BURGERLIJKlT STAD DER GEMEENTE TEXl" BURGERLIJKE STAM DEK GE1IEEXTE Z1JPE BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE ANNA PAULOWNA ringpredikanten geregeld hun beurten vervullen, stellen kerk voogden het kerkgebouw ook voor dien zendeling open, en de kerkeraad verzet er zich niet tegen. Ofschoon onlangs door het class. bestuur op het onwettige daarvan gewezen, gaat men voort alsof men van niets weet. Eene commissie uit het class. bestuur zal thans alhier eene buitengewone kerkvisitatie houden. Men schrijft uit Sneek van 1- Januarij. De voormiddaggodsdienstoefening van gisteren heeft zich gekenmerkt door een incident, dat wij meenen niet onver meld te moeten laten. Na afloop der predikatie zou de dienst doende predikant M. Niemeijer overgaan tot de bevestiging van drie ouderlingen en drie diakens, mannen geheel in or thodoxen geest. Na het formulier in hoofdzaak te hebben voor gelezen, werden de drie gebruikelijke vragen gesteld, alleen met die wijziging, dat vraag twee gelezen werd//Gelooft gij, dat de godsdienst van Jezus de eenige ware en waarachtige is?" Toen het antwoord werd gevraagd, nam een der ouder lingen het woord, gaf als zijn gevoelen te kennen, dat hij al leen ja zou kunnen antwoorden op de vraag, zooals die oor spronkelijk is gesteld, en die toen door hem werd voorgelezeu. 't Incident gaf aanleiding tot eenige opschudding, maar ge lukkig nam ds. Niemeijer onmiddelijk het woord en bevestigde de nieuwe broeders in hunne betrekkingen. Dat dit voorval niet zal strekken tot vermeerdering van broederzin en liefde, spreekt vau zelf. Wij meenen er een voor spel in te zien van dingen, die komen zullen en die niet bevorderlijk zullen wezen tot opleiding der gemeentetot ware humaniteit. N. B. Ct. Men schrijft van Wijk aan Zee d.d. 1 Jan. het vol gende: Zoo hier als elders, hebben op oude-en nieuwjaars nacht ongeregeldheden plaats gehad. In de kerk der Herv. gemeente zijn 7 glasruiten ingeworpen en van een in aanbouw zijnd huis, is een deel van de kelder vernield, hetgeen als baldadigheid is te beschouwen. Misbruik van sterken drank zal welligt de oorzaak zijn. Het is te wenschen dat de dader of daders, opgespoord mogen worden. Zaturdag avond jl. reed de heer M., veehandelaar te Tiel, naar het nabij gelegen Zoelen, alleen in een tilbury, bij zich hebbende een som van f5000, zoo in geld als in bankbilletten. Niet ver van de stad werd hij door twee mans personen aangerand, waarvan een zich voor het paard plaatste, terwijl de ander den beer M. uit de tilbury trok eu van zijn geld beroofde. De justitie doet onderzoek. Tot nog toe is men de die ven niet op het spoor. Men meldt uitArum: //De landlooperij met pogingen tot inbraak en diefstal houdt aan. Dezer dagen nog kwa men een paar nachtbedelaars bij een landbouwer en vroegen eene aalmoes. Toen hunne poging om den bewoner van het huis naar buiten te halen, was mislukt, en deze de deur had toegegooid, sloegen de bezoekers de ruiten vau een raam in en trachtten met geweld binnen te dringen, doch, bemerkende, dat de bewoner van het huis hen met een hooivork afwachtte hielden ze af. Nacht op nacht wordt er door ingezetenen van vele dorpen wacht geloopen." De onderofficieren, korporaals en manschappen der artillerie-instructie-kompagnie