WIJN (Sherry;) Ilerigt aan JBSk A V ER T E N T I E N. Uit de hand te koop: 10,00» KILO GOED GEWONNEN 1 OOI» JfuölMe tlerfuiop. OLIE en WIJN. lOOO Hectoliters GALLIPOLI-OLIE, 80 Hectoliters LANDVERHUIZERS. ƒ50,000 20,000 5,000 J SENTHAL Co. groot ƒ1.000.000, Gestort Waarborgfonds f 500,000. 15 Januarij 1872 worden 6000 Prijzen uitgeloot Heden voorspoedig bevallen van een meisje, Vrouwe M. T. A. van der MEERSCHvan der WIJCK. Hiep, 1 Januarij 1872. Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, mijn geliefde echtgenoot den WelEdelen Heer PIETER HENDRIK VOSKUIL, in den ouderdom van circa eenenveertig jaar. Weduwe P. H. VOSKUIL— Thierens. Nieuwediep3 Januarij 1872. De ondergeteekenden vernomen hebbende dat er, zoowel binnen als buiten deze stad, door twee jonge personen misbruik van hunne namen gemaakt wordt, achten zij het van hunnen plicht, daartegen het publiek en hunne begunstigers te waarschuwen daar zij met niemand in hun vak in eenige betrekking staan en het verre beneden zich achten om tand- of mondmiddelen (die chemisch onderzocht en schadelijk bevonden zijn) aan de huizen te doen rondventen. Zij zijn dagelijks aan hunne woonplaats te spreken of te ontbieden over alle zaken de tandheelkunde betref fende, alsook wegens het inzetten van Kunsttanden, enz., enz. Alkmaar, - M. SWAAP. VerdronlcenoordD. 49. S. H. M. SWAAP. Tandmeesters. Des Donderdags te spreken bij A. KNIKKER en J. HUIBERTS te Schagen. Te bevragen bij J. DE MOEL, Bassingracht. De BURGEMEESTER van TEXELbelast met het beheer der Strandvonderij, zal op Woensdag 17 Januarij 1872, 's avonds 7 urein het Logement DE VERGULDE ZWAAN, aan den Burg, publiek verkoopen: 200 Vaten, inhoudende te zamen p. m. 19 Vaten, inhoudende te zamen alles aan de Stranden van Texel aangespoeld en liggende aan de haven te Oude Schild en aan den Burg. Informatiën zijn op franco aaavrage te bekomen bij den Burgemeester voornoemd. Per Stoomboot via Liverpool naar New-YorJc; vertrek van Nieuwediep, van Harlingen of van Rotterdam en via Glasgow, vertrek van Rotterdam eiken Zaturdag. De prijzen worden uiterst billijk gesteld. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Cargadoors WAMBERSIE Zoon te Rotterdam of bij hunne Agenten H. J. TWEEHUTJS, Nieuwediep. R. van HETTINGA Dz., Harlingen KONING C°., Texel. J. J. de VRIES, W. J. BAKKER, als Hoofdprijzen, benevens 6O00 Prijzen worden bij de Hoofdtrekking op 15 Januarij 3 872, der Premie-Loterij van de Vereeniging tot Bevordering van 's lands Weerbaarheid, uitgeloot. Buiten en behalve deze Trekking op 15 Januarij e.k. vindt tot het jaar 1929, jaarlijks nog eene Trekking plaats, leder Lot speelt zonder verdere fournering in ALLE deze Trekkingen mede, tot het met een GrootenPrijs of met den Inleg, meestal verhoogd met de rente, uitgeloot wordt. Het groote voordeel dezer Premie-Loterij bestaat dus voorname lijk daarin, dat men behalve de kans van een Groo- ten Prijs te winnen, nimmer den Inleg van het Lot verliezen kan. Deze Loterij is geoorloofd inge volge Ministeriële Resolutie dd. 2 Julij 1870, No, 30, Afdeeling Registratie en Domeinen. Na plaats gehad hebbende Trekking, ontvangt ieder kooper de uitvoe rige Trekkingslijst franco en gratis, eu worden de gewonnen gelden dadelijk en zonder eenige korting uitbetaald. Voor deze voordeelige beproeving der fortuin, zonder gevaar van den Inleg te verliezen, verzenden wij Originele Loten per stuk h /2.5&L tegen overzending van het bedrag in geld of postwissel. AMSTERDAM, ROTTERDAM (Filiaalhuis) Warmoesstraat, J. 574. Weste Wagenstr.W,5,No.681. Bovengenoemde Loten zijn geregeld voorhanden en verkrijgbaar bij den Heer J. C. DE BUISONJÉ, te WE ERBAARHEIDSLEENING (Geoorloofd ingev. Min. Res. dd. 2 Julij 1870.) Loterij ZOU DER RIETEtl met: 1 Prijs van f 80,000 f 80,000 1 n 75,000 75,000 5 Prijzen 40,000 200,000 2 30,000 60,000 1 Prijs 25,000 25,000 1 n 20,000 20,000 7 Prijzen 10,000 r 70,000 7 v 5,000 H 35,000 4 3,000 12,000 7A» 2,500 M 17,500 140 1,000 140,000 en vele duizenden van f500, f200, f 100 f50, f40, enz., te zamen uitmakende nog f 1,337,251 Totale Terugbetaling: f 2,071,751 Elk aandeel loot met minstens f 2.50 uit. waaronder 1 van f30,000 en 1 van flïtMÏOO. Nog enkele loten, geldig voor deze en alle volgende trekkingen, verkrijgbaar, k f 2.50 eensgevend geld, bij VAN SCHERMBEEK Sc VAN HALL, Utrecht; B. WERENDLIJN SMIT, S. Th. BEETS, P. A. C. HUGENHOLTZ, P. GROEN, Nieuwediep. COSTER Sc van LEEUWEN, Corns. Joh', de LANGE, K. H. IDEMA, Medembtik. W. J. van der WOLÏF COURRECH, Jb. BOLDINGH, Hoorn. J. A. HEULE, G. P. NIJHOFF, Wed. S. LAKENMAN Zn. den Helder. Alkmaar. Hnkhuiien. Boek-, Courant en Steendrukker)} van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4