NIEUWSTIJDINGEN. dat voorbeeld navolging vinden. Waar men openlijk moet erkennen, dat het regt geschonden is, kan het daar anders dan heiligedure pligt genoemd worden, het onregt te her- ètellen Was echter onze teleurstelling groot, wat moet dan die van den heer Janssen zijn geweestMoet niet een bittere glimlach opzijn gelaat verschijnen, wanneer hij leest, dat alom plannen worden gevormd, om over twee maanden de strijders te gedenken, die voor drie honderd jaren onze onafhankelijk heid hebben bevochten, terwijl thans de verdedigers des va derlands door de voorbarigheid van een Minister, en door de intrigues van een Luit.-adj. broodeloos worden gemaakt! Wij herhalen hetmogen de leden der Tweede Kamer bewijzen, dat in Nederland nog regt te vinden is Toen het bovenstaande reeds geschreven was, kwam ons het Vaderland in handen, met een ingezonden stuk van den gepens. luit.-kol. Bukedat zeer ongunstig spreekt van de vroegere handelwijze en gedragingen van den heer Janssen. Wij vinden daarin menige opheldering aangaande de bestaande ingenomenheid van zijne superieuren tegen hem, en wij be grijpen, dat, voorondersteld, dat de zaken niet te sterk ge kleurd z^Jn, de laatstgenoemden natuurlijk tot den wensch moesten komen van zulk een lastig mensch ontslagen te worden. Toch laten wij onze bovenstaande beschouwingen onver anderd, zoo lang het niet blijkt, dat de heer Janssen onver mogend is het stuk van den heer Buke te wederleggen. Ie dereen kan dwalen. Bovendien wordt, uit het oogpunt van regt, door het artikel van den heer Buke noch de handelwijze van den Minister, noch die van Maj. Gisser, maar allerminst die van den Luit.-adj. Keijzer geregtvaardigd. Hiermede stappen wij voor het oogenblik van die zaak af. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 23 Januarij 1872. Zaturdag nacht is ten huize van den beer S. P. Marinkelle, goudsmid alhier, een stoute diefstal gepleegd. Door een tuimel raam boven de winkeldeur heeft men weten in te klimmen en zich meester gemaakt van een twaalftal horologiën. Na de deur aan de binnenzijde ontsloten te hebben heeft men daardoor het huis verlaten, al de andere voorwerpen, waar onder van groote waaide, onaangeroerd latende. Gisteren werd aan de werklieden van 's Rijks werf alhier bekend gemaakt, dat het Z. E. den Minister van Marine be haagd had, de arbeidsloonen van af 15 Januarij jl. te ver- hoogen met 10 cents per dag, terwijl voor de klasse van f 1.— 20 cents was toegestaan. Dit berigt werd met een algemeen gejuich begroet en heden morgen werd hun de bovenvermelde verhooging reeds uitbetaald. Als een zeldzaamheid wordt medegedeeld, dat de beide hier van Oost-Indie binnengekomen schepen Aurora en Eli- sdbethin het afgeloopen jaar op denzelfden dag uit deze haven zijn gezeild en op denzelfden dag ter reede van Ba tavia zijn aangekomen, terwijl beide schepen nu weder op denzelfden datum de terugreis naar het "Vaderland hebben ondernomen en den 19n slechts 2 h 3 uren na elkander in deze haven ziju binnengevallen. Aan het departement van marine zal den 30 dezer worden aanbesteedhet bouwen en leveren van twee loods- kotters met beschieting en mastgestel. In de Indep. Beige lezen wij een telegram uit 's Gra- venhage van Zaturdag jl., van den volgenden inhoud: //De Koning heeft de wet tot afstand van de Kust van Guinea geteekend. Deze is alzoo een voldongen feit en de adressen, die men teekent, kunnen dus geen doel meer treffen." Door de uitgevers Kemink Zoon, te Utrecht, is ons een bij hen verschenen plaat toegezonden, met verzoek er de aandacht van het publiek op te vestigen; die'plaat is getiteld de Eersteling der Vrijheid? De bedoeling dezer uitgaaf is, om bij de blijde herdenking der verrassing van Brielle in 1572, een Feest-Prent te le veren, waardoor feiten en personen, daarop betrekking heb bende, aanschouwelijk zijn voorgesteld en die alzoo geschikt is om in de huiskamer te. dienen als een waardig gedenk- teeken van dit merkwaardig feit en tot uitreiking op de scholen. De prijs voor 100 Exempl. is f10.de 50 Ex. f6. de 25 Ex. f 3.25; enkele platen worden a 15 ets. afgeleverd. Bij elke plaat wordt een korte verklaring toegevoegd. De vereischten tot eene ruime verspreiding, nl. nette en duidelijke uitvoering, alsmede matigen prijs, zijn in acht genomen. In den laatsten tijd hadden er op den noorderlijn der staatsspoorwegen verscheiden ontvreemdingen, van allerlei aard, uit kisten, doozen, koffers, enz. plaats, zonder dat men de daders op het spoor kan komen. Yooral hebben zij het op eetbare waren begrepen, maar andere ligt vervoerbare of te verbergen zaken zijn daarom niet minder gezocht. Een doosje, eenige weken geleden vau Leeuwarden, door tusschenkomst nog wel van de firma v. Gend Loos, naar Amsterdam ver zonden, waarin zich o. a. een verguld oorijzer met gouden knoppen bevond, is in 't geheel niet teregt gekomen, in weer wil dat men het had laten