer van Zon," gecue liederen zijn die bij een gods dienstig feest behooren te worden aaugeiie<-cu. Het verwondert ons echter zeer, dat door u met ceiiigcn nadruk wordt aangehaald, dat zulke school deuutjes den godsdienstig en zin, van wie dan ook, niet zullen kwetsendaar door ons van geen kwetsen is gesproken cn wij alleen bedoelden, do ongepast heid aau te-toonen, om bij godsdienstige feesten danswijsjes te doen zingen. (Red.) Van 2027 December. ONDERTROUWD Geeue. GETROUWD: Pieter Bouhorst en Aaltje van Westen. GEBOREN Douwe, zoon van Cornelis Mets en Jannetje Vlas. Fran- ciua, dochter van Simon Duinker en Wijtske Schaap. Cornelia, dochter van Jacob Koorn Cz. en Wijntje Kooijman. Anna Maria Cathariua, dochter van Dirk Kalf en Grietje Bakker. OVERLEDEN: Willem Bakker, 64 jaar,.gehuwd met Jannetje Lelij. Jan Paoser, 62 jaar, ongehuwd. Annaatjc Eelman, 23 jaar, dochter van Simon Eelman en Elisabeth Bruin. Martje Eelman, 59 jaar, weduwe van Cornelis Zutphen. 5 aangespoelde lijken. MAKKTH E K IGïli N. AMSTERDAM, 27 Dec. Granen. Rogge vorige prijs; jarige Galatz 1'202, nieuwe dito f 211 van boord- Petersb. f192, dito f 196, 198; Taganrog f 188, a compt. zonder korting, per 2100 kilo. Op levering in Mei "f 208, 209. ROTTERDAM, 28 Dec. Ter aardappeleumarkt van heden waren de prijzen als volgtDuinzand f5, Zeeuwsche Jammen f 4 50 a 4.75, Geldcrsche ronde Wolkammers f 3. Met weinig aanvoer. SCHAGEN, 28 Dec. 1 Paard f 40 a 7 Gelde Koeijen f 70 a 130, Kalfkoeijen f 140 a 185, 980 Magere Schapen f 14 a 24, Vette dito f 24 a 32, Overhouders f15 a 24,3 Bokken en Geiten f 1.50 a 4, 7 Magere Varkens fSal2, 20 Biggen f 3 5, Konijnen 25 a 55 ets. Kippen f 0.35 a 0.90, Eenden 45 a 70 ets., Boter 1.40 a 1.53 per KG., Kaas 30 a 40 ets per KGKipeijeren f 5 per 100 st, PURMEREND, 27 Dec. Kleine Kaas f36. Kleine voorraad, redelijk vlug en duur verkocht. Aangevoerd 39 stapels kleine en 1 stapel middelbare kaas. Boter vau f 1.25 tot 1.35 per kilog. Gemiddeld f 1.30 per kilog. Aangevoerd 3S Runderen. Vette Koeijen prijshoudend, weinig aangevoerd. Gelde- en Tijdkalfkocijen niet aangevoerd. 18 Paarden. 21 Vette Kalveren. Prijs van f] tot f 1.30 per KG. Handel vlug. 21 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 12 tot 24 per stuk. Handel vlug. 48 Vette Varkens van 46 tot 60 ct. per KG. Handel vlug. 10 Magere Varkens van f 8 tot 10, en 72 Biggen van 1 3 tot 6. Handel stug. 415 Schapenen Lammeren. Vette Schapen hooger in prijs, weinig aangevoerd. Overhouders hooger in prijs, vlugge handel. 140 Ganzen f 3.50 a 5. 70 Zwanen f7 a 13; Kipeijeren f6.50 per 100 st. LONDEN, 28 Dec. Ter veemarkt zijn aangevoerdrunderen 670, schapen en lammeren 2350, kalveren 40, varkens 80, Prijzen Beste runderen oƒ10, schapen en lammeren 7/-, kalveren 6/8, varkens 4/S. Afloop der Publieke Verkooping Svan onroerende en roerende goederen, gehouden op 27 December 1871, in het lokaal Tivoli te Helder, ten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT: 2 Huizen en Erven in de Spoorstraat, kooper de heer C. Smak, voor f2520. Een Winkelhuis en Erf in de 2e Vroonstraat, kooper de heer S. Th. Beets qq., voor f 1000. Een Huis eu Erf daarnaast, kooper de heer P. de Beurs, voor f 800. Een perceel Land, kooper de heer P. Groen, voor f 545. Eene Schooijcrschuit met Inventaris, kooper de heer J. IILange, voor f 314. Eene kopervaste Vlet, kooper de heer W. C. M. van Bruggen, voor f 38. Eene Reddingboot met Hok, niet verkocht. Afloop der Openbare Verpachting Landerijen, voor den tijd van vier jaren, gehouden in het lokaal Tivoli, den 28 December 1871, ten overstaan van den Notaris SMIT: No. 1. Weiland, verpacht aan K. Kater, voor f135.per jaar. 2. Weiland, verpacht aan M. A. Grunwald, voor f156.per jaar. 8. Weiland, verpacht aau P. Slijkermau, voor f 141.— per jaar. 4. Weiland, verpacht aan L. Tjittes, voor t'87.per jaar. 5. Weiland, verpacht aan D. Bandsma, voor 107.per jaar. G. Weiland, verpacht aan P. Smit, voor f50.per jaar. 7. in twee perceelen. Ie Perceel. Bouwgrond, verpacht aan P. Bon- selaar, voor f 26.per jaar. 2e perc. Bouwgrond, verpacht aan L. Kroon, voor f 20.per jaar. 8. Het Grasgewas ven den Parallelweg langs den Staats-Spoorweg, verpacht aan L. Kroon, voor f41.per jaar. Bevallen van eene DOCHTER C. C. KOOIJ—NANDORFF. Nieuwediej), 29 December 1871. Eenige kennisgeving. De ondergeteekenden vernomen hebbende dat er, zoowel binnen als buiten deze stad, door twee jonge personen misbruik van hunne namen gemaakt wordt, achten zij het van hunnen plicht, daartegen het publiek en hunne begunstigers te waarschuwendaar zij met niemand in hun vak in eenige betrekking staan en het verre beneden zich achten om tand- of mondmiddelen (die chemisch onderzocht en schadelijk bevonden zijn) aan de huizen te doen rondventen. Zij zijn dagelijks aan hunne woonplaats te spreken of te ontbieden over alle zaken de tandheelkunde betref fende, alsook wegens het inzetten van Kunsttanden, enz., enz. Alkmaar M. S W A A P. VerdronkenoordD. 49. S. II. M. SWAAP. Tandmeesters. Des Donderdags te spreken bij A. KNIKKER en J. HUIBERTS te Scheen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 3