te Schoonhoven, hebben Maan dag door den stadsomroeper bij bekkenslag hun nieuwjaars groet aan hunne stadgenooten doen brengen. Men leest in het Lagbl. van Gravenh. van 5 Jan. De heer Eerdinand de Lesseps heeft tot de correspon denten van de Suez-kanaalmaatschappij een circulaire gerigt, naar aanleiding van de in de laatste dagen verspreide ge ruchten omtrent een eventuëlen verkoop van het kanaal. In die circulaire wordt ingelascht een nota, welke de heer de Lesseps den 7n Nov. 11. tot den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken heeft gerigt. Daaruit blijkt, dat het Italiaansche gouvernement zich bereid heeft verklaard, het initiatief te nemen tot een overleg met de andere be langhebbende mogendheden omtrent voorstellen, welke tot aankoop van het kanaal aan de Maatschappij zouden kunnen gedaan worden. Deze laatste, provoceert die voorstellen niet, maar schijnt toch niet ongenegen eventuele plannen aan de algemeene vergadering van aaudeelhouders te onderwerpen. Te Brussel is een Hollander in hechtenis genomen die onder een valschen naam zijn intrek had genomen in het hotel du Grand Monarquo. Volgens den Echo is hij een geboren Hagenaar, ingenieur van beroep, die als zoodanig aan het hoofd geplaatst was van eene ijsfabriek op Java. Van daar nam hij de vlugt, met zich medenemende eene som van 100,000 francs, die der fabriek toebehoorde. Aanvankelijk hield hij zich in Italië op, waar hij effecten kocht. Bij zijne arrestatie te Brussel vond men hem in 't bezit van eene waarde van omstreeks 100,00t) francs in Italiaansche staatspapieren. De adjudant van den koning van Italië, generaal Pralormo, is bij gelegenheid vai het Nieuwjaar naar het Vatikaan gegaan, om den paus namens den koning geluk te weuschen. De paus kon hem niet ontvangen tengevolge van eene ligte ongesteldheid. Antonelli ontving den generaal en zei- de, dat hij de gracieuse boodschap zoude overbrengen. Hij verzocht generaal Pralormo den koning te bedanken en hem zijne hulde te betuigen. De gezamenlijke spoorwegen van de aarde hebben op 'toogenblik een lengte van ongeveer 20,330 geographische mijlen, waarvan 13,238 mijlen op Europa komen. Tot den bouw van al die spoorwegen werden ongeveer 250 millioen centenaars ijzer gebruikt. Alle locomotieveu te zamen, waar van er alleen in Engeland 7500 gebruikt worden, doorloopen jaarlijks meer dan 320 millioen mijlen en verbruiken 100 millioen centenaars steenkolen. Knollenburg trouwde dezer dagen. Twee dagen later ontmoet een vriend hem te BrusselHé, jij hier Wis en zeker, ik doe mijn huwelijksreisje. En je vrouw? Mijn vrouw... wel, die heb ik iu den Haag ge laten om op het huis te passen. Van 27 December 1871 tot 4 Januarij 1872. ONDERTROUWD en GETROUWD Geeue. GEBORENMaria Auna, dochter van Paulus Duinker en Johanna Maria Kikkert. Guurtje Jauuetta, dochter van Jacob Roeper en Neeltje de Boer. Aris Gerardus, zoon van Jan Mantje en Grietje Bakker. OVERLEDEN Willem Hemme, oud 22 jaren, zoon van Jannetje Dek ker en wijle Jan Hemme. van 1631 December 1871. ONDERTROUWD: Gcene. GETROUWD: A. Koopman, 22 jaren en M. M. Stikkel, 21 jaren. GEBORENGerritje, doebter van P. Dissel en A. de Graaf. Jan, zoon van A. Zander en A. Meijer. Cornelia, dochter van S. Thoes cn M. C. do