aanteekenen. Men schrijft uit Harlingen 20 Januarij. Gisterenavond werden 3 jongelieden, alhier uit Zwolle aan gekomen met het doel om zich per stoomboot via Engeland naar Amerika te begeven, op het onverwachts door de politie aangehouden en een hunner zekere de R. in verzekerde be waring genomen, 't Schijnt dat bedoelde persoon zonder consent zijner ouders, in alle stilte den aftogt heeft willen blazen en dat hij zich op een slinksche manier van de benoodigde reis gelden heeft weten meester te maken. Althans een bij de politie ingekomen telegram; bevattende het verzoek tot aau- houding, benevens het signalement van den voortvlugtige, doet zulks vermoeden. Behalve de benoodigde kleeding3tukken vond men hem nog in het bezit van een 6om van f 345.28£. In de vorige week zijn te Harlingen, door den agent van politie R. Deinum, vier vrouwen gevat, welke steen kolen stalen van de karren, die men bezig was te laden. Te Maastricht werd, in den nacht van Woensdag op Donderdag, tusschen de Tongersche en Brusselsche poorten #een smokkelaar aangehouden, door eenige in hinderlaag lig gende ambtenaren. Een hoeveelheid van meer dan 100 liters spiritus werd in beslag genomen. Zaturdag avond jl. had op den straatweg tusschen Loon- opzand en Kaatsheuvel een treurig voorval plaats. Vier jon gelieden kwamen per rijtuig van Tilburg, toen eensklaps door een onbekend militair het paard bij den teugel gegrepen en bijoa dwars op den weg gezet werdmen gebood hem het paard los te laten, en toen hij aan dit bevel niet wilde gehoorzamen, trachtte men hem door zweepslagen daartoe te dwingendaarop trok de militair zijn sabel en begon die wild en woest door het rijtuig heen te zwaaijen, met het ongelukkig gevolg, dat hij C. v. d. W. van Kaatsheuvel een sabelhouw in de hand toebragt en een vinger afkapte. Al hoewel men den militair niet kende, merkte men toch bij het flaauwe maanlicht op, dat hij meer was dan gewoon sol daat. Het was de ln luitenant J. H. H. van M. van het 6e regement infanterie aldaar; hij heeft zijn misdaad ten volle bekend, doch gaf voor dat hij om vuur gevraagd had, dat men weigerde, waarop hij, driftig geworden, zijn sabel had getrokken de tegenpartij echter houdt vol zijne stem niet gehoord te hebben. De krijgsraad zal thans in deze zaak beslissen. In de gepasseerde week zou te Helmond een bruids paar door den echt worden verbonden. Op weg naar het stadhuis werd de bruidegom door den schuttersbode gear resteerd: als onwillige schutter was hij tot de boete van f 12. veroordeeld, die hij nog altijd had verzuimd te voldoen. Hij werd in verzekerde bewaring gebragt en eerst toen de boete door zijn vader was voldaan, in vrijheid gesteld. Daarop had de huwelijksplegtigheid plaats en kobden de gasten aan het feestmaal aanzitten. Bij de jongste volkstelling te Zwolle is gebleken, dat aldaar vier hoofden van huisgezinnen woonachtig waren, die schriftelijk opgaven te zijn: //Heiligen der laatste dagen." (Mormonen.) Overigens betoonden zij zich zeer onwillig in het doen van meer vereischte opgaven omtrent de vrouwen en kindereu. Men leest in la Patrie: //Bij de verhooren in het thans in behandeling zijnde geding der moordenaars van de gijze laars van la Roquette is een gezegde voorgekomen, 't welk de geheele geschiedenis in zich bevat. De presideut vroeg aan een der getuigen, hoe hij zoo gelukkig was geweest om uit eene gevangenis te ontkomen, welker deuren voor eerlijke lieden zoo stevig waren toegegrendeld. //Ik heb mij als galei boef vermomd", was het antwoord van den getuige." Op nieuwjaarsdag vond men aan een boom nabij de citadel van Luik het lijk van een jongeling hangen. Op een boekje, dat in zijn zak stak, was nog een enkel blad, waarop stond//Ik heb gespeeld en heb verloren, P. II., Leuvensche plaats 8." Uit de opzoekingen is gebleken, dat dit het lijk was van Philip Herst, woonachtig te Brussel. Deze ongelukkige was luitenant bij het 7e linie geweest, en had eene schitte rende toekomst voor zich; doch hij was een hartstogtelijk speler, en die drift bragt hem ten verderve. Op zekeren dag na verloren te hebben, beging hij eene ontvreemding ten na- deele der compagnie, waarover hij te Beverloo 't bevel voerde. Men ontnam hem zijn graad en hij werd uit het leger weg gezonden. Sedert dien tijd won hij moeilijk zijn brood als handelsreiziger, en zoo haast hij wat geld had, werd het door hem verspeeld. De Wiener Zeitung deelt het volgend telegram mede uit St. Petersburg, gedateerd 17 dezer: //De Keizer is gisteren door zijne koelbloedigheid en te genwoordigheid van geest op de jagt aan een groot gevaar ont komen. Een gewonde beer, woedeud naar hem opspringende, bragt het leven van Z. M. in het grootste gevaar, doch werd door een schot van den Keizer gedood." De Keizer van Oos tenrijk heeft Z. M. terstond per telegraaf met dien afloop geluk gewenscht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2