DE NACHTDIEVEN 1 lilERVIRWlSfflMRS MEUBELEN. HUISRAAD 1INROIDI, Openöare ïïcrfiooping mi-, TUUR- n SLOOPHOUT. Bésique Kaartspel. ZALF HOLLÖWAY ADVERTENTIE N. REKIPLApANTEN De Notaris B. Werendlijn Smit, Eenige goed onderhouden EB WMMCHISB IN BEN STMID HORLOGE Schouwburg Tivoli. Théalre des Variétés van BOAS en JUDELS, Directie: VICTOR DRIESSENS. Woensdag 24 Januarij 1872. DE PARIJSCHE GRISETTE. Na afloop BAL. Boek-, Muziek- Papier- en Kunst-Bandel van L, A. LAUKEIJ. Verdeeld in 5,000 Seriën, uit te geven in Aandcelen van EEN GULDEN, DUIZEND BURGERWOONHUIZEN, Een Duizend Drie Honderd en Vijftig Dooge Prijzen. ZOND ER Ml ETEN. ALKMAAR, 20 Jan. Aangevoerd 3 Paarden f40 a 75.- Koe f-.a -.16 Nuchtere ■balveren f7 a 16, 137 Schapen f 12 a 33, 6 Geiten f5 a7.42 Magere Varlcens f 7 a 15.52 Biggen f 3 a 7.Boter per kop f 0.80 a 0.87^. HOORN, 20 Jan. 12 heet. Tarwe f 10 a 13.3 heet. Rogge f 8 a 9.43 heet. Garst f 6 a 7.68 heet. Haver f4.— a 5.4 heet', witte Erwten f 10 a 9 heet. groene Erwten f 13.a 14.7 heet graauwe Erwten f 15 a 16. 5 heet. vale Erwten f 12 a 14.-5-, 25 heet. bruine Boonen f 13 a 15. - heet. witte Boonen fa 20 heet. Paardenboouen f8.a 9. 19 Paarden f35 a 145.145 Schapen f 18 a 30.16 Lammeren van f 7 tot 18, - Kalveren fa15 Varkens f9 a 20. 4 Zeugen van f 30 a f 45 170 Biggenf3 a?.50, 290 Eeuden f 0.70 a 1.10, 2350 KipeijeTen f3.50 a 3.75 per 100, 1450 kop Boter f 0.70 a 0.80. LONDEN, 22 Jan. Ter veemarkt zijn aangevoerd; runderen 2970; schapen en lammeren 16930; kalveren 97; varkens 90. Prijzen: Beste runderen 5/8 a -/ schapen en lammeren 6/10a-/; kalveren 6/10 a -/-; varkens 4/4 a -/-. Donderdag 25 Jan. vertrekt van hier de O.-I. landmail via Brindisi, per laatste trein. Zaturdag 27 Jan. vertrekt van hier de mail naar de Kust van Guinea, per laatste trein. Ons Kindje, ANNA DIRKINA GEERTRUIDA, bijna zes weken oud, werd ons héden door den dood -ontnomen; J. van BERK. G. C. van BERKDaarnhouwer. Nieuwediep22 Januarij 1872. E enige Kennisgeving Heden overleed ons jongste dochtertje EVERDINA, in den ouderdom van 1 jaar en 7 maanden. W. TINKELENBERG. E. TINKELENBERG— Meijer. Nieuwe diep. 23 Jan narij 1872. worden verzocht, met opgave van conditiën (week-of kostgeld wordt niet verstrekt) zich schriftelijk en franco te adresseren onder letter Z., bij den Uitgever dezer Courant. te HELDER, zal op Woensdag 24 Januari 1872, des voormiddags ten 10 ure, in het Lokaal TIVOLI té Helderin het openbaar verkoopen ALS ANDERS. De goederen zijn daags voor den verkoop in gemeld Lokaal te bezigtigen. lnformatiëu ten kantore van voornoemden Notaris SMIT te Helder, Dijkstraat H, No. 384. OP WAT SCHUILT ER NIET AL IN PARIJS. Groot Drama-Vaudeville in Zes Bedrijven, naar het Fransch, (Paris Voleur) door wijlen den Hr. D. J. Kamphuizen. na hetzelve: Kluchtige Vaudeville in een Bedrijf. Aanvang- zeven uur. BenteBang f 1.25. Tweede Bang f0.75. Derde Bang f 0.50. ABONNEMENTS-KAABTEN h f 1.