Wit. Lummegi Maria, dochter van B. Korthoven en A. Smidt. Gornelis, zoon van C. Schrijver en L. Visschcr. Jacob, zoon van S. Kossen en A. Doorn. Jacob, zoon van W. Strooper en M. Rodenburg. OVERLEDEN: Hillegouda Visscher, 82 jarsu, weduwe P. Ellen. Barbara Dissel, 45 jaren, cchtgenoote van H. Hoogakker. Cornelis, 3 weken, zoon van J. Brouwer en T. Grin. Jacoba, 10 weken, dochter van D. Koster en M. Breed. Trijntje Vlam, 72 jaren, echtgenoote van C. Bellis. van 16 31 December 1871. ONDERTROUWD Gcene. GEHUWD K. F. Meijer en J. L. Cam. BEVALLEN: N. Kooij geb. Schagen, D. A. Volder geb, de Vries, A. Niesse geb. Brouwer, Z. A. Heiblok geb. Dekker, D. G. Raap geb. Veter, Z. OVERLEDEN D. Heiligenberg, 6 maanden. H. Kok, wed. C. Kcij- 'ser, 31 jaren. G. Krabmau, 17 weken. MAItKTBERIOTËN. AMSTERDAM, 3 Januarij. Granen. Tarwe zonder handel, Rogge stil; jarige Galatz f 202, Petersb. f 198, a comptant zonder korting, per 2100 kilo. Op levering in Maart f200, 201; Mei f205. De prijzen van het vee waren: vette Kalveren le kw. f130 a 150; 2e kw. f110 a 130; 3e kw. f 100 a 120; Schapen f38 a 48; Varkens 58 a 62 ct. per kilo. ROTTERDAM, 4 Januarij. Ter aardappelenmarkt van heden waren de prijzen als v0lgtDuinzand f 5, Zecuwscho Jammen f4.10 a 4.50; Met weinig aanvoer. SCHAGEN, 4 Jan. - Paard f h Stier f80, 4 Gelde Koeijen f 170 a 190, 7 Nuchtere Kalveren f 12 a 16, 670 Magere Schapen f 14 a24, Vette dito f 24 ik 28, 2 Bokkeu en Geiten f 3 a 5, 6 Magere Varkens f 8 a 16, 25 Biggen f 3 a 3.50, Konijnen 20 a 60 ets. Kippen f 0.40 a 0.80, Eenden 45 a 90 ets., Boter 1.14 a 1.33 per KG., Kaas 30 a 40 ets per KG Kipeijeren f 5 a 6 per 100. PURMEREND, 2 Jan. Aangevoerd 73 stapels kleine en - stapel middelbare kaas. Boter van f 1.25 tot 1.35 per kilog. Gemiddeld f 1.30 per kilog. Aangevoerd 59 Runderen. Vette Koeijen prijshoudend, weinig aangevoerd. Gelde- en Tijdkalfkoeijcn niet aangevoerd. 19 Paarden. 26 Vette Kalveren. Prijs: van fO.95 tot f 1.20 per KG. Handel vlug. 33 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 10 tot 21 per stuk. Handel vlug. 39 Vette Varkens van 44 tot 60 ct. per KG. Handel vlug. 2 Magere Varkens van f 6 tot 10, en 70 Biggen vau f3 tot 5. Handel stug. 686 Schapenen Lammeren. Vette Schapen hoog iü prijs. Overhouders prijshoudend. 104 GaDZeu f 4 a 4.50 40 Zwanen i"7.50 a 11; Kipeijeron f 6.— per 100 st. RIGA, 30 December. Vlas met zeer weinig verkoopers tot de verhoogde prijzen; aanvoer sedert 13 dezer 12500 berk. Men noteert Kroon K 1 rs. 48 fraai puike rs. 53. LONDEN, 4 Jan. Ter veemarkt zijn aangevoerdrunderen 1300 schapen en lammeren 5360; kalveren 101; varkens 63. Prijzen Beste runderen 6/schapen en lammeren 7/-, kalveren 6/10, varkens 4/10 per steen. 277ste STAATSLOTERIJ. Vierde Klasse. Eerste, Tweede, en Derde Trekking. No. 10132 f 5000, no. 145 f2000, no. 3955 f1500, nos. 5559 en 12833 ieder f 4-00, nos. 15256, 16417 en 17389 ieder f200, nos. 2610, 3511, 6614, 8398, 12620 en 17549 ieder 100. No. 16219 f25000, no. 1287 f1500, nos. 930, 1138, 10229, 10935 en 12660 ieder f 1000, no. 5626, 10160 en 18070 ieder f400, nos. 15910 f200, nos, 4768, 6609, 10007, 10618, 11127, 145S4. 186S7, 18900 en 18931 ieder f100. No. 1981S f200.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 3