EEN PAKHUIS WEA U T, INBOEDEL, Stoomboot Ada v. Holland, V.V. «root ƒ1.000. men vraagt een bekwaam CARC ADOORS3EDSENDE Te Huur: De Notaris B. Werendlijn Smit Een netten en zindelijken GOUD» EN ZILVERWERK. voor Paarden, Koevee, Schapen en Geitenruim gesorteerd. STROO. HOOI en BLADMOES. Notaris J. W. Mattinga Raven nrninniiJi Dr. Chanlomelanus Oogenwater. weerbaarheidsleening Gestort Waarborgfonds f 300,000. 15 J a nu a rij 1872 worden 6000 Prijzen uitgeloot bekend met het CONVOOIWERK, die des noodig EN CHEF zou kunnea ageren. Zij die aan het Nieuwediep bekend zijn, zullen de voor keur genieten. Adres met franco brieven, onder lctt. L. B., bij GeiVgiders KRAAY, Buitenkant, U, 83, te Amsterdam. TJITNOODXGXNG aan H. H. Patroons, Werkgevers, Werkbazen en Werklieden tot het bijwonen eeuer VER GADERING, te houden op Woensdag den 3 Ja- nuarij 1872, des avonds ten ure, in het tokaal TIVOLI. Allen, die het waarlijk goed met den Werkman meen en, en alle Werklieden, welke willen medewerken, om hun toe stand t0 verboteren, worden uitgenoodigd deze Vergade ring bij te wonen. Ter bestrijding der kosten is de toegang op 5 Cents de persoon bepaald. TOEGANGKAARTEN te verkrijgen bij de H.H. Boek handelaren: de BUISONJE en LAUREY, (Hoofdgracht); RENNER, Kanaal weg)KOOY, (Binnenhaven), en JON KER (Spoorstraat). NAMENS DE COMMISSIE. aan de BINNENHAVEN. AdresC. GILTJES, Kanaal weg, Helder. bestaande in HEKBALKEN, DEKDEELEN, KNIEËN, en zoo voorts; wijders IJZERWANT, ligte KETTINGEN, BLOKKEN, IJZERWERK, loopend TOUWWERK en een partijtje BLAD- en BOUTKOPER. Alles afkomstig van het gestrande Amerikaansche driemastschip n General Chamberlaine" en eindelijk een S C II E E P S B O O T. ï)e goederen zijn op den verloopdag te zien en liggen op en bij het Westplein te Helder. Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren Carga doors VAN VLIET Co.aan het Nieuwediep en A BURGERS, bij het Westpleinalsmede bij bovengenoemden Notaris. zal, op Vrijdag 5 Januari 1872. des voormiddags ten 10 ure, voor het huis in de Vlamingstraat, Wijk P, J63, te Helderin het openbaar verkoopen 1 benevens eenig De goederen zijn daags voor den verkoopdag in (Alles geperst). Voor Pakking Adres: KONING Co., TEXEL. zal, op Dfiigsclag: S Januari; des avonds ten 7 ure, in het lokaal HET CENTRUM (vroeger genaamd de brouwer) te Nieuwediepin het openbaar verkoopen: EE KE GKOOTE PARTIJ Informatiën ten kantore van voornoemden Notaris SMIT, Dijkstraat, II, No. $84, te Helder. Stapt, TT. BI IETS. Belanghebbenden worden verwittigd, dat van af 3 Janu ari) a. s., tot nadere aankondiging, de Boot SJST DE DEEKST wordt genomen, tot vernieuwing en herstel van Stoomtuigen en Machines. De dienst zal inmiddels door overdekte Postschuiten vervuld worden. DE DIRECTIE. Dit onwaardeerbaar OOGWATER is een van de geluk kigste uitvindingen der wereld. Het bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren, welke door den tijd (ouderdom) of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking, afmatting, prikkeling, hitsigheid, bloedroode en druipende oogen, welke des nachts toekleven zware, jeukende, druk kende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen, verstoppingen in de oogspieren of aderen, ook oogen die dik wijls tranen, vooral bij koud weêr, en die welke bij eene sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien. Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit OOGWATER hersteld, en het waarborgt de gezonde oogen tegen die ge breken en houdt ze in stand, zoodat men tot in hoogen ou derdom geen bril zal behoeven. Het is verkrijgbaar 60 Cents per Flacon bij Gebrs. MEIJER, te Helder Gebrs. RECKERS, te Weesp; II. A. v. DAAL HOF F, te Alkmaar S. M. en J. WEEVE RINGII, te Haarlem M. R. C. LIPPITZ, te lloorn en meer dépöts in andere plaatsen. (Geoorloofd ingev. Min. Res. dd. 2 Juli] 1S70.) Loterij ZONDEK KBETEV met: 1 Prijs van f80,000 f 80,000 1 tt ft 75,000 f 75,000 5 Prijzen tt 40,000 200,000 2 30,000 60,000 1 Prijs tt 25,000 25,000 1 tt n tt 20,000 tt 20,000 7 Prijzen ff ff 10,000 70,000 7 f 5,000 t 35,000 4 ff ft ff 3,000 ft 12,000 7' ft ff ff 2,500 17,500 140 ft ff 1,000 ft 140,000 en vele duizenden van f500, f 200, f 100 f50, f40, enz., te zamen uitmakende nog f 1,337,3150 Totale Terugbetaling; f S,033,751 Elk aandeel loot met minstens i S.50 uit. waaronder 1 van f39,000 en 1 van f20,000. Nog enkele loten, geldig voor deze en alle volgende trekkingen, verkrijgbaar, 5 f S.50 eensgevend geld, bij VAN SCHERMBEEK VAN HALL, Utrecht; B. WERENDLIJN SMIT, i S. Th. BEETS, den Helder. P. A. C. HUGENHOLTZ, P. GROEN, Nieuwediep. COSTER van LEEUWEN,) Corn8. Joh8. db LANGE, S AUmaar- K. H. IDEMA, Medemblih. W. J. van der WOLÏE COURRECH,) Jis. BOLDINGH, lHoorn. J. A. HEULE, j G. P. NIJHOEF, Wed. S. LAKENMAN Zn, Nnkhuizen. Boek-, Courant en Steendrukkerij van GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 4