—, mits 5 tegelijk Bemende, zijn van heden af aan het lokaal verkrijgbaar. Plaatsen kunnen dagelijks aan het lokaal besproken worden tegen betaling van 10 Cents extra. op Donderdag: 25 Januarij a. s., des voormiddags ten 10 uur, aan de Achter-Binnenhaven, nabij de Kuipersteeg, te Nieuwediep, ten overstaan van Deurwaarder S W A V I N G van eene partij Daags vóór den verkoopdag ie bezigtigen. ONTVANGEN het in AmerikaEngeland en Frank rijk zeer in den smaak zijnde Trijs: Etui met twee spellen Fijne Kaarten en twee self seoring markers ƒ2. tot aankoop van Gronden en den Bouw van TE AMSTERDAM. Geoorloofd ingevolge Ministriè'ele Resol.dd. 13 Oct. 1871, No. 64. inhoudendb Al de overigen met een hooger bedrag dan den inleg UITLOTENDE en dus De prijzen bestaan in DUIZEND BURGER- WOON H UI Z E N, elk ter waarde van VIJF DUIZEND GULDEN, mét inbegrip van GROND en ERVE. ALSMEDE IN 5 Prijzen 4 f 80,000.25 Prijzen f 5000.— 5 n H *40,000.100 2000. 5 20,000.— 200 1000.— 10 h n h 10,000.4,998,650 1.10 De Aandeelen (Loten) zijn door tusschenkomsfc van HH. Makelaars, Commissionairs in Effecten en Boekhandelaren verkrijgbaar, terwijl de Voorwaarden in deze Premieleeniog 5 Cents in de meeste Boekwinkels verkrijgbaar zijn. Alle aanvragen de administratie betreffende, kunnen voor- loopig franco geschieden aan het adres van den Hr. JOH. VISSER, Boekdrukker, Kloveniersburgwal bij de Hoogstraat, K 102, te Amsterdam, terwijl de gelden aan de Crediet- Vereeniging te Amsterdam of bij hare Agenten moeten worden afgedragen. &tT Lóten en voorwaarden zijn bij den heer S. Th. BEETS, alhiervoorhanden. De veranderlijke luchtgesteldheid van de meeste klimatén is altijd vruchtbaar in het aanbrengen van verkoudheden, catarrhs, gezwellen en abscessen, en alle huiduitslagen klier gezwellen worden gewoonlijk erger met iedere verandering, die plaats heeft. Holloway's Zalf herhaaldelijk op de huid, zoo digt mogelijk bij de aangedane deelen, ingewreven, zal bevonden worden het veiligste en krachtigst werkende middel te zijn om de pijn dadelijk te overwinnen en de zaden van het kwaad voor de toekomst geheel uit het gestel uit te roeijen. Als het ongemak verouderd, uit het gestel voor komend of gevaarlijk is, moeten Holloway's Pillen tegelij kertijd ingenomen worden om de heeleude krachten te ver haasten en te vermeerderen. Schurft, huiduitslag en derge lijke gebreken verdwijnen voor den reinigenden en heelenden invloed van Holloway's middelen, welke om derzelver voor spoedige uitwerking, slechts een middelmatigen tijd en eene goede oplettendheid vereischen. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., fl.85 en f3.00 en hooger. Potten ZALF 80 Ct.f 1.85 en f 3.00 Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professer HOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. Boek-, Courant- en Steendrukker^ van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4